Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Заблоцький Віталій Петрович. Сучасний лібералізм: соціально-філософський аналіз: Дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Донецька держ. академія управління. - Донецьк, 2001. - 471арк. - Бібліогр.: арк. 395-471.Анотація до роботи:

Заблоцький В.П. Сучасний лібералізм: соціально-філософський аналіз. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03. – соціальна філософія та філософія історії.

Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди Нaціональної академії наук України, Київ, 2002.

Дисертація є комплексним соціально-філософським дослідженням феномену сучасного лібералізму. Показано сутність і особливості лібералізму як соціокультурного феномену, емансипаторської метаідеології, особливого різновиду соціального порядку, специфічної комунікативної експансії тощо. Розглянуто природу і сутність політичних ідеологій як динамічних комплeментарних систем. Викладено релятивістську концепцію лібералізму, а також оригінальну інтерпретацію сучасного лібералізму як універсального (“глибокого”) лібералізму. Репрезентоване антропологічне обгрунтування лібералізму. Відповідна увага приділена проблемам існування лібералізму за доби комп’ютерної революції і Інтернету. Здійснено перегляд традиційних підходів на походження і сутність лібералізму.

Публікації автора:

Монографії

 1. Заблоцький В.П. Лібералізм: ідея, ідеал, ідеологія. – Монографія. – Донецьк: Янтра, 2001. – 367 с.

 2. Заблоцкий В.П., Бурега В.В., Иващенко Е.В. Жизненные стратегии граждан Донбасса: переходное состояние. – Донецк: Агентство регионального развития “Донбасс”, 2000. – 132 с.

 3. Заблоцький В.П., Бурега В.В. Суспільство в період транзиції: український контекст. – Донецьк: ДонДАУ, 2001. – 170 с.

Статті у наукових виданнях

 1. Ляшенко В.І., Заблоцький В.П. Українська мрія: ліберальний вимір // Схід. – 1995. – № 3. – С.3–7.

 2. Ляшенко В.І., Заблоцький В.П. Середній клас в соціальній структурі пострадянського суспільства // Схід. – 1996. – № 7. – С.39 – 43.

 3. Шелегеда Б.Г., Садеков А.А., Заблоцький В.П. Трансформація системи економічної освіти України на основі концепції стійкого розвитку Європи // Схід.– 1997. – №2. – С.9 – 14.

 4. Заблоцький В.П. Уроки березневих (1997р.) виборів до Верховної Ради на Донеччині: протистояння лібералів та комуністів // Схід. – 1997. – №3. – С.22 – 26.

 5. Ляшенко В.І., Заблоцький В.П. Українське суспільство: від класового конфлікту до соціального партнерства // Схід. – 1997. – №6. – С.12 – 19.

 6. Заблоцький В.П. Політичні ідеології: природа, морфологія, сутність // Схід.– 1998. – № 6. – С.3 – 11.

 7. Заблоцький В.П. Феномен лібералізму // Схід. – 1998. – № 7. – С.26 – 35.

 8. Заблоцький В.П. Вибори – 98: цілком очікувані парадокси // Схід. – 1998. – № 5. – С.46 – 48.

 9. Заблоцький В.П. Прогноз розвитку України (виступ на “круглому столі”) // Схід. – 1998. – №7. – С. 57 – 59.

 10. Заблоцький В.П. Лібералізм і ліберальний соціальний лад // Мультиверсум. Філософський альманах. – Вип. 8. – К., 1999. – С. 86 – 99.

 11. Заблоцький В.П. Нові сюжети ліберального дискурсу: становлення “глибокого лібералізму” // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – Вип.13. – Запоріжжя, 1999. – С.142 – 150.

 12. Заблоцький В.П. Президентські вибори – 99 і майбутнє української демократії // Схід. – 1999. – № 7. – С.21 – 29.

 13. Заблоцький В.П. Лібералізм як комунікативна експансія // Вісник Харківського державного університету. – Серія “Філософські науки. Теорія культури і філософія науки”. – № 445. – Частина 3. – Харків. – 1999. – С. 8 – 19.

 14. Заблоцький В.П. Cуспільна ідеологія України: філософія і концептуальний дизайн // Схід. – 2000. – № 1. – С. 24 – 30.

 15. Заблоцький В.П. Про джерела ліберального порядку (Р.Флетмен і його типологія ліберальних течій) // Нова парадигма. Альманах наукових праць.– Вип. 15. – 2000. – С.92 – 99.

