Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Юридичні науки / Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень


Куфтирєв Павло Вячеславович. Суддівський розсуд у теорії права. : Дис... канд. наук: 12.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Куфтирєв П.В. Суддівський розсуд у теорії права. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень. – Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009.

Дисертація є першим монографічним дослідженням, у якому розглянуто комплекс питань теоретичного та практичного характеру щодо суддівського розсуду у праві на загальнотеоретичному рівні. У роботі вперше на сучасному етапі розвитку українського правознавства обґрунтовується поняття «суддівського розсуду», його характерні ознаки та особливості. Проаналізовано різні підходи щодо наукових класифікацій суддівського розсуду, здійснено авторську класифікацію розсуду за змістом суддівського судження.

Автором проведено аналіз доктрин суддівського розсуду у працях видатних мислителів від найдавніших часів до XVIII - XIX ст., а також радянської доби. Особливої уваги приділено сучасним підходам щодо суддівського розсуду, та зокрема у соціологічній школі права.

Проаналізовано межі суддівського розсуду та визначено їх типологічну характеристику. На підставі отриманих у ході дослідження результатів розроблено пропозиції щодо удосконалення практики застосування законодавства України судами при застосуванні розсуду.

У Висновках узагальнюються найважливіші аспекти роботи, вказується, що подальше вивчення феномену суддівського розсуду сприятиме більш правильному розумінню ролі та статусу суду у суспільстві, що, зрештою, спрямоване на реальний та дієвий захист прав людини.

Основні теоретичні здобутки даної роботи можуть істотно допомогти у вітчизняній практиці законотворення на етапі судово-правової реформи при визначенні ролі, місця та значення суду в сучасних умовах трансформації суспільства.

Публікації автора:

1. Куфтирєв П.В. Правосвідомість у механізмі реалізації суддівського розсуду / П.В.Куфтирєв // Вісник господарського судочинства. - К., 2003. - №3. - С.228-231.

2. Куфтирєв П.В. Становлення доктрини суддівського розсуду на пострадянському правовому просторі / П.В.Куфтирєв // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - Хмельницький, 2004. - №1-2 (9-10). - С.400-407.

3. Куфтирєв П.В. Проблематика суддівського розсуду в німецькій класичній філософії (на прикладі праць Канта і Гегеля) / П.В.Куфтирєв // Часопис Київського університету права. - К., 2004. - №4. - С.29-32.

4. Куфтирєв П.В. Джерела суддівського розсуду: теоретико-правовий аспект / П.В.Куфтирєв // Юридична Україна. - К., 2005. - С.8-14.

5. Куфтирєв П.В Деякі аспекти поняття суддівського розсуду: теоретико-правовий аспект / П.В.Куфтирєв // Молодь в юридичній науці: зб. тез доповідей Перших всеукраїнських осінніх юридичних читань студентів та аспірантів. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2002. - С.15-17.

6. Куфтирєв П.В. Проблематика суддівського розсуду в науковій спадщині проф. Люблінського / П.В.Куфтирєв // Юридичні читання молодих вчених: Зб. матеріалів всеукраїнської наукової конференції 23-24 квітня 2004 р. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – С.80-83.

7. Куфтирєв П.В. Критика суддівського розсуду в науковій спадщині проф. Покровського / П.В.Куфтирєв // Молодь в юридичній науці: зб. тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Треті осінні юридичні читання». – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2004. - С.28-30.

8. Куфтирєв П.В. Роско Паунд та його вплив на доктрину суддівського розсуду / П.В.Куфтирєв // Молодь в юридичній науці: зб. тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Треті осінні юридичні читання». – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2005. - С.53-55.

9. Куфтирєв П. В. Теоретичні проблеми суддівського розсуду у дореволюційній цивілістичній думці / П.В.Куфтирєв // Приватно-правовий метод регулювання суспільних відносин: стан та перспективи розвитку: Зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів Київ – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2005. - С.32-34.

10. Куфтирєв П.В. Реалізація доктрини суддівського розсуду у правовідносинах правосуддя / П.В. Куфтирєв // Актуальні проблеми юридичної науки: Зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції «Сьомі осінні юридичні читання». Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2008. - С.59-61.

11. Верник О.І., Куфтирєв П.В., Машков А.Д. та ін. Межі державної влади / За заг. ред. В.П. Самохвалова. - К.: Основи, 2001. - 216 с.