Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Радченко Наталія Анатоліївна. Сутність, смисли та особливості дуалізму в античному гностицизмі : Дис... канд. наук: 09.00.11 - 2008.Анотація до роботи:

Радченко Н.А. Сутність, смисли та особливості дуалізму в античному гностицизмі. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 — релігієзнавство. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — Київ, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню дуалізму в античному гностицизмі. Дуалізм розглядається як важлива для самовизначення людини проблема, що проявляється в системах античних гностиків, світовідчуття і світорозуміння яких є близьким і зрозумілим для сучасної людини.

Проблему динаміки дуалізму розв’язано на підставі докладного аналізу оригінальних текстів гностиків. Ідея подвійності світу та протиставлення його Богу, диспозиції знання і незнання, свободи й несвободи, духовного та тілесного початків у людині, темного і світлого, чоловічого і жіночого начал, виявилися головними у вченнях гностиків. Найважливішою опозицією античного гностицизму виявляється опозиція «Бог — світ», але вона «знімається» завдяки активній ролі людини, яка є учасницею протистояння Бога і світу.

У процесі дослідження встановлено, що людина — центральна постать у подоланні дуалізму, саме людина прагне до духовного світу, до вищих цінностей.

Публікації автора:

  1. Радченко Н. А. Головні смисли гностичного дуалізму / Н. А. Радченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : Зб. наукових праць. – 2006. – № 10 (23). – С. 224-232.

  2. Радченко Н. А. Дуалізм космогонічних систем гностицизму: його сутність та значення / Н. А. Радченко // Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ. – 2007. – №43. – С. 152-161.

  3. Радченко Н. А. До питання про філософський та релігійний дуалізм / Н. А. Радченко // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць. – 2007. – № 63. – С. 171-181

  4. Радченко Н. А. Гностичні мотиви у творчості Григорія Сковороди / Н. А. Радченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – 2007. – № 14 (27). – С. 141-148.

  5. Радченко Н. А. Дуалістичні вчення в західній філософській традиції (від античності до Німецької класики) / Н. А. Радченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – 2007. – № 15 (28). – С. 208-217.

  6. Радченко Н. А. Співвідношення духу й матерії в гностичних системах / Н. А. Радченко // Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції «Людина – Світ – Культура. Актуальні проблеми філософських, політологічних та релігієзнавчих досліджень». – 2004. – С. 564

  7. Радченко Н. А. Типи дуальності в гностицизмі / Н. А. Радченко // Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету – 2005». – 2005. – Ч. V. – С. 22-23.

  8. Радченко Н. А. Головні смисли гностичного дуалізму / Н. А. Радченко // Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету-2007». – 2007. – Ч. VII. – C. 167-168.

  9. Радченко Н. А. Особливості метафізичного дуалізму гностиків / Н. А. Радченко // Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету-2008». – 2008. – Ч. II. – C. 138-139.