Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Ващенко Людмила Миколаївна. Система управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону : дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. - К., 2006.Анотація до роботи:

Ващенко Л.М. Система управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут педагогіки АПН України, м. Київ, 2006.

У дисертаційному дослідженні вперше теоретично обґрунтовано та експериментально апробовано систему управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону. Науково обґрунтовано сутність і специфіку понятійного апарату, визначено базові поняття “інноваційний процес”, “управління інноваційними процесами”, “інноваційне середовище”. Виявлено і схарактеризовано сутність і взаємозв’язки державного, регіонального, інституційного рівнів управління інноваційними процесами.

Розроблено модель системи управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону як основний чинник розвитку інноваційного середовища освітнього регіону. Запропоновано критерії і показники розвитку інноваційного середовища регіону (міста, району, загальноосвітнього навчального закладу) та методика діагностики рівнів його розвитку. Виявлено та описано зміст, форми і методи управлінського впливу на ефективність інноваційних змін. Здійснено експериментальну перевірку моделі, перевірено доцільність функціонування системи, виявлено позитивну динаміку змін інноваційного середовища в регіоні.

Аналіз і узагальнення одержаних результатів дозволяє сформулювати такі висновки.

 1. Інноваційний розвиток шкільної освіти є соціально-педагогічним явищем, детермінованим низкою зовнішніх (соціально-економічних та технологічних змін, сучасних викликів суспільства щодо нової якості освіти, державної політики у сфері інноваційного розвитку, його законодавчої підтримки) та внутрішніх чинників (особистісною потребою педагогів реалізувати свій творчий потенціал, позбавитися консервативних, усталених стереотипів професійної діяльності, прилучитися до процесу реформування шкільної освіти).

Аналіз термінологічного поля педагогічної інноватики дозволяє виділити базові поняття дослідження: “інноваційний процес” – цілеспрямовану організацію творення, впровадження та поширення нового (змісту, засобу, методу, форми, елементу), з метою змін в освітньому середовищі (школи, регіону, держави) та переходу освіти в систему нової якості; „управління інноваційними процесами” як процес інноваційних змін, що забезпечує взаємозв’язок усіх компонентів системи, ефективність етапів якого досягається шляхом оновлення управлінських функцій, поданих у трьох блоках (стратегічно-цільовому, організаційно-управлінському, соціокультурному) та задоволення потреб особистості в якісній освіті; „інноваційне середовище” як сукупність нормативно-правових, соціально-педагогічних, психолого-педагогічних та організаційно-управлінських умов, що комплексно дозволяють виявити і забезпечити педагогічну ініціативу, здійснити науково-методичний супровід освітніх новацій.

2. Історичні джерела освітніх новацій пов’язані з періодом зародження експериментальної педагогіки другої половини ХІХ ст. Значну роль у формуванні інноваційних процесів в останнє десятиріччя відіграли тенденції розвитку педагогічної науки й практики: поєднання інноваційних змін з освітніми реформами, активізація інноваційного руху педагогів-практиків, створення міжнародних інноваційних мереж, державних інфраструктур з координації інноваційних процесів, підтримки недержавних утворень. Результати інноваційної діяльності педагогів дозволили утвердити альтернативність педагогічних систем; подолати стереотипи педагогічної і управлінської діяльності щодо нових цілей і стратегій в освіті; розширити мережу інформаційних джерел; утвердити соціально-педагогічну роль ініціативи освітян.

3. Ефективність інноваційних змін у шкільній освіті залежить від їхньої керованості. Управління інноваційними процесами ґрунтується на положеннях наукового менеджменту, згідно з якими основою системного керівництва є стратегічне управління, що спрямоване як на функціонування, так і розвиток.

