Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Економічна, соціальна та політична географія


Запухляк Наталія Ігорівна. Суспільно-географічні засади функціонування ринку праці та зайнятості населення (на прикладі Івано-Франківської області) : дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / НАН України; Інститут географії. — К., 2007. — 219арк. — Бібліогр.: арк. 194-213.Анотація до роботи:

Запухляк Н.І. Суспільно-географічні засади функціонування ринку праці та зайнятості населення (на прикладі Івано-Франківської області). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Інститут географії НАН України, Київ, 2007.

У дисертації представлено теоретико-методологічне обґрунтування дослідження проблем функціонування ринку праці регіону з суспільно-географічних позицій. Розроблено алгоритм дослідження проблем ринку праці та зайнятості населення з урахуванням сукупного впливу місцевих передумов та чинників. Визначено основні риси суспільно-географічного підходу до вивчення ринку праці, який включає аналіз природно-ресурсних і виробничих особливостей території, як природної та соціально економічної бази формування ринку робочих місць та особливостей протікання геодемографічних процесів, що визначають формування пропозиції праці в межах Івано-Франківської області. Виявлено сучасні тенденції зайнятості та залежність її структури від змін у господарській спеціалізації області, місця в територіальному поділі праці. Проведено аналіз локальних ринків праці Івано-Франківської області та визначено перспективи їх розвитку. Проаналізовано вплив міграційного чинника на сучасний стан регіонального ринку праці, визначено позитивні та негативні риси міжнародних трудових міграцій. Обґрунтовано напрями удосконалення управління ринком праці та зайнятістю населення.

В процесі дисертаційного дослідження вирішено важливе наукове завдання – розроблено і обґрунтовано теоретико-методологічні засади та практичні рекомендації щодо функціонування ринку праці і зайнятості населення регіону в сучасних умовах. На основі проведеного дисертаційного дослідження було зроблено такі висновки:

1. Суспільно-географічна сутність ринку праці полягає в тому, що він включає крім особливої системи економічних відносин найму на роботу такі географічні ознаки, як територіальність, що характеризує ринок як систему локальних, регіональних та міжрегіональних відносин попиту і пропозиції трудових ресурсів, а також комплексність, яка вказує на ринок як комплекс видів трудової діяльності, яка враховує статево-вікову та професійно-кваліфікаційну структуру населення регіонів різних типів.

2. Регіональний ринок праці – це система відносин між роботодавцями регіону і найманими працівниками щодо реалізації трудового потенціалу, окреслена певними територіальними суспільно-географічними передумовами, яка є відносно цілісною виокремленою підсистемою, що перебуває в тісному взаємозв’язку з іншими природними, соціальними, господарськими системами регіону.

Первинним територіальним елементом національного ринку праці слід вважати локальний ринок праці, який слід розуміти як сукупність соціально-трудових в межах первинної адміністративно-територіальної одиниці.

Вивчення функціонування системи ринків праці та прояву основних аспектів його функціонування на рівні окремих поселень є доречним виокремлення в їх межах точкових ринків праці, що формуються за рахунок жителів населених пунктів.

3. Розвиток та становлення місцевого самоврядування, зростання його значення змушують дати нову оцінку процесам соціально-трудових відносин, що відбуваються на ринку праці. Регіональний розвиток та формування самодостатності територій за рахунок повного й ефективного використання її ресурсів, у тому числі трудових, та конкурентних переваг – це нова модель територіальної організації господарства регіонів і їх ринків праці.

Зростання рівня розвитку професійних вмінь і навичок працездатного населення в регіонах різних типів суттєво підвищує якість управлінських рішень, виконавчої і виробничої дисципліни та можливості адаптації в складних соціально-економічних умовах. Підвищення рівня освіти населення в регіонах, освоєння ним новітніх інформаційних технологій суттєво підвищує стійкість розвитку територій, розширює можливості адаптації до нових умов господарювання, активізує використання творчих можливостей людини. Розвиток освітньо-професійної компоненти трудового потенціалу території створює передумови для його перетворення в конкурентну перевагу.

