Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Економічна, соціальна та політична географія


Нефедова Ніна Євгенівна. Суспільно-географічне дослідження регіонального водогосподарського комплексу: проблеми методології та методики (на матеріалах Одеської області) : дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2005. — 433арк. — Бібліогр.: арк. 175-190.Анотація до роботи:

Нефедова Н.Є. Суспільно-географічне дослідження регіонального водогосподарського комплексу: проблеми методології та методики (на матеріалах Одеської області). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія. – Одеський національний університет ім.. І.І. Мечникова, 2005.

У дисертації розглянуто функціональний підхід дослідження регіонального ВГК та форм його ТО. Введена та обґрунтована категорія “водогосподарський ресурсний цикл”, проведено функціональне структурування ВГК та типізація територіальних водогосподарських систем. Основними таксономічними одиницями і класифікаційними рівнями функціонального структурування ВГК виступають водогосподарські ланки (окремі види водогосподарського обслуговування та супутні послуги), цикли водокористування, водогосподарські кластери (види водогосподарської діяльності), водогосподарські підкомплекси (ВГК урбанізованих територій та ВГК сільської місцевості). Запропоновані нові оригінальні схеми функціонально-галузевої і функціонально-організаційної структури ВГК. Розроблені методологічні положення доведені до конкретних методичних рішень на прикладі регіонального ВГК Одеської області.

1. Функціональний підхід стає провідним методологічним напрямком дослідження ВГК і форм його ТО в умовах радикальної економічної реформи, розробки стратегії сталого соціально-економічного розвитку країни та її регіонів, інтеграції України у світову економіку з її сучасною функціональною системою організації та управління за видами економічної діяльності. За функціональним підходом водне господарство – це специфічна сфера економічної діяльності, яка займається виробництвом води та наданням водогосподарських послуг. Водне господарство інтегрує різні галузі господарства на основі водокористування і являє собою складний і розгалужений міжгалузевий водогосподарський комплекс. Але до останнього часу не існує відповідного функціонального структурування ВГК за видами економічної діяльності для забезпечення відповідності його організації принципам і механізмам ринкових відношень.

2. В основі функціонування ВГК лежить процес водокористування. Нами було введено і обґрунтовано категорію “водогосподарський ресурсний цикл” (ВГЦ) або цикл водокористування, як процес переміщення, використання та перетворення природних вод у різних ланках суспільної життєдіяльності за певною технологією (забір води, очищення та підготовка до використання, транспортування та подача води, надання водних мас водокористувачам, відведення, очищення та скид стічних вод). ВГЦ виділяються за видами водогосподарського обслуговування у різних галузях господарства, які, в свою чергу, охоплюють різні водогосподарські ланки, що відповідають більш дрібним галузям (підгалузям). Вони розглядаються як первинні структурні складові ВГК регіону.

4. В роботі запропоновано багаторівневе функціональне структурування ВГК. на основі виділення водогосподарських ланок, які утворюють водогосподарські цикли, функціональні поєднання яких формують водогосподарські кластери, інтегровані сукупності яких складають водогосподарські підкомплекси – ВГПК урбанізованих територій і ВГПК сільської місцевості. Сукупність водогосподарських підкомплексів, кластерів, циклів складає єдиний ВГК.

5. Для узгодження ВГЦ з новими одиницями статистики видів економічної діяльності (секції, розділи, групи, класи) відповідно КВЕД ДК-009-96 розроблена деталізована схема функціонально-галузевої структури ВГК, яка показує функціональне підпорядкування водогосподарських ланок (окремих видів водогосподарського обслуговування і супутніх послуг) ВГК на різних управлінських та територіальних рівнях.

6. На основі виділених технологічних стадій і фаз ВГЦ запропонована схема функціонально-організаційної структури ВГК або його технологічно-виробничої організації, яка складається з таких блоків: водно-ресурсного, функціонального (виробництво води і водогосподарські послуги), обслуговуючого, блоку менеджменту і маркетингу.

7. Базовою формою ТО ВГК виступають ТВГС – своєрідні природно-господарські територіальні системи. Для вирішення практичних проблем регіонального водокористування необхідно проведення їх систематизації і типізації. На прикладі існуючих територіальних систем водопостачання і водовідведення Одеської області нами була розроблена відповідна методика систематизації і типізації ТВГС і виділені функціональні типи, підтипи, види і підвиди ТВГС.