Педагогічно-зіставний аналіз трьох векторів інноваційного розвитку освіти: загальнодержавний, регіональний та інституційний (рівень загальноосвітніх навчальних закладів) дозволив виявити функції управління, необхідні для ефективного розгортання інноваційних процесів. На загальнодержавному рівні роль таких функцій полягає у забезпеченні умов для реалізації освітніх потреб особистості і суспільства, які визначаються освітньою політикою; державними стандартами змісту навчання і вимогами до якості освіти; підтримкою інноваційних процесів; забезпеченням умов для реалізації демократичних принципів розвитку освітніх регіонів.

Суттєвими ознаками управління інноваційним розвитком освіти в столичному регіоні є: широка мережа ЗНЗ різних типів і форм власності; високий рівень потреб громадськості до якісної освіти; прийняття стратегічних рішень щодо управління інноваційними процесами; можливості розробки та впровадження варіативного змісту освіти на основі регіонального матеріалу; реалізація інноваційних проектів і програм комбінаторного та модифікаційного типів; організаційне, наукове та навчально-методичне забезпечення інноваційних процесів; вивчення та поширення інноваційного досвіду; ресурсне забезпечення інноваційних процесів; підготовка педагогів до інноваційної діяльності.

Управління інноваційними процесами на інституційному рівні здійснюється на базі загальноосвітніх навчальних закладів як експериментальних майданчиків з освоєння, узагальнення та поширення освітніх новацій, основними завданнями якого є: впровадження державного компоненту змісту шкільної освіти та навчальної літератури; апробація інноваційних проектів і програм комбінаторного та модифікаційного типів; пошуки нових форм і методів організації освіти школярів; освоєння продуктивних технологій навчання; розробка нових організаційних структур та механізмів управління; проведення поточного діагностування та коригування інноваційного процесу.

Управління інноваційними процесами є складною організаційно-структурною системою та водночас комплексом взаємозалежних циклічно повторюваних процесів з розробки та реалізації рішень, спрямованих на забезпечення функціонування та розвитку усіх складових системи освіти.

Основними проблемами, які гальмують інноваційний розвиток шкільної освіти в регіоні є: неусвідомленість частиною педагогів впливу на освіту соціально-економічних та інформаційно-технологічних змін у суспільстві; відсутність стратегічних орієнтирів поступу регіональної освіти на засадах її інноваційного розвитку та відповідних інфраструктур для забезпечення умов ефективного розгортання інноваційних процесів; ігнорування діагностичної складової в контролі та оцінюванні результатів інноваційних змін; недостатньому рівні інноваційної компетентності і мотивації педагогічних працівників до потреб інноваційного розвитку школи у межах діючої системи післядипломної педагогічної освіти.

4. Концептуальні положення інноваційного розвитку шкільної освіти в регіоні полягають у тому, що: інноваційні зміни в освіті відтворюють закономірності суспільного розвитку, її соціально-культурної детермінованості; є динамічною взаємодією незалежно існуючих об’єктів як закономірний процес самоорганізуючих систем; відтворюють гуманістичні цінності у професійній діяльності особистості як біосоціальну потребу реалізації творчих здібностей та здатності до змін.

Ефективність управління інноваційними процесами в регіональній освіті залежить від системного підходу до розроблення і впровадження моделі управління інноваційними процесами, реалізації нормативно-правових, соціально-педагогічних, психолого-педагогічних умов та наступних ідей: інноваційні зміни в загальній середній освіті враховують загальнодержавні стратегії та соціальні запити регіону; впровадження нововведень в освітньому регіоні вимагає створення керованої системи освітніми новаціями, забезпечення умов для їх науково-методичного та організаційного супроводу; ефективність розгортання інноваційних процесів залежить від контрольно-оцінної функції управління, діагностичного забезпечення, а також підготовки педагогів до професійної діяльності в умовах змін.

