Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Вознюк Олександр Васильович. Синергетичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки (друга половина ХХ століття) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Вознюк О.В. Синергетичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки (друга половина ХХ століття). – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, 2009.

У дисертації проаналізовано теоретичні засади синергетичної парадигми пізнання світу та її теоретико-методологічні проекції у сфері педагогіки. Представлено результати проведеного компаративного аналізу традиційної класичної та синергетичної парадигм освіти і педагогічної думки другої половини ХХ століття, які дозволяють стверджувати, що в означений період методологія синергетики починає впроваджуватися у сферу педагогіки, що позначається на розробці синергетичного підходу до аналізу освітніх реалій, становленні педагогічної синергетики.

Обґрунтовано критеріальні ознаки виявлення синергетичних ресурсів педагогічних систем, зміст яких одночасно розкриває принципи синергізації, що постають потужним теоретико-методологічним ресурсом їх оптимізації та удосконалення. Розроблено синергетичну модель актуалізації глобальних та локальних тенденцій розвитку освіти і педагогічної думки.

Установлено наявність синергетичних аспектів у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХХ століття, що зумовлюють становлення новітніх освітніх концепцій синергетичного спрямування у сфері педагогічної думки. Доведено, що синергетичний підхід імпліцитно притаманний будь-якій педагогічній теорії та практиці.

На основі аналізу синергетичних рис у вітчизняній педагогічній думці досліджуємого періоду, а також вивчення динаміки її розвитку з позиції синергетичного підходу виокремлено провідні тенденції розвитку сучасної освіти.

Дисертаційне дослідження засвідчує про високий системно-організуючий, узагальнюючо-класифікаційний, інноваційний ресурс синергетичного підходу до аналізу освітніх реалій та розвитку вітчизняної педагогічної думки другої половини ХХ століття.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Вознюк О.В. Формування ціннісних орієнтацій особистості в контексті синергетичного підходу / О.В. Вознюк, С.О. Кубіцький // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном", Горлівка, 8-9 лист. 2007 р. / Горлів. держ. пед. ін-т іноземних мов. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип. 16, ч. 2. – С. 76-87.

 2. Вознюк О.В. Синергетичний підхід як інноваційний метод аналізу освітніх систем / О.В. Вознюк, С.О. Кубіцький // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя; за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. – Ніжин : Вид-во НДУ, 2007. – № 2. – С. 77-81.

 3. Вознюк О.В. Загальнонаукові засади педагогічної синергетики / О.В. Вознюк // Вісник Житомирського державного університету. – 2008. – № 37. – С. 139-143.

 4. Вознюк О.В. До проблеми формування творчої особистості / О.В. Вознюк, А.М. Машталір // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – К.; Житомир : Вид. центр ЖДУ, 2004. – Кн. 2. – С. 100-104.

 5. Бех І.Д. Деякі аспекти нової виховної парадигми: в контексті творчості А.С. Макаренка / І.Д. Бех, О.В. Вознюк, М.В. Левківський // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 1 (30). – С. 5-17.

 6. Кубіцький С.О. Синергетичний підхід до аналізу деяких освітніх систем / С.О. Кубіцький, О.В. Вознюк // Збірник наукових праць Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Інновації у вищій освіті: проблеми та перспективи", Кременець, 17-18 травня 2007 р. – Кременець, 2007. – Вип. 1. – С. 167-179.

 7. Кубіцький С.О. Розвиток мотивації курсантів / С.О. Кубіцький, О.В. Вознюк // Вісник Національної академії оборони України : зб. наук. праць. – 2006. – № 2. – С. 75-79.

 8. Левківський М.В. Проблеми освіти у понятійній площині синергетики / М.В. Левківський, О.В. Вознюк // Вісник Житомирського педагогічного університету. – 2003. – Вип. 11. – С. 51-55.

 9. Машталір А.М. Формування творчої особистості курсанта: синергетичний аспект / А.М. Машталір, О.В. Вознюк, С.О. Кубіцький // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – К., 2004. – Вип. 38. – С. 109-117.