8. Регіональний ВГК Одеської області характеризується численними проблемами функціонування і певною виробничо-технологічною розбалансованістю регіональних підкомплексів – ВГПК УТ і ВГПК СМ. За просторовими формами водогосподарського обслуговування відповідно зон обслуговування діючих ТВГС проведено водогосподарське районування Одеської області, яке дозволило виділити територіальні проблеми функціонування і просторової організації ВГК.

9. Для вирішення існуючих проблем необхідно впровадження принципів збалансованого функціонування ВГК: узгодження функціонування окремих технолого-виробничих підрозділів ВГК на основі дотримання технології ВГЦ; пріоритетність соціальної сфери водокористування; впровадження водозберігаючих технологій; економічний аналіз послуг водокористування; впровадження економічних важелів водокористування (цінова політика, відшкодування витрат відповідно принципу “платить той, хто забруднює”); збереження природно-антропогенної рівноваги через задоволення потреб суспільства у необхідній кількості і якості водних ресурсів, створення комфортних умов життєдіяльності і водночас на основі впровадження басейнового принципу збереження водних екосистем, умов відтворення водних ресурсів, постійний моніторинг вод; дотримання норм міжнародного праву у сфері водокористування, співробітництво з сусідніми країнами у питаннях використання і охорони річок Дунаю і Дністру.

10. Необхідна розробка прозорої, дієвої і послідовної регіональної водогосподарської політики, впровадження ІВГМ, який забезпечить скоординоване регулювання всіх видів водогосподарської діяльності країни та її регіонів, які впливають на стан водних ресурсів; інтегрування об'єктів управління (взаємопов'язане управління ВГПК сільської місцевості і ВГПК урбанізованих територій); інтеграція етапів та засобів управління (розробка водогосподарських програм, оцінку ресурсів, виконання, контроль тощо); безперервний облік у прогнозуванні і прийняті рішень показників динаміки соціально-економічної ситуації, розвитку за головними напрямками водокористування, змін якості водного середовища тощо; взаємопов'язання економічних та екологічних аспектів проблем функціонування ВГК та ТВГС, що дає змогу у процесі прийняття рішень поєднувати економічні та екологічні інтереси.

Основні положення дисертації викладені у публікаціях

1. Нефедова Н.Є. Водогосподарський комплекс регіону Придунайських озер Одещини. /Вісник ОНУ. Том 6, випуск 9 (географічні та геологічні науки). – 2001. - Одеса: Вид-во ОНУ, 2001. – С. 77-82. - 0,3 д. а.

2. Нефедова Н.Є. Проблеми функціонування і територіальної організації водогосподарського комплексу Одеської області /Вісник ОНУ. Том 7, випуск 4 (географічні та геологічні науки), 2002. - Одеса, 2002 – С. 37-44. - 0,4 д. а.

3. Нефедова Н.Є. Методологічні питання функціонального структурування водогосподарського комплексу регіону //Вісник ОНУ. Том 9, випуск 4 (географічні та геологічні науки), 2004. – Одеса, 2004. – С. 79-89. - 0,55 д. а.

4. Нефедова Н.Є. Регіональна водогосподарська політика та створення інтегрованого водогосподарського менеджменту. //Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наук. праць. В 4-х т. - Київ: ВГЛ Обрії, 2004. – Т. 2. – С. 215-217. – 0,15 д. а.

5. Нефедова Н.Є. Водогосподарський комплекс //Одеський регіон: природа, населення, господарство. Навч. підручник /Під заг. ред. проф. О.Г.Топчієва – Одеса: Астропринт, 2003. – С.95-106. - 0,6 д. а.

6. Нефедова Н.Є. Регіональні проблеми водогосподарського комплексу Одеської області. /Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. “Регіон-2003: стратегія оптимального розвитку.” (22-23 квітня 2003 р., м. Харків). - Харків, 2003 – С.70-71. - 0,1 д. а.

7. Нефедова Н.Є. Актуальні питання суспільно-географічних досліджень водогосподарської діяльності /Актуальні проблеми розвитку економіко-географічної науки та освіти в Україні: Збірник тез доповідей. (11-12 грудня 2003 р., м. Київ) Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – С. 132-135. - 0,2 д. а.

8. Нефедова Н.Є. Водогосподарські територіальні системи та проблеми їх функціонування //Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції (20-21 квітня 2004 р.). - Київ: ВГЛ Обрії, 2004. – С. 117-118. - 0,1 д. а.

9. Нефедова Н.Є. Методологічні питання геоінформаційного забезпечення управління водогосподарським комплексом регіону. /Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ-технологій у сприянні вирішення проблем Причорноморського регіону. Матеріали регіональної наради (11-14 листопада 2003р.) – Одеса, 2003. – С.97-99. - 0,15 д. а.