5. У дисертаційному дослідженні вперше теоретично обгрунтовано, розроблено та експериментально перевірено систему управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону. В основу покладено модель системи управління інноваційними процесами, у якій відтворено комплекс науково-методичного, організаційного забезпечення та послідовність управлінської рефлексії в розгортанні етапів “життєвого циклу” нововведення. Модель складається з умов управління та шести блоків: зміст управління, суб’єкти, функції, організаційно-технологічне забезпечення, етапи управління, інноваційне середовище. Процесуальна частина системи відтворена у структурі етапів управління інноваційними процесами: інформаційному, логіко-операційному, організаційному та продуктивному.

6. Впровадження моделі системи управління інноваційними процесами здійснювалося на основі алгоритму управлінських дій, визначених до кожного етапу. Загалом це дозволило оновити функції управління, реалізувати зміст управління інноваційними процесами, забезпечити організаційно-технологічний супровід інноваційних змін, здійснити підготовку педагогів-практиків на основі традиційних та альтернативних форм післядипломної освіти, сформувати інноваційне середовище в регіоні.

Зміст та організаційно-технологічний супровід управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону складають комплекс соціально-педагогічного проектування, що є інноваційною формою організації освітнього середовища, комплексний характер управління якої визначається на основі нормативного, науково-методологічного та технологічного забезпечення, що відбувається в умовах активної взаємодії з оточуючим середовищем, спрямований на реалізацію стратегічних цілей і завдань розвитку шкільної освіти у контексті сучасних викликів.

Змістову частину проектування інноваційного середовища забезпечують: Програма розвитку освіти регіону, Концепція інноваційного розвитку освіти регіону, Концепції інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів, інноваційні проекти і програми. Технологічна складова охоплює комплекс освітніх новацій, які мають ефективні результати у практиці освіти столичного регіону.

Виявлено, що ефективне розгортання інноваційних процесів значною мірою залежить від адекватних форм і методів управління (науково-практичних конференцій, ділових бесід, семінарів-презентацій, науково-методичних форумів, дискусійних “круглих столів”, “мозкових штурмів”, тренінгів тощо).

 1. Динаміка ефективності управління інноваційними процесами визначена шляхом аналізу результатів формувального експерименту. Отримані дані засвідчили, що в умовах цілеспрямованого і системного управління розширюється тематичний спектр новацій, їх продукування співвідноситься з потребами регіону і особистості, а якість організації відповідає нормативно-правовим, соціально-педагогічним та психолого-педагогічним вимогам, збільшується кількість освоєних інноваційних проектів.

Рефлексивно-оцінний етап дослідження показав значний приріст ЗНЗ інноваційного типу (з 3,1% до 36,3% від загальної кількості ЗНЗ у столичному регіоні), що засвідчує зростання мотивації педагогічних колективів до інноваційних змін та зниження соціально-педагогічного спротиву. Підвищився рівень інноваційної компетентності педагогів, методистів, управлінців, необхідної для науково-методичного та організаційно-управлінського супроводу інноваційних процесів. Стратегічного значення в системі регіональної освіти набула співпраця з ученими.

8. Виявлено, що нововведення, вступаючи в активну взаємодію із соціокультурною сферою регіону, формують відповідне інноваційне середовище, у межах якого особливого значення набуває взаємозв’язок особистісного та соціального. Результатом такого взаємозв’язку є поєднання особистісно-професійних якостей з характеристиками середовища як фактору розвитку інноваційної компетентності педагога. Встановлено кореляційний зв’язок між освітнім середовищем та рівнем розвитку особистості.

Як системне утворення інноваційне середовище має власну організаційно-функціональну структуру, основними складовими якого визначено: стратегія розвитку освіти регіону, тактика формування інноваційних процесів, зміст інноваційного середовища регіону, організаційне забезпечення розвитку інноваційного середовища (операційні управлінські технології), прогнозування розвитку освіти регіону. Кожен із елементів структури наповнює інноваційне середовище характерною спрямованістю змін. Взаємодіючи між собою, вони утворюють єдине інноваційне тло, яке виступає основою розвитку професійної компетентності педагогів та освіти регіону загалом.

