Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Економічна, соціальна та політична географія


Жовнір Світлана Михайлівна. Суспільна та територіальна організація сфери послуг регіону в умовах ринкової трансформації (на прикладі Вінницької області) : Дис... канд. наук: 11.00.02 - 2008.Анотація до роботи:

Жовнір С.М. Суспільна та територіальна організація сфери послуг регіону в умовах ринкової трансформації (на прикладі Вінницької області). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Інститут географії НАН України, Київ, 2008.

Розглянуто суспільну та територіальну організацію сфери послуг регіону в умовах трансформаційної економіки. Розроблено загальну методичну схему проведення суспільно-географічного дослідження сфери послуг регіону. Здійснено систематику суб’єктів господарювання у сфері послуг за сукупністю ознак. З’ясовані регіональні особливості та проблеми розвитку сфери послуг в Україні. Розглядаючи сферу послуг у контексті концепції міжгалузевої інтеграції, визначено поняття «регіональний міжгалузевий комплекс послуг», розроблено структурно-функціональну модель міжгалузевого комплексу послуг регіону. З позицій суспільної географії здійснено типізацію та ранжирування центрів обслуговування (ЦО) Вінницької області. Обґрунтовано концепцію кластерів послуг ЦО, визначено поняття «кластери послуг ЦО», запропоновано методику складання паспортів кластерів послуг ЦО, складено паспорти кластерів послуг ЦО визначених рангів. Розроблено просторову модель ієрархічної багаторівневої територіальної системи обслуговування Вінниччини. Окреслені головні напрямки удосконалення ТОСП у Вінницькій області. Розроблено та використано опитувальний лист-анкету для проведення соціогеографічного дослідження ТОСП регіону.

1. Значні структурні зміни у світовому господарстві кінця ХХ ст. пов’язані з «революцією послуг» та перетворенням сфери послуг на провідну у розвинених країнах світу. Суспільні трансформації зумовили необхідність поглибленого наукового дослідження сфери послуг і формування напрямку суспільної географії – географії сфери послуг – науки, що вивчає територіальну організацію сфери послуг.

2. Наукове дослідження сфери послуг базується на сукупності парадигм, теорій, концепцій. З позицій суспільної географії першочерговий інтерес мають ті, що вивчають просторову організацію сфери послуг. Розвиток постіндустріального суспільства обумовлює необхідність подальшого поглиблення теоретичних положень, розроблених географічною наукою. Прийнявши за основу загальні принципи комплексного конструктивно-географічного підходу, нами запропоновано загальну методичну схему проведення суспільно-географічного дослідження сфери послуг регіону та методику складання паспортів кластерів послуг ЦО.

3. Сфера послуг характеризується складною структурою, багатофакторністю взаємозв’язків, ієрархічною організацією. Рушійним чинником розвитку сфери послуг є потреби, які визначають стратегію, цілі, механізми, результати діяльності. Кожному рівню ієрархії потреб відповідають певні послуги. На різних регіональних рівнях задоволення потреби одного ієрархічного рівня має свою специфіку.

4. Сфера послуг – потужна комунікативна складова глобалізаційного процесу. Виникнення глобальних виробників і споживачів послуг, створення глобальних каналів реалізації послуг – фактори, що визначають розвиток індустрії послуг на сучасному етапі. В подальшому, «глобальні» послуги споживачі отримуватимуть за відсутності безпосередніх контактів з виробником, а традиційні послуги, що мають локальний характер, будуть вносити зміни у структуру геопростору.

5. У структурі національного господарського комплексу сфера послуг є домінуючим сегментом, що динамічно розвивається: збільшується виробництво послуг, ускладнюється їх структура. Одним із пріоритетних завдань розвитку сфери послуг вважаємо необхідність усунення значних регіональних диспропорцій виробництва та реалізації послуг, що склались в Україні.

6. Посилення тенденцій до інтеграції сервісної діяльності, її локалізації та територіальної концентрації призводить до формування функціональних груп послуг (елементарних, простих, складних), об’єднаних спільною метою комплексного обслуговування споживачів. Тенденції міжгалузевої інтеграції зумовлюють формування міжгалузевого комплексу послуг регіону. МКП регіону – це багатогалузевий функціональний комплекс з надання послуг, обслуговування потреб населення і господарства регіону. Нами здійснено структуризацію МКП, визначено його таксономічні рівні: сектори, класи, підкласи, види послуг, а також зв’язки між ними, на основі яких послуги об’єднані у функціональні групи. Виділені у компонентно-функціональній структурі види послуг – стрижнева основа системного взаємоузгодження КВЕД, що має статус державного стандарту, із запропонованою функціональною класифікацією.

7. На основі комплексної оцінки факторів, що визначають характер та асортимент послуг, нами розроблено типізацію центрів обслуговування регіону, яка включає 1513 ЦО ІІ – VIII рангів. У формуванні ієрархії ЦО Вінниччини простежується дія загальних принципів організації системи обслуговування, викладених В. Кристаллером та А. Льошем у теорії центральних місць.

8. Кластери послуг виступають головними характеристиками ЦО різних рангів. Кластер послуг ЦО представляє комплекс послуг заданого рівня. Головна ознака – функціональна: кластер об’єднує різні види послуг, незалежно від їх галузевої приналежності. Головний критерій – повнота набору послуг, що залежить від наявності послуг з різною періодичністю попиту. Таким чином, замість галузевих підходів до формування ієрархічних рівнів ТСО (національного, регіонального, локального та ін.), визначальним стає функціональний підхід. При розробці моделей ТСО різних ієрархічних рівнів слід орієнтуватись на оптимальний перелік послуг, який існує для ЦО кожного рангу.

