Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізичне виховання та спорт / Олімпійський і професійний спорт


Пітин Мар'ян Петрович. Силова підготовка неповносправних баскетболістів : дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / Львівський держ. ун-т фізичної культури. — Л., 2007. — 254арк. — Бібліогр.: арк. 176-197.Анотація до роботи:

 1. Пітин М.П. Аналіз змісту змагальної діяльності неповносправних баскетболістів різних функціональних класів// Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. –Л., 2005. – Вип. 9. – Т.2. – С.79-84.

 2. Пітин М.П., Ковцун В.І. Рівень взаємозв’язку виконання окремих техніко-тактичних елементів змагальної діяльності баскетболу на візках гравцями різних функціональних класів // Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10. – Т. 2. – С. 332-338. (Автору належать експериментальні дані та їх обробка, підготовка статі до друку).

 3. Пітин М.П. Окремі аспекти контролю силової підготовленості неповносправних баскетболістів на візках // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2006. – №1. – С. 19-21.

 4. Пітин М.П. Контроль силової підготовленості неповносправних спортсменів в баскетболі у візках// Актуальні проблеми розвитку руху «Спорт для всіх» у контексті європейської інтеграції: Матеріали міжнар. наук. - практ. конф., 2004. – С. 359-361.

 5. Пітин М.П. Моделювання умов змагальної діяльності в тренуванні неповносправних баскетболістів // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях: Сб. ст. електрон. науч. конф. – Х., 2005. – С. 111-114

 6. Пітин М.П. Функціональні можливості виконання техніко-тактичних дій у баскетболі на візках // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними: – Л., 2004. – С. 41-44.

 7. Пітин М. Диференціація підготовки спортсменів збірної команди України з баскетболу на візках // Олімпійський спорт і спорт для всіх: Тези доп. / ІХ Міжнар. наук. конгр. – К., 2005. – С. 521.

 8. Питын М.П. Система соревнований в баскетболе на колясках // Физическая культура и спорт в системе образования. Здоровьесберегающие технологии: Сб. материалов междунар. симп. – Красноярск, 2004. – С. 239-242.

 9. Питын М., Ванчицкая В. Направления развития баскетбола для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата// Актуальные проблемы теории и методики физической культуры, спорта и туризма: Материалы II Междунар. науч.-практ. конф. молодых учених. – Минск, 2006. – С. 386-389. (Автору належать вибір напряму дослідження, обробка даних дослідження, підготовка статі до друку).

АНОТАЦІЇ

Пітин Мар’ян Петрович. Силова підготовка неповносправних баскетболістів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт. – Львівський державний університет фізичної культури, Львів, 2007 рік.

Дисертація присвячена проблемі силової підготовки кваліфікованих неповносправних спортсменів у баскетболі на візках.

У дослідженні виявлено ефективність застосування спеціально-підготовчих засобів у підготовці кваліфікованих баскетболістів на візках, що проявлялося у зростанні рівня силової підготовленості (від 10,17 до 38,00% при р<0,05-0,01); уперше встановлено, що техніко-тактичні дії в умовах змагальної діяльності кваліфікованих баскетболістів на візках вірогідно корелюють з показниками їхньої силової підготовленості (r від 0,62 до 0,80 при р<0,05-0,01); розширено сучасні уявлення щодо показників техніко-тактичних дій в умовах змагальної діяльності баскетболістів на візках усіх функціональних класів; доповнено знання про засоби контролю за розвитком силових якостей спортсменів у баскетболі на візках.

У результаті дослідження розроблено програму силової підготовки та модифіковано засоби контролю за силовою підготовленістю баскетболістів на візках.

1. Згідно з фундаментальними дослідженнями теорії спорту рівень фізичної підготовленості спортсменів є важливою передумовою якісного оволодіння технікою рухових дій та ефективності змагальної діяльності у спортивних іграх. Проте проблема розвитку силових якостей, що посідають провідне місце у структурі фізичної підготовленості неповносправних баскетболістів, вивчена недостатньо. Одним з провідних напрямів удосконалення підготовленості здорових спортсменів у спортивних іграх є використання методу спряженої дії. Однак питання застосування засобів силової підготовки, що за структурою та змістом подібні до структури та змісту змагальної діяльності баскетболістів на візках, не знайшли наукового обґрунтування.