У широкому регіональному контексті інноваційне середовище визначається соціально-педагогічною сферою, яка сприяє формуванню освітньої політики та освітньої культури, виступає об’єктом інноваційної діяльності педагогів, забезпечує різноманітність освітніх потреб та інтересів. У вузькому смислі інноваційне середовище є результатом змін освітньої культури в навчальному закладі.

9. Основним принципом структурування інноваційного середовища є керованість переходу від стихійної організації інноваційного пошуку до формування нових соціально-педагогічних умов управління інноваційним розвитком шкільної освіти. Інноваційне середовище характеризується комплексом критеріїв та показників: стратегічне спрямування, широта охоплення, інтенсивність, формалізація, упорядкованість, когерентність, інформаційність, професійність, соціокультурна активність. Визначено, що інноваційне середовище регіону має здатність змінювати рівень свого розвитку (адаптивний, професійно-репродуктивний, творчий, стратегічно-цільовий). На основі критеріїв та показників встановлено, що у досліджуваному регіоні переважають професійно-репродуктивний і творчий рівні розвитку інноваційного середовища.

10. Розв’язання поставлених у дисертації завдань, що грунтувалися на розробленій концепції, моделі системи управління інноваційними процесами дозволили досягти мети дослідження: здійснити наукове обгрунтування системи ефективного управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону; розробити і запровадити її у практику освітнього регіону столиці. На основі вивчення дослідженої проблеми встановлено кореляцію між розвитком інноваційного потенціалу особистості та рівнем інноваційного середовища, визначено залежність модернізації загальної середньої освіти в Україні від ефективного управління інноваційними процесами в освітніх регіонах.

Результати дослідження започаткували науково-практичні рекомендації з розвитку інноваційного середовища в загальній середній освіті регіону, навчальні модулі “Регіональне управління інноваційними процесами загальної середньої освіти”, інноваційні проекти і програми регіонального та інституційного рівнів.

Виконане дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми інноваційного розвитку шкільної освіти в Україні. До перспективних напрямів наукових досліджень належать: теоретичне обгрунтування змін в нормативно-правовій базі управління інноваційним розвитком освіти; теоретико-методичні основи розвитку інноваційної компетентності педагога в умовах післядипломної освіти; системне управління інноваційними змінами у вітчизняній освіті; форми і методи поширення інноваційних змін в освіті; аналіз соціально-економічних чинників управління інноваційним розвитком в освіті.

Публікації автора:

Монографії

 1. Ващенко Л. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону. – К., “Тираж”, 2005. – 380 с.

 2. Ващенко Л., Жебровський Б. Школа Зарубіжжя: шляхи реформ. - К., 1999. – 185 с. (Передмова; розділи 1, 2, 3).

Навчальні та науково-методичні посібники

 1. Ващенко Л. Регіональне управління інноваційними процесами загальної середньої освіти. Навчальні модулі. - Київ, ВПЦ “Тираж”, 2005. – 30 с.

 2. Бабінець С., Ващенко Л., Клименко Л. Моніторингові дослідження - організація якісної освіти / за наук. ред. Л.Ващенко. - Київ, ВПЦ “Тираж”, 2005. – 80 с. (Розділ 5 “Факторно-критеріальні параметри інноваційного середовища”).

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Ващенко Л. Культура не вичерпується Словом (Про завдання, зміст та інноваційні підходи до викладання курсу “Світова художня культура”) // Всесвітня література. - К., 1999. - № 8. – С. 6-7.

 2. Ващенко Л. Багатовіковому Києву – новітню педагогіку // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2000. - № 1. – С. 41-47.

 3. Ващенко Л. Педагогічний експеримент в системі новітніх стратегій столичної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002.- №1-2. – С.53-57.

 4. Ващенко Л. Пріоритетні напрями реалізації завдань інноваційної політики столичної освіти // Початкова школа. – 2002. - № 11. – С.4-8.

