Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Економічна, соціальна та політична географія


Шум Інна Віталіївна. Суспільно-географічні аспекти інтеграції України в пан'європейську транспортно-логістичну систему : дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 231арк. — Бібліогр.: арк. 169-186.Анотація до роботи:

Шум І.В. Суспільно-географічні аспекти інтеграції України в пан’європейську транспортно-логістичну систему. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

Дисертація присвячена розробці наукових основ суспільно-географічного дослідження інтеграції України в пан’європейську транспортно-логістичну систему (ТЛС). Обґрунтовано суспільно-географічну сутність інтегрованої ТЛС, розкрито зміст і основні напрями транспортно-логістичної інтеграції. Здійснено типізацію логістичних центрів як основних елементів ТЛС. Розроблено методичні підходи суспільно-географічного вивчення ТЛС у контексті їх інтеграційної взаємодії. Здійснено аналіз чинників транспортно-логістичної інтеграції, реалізований на прикладі ЄС і України. Проведено системно-струк-турний аналіз пан’європейської ТЛС, визначено тенденції її розвитку. Розглянуто регіональні особливості вантажних перевезень в Україні, структуру і динаміку вантажо-потоків і їх розподіл на напрямках міжнародних транспортних коридорів. Розроблено ре-комендації щодо вдосконалення територіальної організації національної ТЛС і обґрун-товано напрями участі України в європейській транспортно-логістичній інтеграції в XXI ст.

Проведене дисертаційне дослідження дало змогу отримати наступні результати:

1. Сучасний розвиток процесів європейської економічної та транспортно-логістичної інтеграції пов’язаний з формуванням інтегрованої ТЛС – поліструктурного динамічного утворення, що виникає в геологістичному просторі на основі взаємопов’язаного поєднання складових функціональних і забезпечуючих підсистем, забезпечує прискорений рух логістичних потоків та інтегрує постачання, виробництво, збут. Ознаками ТЛС як суспільно-географічної системи є територіальність, емерджентність, системна цілісність, структурність, ієрархічність, динамічність, певна просторова конфігурація елементів, наявність потокового процесу, взаємодія з навколишнім середовищем.

2. Геопросторовий процес ТЛІ відбиває динаміку розвитку ТЛС, просторово-часову взаємодію та взаємоузгодження її компонентно- і територіально-структурних складових і реалізується в територіальному напрямі, пов’язаному з формуванням територіально локалізованих і виражених у транспортно-логістичній інфраструктурі елементів, та галузевому, що передбачає інтеграцію видів транспорту. ЛЦ пропонується розглядати як вузловий елемент комунікаційного каркасу інтегрованої ТЛС, що координує переміщення логістичних потоків, організовує весь процес надання логістичних послуг. Типи ЛЦ виділяються за ознакою територіального охоплення (локальні, регіональні, національні, міжнаціональні, континентальні), формою реалізації (термінальні, інформаційно-аналітичні), видами транспорту (унімодальні, бімодальні, мультимодальні), місцем розміщення (прикордонні, внутрішні, водні).

3. Запропонована методика дослідження, що ґрунтується на застосуванні системи суспільно-географічних методів і підходів, реалізується в аналізі ТЛС інтеграційного об’єднання ЄС та національної ТЛС України і дозволяє виявити чинники європейської ТЛІ, формування та інтеграції ТЛС України та їх регіональні прояви в умовах України та ЄС, проаналізувати структуру, тенденції і регіональні особливості функціонування інтегрованої пан’європейської та української ТЛС з урахуванням динаміки відповідних показників, що дозволяє визначити основні напрями інтеграції України в пан’європейську ТЛС.

4. Європейська ТЛІ є результатом комплексної дії системи чинників – стимулюючих і лімітуючих. Існує тісна залежність між інтенсивністю міждержавної економічної взаємодії та ефективністю функціонування ТЛС, а також вантажооборотом транспорту та показниками рівня економічного розвитку країн. Найвищий потенціал поля вантажообороту транспорту мають країни-ядра торговельної взаємодії з високими обсягами ВВП та експортно-імпортних операцій (Німеччина, Франція, Італія) та країни з вигідним транспортно-географічним положенням (Україна, Польща), що визначає можливості їх участі в європейській ТЛІ. Результати аналізу показують найбільшу вигідність розміщення транспортно-логістичних структур на території Німеччини, яка виступає ядром тяжіння для ряду європейських країн, є основним генератором і реципієнтом логістичних потоків та бере активну участь у європейських транспортно-логістичних програмах.

5. Тенденції розвитку інтегрованої пан’європейської ТЛС пов’язані з транснаціоналізацією та екологізацією транспортно-логістичної діяльності, розвитком інтегрованих перевезень, посиленням ролі інформаційної складової у функціонуванні ТЛС, вдосконаленням схеми міждержавних логістичних зв’язків (із змінами в розміщенні виробництва), збільшенням частоти поставок від невеликої кількості постачальників, посиленням концентрації логістичних потоків на певних напрямках і логістичних послуг у ЛЦ, нееквівалентністю вантажопотоків за видами транспорту з непропорційно швидким розвитком автомобільного.

