Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Психіатрія


Абрамов Олексій Володимирович. Системно-структурний аналіз психічних розладів і особливості військово- медичної експертизи у співробітників правоохоронних органів : дис... д- ра мед. наук: 14.01.16 / Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології. - К., 2005.Анотація до роботи:

Абрамов О.В. Системно-структурний аналіз психічних розладів і особливості військово-медичної експертизи у співробітників правоохоронних органів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за фахом 14.01.16 – психіатрія. - Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. Київ, 2006.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню порушень психічного здоров'я у співробітників органів внутрішніх справ на різних етапах їхньої професійної діяльності. Розроблено концептуальну модель їх психопрофілактики і військово-медичної експертизи. Вивчено структуру і поширеність психічних розладів у співробітників міліції, тактика їхнього психіатричного огляду і військово-медичної експертизи. Проаналізовані дані про вплив тривалості роботи в умовах хронічного емоційного стресу і рівня стресостійкості співробітників міліції на імовірність виникнення психічних розладів.

Отримані нові дані що до уточнення мотивів, життєвих обставин й індивідуально-психологічних факторів, що предиспонують завершеним формам суіцидального поводження співробітників органів внутрішніх справ.

Результати проведеного дослідження дозволили поліпшити діагностичну, психопрофілактичну й експертну допомогу співробітникам міліції з психічними розладами на різних етапах їхньої професійної діяльності, та сформулювати й обґрунтувати основні напрямки істотного удосконалювання їх правового і соціального захисту.

1. У дисертації здійснене нове рішення актуальної проблеми сучасної психіатрії – системно-структурний аналіз психічних розладів, які зустрічаються в практиці відомчої психіатрії МВС, що дозволив дослідити поширеність, клінічні, клініко-психологічні і соціально-психологічні аспекти різних форм психічної патології у співробітників ОВС, систематизувати роль особистісних і специфічних емоційно-стресових факторів у формуванні психічних розладів, а також розробити систему й основні принципи диференційованого підходу до психіатричного огляду, психопрофілактики, військово-медичній експертизі і визначенню професійної придатності цього контингенту пацієнтів.

2. З 34764 співробітників правоохоронних органів, оглянутих військово-лікарською комісією за 1995-2001 роки, психічні розлади виявлені в 698 чоловік (2,01%), у тому числі серед осіб що приймаються на службу – у 523 чоловік (1,99%) і серед тих хто вступає до навчальних закладів системи МВС – у 175 чоловік (2,05%). Загальна поширеність психічних розладів склала 20,4% на 1000 що оформляються на службу і 16,2% на 1000, що вступають у навчальні заклади МВС. Структура і питома вага виявлених порушень у цих групах істотно не відрізняються й у цілому проявляються органічними (симптоматичними) неврозоподібними розладами – 357 чоловік (51,1%); невротичними і соматоформними – 270 чоловік (38,7%); розладами особистості – 53 (7,6%); розумовою відсталістю – 18 чоловік (2,6%). З найбільшою частотою зустрічаються хворі з астенічним синдромом, високим рівнем особистісної й особливо ситуативної тривожності (63,7%).

3. У структурі психічних порушень, що виявлено у період трудової діяльності і найчастіше призводять до звільнення співробітників зі служби, провідними є: органічні психічні (30,0%), невротичні і соматоформні (15,0%), гострі і транзиторні психотичні (10,0%), афективні (7,0%) розлади, а також шизофренія (20,0%) та розлади особистості (11,0%). Органічні і психотичні форми психічних розладів специфічних клінічних особливостей і безпосереднього зв'язку з професійною діяльністю в правоохоронних органах не мають. У виникненні прикордонних психічних розладів істотну роль грають психоемоційна напруга і різні варіанти внутрішньоособистісних і міжособистісних конфліктів, зв'язаних зі службою. Тільки в 40,0% хворих період між діагностикою психічного розладу і проведенням військово-медичної експертизи був оптимальним, у інших випадках експертна процедура на профпридатність через різні причини здійснювалася з великим запізненням.

4. Клініко-психопатологічна структура стійких змін особистості у співробітників спецпідрозділів ОВС (групи затримки державної служби охорони) характеризується астенічним (35% випадків), тривожним (27% випадків), соматоформним (23% випадків) і дисфоричним (15% випадків) симптомокомплексами. До найбільш значущих предикторів цих порушень відносяться нейротизм, високі показники ситуаційної і невротичної тривоги, неадекватні способи реагування на різні життєві труднощі з високим рівнем агресивності, низькі показники працездатності і сенсомоторних реакцій, а також підвищена чутливість до обставин, що формують стан дистреса, відсутність у співробітників адекватної «стратегії подолання» і соціально-психологічної підтримки. Рівень стресостійкостіі відповідає високому рівню (161±11,4 бали) при станах компенсації, граничному рівню (261±14,6 бала) – при станах хитливої компенсації і вкрай низькому рівню (330±17,5% бала) - при клінічно виражених формах стійких змін особистості. Залежність рівня компенсації стійких змін особистості від тривалості роботи в ОВС підтверджує припущення про «накопичувальну модель» особистісної дисфункції як сконцентрованому в часі результаті численних стресогенних подій і проблем.

