Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Теорія, методологія та історія соціології


4. Бурлачук Віктор Фокіч. Символічні системи і конституювання соціального смислу: дис... д- ра соціол. наук: 22.00.01 / НАН України; Інститут соціології. - К., 2005.Анотація до роботи:

Бурлачук В.Ф. Символічні системи і конституювання соціального смислу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології. – Інститут соціології НАН України, Київ, 2005.

У дисертації вперше у вітчизняній соціології, спираючись на досвід феноменологічної соціології, кризу сучасного суспільства представлено як ерозію символічних структур, значень і смислів. У період кризи особливого значення набувають соціальні механізми, що можуть виступати як засоби підтримки соціальної реальності. До них належать ритуал, традиція, авторитет, міф, забобон. Аналіз цих механізмів дає підстави для висновку, що незважаючи на прогресування раціоналізації й формалізації різних форм соціального життя, у суспільстві постійно зберігається потреба в нераціональних формах осягнення й освоєння світу.

Публікації автора:

1.Бурлачук В.Ф. Символ и власть: Роль символических структур в построении картины социального мира. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2002. – 266 с.

2. Бурлачук В. Суспільна трансформація як руйнування та вибір традиції //Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід. – К.: Інститут соціології НАН України, 2004. – С.49–72.

3. Бурлачук В. Життєвий світ і структура конфлікту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. — № 4–5. – С. 93–104.

4. Бурлачук В. Доля авторитету в сучасному світі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.— 2000. — № 4. – С.91–105.

5. Бурлачук В. «Віднесення до цінності», зміст і соціальна зміна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. — № 3. – С.100–110.

6. Бурлачук В. Традиція, ритуал, свято як система соціального відчування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2002. — № 2. — С.147–159.

7. Бурлачук В. Архетип героя і політична боротьба // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2002. — № 3. — С.19–27.

8. Бурлачук В. Жан Бодрійяр, маси і «кінець соціології» // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2003. — № 2. — С.46–59.

9. Бурлачук В. Способи артикуляції влади, або символ у системі владних відносин // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2003. — № 3. — С.20–31.

10. Бурлачук В., Танчер В. Символ і симулякр. Концепція символу в соціології постмодерну // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2004. — № 1. — С.15–29.

11. Бурлачук В. Символічні системи і конституювання соціального смислу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2004. — № 3. — С.147–155.

12. Бурлачук В., Токарева В. Идеи и верования массового сознания // Соціальні виміри суспільства. — Вип. 3. – К., 1999. – С.182–194.

13. Бурлачук В., Токарева В. Традиции и социальные изменения // Соціальні виміри суспільства. — Вип. 4. – К., 2001. – С.53–63.

14. Бурлачук В., Токарева В. Социальная классификация как способ производства социальной реальности // Соціальні виміри суспільства. — Вип. 5. – К., 2002. – С.67–79.

15. Бурлачук В. Власть, смерть и социология постмодерна // Соціальні виміри суспільства. — Вип. 6. – К., 2003. – С.195–206.

16. Бурлачук В. Статуя Гинденбурга и символическое действие // Соціальні виміри суспільства. — Вип.7. – К., 2004. – С.150–162.

17. Бурлачук В.Ф. Смысловые структуры политического мифа // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Зб. наук. праць. – Харків, 2000. – С.22–26.

18. Бурлачук В.Ф. Символическая реальность и социальные изменения // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Зб. наук. праць – Харків, 2001. – С.68–74.

19. Бурлачук В.Ф. «Символическое не значит больше ничего». Концепция символа в социологии Ж.Бодрийяра // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Зб. наук. праць – Харків, 2002. – С.70–74.

20. Бурлачук В.Ф. Социальный кризис и архаические формы восприятия мира // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Зб. наук. праць. – Харків, 2003. – С.19–22.

21. Бурлачук В.Ф. Образы тела и стратегии власти // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Зб. наук. праць. – Харків, 2004. – С.37 – 40.

22. Бурлачук В.Ф. Влада, віра та легітимність // Українське суспільство: десять років незалежності (соціологічний моніторинг та коментар науковців). – К.: Ін – т соціології НАН України, 2001. – С. 227–236.

23. Бурлачук В.Ф. Теорії модернізації й український досвід // Українське суспільство 1994 – 2004. Моніторінг соціальних змін. – К.: Ін – т соціології НАН України, 2004. – С.212-220.

24. Бурлачук В. Історичні спроби моделювання української державності в ХХ столітті (“Класократична” версія В’ячеслава Липинського) // Політична думка. — 1995. — № 1. – С.103–108.

25. Бурлачук В. Социальные переживания и политический миф // Политическая мысль. – 2001. — № 1–2. – С.110–121.

26. Бурлачук В.Ф. Дифузія авторитету за постмодерну // Політична думка. — 1999. — № 3. – С.135–138.

27. Бурлачук В., Токарева В. “Вождь” и “масса” в посттоталитарном обществе // Сучасна українська політика. – К: Вид-во Українсько-фінського ін-ту менеджменту і бізнесу 1999. – С.196–203.

28. Бурлачук В. Феноменологическая социология и опыт меняющегося мира // Феноменология и гуманитарное знание. – К.,1998. – С.113–120.

29. Бурлачук В.Ф. Герменевтика и проблемы понимания социального мира // Соціологічна наука і освіта в Україні: Зб. наук. Праць. Вип. 1 – К.: МАУП, 2000. – С.60–64.

30. Бурлачук В. Традиція і соціальні зміни // Вісник Національної академії наук України. – К., 2000. — №11. – С.23–29.

31. Бурлачук В.Ф. Символ, ценность и желание: социальные изменения и символическая реальность // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Наук. доповіді і повідомлення першої Всеукр. соціологічної конференції. – К., 2001. – С.160–165.

32. Бурлачук В.Ф. Проблема социального в социологии постмодерна // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Трансформація соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства. Наук. доповіді і повідомлення Ш Всеукр. соціологічної конференції. – К., 2003. – С.97–101.