4. Особливістю суспільно-географічного дослідження функціонування ринку праці та зайнятості населення є те, що завдяки використанню географічних підходів, він розглядається як територіальний прояв сукупності трудових процесів на основі взаємозв’язків та взаємовідношень з географічним середовищем.

Вихідним методологічним положенням суспільно-географічного вивчення регіонального ринку праці є територіальна неоднорідність, контрастність, динамічність протікання соціально-економічних процесів, пов’язаних з реалізацією трудової діяльності в межах окремих територій, їх роль в регіональному розвитку.

Використання інструментарію суспільно-географічних досліджень забезпечило дослідження ринку праці в компонентному, функціональному і територіальному аспектах.

Ринок праці як об’єкт суспільно-географічного дослідження має територіальні рівні, що в процесі сукупної взаємодії формують особливості його просторового розвитку. Територіальна структура ринку праці передбачає виділення наступних рівнів: національного, регіонального, локального, точкового.

5. Суспільно-географічний підхід до вивчення ринку праці включає аналіз природно-ресурсних і виробничих особливостей території, як природної та соціально економічної бази формування ринку робочих місць, виходячи з притаманних для певної території особливостей сфери прикладання праці, рівня зайнятості, тощо. Це пов’язано з традиційним розумінням географічною наукою цілісності системи “природа-людина-господарство”, що передбачає розгляд і вивчення окремого елемента з врахуванням всіх інших.

6. Територіальна організація трудового потенціалу досліджуваного регіону характеризується нерівномірністю, яка проявляється найбільшою його концентрацією у передгірській та рівнинній частинах і невисокою густотою в межах гірської території. Виявлено, що значна частина (близько 40%) трудового потенціалу зосереджена в сільських населених пунктах. Сформована система освітніх закладів і сучасна підготовка спеціалістів, що формують пропозицію праці не в повній мірі відповідають господарським потребам попиту регіону. Це проявляється значною кількістю невикористаних працівників окремих спеціальностей і значною їх часткою у структурі безробітних (бухгалтери, юристи, економісти). Встановлено, що за період ринкових перетворень зросло значення трудової мобільності у формуванні регіонального ринку праці. Сучасні трудові міграції мають міжрегіональний та міждержавний напрям і носять в основному нелегальний характер.

Встановлено, що переважна частина робочих місць зосереджена в трьох найбільших містах: обласному центрі Івано-Франківську, Калуші та Коломиї, які в сучасних умовах акумулюють значну частину працюючих (більше 50% усіх найманих працівників). Малі міста, гірські села, сільськогосподарські території з невеликими, переважно моноспеціалізованими виробництвами мають звужені можливості щодо розвитку локальних ринків праці і вимагають додаткового стимулювання зайнятості і подолання хронічного безробіття.

7. На основі запропонованого суспільно-географічного підходу було проведено галузеву сегментацію регіонального ринку праці. В результаті виявлено, що найбільше значення для сучасного етапу розвитку регіонального ринку праці Івано-Франківської області мають енергетична, хімічна, деревообробна, легка і харчова галузі промисловості.

Визначено значні відмінності у територіальній організації робочих місць і трудового потенціалу. Концентрація найбільших підприємств-роботодавців у трьох найбільших містах притягує трудові ресурси з навколишніх поселень, що суттєво звужує можливості розвитку ринку праці сільської місцевості.

Функціонування аграрного сегменту ринку праці охоплює всіх зайнятих у сільськогосподарському виробництві і характеризується низькою ефективністю через зниження товарності виробництва а також існування прихованого безробіття за рахунок самозайнятих у селянських господарствах. Посилення значення несільськогосподарських видів діяльності за рахунок розвитку невиробничої сфери та підприємництва є одним з подальших прогресивних напрямів розвитку сільського ринку праці.

8. Визначено, що подальший розвиток сфери прикладання праці повинен відбуватись за рахунок створення нових робочих місць у населених пунктах із значною концентрацією трудового потенціалу (малі міста, села). Це створить передумови для подальшого розвитку точкових ринків праці і формування нових ядер притягання трудових ресурсів в межах локальних ринків праці, що в свою чергу зменшить існуючі територіальні диспропорції.

