Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Спеціальна психологія


Соколов Валерій Валентинович. Сучасні тенденції психологічного супроводу діяльності реабілітаційних закладів освіти в країнах Західної Європи : Дис... канд. наук: 19.00.08 - 2009.Анотація до роботи:

Соколов В.В. Сучасні тенденції психологічного супроводу діяльності реабілітаційних закладів освіти в країнах Західної Європи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.08 – спеціальна психологія. – Інститут спеціальної педагогіки АПН України. – Київ, 2009.

Дисертаційне дослідження містить системний аналіз світових тенденцій розвитку психологічного супроводу навчально-виховного процесу дітей зі спеціальними потребами на прикладі західноєвропейських країн. Результатом аналізу є встановлення парадигми формування цих тенденцій, визначення найвпливовіших формуючих факторів ґенези сучасних концепцій спеціальної психології, виокремлення основних типів дискурсивного обґрунтування психологічного супроводу реабілітаційної освіти. Провідними сучасними світовими тенденціями психологічного супроводу реабілітаційної освіти визначено: вдосконалення психологічного супроводу діючих систем реабілітаційної освіти; становлення глобальної системи всезагальної освіти, у якій психологічна підтримка є однією з необхідних складових; максимальне залучення кожної дитини з особливими потребами у суспільне життя; здійснення корекції за принципом раннього втручання та індивідуального підходу та проектування приципово нових систем психологічного супроводу реабілітаційної освіти, альтернативних загальноприйнятим. Означені тенденції систематизовано за векторами: цілей та завдань психологічної роботи з особами з особливими потребами; форм психологічної роботи з особами з особливими потребами, форм та методів психологічної діяльності у реабілітаційній освіті; відносин спеціальний психолог – дитина з особливими освітніми потребами.

1. У результаті аналізу теоретичних та організаційно-методичних тенденцій психологічного супроводу у реабілітаційній освіті в країнах Західної Європи встановлено, що основні дослідження проблематики психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами велися у контексті традиційної чи посттрадиційної парадигм. Встановлено, що, хоча сучасний психологічний дискурс містить різноманітні моделювання психологічного супроводу (релігійна, медична, економічна, реабілітаційна моделі, модель функціональної обмеженості, нормалізації, мейнстримінг, інтеграція та інклюзія), але досліджень, що присвячені систематичному аналізу сучасного стану та світових тенденцій психологічного супроводу реабілітаційної освіти, на даний час немає.

2. У результаті системного аналізу та синтезу методологічних та науково-теоретичних засад сучасних тенденцій психологічного супроводу реабілітаційної освіти на прикладі країн Західної Європи встановлено парадигму формування цих тенденцій: ґенеза філософських теорій освіти передує психологічним вченням і виступає їх основою, формує базові тенденції спеціальної психології; ґенеза педагогічних, соціальних вчень, вчень у інших галузях психології відбувається паралельно з розвитком спеціальної психології та впливає на формування її методології та аспектів соціальної практики.

3. З’ясовано, що міжнародні політичні, соціально-правові засади основоположних прав та свобод осіб з особливими освітніми потребами формувалися у свідомості світової спільноти поступово й були втілені у деклараціях з прав людини та концепціях створення рівних можливостей різноманітних міжнародних організацій. Виявлено, що провідною сучасною тенденцією психологічного супроводу реабілітаційної освіти у Західній Європі є переформування її у комплексну соціокультурну структуру для забезпечення максимального інтегрування осіб з особливими освітніми потребами у суспільство.

4. Доведено, що тенденції розвитку психологічного супроводу у реабілітаційній освіті мають багатовекторну природу. На їх формування та розвиток впливають різноманітні фактори, які у цілому відображають суспільний устрій тої чи іншої країни. Означені тенеденції класифіковано:

- за вектором цілей та завдань психологічного супроводу;

- за вектором форм психологічного супроводу (Інваріантність – Варіативність; Однаковість – Індивідуалізація; Стабільність – Гнучкість; Орієнтація на національні – Орієнтація на національні та міжнародні стандарти; Ідеологічна – Національна, полікультурна спрямованість; Однаковість – Різноманіття методологічних засад);

- за вектором форм та методів психологічного супроводу у реабілітаційній освіті (Форми та методи – Технології; Психометрична, діагностична діяльність – Творчість, проектування, дослідницька діяльність; Авторитарність – Демократія);

- за вектором відносин спеціальний психолог – дитина з особливими освітніми потребами (пасивна позиція об’єкту - активна позиція суб’єкту).

