Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Психіатрія


245. Дьоміна Ольга Олегівна. Суїцидальна поведінка при гострій реакції на стрес у осіб молодого віку (клініка, особливості формування, методи корекції та профілактики): дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Харківська медична академія післядипломної освіти. - Х., 2004.Анотація до роботи:

Дьоміна О.О. Суїцидальна поведінка при гострій реакції на стрес у осіб молодого віку (клініка, особливості формування, методи корекції та профілактики) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.16 – психіатрія. Харківська медична акдемія післядипломного навчання. Харків, 2004

У роботі з метою розробки патогенетично обґрунтованої системи корекції та психопрофілактики суїцидальної поведінки осіб молодого віку проведено комплексне обстеження 155 сіб у віці 18–35 років обох статей, які скоїли суїцидальну спробу та знаходились на обстеженні та лікуванні з діагнозом F43.0 - гостра реакція на стрес. Встановлено причинно-наслідковий взаємозв'язок біологічних, соціально-психологічних та клініко-психопатологічних факторів, що визначають формування суїцидальної поведінки при гострій реакції на стрес. Систематизовані патогенетично значущі психотравмуючі обставини. Виділено тривожний, астено-тривожний, астенічний та тривожно-тужливий варіанти психопатологічної симптоматики. Показано, що у пацієнтів із суїцидальною поведінкою спостерігається в крові підвищення концентрації серотоніну, зниження рівня мелатоніну та швидкості екскреції адреналіну та норадреналіну в нічний та денний періоди. Розроблено нові підходи до індивідуальних патогенетично обґрунтованих програм корекції, первинної та вторинної профілактики.

 1. У дисертації наведено теоретичне обґрунтування і нове рішення наукової задачі вивчення клініко-психопатологічних, патопсихологічних та біохімічних особливостей формування і розвитку суїцидальної поведінки у осіб молодого віку, що мають багатофакторну обумовленість, у якій соціальні, психологічні і біологічні фактори представлені в єдиному нерозривному комплексі. Розроблено комплексну систему корекції і профілактики суїцидальної поведінки і показано їх ефективність.

 2. Значущими психотравмуючими ситуаціями, що призводять до суїцидальної поведінки у осіб молодого віку, є ситуації втрати (29,2% жінок і 34,3% чоловіків), сварки з близькою людиною (68,3% жінок і 64,5% чоловіків), серйозні фінансові утруднення, майновий крах (59,2% жінок і 64,3% чоловіків), конфлікти сімейних відносин, що характеризуються зіткненням різних ціннісних установок членів родини (протиріччя старшого і молодшого поколінь) (58,3% і 64,2% відповідно). Безсумнівним фактором ризику розвитку аутодеструктивної поведінки є жорстоке відношення до суїцидентів в родині (52,8% і 46,1% відповідно). Для жінок значущими були конфлікти сексуальних взаємин, переживання, пов'язані із нерозділеною любов'ю (46,2% обстежених жінок, у порівнянні з 3,4 % чоловіків).

 3. У клінічній картині у осіб молодого віку, що скоїли суїцидальну спробу, виявлено різні варіанти психопатологічної симптоматики, серед яких домінують тривожний (44,2% випадків) і астено-тривожний (38,9%), рідше зустрічаються астенічний (9,7%), і тривожно-тужливий (7,3%) варіанти.

 4. Нездоланний особистісний конфлікт, хронічна психотравмуюча ситуація сімейного, побутового плану у сполученні із істероїдними та психопатоподібними властивостями особистості (відповідно до шкал СБОО) у осіб молодого віку сприяє розвитку у них суїцидальної поведінки , при цьому в більшості випадків (67%) провокуючим фактором є алкоголізація.

 5. Нейротрансміттерні і нейрогормональні системи, до яких належать системи метаболізму біогенних амінів, їх порушення та дисбаланс, а саме підвищення концентрації серотоніну в крові (2,39±0,24 мкмоль/л), зменшення рівня мелатоніну в плазмі крові (0,71±0,07 мкмоль/л) і зниження швидкості екскреції адреналіну і норадреналіну в нічний (0,39±0,06 і 1,21±0,25 нмоль/годину) і денний періоди (1,66±0,26 і 4,56±0,86 нмоль/годину), створює нейрогормональний фон для розвитку психопатологічних станів, що приводить до суїцидальних намірів і дій. Пацієнти із суїцидальними намірами були нездатні вийти із довгострокової конфліктної ситуації шляхом активного варіанту її рішення, не маючи матеболічного ресурсу для її подолання.

 6. Кореляційні взаємозв'язки між суїцидальною поведінкою і психічними змінами в емоційній (r=0,60) і ефекторно-вольовій (r=0,65) сферах свідчать про їх патогенне значення і необхідність урахування цього взаємозв'язку при ранній діагностиці і первинній профілактиці аутоагресивної поведінки осіб молодого віку.