6. Лінійно-вузлову форму територіальної структури інтегрованої пан’європейської ТЛС утворюють пан’європейські і євроазіатські МТК, які сполучають дискретні та ареальні елементи. Європейський регіон охоплений програмами розвитку територіальної структури пан’європейської ТЛС, що включають країни ЄС, ЄАВТ і сусідні їм держави, в тому числі Україну. Посилення інтенсивності та концентрації міжнародних логістичних потоків і послуг з урахуванням тенденції зменшення кількості ланок ланцюгів поставок зумовлює зміни в територіальній структурі ТЛС, зафіксовані формуванням європлатформ і міжнародних транспортних осей.

7. У сучасних умовах відбувається становлення ринку транспортно-логістичних послуг в Україні, трансформація транспортної системи у транспортно-логістичну та інтегра-ція України в пан’європейську ТЛС. Загалом Україна відстає від світового процесу форму-вання сучасних ТЛС, однак високий потенціал роботи вантажного транспорту, ступінь транзитності і висока перспективність для експорту транспортних послуг, переорієнтація всієї системи зв’язків на європейські геопросторові структури визначають Україну одним із полюсів у транспортно-логістичному просторі Європи. У територіальній структурі ТЛС України важливу роль відіграють МТК мультимодального характеру, логістичні термінали, що формуються на основі “полюсів” з високим порядком доступності, таких як Київ, Дніпропетровськ, Одеса, та дискретних елементів нижчих ієрархічних рівнів.

8. У географічній структурі експортних вантажопотоків України домінують країни ЄС, імпортних – СНД. У загальному обсязі зовнішньоекономічних вантажопотоків співвідношення між експортними, імпортними і транзитними складається на користь транзитних, що засвідчує важливу роль України на ринку міжнародного транзиту. Провідну роль у переміщенні транзитних вантажів відіграє залізничний транспорт. Існує висока обернена залежність обсягів зовнішньоекономічних вантажопотоків України до/з країн ЄС (особливо імпортних) від територіальної віддаленості між ними, тісний зв’язок між обсягами експортно-імпортних перевезень України до/з країн ЄС і рівнями економічного розвитку країн ЄС, а також залежність між рівнями економічного розвитку регіонів України та ефективністю вантажних перевезень.

9. Існуючі відмінності у функціонуванні ТЛС України і ЄС пов’язані, зокрема, зі структурою вантажних перевезень (в Україні значно вищою є роль залізничного транспорту, суттєво відрізняється товарна структура експортних потоків до ЄС та імпорт-них з ЄС), рівнем розвитку інтегрованих перевезень і логістичної інфраструктури, техніч-ним станом транспортних шляхів, рівнем інформатизації транспортного процесу. Україна відстає від розвинутих країн ЄС за якістю перевезення вантажів, розмірами і функціональ-ністю складів, впровадженням новітніх технологій. Регіональні відмінності у функціону-ванні ТЛС України обумовлені найбільшими показниками інтенсивності роботи вантажного транспорту в промислово розвинутих областях Придніпровського, Донецького суспільно-географічних районів, переважним розвитком МТК на території Правобережної України та у приморських регіонах. Виявлено значні резерви пропускної спроможності МТК і наявність вузьких місць на їх напрямках, що сповільнюють переміщення вантажопотоків.

10. Стратегія розвитку і посилення конкурентних позицій ТЛС України, прискорення її інтеграції в пан’європейську має ґрунтуватись на розбудові внутрішнього ринку транс-портно-логістичних послуг з урахуванням досвіду країн ЄС. Основою цього є формування та оптимізація розміщення ЛЦ, підвищення ефективності функціонування МТК України, розвиток інтегрованих перевезень при стимулюючій державній і регіональній транспортній політиці. Необхідне оновлення матеріально-технічної бази транспорту з посиленням інфор-матизації, розбудова транспортно-логістичної і митної інфраструктури, вдосконалення митно-тарифної та інвестиційної політики, що спрямовано на підвищення конкуренто-спроможності маршрутів транзитних перевезень, створення сприятливого інвестиційного клімату, а також розширення діяльності компаній, що надають комплексні логістичні послуги, розробка і реалізація спільних програм співпраці України та ЄС у сфері ТЛІ.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях

1. Шум І.В. Особливості інтеграції України в європейську транспортно-логістичну систему: суспільно-географічний аналіз // Економічна та соціальна географія. – 2003. –
Вип. 54. – С. 260-268.

2. Смирнов І.Г., Шум І.В. Особливості картографування європейської транспортно-логістичної інтеграції // Картографія та вища школа. – 2004. – Вип. 9. – С. 23-28. (Особистий внесок автора: проаналізовано територіальні особливості видів транспорту в ЄС, розроблено картосхеми).

3. Шум І.В. Суспільно-географічні аспекти дослідження міжнародних транспортних коридорів в Україні // Географія і сучасність: Зб. наук. пр. – 2004. – Вип. 12. – С. 119-127.

4. Шум І.В. Проблеми геопросторової організації логістичних центрів в Україні // Економічна та соціальна географія. – 2004. – Вип. 55. – С. 311-319.

