Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізичне виховання та спорт / Олімпійський і професійний спорт


Банах Сергій Михайлович. Техніко-тактична підготовка стрільців у спортивно-прикладних вправах з пістолета : Дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / Львівський держ. ін-т фізичної культури. — Л., 2004. — 255арк. — Бібліогр.: арк. 166-191.Анотація до роботи:

Банах С.М. Техніко-тактична підготовка стрільців у спортивно-прикладних вправах з пістолета. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт, Львівський державний інститут фізичної культури, Львів, 2004.

У проведених дослідженнях визначено та обґрунтовано оптимальні часові параметри виконання провідними стрільцями України швидкісних спортивно-прикладних стрілецьких вправ ПМ-4, ПМ-5, ПМ-6. Узагальнено та обґрунтовано методику діагностування типових помилок у техніці виконання влучного пострілу і методику позитивного перенесення рухових умінь та навичок. Розроблено методику відбору службових пістолетів для спортивних цілей та експериментально обґрунтовано її ефективність, а також методику визначення вагомості основних чинників розсіювання куль.

Розроблено методичні рекомендації щодо диференціації основних

чинників розсіювання куль у спортивно-прикладній стрільбі з пістолета.

  1. На підставі аналізу літературних джерел встановлено, що просторово-часові параметри техніко-тактичної підготовки стрільців у спортивно-прикладних вправах з пістолета досліджені недостатньо. Це обумовлює необхідність визначення оптимальних просторово-часових параметрів раціональної техніки виконання спортивно-прикладних стрілецьких вправ та відбору стволів за критерієм розсіювання пробоїн.

  2. Вперше доведено закономірність змін просторово-часових параметрів прицілювання і техногенних чинників стрільби впродовж однієї секунди до моменту пострілу у спортивно-прикладній стрільбі зі службового пістолета.

  3. Розроблено методику визначення вагомості техніко-тактичних чинників розсіювання куль у стрільбі, яка раніше не була відома і не зафіксована у науковій літературі та практиці. Методика полягає у послідовному відстрілі зброї зі станка, на тренажері Scatt і у вправі ПМ-3 та подальшому розрахунку вагомості чинників розсіювання.

За допомогою математичних перетворень розроблено формули для визначення вагомості балістичних якостей ствола та набоїв, амплітуди коливань системи „стрілець-зброя”, похибок у прицілюванні, координації прицілювання та спуску курка, швидкості руху проекції зброї в районі прицілювання.

  1. Вперше встановлено причини розсіювання куль в очковому еквіваленті у висококваліфікованих стрільців у вправі ПМ-3. Визначено, що найбільш вагомим чинником розсіювання куль у стрільбі зі службових пістолетів є швидкість руху проекції зброї в районі прицілювання у процесі виконання службових стрілецько-спортивних вправ.

Встановлено максимально можливі рівні результатів у вправі ПМ-3 з огляду на присутність певних чинників розсіювання. На рівні провідних стрільців з бойової зброї у вправі ПМ-3 причиною 17,8±5,7 відсотка втрачених очок є недосконала якість стволів службових пістолетів та патронів до них; причиною 82,2±5,7 відсотка втрачених очок є коливання системи ”стрілець – зброя” та помилки у техніці виконання влучного пострілу самими стрільцями (p<0,01; n=25).

  1. Використання методу вдосконалення швидкісного компоненту прицілювання дозволило істотно покращити стрілецький результат у стрільців-початківців.

Стійка тенденція до зменшення різниці у динаміці темпів приросту результатів експериментальної та контрольної груп вказує на доцільність удосконалення візуального швидкісного компоненту прицілювання власне на початковому етапі оволодіння технікою виконання швидкісних вправ (p<0,001; n=100).

  1. Необхідною передумовою успішного виступу на змаганнях зі стрільби з бойової зброї є ретельний відбір високоякісних екземплярів пістолета Макарова, що, у свою чергу, дозволяє певною мірою нівелювати негативні для демонстрування високих спортивних результатів конструктивні особливості (p<0,001; n=25).

  2. Кількісний вплив експериментального комплексного відбору службової зброї на спортивний результат у вправі ПМ-3 становив 14±5,7 очка.

Розробка та апробація цього комплексу заходів експериментально довели, що його застосування дозволяє суттєво підвищити рівень спортивних результатів виключно за рахунок якісного відбору зброї. Одержано статистично достовірні результати: p<0,001; r=0,707; n=25.