Монографії та посібники:

 1. Вознюк О.В. Світ людини: проблеми комплексного вивчення : за матеріалами наук. семінару з синергетики під кер. І. Г. Грабара : монографія / О.В. Вознюк, О.Р. Тичина. – Житомир : Волинь, 1997. – 127 с.

 2. Вознюк О.В. Людина, що навчається: головні аспекти нової парадигми освіти : монографія / О.В. Вознюк, О.Р. Тичина. – Житомир : Волинь, 1998. – 229 с.

 3. Voznyuk O.V. Main Aspects of the Concept of Universal Model of the Being : monograph / O.V. Voznyuk, L.M. Ovander, O.R. Tychyna. – Zhytomyr : Volyn, 1997. – 132 p.

 4. Вознюк О.В. Розвиток вітчизняної педагогічної думки: синергетичний підхід (др. пол. ХХ ст.) : навч.-метод. посібник / О.В. Вознюк; за ред. проф. П.Ю. Сауха. – Житомир : Вид-во ЖДУ, 2008. – 128 с.

 5. Вознюк О.В. Соціосинергетика та ідеологія держави : навч. посібник / О.В. Вознюк, І.Г. Грабар, М.А. Козловець. – Житомир : Вид-во ЖТУ, 2002. – 187 с.

 6. Грабар І.Г. Синергетика економічних систем : навч. посібник / І.Г. Грабар, Є.І. Ходаківський, О.В. Вознюк, Л.Ю. Возна. – Житомир : Вид-во ЖТУ, 2003. – 244 с.

Інші матеріалі:

 1. Вознюк О.В. Синергетика освіти: розвиток, навчання, виховання / О.В. Вознюк // Синергетика: процеси самоорганізації технічних, технологічних та соціальних систем : матеріали Першої Всеукр. наук. конф., Житомир, 17-18 черв. 2003 р. / ред. І. Г. Грабар. – Житомир, 2003. – С. 51-55.

 2. Вознюк А.В. Основные аспекты синергетической парадигмы образования / А.В. Вознюк, В.Г. Калашников // Наука і освіта – 2005 : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2005. – Т. 37 : Стратегічні напрями реформування системи освіти. – С. 21-22.

 3. Вознюк О.В. До проблеми побудови синергетичної концепції освіти / О.В. Вознюк // Актуальні проблеми професійної освіти та стратегії розвитку : зб. наук. праць учасників Всеукр. наук.-практ. конф. "Тенденції розвитку професійно-педагогічної освіти в Україні і за кордоном". – Житомир, 2006. – С. 36-38.

 4. Вознюк О.В. Загальнофілософські та синергетичні засади толерантності / О.В. Вознюк // Толерантність як соціокультурна проблема сучасності : матеріали засідання "круглого столу" 29 травня 2007 р. / за заг. ред. П.Ю. Сауха. – Житомир : Вид-во ЖДУ, 2007. – С. 88-92.

 5. Вознюк О.В. До проблеми побудови синергетичної педагогіки / О.В. Вознюк // Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної системи: Науково-методичний збірник / За ред. проф. М.М. Заброцького. – Київ-Житомир: ЖОІППО, 2007. – С. 176-179.

 6. Вознюк О.В. Сутність синергетичного підходу в освіті / О.В. Вознюк // ХХХІІІ науково-практична міжвузівська конференція, присвячена Дню університету, Житомир, 18-19 бер. 2008 р. : зб. тез / Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир, 2008. – С. 10.

 7. Бех І.Д. Людське "Я" як самодетермінована сутність / І.Д. Бех, О.В. Вознюк // Синергетика: процеси самоорганізації технічних, технологічних та соціальних систем : матеріали Першої Всеукр. наук. конф., Житомир, 17-18 черв. 2003 р. / ред. І.Г. Грабар. – Житомир, 2003. – С. 93-96.

Анотації: