Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Спеціальні та галузеві соціології


Шанідзе Надія Олександрівна. Система безперервної освіти як чинник соціалізації особистості : дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2006.Анотація до роботи:

Шанідзе Н.О. Система безперервної освіти як чинник соціалізації особистості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за фахом 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. – Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2005.

Дисертаційне дослідження присвячено проблемі вивчення становлення системи безперервної освіти як фактора, що впливає на соціалізацію особистості. У дисертації розроблено оригінальний підхід до освіти впродовж життя, яка через певні механізми, нові та традиційні для освітнього простору, справляє безпосередній вплив на соціалізацію особистості впродовж життя. Визначено сучасне розуміння безперервної освіти як можливості на будь-якому етапі життя включатися до освітньої діяльності, здійснювати самовдосконалення і саморозвиток. Виявлено соціальні механізми впливу безперервної освіти на соціалізацію особистості, а саме: виховання, гуманізація та гуманітаризація освітнього простору, інформатизація освітньої діяльності. З позицій зазначеного підходу описано та порівняно структуру процесу соціалізації та безперервної освіти. Описано та класифіковані агенти соціалізації, визначено місце системи безперервної освіти серед них. У роботі наведено дані соціологічних досліджень про уявлення та конкретну реалізацію ідей безперервної освіти, що дозволяє провести порівняльний аналіз між уявленнями різних суб’єктів освітньої діяльності про безперервну освіту та їх оцінкою реального втілення цієї ідеї. Практичне значення результатів роботи пов’язане з можливістю їх використання різними соціальними агентами, владними інститутами, чия діяльність стосується освітнього середовища.

Публікації автора:

  1. Шаронова Н. А. Гендерные аспекты социализации личности / Н. А. Шаронова // Вчені зап. Харк. гуманіт. ін-ту «Нар. укр. акад.». – 1999.–Т. 5. – С. 241–251.

  2. Шаронова Н. А. Образование как фактор социализации личности / Н. А. Шаронова // Вчені зап. Харк. гуманіт. ін-ту «Нар. укр. акад.». – 2000. – Т. 6. – С. 90–96.

  3. Шаронова Н. А. Непрерывное образование в контексте формирования новой образовательной парадигмы / Н. А. Шаронова // Вченi зап. Харк. гуманiт. iн-ту "Нар. укр. акад.". – 2001.– Т. 7.– С. 124–130.

  4. Шаронова Н. А. Сущность социализационного процесса и его механизмы в образовательной системе / Н. А. Шаронова // Вченi зап. Харк. гуманiт. Iн-ту „Нар. укр. акад.” .– 2002.– Т. 8.– С. 113–119.

  5. Шаронова Н. Науково-дослідницька робота як чинник підвищення якості навчального процесу / Приватна вища школа України на шляху іновацій: Монографія / Н. Шаронова [Авт. колектив: В.Андрущенко, Б.Корольов, В.Астахова та ін.]; /За ред. В.П. Андрущенка та В.І. Корольова; Акад. пед нук України. Ін-т вищ. Освіти, Харк. гуманіт. ун-т „Нар. укр. акад.”. – Х.: Вид-во НУА, 2005. – С. 191–222.

  6. Шаронова Н.О. Духовність, соціалізація і освіта: механізми взаємодії у сучасному суспільстві / Н. О. Шаронова // Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої виконавчої влади: Аналіт. розробки, пропоз. наук. та практ. працівників /НДІ “Пробл. людини”. – К., 2000. –.Т. 17 – С. 187–189.

  7. Шанидзе Н.А. Информатизация образования как фактор влияния на процесс социализации личности / Н. А. Шанидзе // Теорія і практика упр. соц. системами: филос., психологія, педагогіка, соціол. – 2004.– №1,– С. 73–79.

  8. Шаронова Н.А. Процесс социализации в условиях конфликта социальных институтов / Н. А. Шаронова // Конфлікти в суспільствах, що трансформуються: Зб. наук. ст.(за матеріалами ХІ Харк. політол. Читань) /Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого та ін. - Х.: Право, 2001.– С. 186–187

  1. Шаронова Н.А. Сущность и перспективы развития непрерывного образования / Пл. науч.-метод. семинара и метод. рекомендации / Н. А. Шаронова / Нар. укр. акад. –Харьков, 2000. –12 с.

  2. Шаронова Н.А. Социологические исследования диалоговых форм общения в образовательном процессе Н. А. Шаронова // Диалоговые формы общения и познания в образовательном процессе: Материалы науч.-метод. конф. кафедр фак. «Социальный менеджмент», Харьков, 6 окт. 2000г. / Нар. укр. акад. – Х., 2001. – С. 18.