 1. Результати катамнестичного дослідження підтверджують ефективність розробленої системи первинної і вторинної профілактики суїцидальної поведінки у осіб молодого віку, яка являє собою комплекс корекційних заходів поетапного динамічного включення групових форм патогенетичної психотерапії, прийомів психічної саморегуляції, аутогенного тренування на тлі логічно обґрунтованої раціональної психотерапії; а також набір психодіагностичних методик, спрямованих на вивчення властивостей особистості, рівня і напрямків конфліктності, ступеня суїцидального ризику, психічних змін у осіб молодого віку. Комплекс психотерапевтичних заходів антиаутодеструктивної терапії повинен бути спрямований, насамперед, на дезактуалізацію психотравмуючих обставин, усунення неадекватного рівня домагань особистості хворого та створення широкої часової перспективи позитивного прогнозу.

Публікації автора:

 1. Демина О.О Клинико-психопатологические особенности суицидального поведения при острой реакции на стресс //Українский вісник психоневрології, Том 10, вип. 1 (30), Харьков, 2002. - С.116-117

 2. Демина О.О Роль изменений системы биогенных аминов в патогенезе суицидального поведения при острой реакции на стресс //Медицина сегодня и завтра № 1, Харьков, 2004, С. 22 - 26

 3. Демина О.О Суицидальное поведение при острой реакции на стресс (клинико-психопатологический анализ) // Архив психиатрии. - № 2, 2004. - С. 36-39

 4. Гавенко В.Л, Вітенко І.С., Самардакова Г.О., Дьоміна О.О. та ін. Практикум з медичної психології - Навчальний посібник для студентів медичних ВУЗів III – IV рівнів акредитації, Харків, 2002. – 248 с. (Дьоміною О.О. написано розділ “Психологія суїцидальності”).

 5. Гавенко В.Л, Вітенко І.С., Самардакова Г.О., Дьоміна О.О. та ін. Essentials of medical psychology (Основи медичної психології) - Навчальний посібник для студентів медичних ВУЗів III – IV рівнів акредитації, які навчаються англійскою мовою, Харків, 2003 - 188 с. (Дьоміною О.О. написано розділ “Psychology of suicide” (“Психологія суїцида”)).

 6. Кожина А.М., Демина О.О., Синайко В.М., Гайчук Л.М. Коррекция и профилактика суицидального поведения у социально дезадаптированных подростков //"Суїцідологія: теорія та практика" (збірник наукових статей) Київ, 1998. С. 64-66 (Особистий внесок Дьоміної О.О. – набір матеріалу, аналіз результатів дослідження).

 7. Гавенко В.Л., Самардакова Г.А., Демина О.О, Кожина А. М., Гайчук Л.М Взаимосвязь проявлений конфликтности и степени суицидального риска у делинквентных девочек подростков. //“Проблемы эктремальной психиатрии”: мат. научно-практ.конфер. - Харьков, 2000. - С.157 (Особистий внесок Дьоміної О.О. – набір матеріалу, аналіз результатів дослідження).

 8. Демина О.О Анализ суицидального поведения молодых лиц. // “Медицина третього тисячоліття”: Зб.тез конф.молодих вчених ХДМУ, Харків, 2001,С.28

 9. Демина О.О Суицидальные попытки в клинике реактивних состояний у молодых лиц //Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології у світлі концепції розвитку охорони здоров’я населення України. (Матеріали пленуму науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, присвяченого Року Здоров’я) Тернопіль, 2001. - С.39-41.

 10. Демина О.О. Роль семейной дезадаптации в формировании аутодеструктивного поведения // Медицина третього тисячоліття. Збірник тез конфренції молодих вчених ХДМУ, Харків, 2002 С.165.

 11. Демина О.О. Клинико-биохимическое исследование суицидального поведения у лиц молодого возраста//“Медицина третього тисячоліття”:Зб. тез міжвуз.конф.молодих вчених Харків, 2003. - С. 169–170.

 12. Демина О.О Оптимизация системы коррекции и профилактики суицидального поведения лиц молодого возраста //Тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація біотехнологія” Харків, 2003. - С. 67.

 13. Демина О.О. Клинико-психопатологический анализ суицидального поведения подростков //“Невротичні розлади у дітей та підлітків: патогенез, клініка, реабілітація” Матеріали наукового симпозіуму Харків, 2003 С. 39-40

 14. Демина О.О Соціально-психологічни закономірності формування суїцидальної поведінки у осіб молодого віку //“Актуальні питання розвитку сучасної психіатрії в дослідженнях молодих вчених»: Мат.конфер. молодих вчених. - Харків, 2003. - С. 25-26.

 15. Демина О.О. Аутодеструктивное поведение как проявление острой реакции на стресс у лиц молодого возраста. //Тези Всеукраїнської наукової конференції аспірантів та клінічних ординаторів “Стрес, шок, термінальні стани”. - Донецьк, 2003. - С.22.

 16. Демина О.О Психосоціальні аспекти формування аутоагресивної поведінки молодих осіб // Тези 58 науково-практичної конференції молодих вчених Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця з міжнародною участю “Актуальні проблеми сучасної медицини”. – К., 2003. - С. 115.

 17. Демина О.О Непсихотические психические расстройства у лиц молодого возраста, совершивших суицидальную попытку // “Медицина третього тисячоліття” Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених. - Харків, 2004. - С.158