5. Синдром емоційного вигоряння у співробітників міліції комунікативних професій формується при стажі роботи понад 10 років, досягаючи фази напруги у 25,0% і фази резистенції – у 23,4% обстежених. Специфічною особливістю цього процесу є кореляційні зв'язки вигоряння з віком обстежених (r=0,486; p<0,05), їх матеріальною забезпеченістю (r=0,254; p<0,1); наявністю в них невротичної симптоматики (r=0,426; p<0,01) і особливо зі стажем роботи в умовах хронічного стресу (r=0,312; p<0,05). Найбільший вплив на формування синдрому емоційного вигоряння, за даними експериментально-психологічного дослідження, чинять тривалий міжособистісний конфлікт у сфері «незалежності-підлеглості», загладжування «контурів» особистості, що визначають почуття «Я», ригідність установок, підвищений конформізм, залежність і невпевненість у власних силах, високий рівень інтернальності – суб'єктивного контролю над будь-якими значимими ситуаціями, а також використання неадекватних захисних механізмів психічного функціонування.

Емоційне вигоряння, як прояв кризи професійної ідентичності і наявності комунікативних проблем у різних сферах спілкування, потенціює професійну деформацію особистості, переломлюючись як у зовнішній сфері діяльності (взаємодія з правопорушниками), так і у внутріслужбовому спілкуванні. Найбільш ефективним і адекватним варіантом корекції синдрому вигоряння і професійної деформації особистості є психотерапевтичні техніки, спрямовані на розширення комунікативних навичок і купування ознак фізичного, емоційного і психічного виснадження.

6. Найбільш розповсюдженими клінічними формами психічних розладів, виявленими у співробітників ОВС, що брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, є органічний астенічний (емоційно-лабільний) розлад (42,6%), органічний розлад особистості (28,8%) і зміна особистості внаслідок переживань сукупності факторів у пострадіаційний період (25,0%). Формування цих порушень здійснюється на тлі хронічного дистреса і супроводжується дифузійним зниженням якості життя і дезадаптацією особистості в різних сферах соціального і професійного функціонування. До найбільш загальних ознак особистісної дисфункції відносяться високий рівень емоційної напруги, особистісна і ситуативна тривожність, зниження адаптаційних можливостей, каталізація занепокоєння за своє здоров'я, безперспективність і безглуздість життя, високий рівень конфліктністі, гіперсинзитивність, порушення інтелектуального контролю, «занурення у хворобу».

7. Механізми формування і безпосередні причини аутоагресивного поводження в 94,4% співробітників міліції, що скоїли суїциди, найчастіше зв'язані не з виконанням службових обов'язків, а з хронічними несприятливими ситуаціями у сфері міжособистісних, в основному сімейних, відносин і конфліктів. Реалізація суіцидального типу аутоагресивної поведінки відбувається на тлі непатологічних ситуаційних реакцій: реакції дезорганізації (22,5%), реакції демобілізації (39,4%) і песиместичної реакції (38,1%). За даними ретроспективного аналізу факторів, що предиспонують, особи, які скоїли суїцид, характеризуються низькою здатністю до формування психологічних захисних механізмів, невмінням послабити фрустрацію, імпульсивністю, емоційною нестійкістю, почуттям провини і низькою самооцінкою, зниженням уявлень про цінності життя. Основними напрямками зниження ризику аутоагресивних дій у співробітників міліції є розширення джерел інформації, що сприяють ранньому виявленню суіцидальних намірів, а також використання непрямих словесних, емоційних і поведінкових ознак суіцидальної готовності, групових факторів суіцидального ризику й організаційних форм профілактики суїцидів.

8. Клінічні прояви невротичних і неврозоподібних розладів в осіб, що звільняються в запас з органів внутрішніх справ, характеризуються астенічними, інтерсомнічними, когнітивними і депресивними порушеннями, затяжним плином, схильністю до прогредієнтності з поглинанням психогенних порушень соматичною і церебрально-судинною патологією і наростанням психоорганічних змін. Дистрес у цих випадках зумовлений особистісною переробкою комплексу декомпенсуючих факторів: змушеним (у віці 45-55 років) відмовленням від звичної професійної діяльності (90% випадків), різкою зміною соціального оточення в його кількісному і якісному вираженні (75%), неясною перспективою подальшого працевлаштування (85%), зміною рольових позицій у родині (72% випадків). Психічні розлади, що виникають у цей період, асоціюються з кризою можливості соціально-професійної самоактуалізації і формуються в осіб з низьким рівнем стресостійкості: при розладах адаптації (321±12,4 бали), при неврастенії (290±14,2 бали) і неврозоподібних розладах (276±13,7 бала).