У результаті системного аналізу векторних тенденцій психологічного супроводу у реабілітаційній освіті в країнах Західної Європи розроблено інтегративну, цілісну модель цих тенденцій. Основними сучасними тенденціями визнано:

1) вдосконалення психологічного супроводу діючих систем реабілітаційної освіти;

2) вплив глобалізаційних процесів на системи психологічного супроводу освіти, у яку включається реабілітаційна освіта як її складова;

3) проектування принципово нових систем психологічного супроводу реабілітаційної освіти, альтернативних загальноприйнятим.

5. Визначено основні напрямки розвитку й реалізації цих тенденцій у сучасних спеціальних закладах освіти, підготовці фахівців зі спеціальної психології у країнах Західної Європи. З’ясовано, що найвпливовішими теоретичними моделями, які обумовлюють практику психологічного супроводу у західноєвропейському освітньому просторі, є: психодинамічний підхід; психокорекційні методи; методи поведінкового напрямку; методи когнітивного напрямку; кліент-центрований підхід К. Роджерса; раціонально-емоційний напрямок Еліса; екзистенціальний напрямок; тілесноорієнтований напрямок В. Райха; біоенергетичний підхід О. Лоуена; концепція А. Адлера; гуманістично-орієнтований підхід (креативна терапія); позитивна психотерапія тощо.

Розроблено рекомендаційні положення щодо реформування системи психологічного супроводу в реабілітаційній освіті на Україні з урахуванням західноєвропейського досвіду, як то:

1. інформаційне забезпечення діяльності системи спеціальної освіти;

2. створення правових і організаційних умов для ефективної взаємодії і функціонування реабілітаційних центрів, спеціальних і загальноосвітніх установ;

3. створення умов для взаємодії структур масової і спеціальної освіти у реалізації інтегративних підходів до навчання дітей з особливими потребами (у межах нині діючої освітньої системи);

4. впорядкування функціонування системи підвищення кваліфікації фахівців, що працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, в умовах нині діючої системи освіти, а також підвищення кваліфікації викладачів з корекційної освіти;

5. створення умов для планомірного розвитку системи підготовки до життя у суспільстві та професійному самовизначенні осіб з особливими освітніми потребами;

6. формування відносин суспільства до дітей з особливими освітніми потребами, що відповідає Конвенціям ООН про права дітей та інвалідів;

7. проектування компонентів системи реабілітаційної освіти у перспективі.

Публікації автора:

  1. Соколов В.В. Досвід Австрії у впровадженні інклюзії в освіті осіб з обмеженими можливостями / Соколов В.В. // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: Вип. 12. Ч.2. – Ялта: РВВ КГУ, 2006. – С. 254–260.

  2. Соколов В.В. Огляд психологічного забезпечення у спеціальній освіті на прикладі різних країн / Соколов В.В. // Зб. наукових праць Кам'янець-Подільського державного університету. Сер.: Соціально-педагогічна. Вип. VII / За ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. – Кам'янець-Подільський: ПП Мошинський B.C., 2007. – С. 87–89.

  3. Соколов В.В. Освіта дітей з особливими освітніми потребами на прикладі Австрії / Соколов В.В. // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 363. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 201–205.

  4. Соколов В.В. Психологічна складова корекційної роботи з дітьми, що мають вади розвитку, у світовому досвіді / Соколов В.В. // Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – № 9. – С. 180–185.

  5. Соколов В.В. Розвиток психологічної складової національних систем корекційної освіти / Соколов В.В. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Вип. № 12 (151) червень. – Луганськ, 2008. – С. 260–264.

  6. Соколов В.В. Сучасні напрями організації психологічного супроводу дітей із особливими освітніми потребами / Соколов В.В. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Вип. № 22 (161) листопад. – Луганськ, 2008. – С. 205–208.

  7. Соколов В.В. Гуманістична психологічна парадигма у підготовці кадрів для закладів спеціальної освіти у Німеччині / Соколов В.В. // Інтеграція людей з обмеженими можливостями в освітній простір України: зб. статей: Матеріали науково-практичної конференції (15-17 травня 2006 р, Ялта). – Ялта: РВВ КГУ, 2006. – С. 10–13.

  8. Соколов В.В. Сучасні тенденції психологічної підтримки освіти дітей з особливими освітніми потребами у світі / Соколов В.В. // Ціннісні пріоритети освіти ХХІ століття: інноваційний розвиток освітніх систем: Матеріали VІ міжнар. науково-практичної конференції – Луганськ, 2007. – С. 259 – 263.

  9. Соколов В.В. Сучасні зарубіжні тенденції психологічного забезпечення діяльності корекційно-реабілітаційних закладів освіти / Соколов В.В. // Пошуки і знахідки: Матеріали наукової конференції молодих вчених СДПУ / Укладач В.К. Сарієнко. – Слов’янськ, 2007. – С. 92–94.