5. Смирнов І.Г., Шум І.В. Інтеграція у європейську транспортно-логістичну систему – стратегічний вибір України (геопросторовий аспект) // Український географічний журнал. – 2005. – № 3. – С. 32-38. (Особистий внесок автора: розкрито концептуальні основи єврологістики, визначено напрями інтеграції України в пан’європейську ТЛС).

6. Шум І.В. Суспільно-географічний підхід до логістичних проблем розвитку міжнародних транспортних коридорів в Україні // Географія і сучасність: Зб. наук. пр. – 2005. – Вип. 14.– С. 43-51.

7. Шум І.В. Проблеми розвитку і територіальної організації вантажних перевезень в Україні // Географія і сучасність: Зб. наук. пр. – 2007. – Вип. 17. – С. 158-164.

Публікації в інших виданнях, тези наукових доповідей

8. Новікова А.М., Мироненко В.П., Заставнюк О.Г., Шум І.В. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку транспортних зв’язків України з країнами світу // Автошляховик України. – 2005. – № 1. – С. 12-14. (Особистий внесок автора: проаналізовано стан транспортної інфраструктури України і структуру міжнародних вантажопотоків).

9. Шум І.В. Суспільно-географічне дослідження європейської транспортно-логістичної інтеграції // Актуальні проблеми розвитку економіко-географічної науки та освіти в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. (11-12 грудня 2003 р.). – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. – С. 118-121.

10. Шум І.В. Комунікаційний каркас європейської транспортно-логістичної системи: суспільно-географічний вимір // Молоді науковці – географічній науці: Матеріали Міжнар. конф. (22-23 квітня 2004 р.). – К.: ВГЛ “Обрії”, 2004. – С. 39-40.

11. Shum I.V. Logistics in tourism and its role in business education for tourism // Бізнес-освіта та іноземні мови для сфери туризму і послуг: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (25-26 лютого 2004 р.). – Донецьк: Донецький ін-т турист. бізнесу, 2004. – С. 130-131.

12. Шум І.В. Територіально-логістичний підхід до розвитку міжнародних транспортних коридорів в Україні // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (20-21 квітня 2004 р.). – К.: ВГЛ “Обрії”, 2004. – С. 276-277.

13. Шум І.В. Розвиток логістики в умовах глобалізації світової економіки // Формування та розвиток інноваційних підходів в економіці, науці та освіті: Матеріали наук.-теорет. конф. (29-30 квітня 2004 р.). – К.: ІММБ, 2004. – С. 216-222.

14. Шум І.В. Чинники та напрями інтеграції України в європейську транспортно-логістичну систему: суспільно-географічний вимір // Україна: географічні проблеми сталого
розвитку: Зб. наук. пр.: В 4-х т. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2004. – Т. 3. – С. 100-101.

15. Смирнов І.Г., Литвенко Л.М., Шум І.В. Митно-логістичні послуги в Україні та проблеми національної економічної безпеки // Актуальні проблеми економічної безпеки України в умовах її інтеграції до світового співтовариства: Матеріали наук.-практ. конф. (31 березня – 1 квітня 2005 р.). – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2005. – С. 28-30. (Особистий внесок автора: розкрито особливості ринку транспортно-логістичних послуг України).

16. Шум І.В. Житомирщина в системі міжнародних транспортних коридорів України // Бердичів древній і вічно молодий: Матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. (8-11 червня 2005 р.). – Житомир: Косенко, 2005. – С. 59-62.

17. Шум І.В. Європейська транспортно-логістична інтеграція та Україна: перспективи формування міжнародних транспортних осей // Проблеми європейської інтеграції і транскордонного співробітництва: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 вересня 2005 р.).– Луцьк: РВВ “Вежа” Волинського держ. ун-ту ім.Лесі Українки, 2005.– С. 464-469.

18. Смирнов І.Г., Литвенко Л.М., Шум І.В. Французькі логістичні компанії в Україні // Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2005 р.). – К., 2005. – С. 171-183. (Особистий внесок автора: дано загальну оцінку ролі транснаціональних корпорацій у світовій економіці та сфері транспортно-логістичного бізнесу).

19. Шум І.В. Методичні засади дослідження інтегрованих транспортно-логістичних систем // Конструктивна географія: становлення, сучасні досягнення та перспективи розвитку: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 квітня 2006 р.). – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – С. 151-153.

20. Смирнов І.Г., Шум І.В., Литвенко Л.М. Регіональні проекти європейської транспортно-логістичної інтеграції (ЄТЛІ) та участь у них України // Моделі та стратегії євроінтеграції України: економічний і правовий аспекти: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (30 травня 2006 р.). – К.: УАЗТ, 2006. – С. 148-149. (Особистий внесок автора: визначено можливості участі України у проектах транспортно-логістичної інтеграції).

21. Олійник Я.Б., Смирнов І.Г., Шум І.В. Єврологістика та Україна: напрямки співпраці в XXI ст. // Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики: Зб. доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Міністерство транспорту та зв’язку України, 2007. – С. 51-56. (Особистий внесок автора: проаналізовано проекти транспортних осей і Пан’європейських транспортних зон).