9. Система психопрофілактики при визначенні профпридатності для служби в ОВС осіб із проблемами у сфері психічного здоров'я не обмежується винятково відсіванням цих громадян зі служби на підставі результатів психіатричного огляду, а повинна враховувати, як критерії профпридатності, різноманітність службової діяльності співробітників міліції, широкий спектр механізмів індивідуально-психологічної компенсації, реальну можливість корекції факторів навколишнього середовища, що сприяють нагромадженню стресогенних впливів, формуванню синдрому емоційного вигоряння, невротичних розладів, професійної особистісної деформації і т.д.

Найбільш клінічно обґрунтованим і адекватним підходом до психопрофілактики співробітників міліції є система, що включає використання науково обґрунтованих стандартів: 1) привентивного підвищення їхньої стресостійкості стосовно специфічних особливостей професійної діяльності; 2) багатогранного підходу до оцінки психічного стану і визначення профпридатності з оцінкою індивідуального рейтингу специфічних сфер життєдіяльності і впливів факторів навколишнього середовища; 3) соціально-правового захисту осіб, які перенесли психічні розлади, або тих хто страждає ними.

10. На основі запропонованої дослідницької гіпотези і відзначеного поєднання клінічних, психологічних і соціальних факторів усіх рівнів виміру (макросоціальних, мікросоціальних і соціально-особистісних) з комплексом проблем, розв'язуваних військово-медичними комісіями при виявленні у співробітників ОВС порушень психічного здоров'я, була розроблена система відомчої психіатричної допомоги, що передбачає теоретично і клінічно обґрунтовану багатогранну стратегію адекватного вирішення лікувально-діагностичних і експертних питань у конкретно-специфічних умовах професійної діяльності. Вона враховує законодавчо сформульовані загальні принципи надання психіатричної допомоги і розглядає її з позицій гармонічного сполучення лікувально-оздоровчих заходів з необхідністю зміцнення правоохоронного потенціалу співробітників міліції.

Публікації автора:

1. Абрамов А.В., Бурцев А.К., Мирошниченко И.И., Омельянович В.Ю. Об опыте диагностики посттравматического стрессового расстройства // Журнал психиатрии и медицинской психологии. - 1998. - №1(4). - С. 89-92.

2. Абрамов А.В. Анализ суицидальной активности сотрудников органов внутренних дел // Журнал психиатрии и медицинской психологии. - 1999. - №1(5). - С. 47-52.

3. Абрамов А.В. Клинико-статистический анализ структуры и регистра психических расстройств у сотрудников ОВД // Журнал психиатрии и медицинской психологии. - 1999. - №2(6). - С. 122-125.

4. Абрамов А.В., Олефиренко В.Л. Уровень эмоционального выгорания у сотрудников органов внутренних дел // Журнал психиатрии и медицинской психологии. - 2001. - №1(8). - С. 82-85.

5. Абрамов А.В. Общие проблемы психической адаптации в условиях хронического эмоционального стресса у сотрудников органов внутренних дел // Журнал психиатрии и медицинской психологии. - 2002. - №1(9). - С. 125-134.

6. Абрамов А.В. Самоубийство как одно из проявлений дезадаптивной формы поведения при стрессе у сотрудников органов внутренних дел // Український вісник психоневрології. – 2003. – Том 11, віпуск 1(34). - С. 104-108.

7. Абрамов А.В. „Невроз запаса” как одно из проявлений адаптационного расстройства у сотрудников МВД, увольняющихся со службы // Український вісник психоневрології. – 2003. – Т. 11, № 2(35). - С. 41-42.

8. Абрамов А.В. Влияние профессиональной деятельности на личностные особенности сотрудников органов внутренних дел // Архів психіатрії. – 2003. – Т. 9, №3(34). - С. 30-32.

9. Абрамов А.В. Социально-правовые проблемы военно-психиатрической экспертизы сотрудников МВД Украины // Таврический журнал психиатрии. – 2003. – Т. 7, № 3(24). – С. 19-22.

10. Абрамов А.В. Особенности профессиональной деятельности, предрасполагающие к развитию расстройств, связанных со стрессом, у работников правоохранительных органов (обор литературы) // Архів психіатрії. – 2003. – Т. 9, № 4(35). - С. 29-34.

