Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Борисова Зоя Олександрівна. Сутність теологічного і філософського просвітництва: від Гегеля до Фейєрбаха (соціальний аспект): дисертація канд. філос. наук: 09.00.03 / Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2003.Анотація до роботи:

Борисова З.О. Сутність теологічного і філософського просвітництва: від Гегеля до Фейєрбаха (соціальний аспект). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Донецький національний університет. – Донецьк, 2003.

Дисертація присвячена соціально-філософському аналізу протиріччя між філософським і теологічним просвітництвом в німецькій філософській думці початку ХІХ сторіччя. Актуальність дослідження визначається необхідністю переосмислення суті й ролі релігійного відображення й релігійного ставлення до світу у суспільстві, що переживає світоглядну кризу й злам старої системи цінностей.

В дисертації показано, як від логічного аналізу релігії (Гегель), через історичний (Штраус) і культурологічний аналіз священних текстів (Бауер) в особі Руге і Фейєрбаха німецька філософська думка зв'язала роль і місце релігії в історії з логікою руху суспільства до свободи.

В роботі також проводиться думка, що релігійний шлях розвитку є необхідністю історії, через релігію людина виступає як істота творча, що діє в межах певної культурної традиції.

Публікації автора:

 1. Борисова З.А. В.И.Вернадский о влиянии на науку идей философии и религии // Творческое наследие В.И. Вернадского и современность / Сборник трудов Междунар. научн. конф. в г. Донецке 10-12 апреля 2001г. - Донецк: Донбасс, 2001. -С.49-54.

 2. Борисова З.О. Гегель про релігію як спосіб діалогу зі світом культури // Интеллект. Личность. Цивилизация: Материалы ІІ Международной научной конференции. Том 1 (Донецк, 22-23 мая 2003 г.) / Донецкий государственный университет экономики и торговли им. М.Туган-Барановского. – Донецк: 2003. – С.19-30.

 3. Борисова З.О. Культурно-творча функція релігійної свідомості // Схід. – 2003. - №4 (54). – С.43-26.

 4. Борисова З.О. Місце теологічного просвітництва у формуванні світоглядної культури особи // Вісник ДонДУЕТ. Гуманітарні науки. – 2001. - № 3 (11). - С.10-19.

 5. Борисова З.О. Про співвідношення теологічного і філософського у релігійній свідомості // Вісник ДонДУЕТ. Гуманітарні науки. - 2002 - № 3 (15). -С.51-58.

 6. Борисова З.О. Релігійна форма свідомості як необхідний етап у розвитку людства // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред В.В.Лях. – Вип. 28. – К.: Український центр духовної культури, 2002. – С.97-105.

 7. Борисова З.О. Релігійність як універсальна характеристика людини // Інтелект. Особистість. Цивілізація. Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем. Вип. 1. Т.1. / Голов.ред. О.О. Шубін. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. - С. 34-42.

 8. Борисова З.О. Релігія як історично перший парадокс свободи в людській історії // Проблема свободи у теоретичній і практичній філософії // Матеріали Х Харківських міжнародних Сковородинівських читань. В 2 ч. Ч. 2. – Харків: “Екограф”, 2003. – С. 133-135.

 9. Борисова З.О. Релігія як суб’єктивно-критичний обрій культури // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи розвитку вищої освіти в період суспільної трансформації". 13-14 листопада 2002 / Ред. Колегія: Шубін О.О., Садеков А.А., Макогон Б.П. і ін. [Електрон. ресурс]. – Донецьк, 2002. – 1 електрон. оптич. диск.

 10. Борисова З.О. Релігія як умова для самоствердження людини // Вісник ДонДУЕТ. Гуманітарні науки. - 2000. - № 5. -С.23-28.

 11. Борисова З.О. Філософія і теологічне просвітництво: подолання протиріч // Вісник ДонДУЕТ. Гуманітарні науки - 1999. - №1. -С. 104-108.

 12. Борисова З.О. Управління як форма історичної дії // Сборник научных трудов ДонГАУ: “Социально-гуманитарные проблемы менеджмента”: Серия “Государственное управление”. – Т.IV, вып. 19. – Донецк: ДонГАУ, 2003. – С.63-68.

 13. Борисова З.О. Християнський універсум в межах нового бачення світу. // Туристский феномен: экономические, социальные, экологические и культурно-исторические предпосылки и последствия: Материалы IV Международной научно-практической конференции (Святогорск, 14-16 мая 2002г.) / Донецкий институт туристического бизнеса. – Донецк: 2002. – С.175-177.