Виявлено, що територіальна спеціалізація сфери прикладання праці Івано-Франківської області визначається сукупністю суспільно-географічних умов і характеризується наступними особливостями. В межах рівнинної частини області господарська діяльність характеризується переважанням сільськогосподарських видів і обробної промисловості. Передгірська частина є найбільш промислово освоєна з переважаючою часткою обробних видів промислової діяльності, тут розміщені основні промислові підприємства-роботодавці. Гірська частина області не має можливостей в сучасних умовах промислового освоєння і в силу впливу природних умов обмежені можливості розвитку аграрного сегменту ринку праці.

Встановлено роль міграцій населення у формуванні регіонального ринку праці, визначено позитивні та негативні її наслідки. До позитивних належать – зниження напруги на локальних ринках праці, підвищення рівня доходів сімей, де є працівники-мігранти, до негативних – поступова втрата найбільш продуктивної частини трудового потенціалу регіону, поширення соціального сирітства, розвиток тіньової економіки.

9. До основних напрямів удосконалення управління регіональним ринком праці належать:

– поступове збалансування ринкових і державних важелів на всіх територіальних рівнях управління;

– узгодження прийняття управлінських рішень щодо регіонального ринку праці з регулюванням проблем соціального, демографічного, промислового, інституційного та інших аспектів соціально-економічного розвитку території;

– посилення локального та місцевих рівнів управління у регулюванні процесів зайнятості та безробіття;

– формування узгодженої на всіх територіальних рівнях політики управління трудовими міграціями, як важливим компонентом регіонального ринку праці, формування відповідної нормативно-правової бази;

– стимулювання підприємницької ініціативи та підвищення інвестиційної привабливості території з подальшим розвитком сфери прикладання праці у промисловості, АПК, невиробничій сфері;

– підвищення конкурентоздатності трудового потенціалу за рахунок посилення значення освітньої компоненти, збалансування підготовки кадрів до господарських потреб;

– подальше удосконалення і розвиток інфраструктури регіонального ринку праці і посилення зв’язків між окремими елементами.

Публікації автора:

  1. Запухляк Н. Вплив трудової міграції на функціонування регіонального ринку праці (на прикладі Івано-Франківської області) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія. – Тернопіль, 2005 – №2.– С. 95 – 99.

  2. Запухляк Н.І. Міграційний чинник розвитку регіональних ринків праці в умовах євроінтеграційних процесів // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 12-13 жовтня 2006 р. За ред. В.Й.Лажніка і С.В.Федонюка. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ.ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – С. 183 – 185.

  3. Запухляк Н.І. Можливості застосування суспільно-географічного підходу до вивчення ринку праці // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 27-28 березня 2003 року. – К.: ВГЛ «Обрії», 2003. – С. 127 – 128.

  4. Запухляк Н.І. Нові форми зайнятості в сільській місцевості та їх місце в процесі європейської інтеграції (на прикладі Івано-Франківської області) // Тези доп. ІІІ Міжнар. наук-прак. конф. студентів, аспірантів і молодих науковців, Луцьк 18-19 травня 2006 року / За ред. В.Й. Лажніка і С.В. Федонюка. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – С. 254 – 256.

  5. Запухляк Н.І. Проблеми безробіття і зайнятості населення і їх роль в соціально-економічному розвитку регіону (на прикладі Івано-Франківської області) // Географія і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2003. – Вип.9. – С. 143 – 150.

  6. Запухляк Н.І. Проблеми і перспективи розвитку аграрного ринку праці Івано-Франківської області // Географія і сучасність Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2005. – Випуск 13. – С. 170 – 177.

  7. Запухляк Н. Регіональні проблеми безробіття та шляхи їх вирішення в Івано-Франківській області // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Харків, «Регіон-2003: стратегія оптимального розвитку», м. Харків, 22-25 квітня 2003 року / Гол. ред. колегії В.С. Бакіров. –Харків: РВВ ХНУ, 2003. – С. 45 – 46.

  8. Запухляк Н.І., Голіней С.І. Основні чинники формування конкурентних позиції регіону в умовах ринку (на прикладі Івано-Франківської області) // Український географічний журнал. – 2005. – №4. – С. 56 – 60. (Особистий внесок автора: досліджено вплив соціально-демографічних чинників на формування конкурентних позицій – 0,1 др. арк.).