11. Абрамов А.В. Общая характеристика организации психиатрического освидетельствования лиц, поступающих на службу в органы внутренних дел // Журнал психиатрии и медицинской психологии. - 2003. - № 1(10). - С. 59-64.

12. Абрамов А.В. Клинико-динамические особенности стойких изменений личности у лиц, работающих в условиях хронического эмоционального стресса // Журнал психиатрии и медицинской психологии. - 2004. - № 1(11). - С. 24-29.

13. Абрамов А.В. Хронический стресс и стойкие изменения личности у сотрудников спецподразделений милиции (психолого-психофизиологическое исследование) // Архів психіатрії. – 2004. – Т. 10, № 2(37). - С. 29-35.

14. Абрамов А.В., Омельянович В.Ю. Анализ динамики и структуры расстройств психики и поведения у сотрудников органов внутренних дел // Український медичний альманах. – 2004. - Т.7, № 4 (додаток). - С. 7-9.

15. Абрамов В.А., Курлов В.В., Абрамов А.В., Жигулина И.В., Кислицкая И.И. Об определении морального вреда при повреждении здоровья, связанном с исполнением трудовых (служебных) обязанностей // Журнал психиатрии и медицинской психологии. - 2004. - № 3(13). - С. 85-88.

16. Абрамов А.В. Качество жизни и особенности социального функционирования участников ЛПА на ЧАЭС, работающих в системе ОВД // Журнал психиатрии и медицинской психологии. - 2004. - № 2(12). - С. 102-107.

17. Абрамов А.В., Омельянович В.Ю. Опыт оценки эффективности первичных психопрофилактических мероприятий на этапах отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел и абитуриентов высших учебных заведений // Журнал психиатрии и медицинской психологии. - 2004. - № 4(14). - С. 102-107.

18. Абрамов А.В. Невротические и неврозоподобные расстройства у сотрудников милиции, увольняемых в запас // Архів психіатрії. – 2004. - Том 10, № 3(38). - С. 47-50.

19. Абрамов А.В. Анализ структуры невротических и неврозоподобных расстройств у лиц, поступающих на службу в ОВД // Архів психіатрії. – 2005. – Т. 11, - № 1(40). – С. 26-30.

20. Абрамов А.В. Типология и клинико-динамические особенности стойких изменений личности у сотрудников правоохранительных органов // Український вісник психоневрології. – 2005. – Т. 13, № 1(42). – С. 42-46.

21. Абрамов А.В., Бурцев О.К., Абрамов О.В., Лебедев Д.С., Ряполова Т.Л., Виговская О.М., Пирков С.Г., Беро М.П., Клочков О.В., Доценко М.Б., Жигуліна І.В. Сучасна функциональна діагностика психічних розладів у учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. // Методичні рекомендації. – 2001. – 20с.

22. Абрамов А.В., Кузнецов А.В., Клевкин В.Ф. Система психопрофилактики среди личного состава органов и подразделений внутренних дел Донецкой области. - Методические рекомендации. - 1997. - 28с.

23. Абрамов А.В., Омельянович В.Ю. Об использовании МКБ-10 при оценке психического здоровья сотрудников правоохранительных органов // Вiсник асоцiацii психiатрiв Украiни. - 1999. - С.65-70.

24. Абрамов О.В., Мiрошнiченко І.І., Омелянович В.Ю. Про комплекс раннього виявлення посттравматичних стресопоiдних розладів у спiвробiтникiв органiв внутрiшнiх справ // Проблеми правознавства та правоохоронноi дiяльностi. - Збiрка наукових статей. - РВВ ДIВС МВС Украiни. – Донецьк. – 1997. - № 2. – С. 39-45.

25. Абрамов А.В. К вопросу об аутодеструктивном поведении в органах внутренних дел крупного промышленного региона // Суiцiдологiя: теорiя та практика (сбірник наукових статей) - Київ – 1998. – С. 152-154.

26. Абрамов А.В., Омельянович В.Ю. К вопросу об использовании психофизиологических методов исследования в диагностике аутодеструктивного поведения у больного посттравматическим стрессовым расстройством // Суiцiдологiя: теорiя та практика (сбірник наукових статей) - Київ – 1998. – С. 160-162.

27. Абрамов А.В. Аналiз захворюванностi на психiчнi розлади у спiвробiтникiв ОВС // Проблеми правознавства та правоохоронної дiяльностi. Збiрник наукових статей. - Донецьк. – 1999. - № 1. - С. 259-261.

28. Абрамов А.В. К вопросу о проблемах профилактики аутоагрессивных действий у работников ОВД // Психологiя суiцидальної поведiнки: дiагностика, корекцiя, профiлактика. Збiрник наукових праць. - Київ, 2000. - С.110-114.