 5. Ващенко Л. Філософсько-методологічний контекст управління інноваційними процесами // Педагогічні новації столичної освіти: теорія і практика: науково-методичний щорічник – 2 / за наук. ред. Л.Ващенко, Б.Жебровського. – К.: Вид-во КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2002. – С. 5-19.

 6. Ващенко Л. Проектування інноваційно-розвиваючого середовища в освіті // Неперервна професійна освіта: теорія і пратика. Науково-методичний журнал. – 2002. – Випуск 3 (7). – С. 20-27.

 7. Ващенко Л. Структурно-змістові особливості інноваційного процесу // Науковий вісник Чернівецького педагогічного університету: Зб. Наук. Праць: Вип. 211. – Чернівці, 2004. – С. 29-39.

 8. Ващенко Л. Особливості становлення й розвитку інноваційно-педагогічної сфери в зарубіжній освіті // Педагогічні новації столичної освіти: теорія і практика: науково-методичний щорічник – 4 / за наук. ред. Л.Ващенко, Б.Жебровського. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр „Тираж”, 2004. – С. 170-184.

 9. Ващенко Л. Ідеї наукового менеджменту в управлінні інноваційними процесами // Педагогіка і психологія професійної освіти. Науково-методичний журнал, № 2. – Львів, 2005. – С.147-158.

 10. Ващенко Л. Функції управління інноваційними процесами в системі загальної середньої освіти регіону // Педагогіка і психологія професійної освіти. Науково-методичний журнал, № 3. – Львів, 2005. – С. 137-147.

 11. Ващенко Л. Управління освітніми проектами // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати / за наук. ред. І.Г.Єрмаков. – К.: Видавництво „Департамент”, 2003. – С. 30-37.

 12. Ващенко Л. Модельний підхід до управління інноваційними процесами в системі загальної середньої освіти регіону // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Науково-методичний журнал. – 2005. – випуск 1.- С. 21-30.

 13. Ващенко Л. Інноваційні процеси в системі загальної середньої освіти: особливості управління // Освіта і управління. – 2003. – Т. ІІІ., № 3. – С. 97-104.

 14. Ващенко Л. Інноваційний потенціал розвитку шкільної освіти у столичному регіоні // Шлях освіти. – 2005. - № 4. – С. 30-34.

 15. Ващенко Л. Технології проектування інноваційного середовища у шкільній освіті столичного регіону // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наук. праць. – Випуск 8 / Редкол.: І.А. Зязюн та ін. – Київ-Вінниця: ООО „Планер”, 2005. – С. 68-75.

 1. Ващенко Л. Управління інноваційним розвитком шкільної освіти столичного регіону // Рідна школа. – 2005. - № 12. – С. 42-45.

 2. Ващенко Л. За Київським часом (Стратегія і тактика управління інноваційним розвитком освіти столичного регіону) // Гуманітарні науки. Науково-практичний журнал. – 2005. - № 2 (10). – С. 78-83.

 3. Ващенко Л. Реалізація завдань інноваційної стратегії розвитку освіти столичного регіону // Педагогіка і психологія (Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди). – 2005. - № 28. - С. 27-33.

 4. Ващенко Л. Науково-методичний супровід інноваційних проектів і програм // Педагогічні новації столичної освіти: теорія і практика. Науково-методичний щорічник-5. Спецвипуск “Школа повного дня” / за наук. ред. Ващенко Л. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр „Тираж”, 2005. – С. 6-25.

 5. Ващенко Л.М. Особливості регіонального управління інноваційними процесами // Вісник післядипломної освіти: Збірник наукових праць. Випуск 2 / Ред. кол.: В.В.Олійник (гол.ред.) та ін. – К.: Міленіум, 2005. – С.159 – 174.

 6. Ващенко Л. Типові помилки в управлінні інноваційними процесами (на рівні освітнього регіону) // Педагогічні науки. Збірник наук. праць Херсонського державного педагогічного університету. – 2006. - № 41. – С. 22-30.

