Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Борозенець Тарас Анатолійович. Сучасні християнські богословські інтерпретації досягнень науково- технічного прогресу: дисертація канд. філос. наук: 09.00.11 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

Борозенець Т.А. Сучасні християнські богословські інтерпретації досягнень науково-технічного прогресу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Київ, 2003.

Дисертацію присвячено дослідженню сучасних інтерпретацій досягнень НТП в християнській теології. В процесі дослідження розкриваються мета, завдання, методи, тенденції і форми теологічних підходів до розуміння загально-фундаментальних та суспільствознавчих проблем співвідношення релігії та науки; розглядаються тлумачення сучасних досягнень і соціально-гуманітарних наслідків НТП в християнській теології. У дисертації доводиться персоналістично-плюралістичний характер сучасних богословських інтерпретацій досягнень НТП в ситуації постмодерної епохи, що виявляється у все більшому проникненні в теологію різноманітних форм наукового знання (філософії, соціології, психології, історії, культурології, теоретичної фізики тощо), значному розширенні поля її інтерпретаційної сфери, спрямованості переважно до етичної та соціально значущої проблематики глобалістичного світу. Окрема увага в роботі приділена аналізу модерністичної тенденції в католицькій, протестантській і православній теології, на основі чого встановлюється відповідна ступінь модернізації для кожного з основних напрямів християнства. Здійснюється спроба прогнозування перспектив розвитку християнських конфесій в науково-технічному секуляризованому світі ХХІ століття.

Публікації автора:

1. Борозенець Т.А. Основи соціальної концепції Російської Православної Церкви: наука та техніка в контексті сучасної цивілізації // Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. -Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. - 2001 рік. - Випуск 9. - С. 72-79;

2. Борозенець Т.А. НТП і його суспільні наслідки в кінці ХХ - на початку ХХІ століття: світоглядно-релігійний аспект // Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. - Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. - 2002 рік. - Випуск 10. - С. 52-60;

3. Борозенець Т.А. Союз сучасного православ’я і науки: міф чи реальність? // Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. - Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. - 2002 рік. - Випуск 11. - С. 65-75;

4. Борозенець Т.А. Сучасне християнське богослов’я і теорія еволюції // Людина і світ. – К., 2002. - № 11-12. - С. 36-41.

5. Борозенець Т.А. Відношення до теорії еволюції в сучасному православному богослов’ї // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. - К.: НПУ, 2001. - Випуск 40. - С. 78-81;

6. Борозенець Т.А. Віра та розум в контексті нової парадигми раціональності // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. - К.: НПУ, 2001 . - Випуск 41. - С. 78-81;

7. Борозенець Т.А. Християнство як європейський цивілізаційно-творчий фактор (історико-світоглядний аспект) // Християнство: контекст світової історії і культури. - К.: Гнозис, 2000. - С. 109-112;

8. Борозенець Т. Історіософсько-світоглядна роль християнства // Християнство і особа. Науковий збірник. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - С. 33-36.