2. Змагальна діяльність кваліфікованих баскетболістів на візках характеризується виконанням значного арсеналу техніко-тактичних дій: кидки з гри, ведення м’яча, передачі м’яча, силові протиборства, блокування суперника, переміщення. За показниками виконання техніко-тактичних дій в офіційних змаганнях баскетболісти на візках команд Європи суттєво переважають баскетболістів на візках збірної команди України (р<0,05-0,01). Кількісні показники техніко-тактичних дій провідних баскетболістів на візках в офіційних матчах слід розглядати як модельні і враховувати в побудові програми підготовки кваліфікованих баскетболістів на візках.

3. Для оцінки рівня силової підготовленості кваліфікованих баскетболістів на візках необхідно застосовувати блок контрольних вправ, результати яких мають вірогідний прямий або опосередкований взаємозв’язок з компонентами змагальної діяльності: кистьова динамометрія; тяга м'язами двох рук і тулуба спереду, спереду-знизу під кутом 45, знизу зі спини; тяга м'язами однієї руки та тулуба збоку-знизу; тяга однією рукою вперед; подолання дистанції 6 метрів; кидки набивного м'яча від грудей, з-за голови, однією рукою; тяга однією рукою збоку впродовж 40 с з подоланням опору 30% від індивідуального максимуму.

4. Між показниками силової підготовленості кваліфікованих баскетболістів на візках збірної команди України різних функціональних класів встановлено значні розбіжності у рівні прояву максимальної сили м’язів двох рук і тулуба та м’язів-згиначів і розгиначів рук. Менш виражені розбіжності виявлено у показниках вибухової сили м’язів рук і швидкісної сили.

5. Між показниками силової підготовленості та компонентами змагальної діяльності кваліфікованих баскетболістів на візках встановлено істотні (р<0,05-0,01) кореляційні взаємозв’язки (r від 0,55 до 0,80).

6. Програма розвитку силових якостей кваліфікованих баскетболістів на візках із застосуванням 20-25% вправ, що за структурою і змістом подібні до змагальних, сприяла вірогідному (р<0,05-0,01) зростанню максимальної, вибухової та швидкісної сили спортсменів у піврічному макроциклі підготовки.

7. Зростання рівня силової підготовленості кваліфікованих баскетболістів на візках супроводжувалося збільшенням кількості ефективних техніко-тактичних дій в умовах змагальної діяльності (від 2,69 до 17,77% при р<0,05-0,01)

8. Під впливом занять за експериментальною програмою силової підготовки кваліфікованих баскетболістів на візках відбулося більш виражене зростання максимальної та вибухової сили у спортсменів вищих функціональних класів, швидкісної сили та сили слабшої руки – у спортсменів нижчих функціональних класів.

Подальше вдосконалення системи силової підготовки кваліфікованих баскетболістів на візках можливе шляхом формування моделей силової підготовленості баскетболістів на візках різних функціональних класів та врахування цих даних під час розробки індивідуальних програм розвитку фізичних якостей.

Публікації автора:

 1. Пітин М.П., Ковцун В.І., Мішин В.М. Силова підготовка баскетболістів на візках: Метод. посіб. – Л., 2007. – 148 с. (Автору належать узагальнення літературних даних про силову підготовку, теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка програми силової підготовки баскетболістів на візках, підготовка посібника до друку).

 2. Пітин М.П. Загальна характеристика компонентів змагальної діяльності у паралімпійському баскетболі// Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2003. – Вип. 7. – Т. 3. – С 254-258.

 3. Пітин М.П. Адекватність візків функціональним можливостям неповносправних баскетболістів України // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2004. – № 6. – С. 114-116.

 4. Пітин М.П. Історичні аспекти розвитку баскетболу на візках // Теорія і практика фізичного виховання. – 2004. – №3. – С. 242-247.

 5. Пітин М.П. Результативність гравців команд України в баскетболі у візках // Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2004. – Вип. 8. – Т. 1. – С.319-322.

 6. Пітин М.П. Стан силової підготовленості спортсменів збірної команди України з баскетболу на візках // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2005. – № 3. – С. 115-118.

 7. Пітин М.П., Ковцун В.І., Козій Ю.С. Рівень взаємозв’язку між результатами виконання контрольних вправ для визначення силової підготовленості неповносправних спортсменів збірної команди України з баскетболу на візках // Спортивна наука України: [Електрон. вид.]. – 2006. – № 1. – С.1-6. – Режим доступу: http: . (Автору належать організація та проведення педагогічного спостереження; збір, математико-статистична обробка та обґрунтування отриманих даних, підготовка статі до друку).

 8. Пітин М.П. Рівень взаємозв’язку функціонального класу та результату виконання вправ по визначенню максимальної і вибухової сили спортсменів збірної команди України з баскетболу на візках // Слобожанський науково-спортивний вісник. Х., 2005. – Вип. 8. – С.130-132.