 7. Ващенко Л. Модель системного управління інноваційними процесами в регіоні // Молодь і ринок: Щоквартальний науково-педагогічний та економічний журнал (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: “Коло”, 2006. - № 1 (16). - С. 46-52.

Статті у наукових виданнях

 1. Ващенко Л. Інноваційна політика як динамічна система управління освітою // Педагогічні новації столичної освіти: теорія і практика: науково-методичний щорічник / за наук. ред. Л.Ващенко, Б.Жебровського. – К.: Вид-во КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2001. – С. 277-289.

 2. Ващенко Л., Устинова В. Професійна готовність вчителя до інноваційної діяльності // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України/ За ред. Максименка С.Д. – К.: Зат “НЕВТЕС”, 2001. – т. Ш, ч.2. – С. 177-180. (Розроблено теоретико-методичні підходи професійної підготовки учителя до інноваційної діяльності).

 3. Ващенко Л. Проектний підхід до організації інноваційної педагогічної діяльності в гімназії // Педагогічні новації столичної освіти: теорія і практика: науково-методичний щорічник – 2. Спецвипуск. “Колегіантське братство”, “Підготовка учнівської молоді до підприємницької діяльності” / за наук. ред. Л.Ващенко, Б.Жебровського. – К.: Вид-во КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2003. – С. 4-8.

 4. Ващенко Л. Чартерна школа шукає однодумців. // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2000. - № 1. – С. 177-178, 183-185.

 5. Ващенко Л. Київ став місцем заснування Міжнародного педагогічного клубу європейських столиць // Педагогіка толерантності. – 1999. - №2. – С.16-22.

 6. Ващенко Л.М. Шляхи реформування київської шкільної освіти / Управління гімназією: досвід, проблеми, творчий пошук: Практико-зорієнтований збірник / за наук ред. В.В.Сгадової. – К.: РПО „Граффіті Груп”, 2000. – С. 15-17.

Матеріали доповідей у збірниках наукових конференцій

 1. Жебровський Б., Ващенко Л. Інноваційні процеси в діяльності Головного управління освіти // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи / матеріали наук-практ. конференції. – Херсон, 1997. – С. 335-340. (Визначено науково-методичні підходи до організації інноваційних процесів в освіті столичного регіону).

 2. Ващенко Л. Науково-організаційне забезпечення інноваційної діяльності в системі шкільної освіти м. Києва // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи / матеріали наук-практ. конференції. – К., - 1999. – С. 75-81.

 3. Ващенко Л. Інноваційні підходи до післядипломної освіти керівників навчальних закладів / Матеріали Ш Міжнародного “Тижня освіти дорослих” в Україні. – К., 2002. – С. 25-27.

 4. Ващенко Л. Модель управління інноваційними процесами в регіональній освіті // Инновационные технологии в образовании. Материалы П международной научно-практической конференции. – Симферополь, 2005. – С. 100-108.

Наукове редагування

 1. Експериментальні педагогічні дослідження в закладах освіти м.Києва: інформаційний збірник. – Вип. 1 / за заг.ред. Жебровського Б.М., Ващенко Л.М. – К.: Школяр, 1998. – 45 с.

 2. Психолого-педагогічний захист суб’єктів навчально-виховного процесу (у контексті біоенергоінформаційних впливів) // Педагогіка толерантності. – К., 1999. - № 1. – С. 69-125 (упорядник матеріалів).

 3. Психолого-педагогічний захист суб’єктів навчально-виховного процесу (у контексті біоенергоінформаційних впливів) // Педагогіка толерантності. – К., 1999. - № 2. – С. 80-98 (упорядник матеріалів).

 4. Педагогічні новації столичної освіти: теорія і практика: науково-методичний щорічник / за наук. ред. Л.Ващенко, Б.Жебровського. – К.: Вид-во КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2001. – 338 с.

 5. Педагогічні новації столичної освіти: теорія і практика: науково-методичний щорічник – 2 / за наук. ред. Л.Ващенко, Б.Жебровського. - К.: Вид-во КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2002. – 246 с.