  1. Визначено модельні часові параметри швидкісних спортивно-прикладних стрілецьких вправ: тривалості долання дистанцій, підготовки до першого пострілу, виконання першого та останнього пострілів у серії, темпу стрільби, резервного часу, загального часу стрільби.

  2. На основі модельних часових параметрів кваліфікованих спортсменів узагальнено раціональну техніку виконання швидкісних спортивно-прикладних стрілецьких вправ.

Доведено, що зі збільшенням часу на виконання стрілецької вправи зростає величина оптимального резервного часу. Тобто зростання обумовленої правилами змагань тривалості спортивних вправ викликає певні труднощі у спортсменів щодо точності відчуття часу і, відповідно, примушує стрільців до свідомого збільшення невикористаного для виконання вправи часу:

- у вправі ПМ-5 середня величина резервного часу становить 0,5±0,2 сек;

- у вправі ПМ-4 резервний час становить 1±0,5 сек;

- у вправі ПМ-6 найбільша величина резервного часу – 7,9±3,4 сек.

10. Впровадження методики підвищення ефективності техніко-тактичної підготовки стрільців з бойового пістолета дає змогу покращення спортивних результатів. Багатоскладовість цієї методики передбачає комплексне застосування методичних рекомендацій щодо диференціації чинників розсіювання куль, оптимальних часових та просторово-часових параметрів раціональної техніки виконання спортивно-прикладних вправ.

Публікації автора:

1. Банах С.М. Вагомість основних чинників розсіювання куль у спортивно-прикладній стрільбі з пістолета: Метод. рек. – Л., 2004. – 24 с.

2. Банах С.М. Диференціація чинників розсіювання пробоїн у спортивно-прикладних стрілецьких вправах // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей з галузі фіз. культури та спорту. Вип. 8 – Л., 2004. –С. 27-30.

3. Пятков В.Т., Банах С.М. Вагомість основних чинників розсіювання куль у стрілецькій вправі зі службового пістолета // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. / За ред.

С.С. Єрмакова – Х., 2003. - № 11.- С. 8-17. (внесок автора складає 80%).

4. Банах С.М. Оптимізація часових характеристик спортивно-прикладної стрілецької вправи ПМ-5 // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей з галузі фіз. культури та спорту. Вип. 7 – Л., 2003. –С. 207-209.

5. Банах С.М. Раціональна тривалість виконання швидкісних спортивно-прикладних стрілецьких вправ // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр./ За ред. С.С. Єрмакова – Х., 2002. - № 26.- С. 37-39

6. Банах С.М. Відбір бойових пістолетів для спортивно-прикладної стрільби // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей з галузі фіз. культури та спорту. Вип. 6.– Л., 2002.- Т. 2 –С. 15-17.

7. Банах С.М. Позитивне перенесення на основі подібності спортивних та спортивно-прикладних стрілецьких вправ // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей з галузі фіз. культури та спорту. Вип. 5.– Л., 2001.- Т. 1 –С. 292-293.

8. Банах С.М. Діагностика помилок у техніці виконання влучного пострілу // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей з галузі фіз. культури та спорту. Вип. 4 – Л., 2000. –С. 254-255.

9. Банах С.М. Специфіка формування стрілецької майстерності в органах внутрішніх справ // Теорія і методика стрілецьких видів спорту: Зб. наук. статей / За ред. В.Т. Пяткова. – Л., 1999. – С. 34-35.

10. Кульова стрільба: Правила змагань. / В.В. Сівков., В.Т. Пятков., С.І. Старінський., С.М. Банах Л.: Федерація кульової стрільби України, 1996. – 107 с., іл. (внесок автора складає 40%)

11. Банах С.М., Винярчук І.С., Удод А.Д. Пам’ятка працівнику міліції. – Л.: Вид-во. ЛІРК, 2004. – 54 с. (внесок автора складає 40%)

12. Пятков В.Т., Банах С.М., Павлюк Є. Координаційні вправи у процесі підготовки стрільців // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики: Зб. матеріалів V наук.-практ. конф.- Л., 2003. – С. 90-94. (внесок автора складає 40%)

13. Банах С.М. Граничне розсіювання куль щодо абсолютного результату у вправі ПМ-5 // Теорія і методика стрілецьких видів спорту: Зб. наук. статей / За ред. В.Т. Пяткова. – Л., 2004. – С. 25-27.