 16. Заблоцький В.П. Релятивістська концепція лібералізму // Нова парадигма. Альманах наукових праць.– Вип. 16. – 2000. – С.146 – 153.

 17. Заблоцький В.П. Ліберальний індивідуалізм: антропологічне обгрунтування // Мультиверсум. – Філософський альманах.– Вип. 10.–К., 2000.–С.204 – 215.

 18. Заблоцький В.П. “Стійкий розвиток”: ідеологема в контексті глобалізації // Мультиверсум. – Філософський альманах. – Вип. 11. – К., 2000.–С.102 – 114.

 19. Заблоцький В.П. Емансипація як соціальний феномен: сутність, форми, основні напрямки //Мультиверсум. – Філософський альманах. – Вип. 12. – К., 2000. – С. 80 – 92.

 20. Заблоцький В.П. Cучасна феноменологія політичної ідеології (до постановки проблеми) // Філософські перипетії. – Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Серія “Філософія”. – № 474 – 2000. – С.56 – 63.

 1. Заблоцький В.П. Глобалізація: теоретичний концепт, ідеологема, практики трансформації //Схід. – 2000. – № 2. – С.49 – 52.

 2. Заблоцький В.П. Іронізуючий ліберал (про деякі риси філософії Р.Рорті) // Мультиверсум. – Філософський альманах. – Вип. 14. – К., 2000. – С.80 – 92.

 3. Бурега В.В., Заблоцький В.П. Антикризове управління у перехідному суспільстві: соціальна адекватність та ідеологічні засади // Схід. – 2000. – №3. – С. 31 – 36.

 4. Заблоцький В.П. Етнокультурний лібералізм: відповідь на виклики часу // Мультиверсум. – Філософський альманах. – Вип. 16. – К., 2000. – C.3 – 12.

 5. Заблоцький В.П. Ліберативний універсум: соціокультурний і ідеологічний виміри // Вісник Харківського державного університету. – Серія “Філософські науки. Теорія культури і філософія науки”. – № 465. – Випуск 26. – Харків. – 2000. – С. 28 – 38.

 6. Заблоцький В.П. Феномен ідеології: концептуальні підходи і проблеми викладання в курсі політології // Політологія в Україні: стан та перспективи розвитку. Збірник наукових доповідей і статей. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2000. – С.59–66.

 7. Заблоцький В.П. Ліберальний образ соціальної дійсності // Мультиверсум. – Філософський альманах. – Вип.17. – К., 2000. – С.27–37.

 8. Заблоцький В.П. Релігія і ліберальна експансія // Нова парадигма. Альманах наукових праць.– Вип. 18.– Запоріжжя: Просвіта, 2000. – С.15–23.

 9. Заблоцький В.П. Соціальні функції ідеології (аспект суспільних трансформацій) // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Наукові доповіді і повідомлення першої Всеукраїнської соціологічної конференції / Соціологічна асоціація України, Інститут соціології НАН України.– К., 2001. – С.128 – 132.

 10. Заблоцький В.П. Створення життєздатної місцевої громади як форма трансформативної демократії // Розвиток демократії в Україні: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 29 вересня – 1 жовтня 2000 р.). – К.: “Центр освітніх ініціатив”, 2001. – С.242 – 253.

 11. Заблоцький В.П. Структура ідеологічної цілісності (тернарність політичної ідеології) // Молода нація. – 2001. – № 1. – К.: Смолоскип, 2001. – С.42 – 60.

 12. Заблоцький В.П. Процеси соціальної трансформації: ідеологічний вимір // Модернізація політичних інститутів та оптимізація взаємовідносин між суб’єктами політичного процесу. Політичні партії і вибори 2002 р. Матеріали “круглого столу” за тематикою науково-практичної конференції “Нові політичні реалії України на рубежі тисячоліть”. – Донецьк, 2001. – С.19 – 34.

 13. Заблоцький В.П. Структурні характеристики соціал-демократичної ідеології // Політологічний вісник. – №8. – К., 2001. – С. 286 – 291.

 14. Заблоцький В.П. Лібералізм як соціокультурний феномен //Матеріали науково-практичної конференції “Становлення ліберального суспільства в Україні: традиції, сучасність, перспектива”. – К., 2001. – С.68 –72.