Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Яковишин Руслан Ярославович. Система морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл Галичини (1850- 1900 рр.) : Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Тернопільський експериментальний ін- т педагогічної освіти. — Т., 2004. — 227арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 183-201.Анотація до роботи:

Яковишин Р. Я. Система морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл Галичини (1850–1900 рр.) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2004.

Дисертацію присвячено історико-педагогічному аналізу системи морального виховання учнів шкіл Галичини у другій половині ХІХ століття.

У роботі представлено історичні, соціокультурні та духовні передумови становлення і розвитку українського шкільництва галицького краю. Охарактеризовано освітню діяльність вітчизняних культурно-освітніх та громадських (створення українських приватних навчально-освітніх закладів та проведення ними різноманітних курсів та ін.), добродійних товариств (організація театральних постановок, вечорниць, створення “бурс” для бідних дітей, акумулювання коштів для допомоги обездоленим та ін.), позашкільних закладів (виникнення додаткових форм організації праці навчально-виховного спрямування: “педагогічних кружків”, “самоосвітніх гуртків”, “недільної науки”, “вакаційних осель” та ін.), церкви (проведення “релігійних практик”, розповсюдження релігійної літератури, надання незаможним родинам матеріальної та моральної допомоги та ін.) щодо виховання учнівської молоді на засадах християнських цінностей. Обґрунтовано зміст, форми, методи і засоби морального виховання, а також розробку українськими та зарубіжними педагогами теоретичних засад організації навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі.

Основні результати, положення й висновки дослідження можуть бути використані науковцями, викладачами і студентами вищих навчальних закладів, а також у процесі підготовки підручників та методичних посібників.

Публікації автора:

  1. Яковишин Р. Я. Порівняльний аналіз розвитку творчих здібностей учнів // Освітянин. – Тернопіль, 1998. – №2 (квітень). – С.6 – 8.

  2. Яковишин Р. Я. Моральне виховання учнів у гімназіях Галичини другої половини ХІХ століття // Освітянин. – Тернопіль, 1998. – №6 (жовтень). – С.4 – 5.

  3. Яковишин Р. Я. Рідна мова як моральний чинник виховного впливу на учнів середніх шкіл Галичини у другій половині ХІХ століття // Славістичні записки. – Тернопіль, 1999. – №1. – С.73 – 74.

  4. Яковишин Р. Я. Проблема морального виховання шкільної молоді у діяльності товариства “Просвіта” другої половини ХІХ століття // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 1999. – №6. – С.23 – 26.

  5. Яковишин Р. Я. Вплив церковних братств і товариств на моральне виховання учнів Галичини другої половини ХІХ століття // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2000. – №2. – С.36 – 39.

  6. Яковишин Р. Я. Проблема морального виховання в зарубіжній педагогіці другої половини ХІХ століття (на прикладі Німеччини) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2000. – №5. – С.119 – 122.

  7. Яковишин Р. Я. Практика морального виховання учнівської молоді у діяльності позашкільних закладів Галичини (друга половина ХІХ століття) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2004. – №5. – С. 101 – 104.

Анотації