Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


321. Стинська Вікторія Володимирівна. Система шкільництва в Галичині (кінець XIX - початок ХХ ст.): дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004.Анотація до роботи:

Стинська В. В. Система шкільництва в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2004.

У дисертації комплексно проаналізовано систему шкільництва Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. в контексті полікультурного освітнього простору; з’ясовано суспільно-політичні та економічні передумови, які визначали полікультурний характер розвитку системи шкільництва, нормативно-правової бази її функціонування; розширено базу даних про структуру системи навчально-виховних закладів у краї; простежено динаміку змісту освіти в кожній її ланці; виявлено основні тенденції розвитку шкільництва.

Матеріали, основні положення дисертації та висновки, які апробовано під час читання спецкурсу “Система освіти в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)”, можуть бути використані в лекційних курсах та семінарах з історії педагогіки у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації, в підготовці навчальних та методичних посібників.

Публікації автора:

 1. Стинська В. Мережа навчально-виховних закладів Галичини на початку ХХ століття // Вісник Прикарпат. ун-ту.– Івано-Франківськ: Плай, 2000. – Вип. ІV: Педагогіка. – С. 180-185.

 2. Стинська В. Місце української мови в навчальних планах галицьких середніх шкіл кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Семантика мови і тексту: Зб. статей VІ Міжнар. конф. (26-28 верес. 2000 р.). – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – С. 527-529.

 3. Стинська В. Боротьба за університет у Львові на початку ХХ століття // Наукові записки Тернопільського державного пед. ун-ту. Сер. педагогіки. – Тернопіль, 2001. - № 8. – С. 22-27.

 4. Стинська В. Жіночі ліцеї в системі шкільництва Галичині (поч. ХХ ст.) // Нові технології навчання. – К.: НМЦВО, НМЦСО, 2001. - Вип. 29. – С. 201-207.

 5. Стинська В. Ідеї етнопедагогіки у педагогічній думці Галичини початку ХХ століття // Актуальні проблеми української етнопедагогіки / За ред. проф. Р. Скульського. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 191-195.

 6. Стинська В. Підготовка вчителів для народних шкіл Галичини на початку ХХ століття // Наук. вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць.– Чернівці: Рута, 2001. - Вип. 127: Педагогіка та психологія. - С. 160-164.

 7. Стинська В. Релігійне виховання в середніх школах та позашкільних закладах Галичини в кінці ХІХ – на початку ХХ століття // Християнство в Україні на межі третього тисячоліття. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – С.388-393.

 8. Стинська В. Софія Русова про систему шкільництва України // Вісник Прикарпат. ун-ту.– Івано-Франківськ: Плай, 2001. – Вип. V: Педагогіка. – С. 53-56.

 9. Стинська В. Співпраця сім’ї та школи у системі галицького шкільництва початку ХХ століття // Вісник Прикарпат. ун-ту.– Івано-Франківськ: Плай, 2001. – Вип. VІ: Педагогіка. – С. 56-62.

 10. Стинська В. Нормативно-правова база функціонування народних шкіл Галичини на початку ХХ століття // Джерела. –2002. –№ 3-4. – С. 10-14.

 11. Стинська В. Полікультурна освіта: перспективи розвитку // Пріоритети сучасної освіти і виховання в контексті завдань педагогічної науки: Матеріали педагогічних читань на пошану доктора пед. наук, професора Прикарпат. ун-ту імені В. Стефаника Б. Ступарика.- Івано-Франківськ, 2003. – С. 103-105.

Анотації