9. У Вінницькій області визначені ТСО наступних рівнів: регіональна (1), субрегіональні (7), мікрорегіональні (22), локальні (45), місцеві (236), первинні (817). З позицій суспільної географії досліджені регіональна, субрегіональні (Центральна, Могилів-Подільська), мікрорегіональні (Бершадська, Чернівецька) ТСО. Встановлено основні закономірності функціонування РТСО: просторова суперпозиція зон обслуговування ЦО різних рангів, відповідність територіального малюнку сфери послуг системі розселення і шляхам сполучення, формування мереж обслуговування, прояв ефекту урбанізації, екологічна територіальна диференціація. Наявність стійких трудових, організаційно-господарських, торговельних, культурно-побутових зв’язків між Вінницею та поселеннями ближнього поясу дає підстави прогнозувати формування Вінницької агломерації.

10. Проведене тематичне одноразове опитування жителів Вінницької області підтвердило, що у територіальній організації сфери послуг регіону існує помітна диференціація у доступності послуг, рівні та якості обслуговування залежно від рангу ЦО, ступеня сформованості кластерів послуг ЦО.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях

1. Жовнір С.М. Формування регіональної системи соціальних послуг // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія: Географія – Вінниця, 2004. – Вип. 7. – С. 140 – 143.

2. Жовнір С.М. Теоретичне дослідження сфери послуг: сутність та суспільна природа послуг // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 238: Географія. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 171– 180.

3. Жовнір С.М. Ринок послуг: проблеми, перспективи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія. – Тернопіль, 2005. – №2. – С. 185 – 188.

4. Жовнір С.М. Впровадження нової методологічної бази статистики послуг – необхідна умова інтеграції України у світове співтовариство // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія: Географія – Вінниця, 2006. – Вип. 11. – С. 108 – 112.

5. Жовнір С.М. Сфера послуг як регіональний міжгалузевий комплекс // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія: Географія – Вінниця, 2006. – Вип. 12. – С. 182 – 188.

Статті в інших наукових виданнях, тези наукових доповідей

6. Жовнір Л.Ф., Жовнір С.М. Позиції Вінницької області на міжнародному ринку товарів і послуг // Регіональна бізнес-економіка та управління: Науковий, виробничо-практичний журнал, 2004. – № 1. – С. 63 – 67. Особистий внесок автора: проаналізовано торгівлю послугами у зовнішньоекономічній діяльності області, обґрунтовані напрямки вдосконалення торгівлі послугами.

7. Жовнір С.М. Транспортна інфраструктура як чинник і індикатор розвитку Подільського суспільно-економічного району // Актуальні проблеми розвитку економіко-географічної науки та освіти в Україні: Наук.-практ. конф. Київ, 11 – 12 груд. 2003 р.: Зб. доп. – К: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – С. 80 – 84.

8. Жовнір Л.Ф., Жовнір С.М. Пріоритети екологізації господарського розвитку Вінниччини // Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Зб. наук. праць. – Київ – Луцьк: Ред.-вид. відд. «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – Т. 1. – С. 281 – 282. Особистий внесок автора: визначено потенційні райони розвитку рекреаційних послуг з метою розробки регіональної екологічної політики.

9. Жовнір С.М. Об’єктивність формування територіальної системи соціальних послуг // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України: ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Київ, 20–21 квіт. 2004 р.–К.: ВГЛ Обрії, 2004.–С.192–193.

10. Жовнір С.М. Система послуг: регіональні відмінності у споживанні // Геополитические и географические проблемы Крыма в многовекторном измерении Украины: Междунар. науч. конф. Симферополь, 20 – 22 мая 2004 г. – Симферополь: Таврический национальный ун-т им. В.И. Вернадского, 2004. – С. 41 – 43.

11. Жовнір С.М. Система послуг: сучасні проблеми дослідження // Україна: географічні проблеми сталого розвитку: Зб. наук. праць. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – Т. 2. – С. 222 – 224.

12. Жовнір С.М. Підходи та проблеми систематики сфери послуг // Географія, екологія, геоекологія: перший досвід наукових досліджень: Міжвуз. наук. конф. студ. і асп. Дніпропетровськ, 28 – 29 квіт. 2005 р. / За заг. ред. проф. Л.І. Зелінської. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2005. – С. 69.

13. Жовнір С.М. Основні закономірності територіальної організації сфери послуг регіону // Наука і освіта 2005: VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, 7 – 21 лют. 2005 р. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Т. 13: Географія та геологія. – С. 74 – 75.

14. Жовнір С.М. Основні аспекти вивчення сфери послуг у шкільному курсі географії // Психолого-педагогічні засади природничо-географічної та економічної освіти: досвід, проблеми, перспективи: Всеукр. наук.-практ. конф. Вінниця, 29 – 30 верес. 2005 р.: Зб. тез. – Вінниця, 2005. – С. 56 – 57.

15. Жовнір Л.Ф., Жовнір С.М. Регіональні особливості торгівельного обслуговування населення Вінниччини на сучасному етапі // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження: ХХ Вінницька наук. істор.-краєзн. конф. Вінниця, 27–28 жовт. 2005р.: Зб. мат-лів. – Вінниця: ДП ДКФ, – 2005. – С. 290 – 293. Особистий внесок автора: проаналізовано структурні зрушення у торговельному обслуговуванні населення Вінниччини.

16. Жовнір С.М. Суспільно-географічний напрям досліджень сфери послуг // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження: Зб. наук. праць. – Вінниця: ВДПУ, 2006. – Вип. 3. – С. 32 – 35.

17. Жовнір С.М. Сучасний стан та тенденції розвитку сфери послуг України // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження: Зб. наук. праць. – Вінниця: ВДПУ, 2007. – Вип. 4. – С. 50 – 53.