 6. Педагогічні новації столичної освіти: теорія і практика: науково-методичний щорічник – 3. Спецвипуск. “Колегіантське братство”, “Підготовка учнівської молоді до підприємницької діяльності” / за наук. ред. Л.Ващенко, Б.Жебровського. - К.: Вид-во КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2003. – 210 с.

 7. Педагогічні новації столичної освіти: теорія і практика: науково-методичний щорічник – 4 / за наук. ред. Л.Ващенко, Б.Жебровського. - Київ: Видавничо-поліграфічний центр „Тираж”, 2004. – 200 с.

 8. Педагогічні новації столичної освіти: теорія і практика: науково-методичний щорічник – 5. Спецвипуск. “Школа повного дня” / за наук. ред. Л.Ващенко. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр „Тираж”, 2005. – 152 с.

 9. Професійна етика вчителя: час і вимоги / Матеріали “круглого столу” / за ред. Б.Жебровського, Л.Ващенко. – К.: РВЦ КПДЮ, 2000. – 62 с.

 10. Нейролінгвістичне програмування // DIXI. Журнал науково-популярних діалогів про освіту. Діалог 1 / за наук. ред. Л.Ващенко. – К.: РВЦ КПДЮ, 2001. – 39 с.

 11. Цнота і здоров’я нації // DIXI. Журнал науково-популярних діалогів про освіту. Діалог 2 / за наук. ред. Л.Ващенко. – К.: РВЦ КПДЮ, 2002. – 24 с.

 12. Покарання та заохочення // DIXI. Журнал науково-популярних діалогів про освіту. Діалог 3 / за наук. ред. Л.Ващенко. – К.: РВЦ КПДЮ, 2002. – 32 с.

 13. Батьки і діти // DIXI. Журнал науково-популярних діалогів про освіту. Діалог 4 / за наук. ред. Л.Ващенко. – К.: РВЦ КПДЮ, 2002. – 22 с.

 14. Експериментальні педагогічні дослідження в закладах освіти м.Києва. – вип. 2 / за наук.ред. Ващенко Л.М. - К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2003. – 65 с.

 15. Фантастика і освіта // DIXI. Журнал науково-популярних діалогів про освіту. Діалог 5 / за наук. ред. Л.Ващенко. – К.: РВЦ КПДЮ, 2004. – 32 с.

 16. Столична освіта: візитка рейтингових загальноосвітніх навчальних закладів за 2003 р. / за наук. ред. Ващенко Л.М. – К.: КМП „Омега Принт”, 2004. – 97 с.

 17. Перспективи розвитку загальної середньої освіти міста Києва на 2005/06 навчальний рік: інформаційно-аналітичні матеріали / за наук. ред. Л.Ващенко. К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2005. – 70 с.

Концепції та програми

 1. Сазоненко Г., Андрейцев В., Коваль Л., Автомонов П., Ващенко Л. Обдарованість. Програма розвитку гуманітарно обдарованих старшокласників // Рідна школа. – К., - 1996. - № 7.- С.68-72. (Виявлено та описано педагогічні технології розвитку гуманітарно обдарованих старшокласників).

 2. Щолокова О., Ващенко Л. Світова художня культура. Програма для шкіл різного типу (1-11 кл.) – доповн. і перер. вид. - Київ, 1997. – 48 с. (Розділ 3).

 3. Щолокова О., Ващенко Л. Концепція художньо-естетичного розвитку школярів в системі освітньої галузі “Культурознавство” // Всесвітня література. - К., 1999. - № 8. – С. 62-63. (Обгрунтувано інноваційні технології художньо-естетичного розвитку школярів).

 4. Щолокова О., Ващенко Л. Програма “Мистецтво” для 1-2 класів загальноосвітніх навчальних закладів // Початкова школа. 2001, № 8. – С. 8-10. (Програма для 1 класу).