Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Загальна психологія, психологія особистості, історія психології


Вовнянко Тетяна Анатоліївна. Суб'єктивна семантика колористичної стратегії в образотворчій діяльності: дисертація канд. психол. наук: 19.00.01 / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса). - О., 2003.Анотація до роботи:

Вовнянко Т.А. Суб’єктивна семантика колористичної стратегії в образотворчій діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського, Одеса, 2003.

Дисертацію присвячено дослідженню впливу суб’єктивної семантики кольору на колористичну стратегію розв’язання творчих задач в образотворчій діяльності. У роботі науково обґрунтовано поняття “колористична стратегія”, розроблено методику дослідження суб’єктивної семантики колористичної стратегії, виявлено особливості змісту й організації суб’єктивної семантики кольору суб’єкта образотворчої діяльності.

З’ясовано, що суб’єктивна семантика кольору впливає на колористичну стратегію рішення творчих задач в образотворчій діяльності. На змістовому рівні цей вплив проявляється у виборі кольорової гами, на операціональному – реалізується у таких способах семантичної інтерпретації кольору як перцептивно-імпресивний, динаміко-перцептивний, емоційно-чуттєвий, символо-означуваний, аналого-асоціативний, проективно-особистісний та особистісно-інтерпретаційний.

Публікації автора:

1. Вовнянко Т.А. Роль эмоционального компонента Образа мира в развитии визуальной стратегии художника // Наука і освіта. – 2000. – № 4. – С. 46-49.

2. Вовнянко Т.А. Деякі теоретико-методологічні засади вивчення візуальних стратегій у художній творчості // Наука і освіта. – 2001. – № 1. – С. 42-45.

3. Вовнянко Т.А. К вопросу об исследовании психологических особенностей визуальной стратегии художника // Дифференциация и интеграция психолого-педагогического знания в науке, социальной практике и научных исследованиях. Международная научно-практическая конференция аспирантов / Под ред. В.А. Сонина. – Смоленск, Смоленский государственный педагогический университет, 2001. – С. 77-81.

4. Вовнянко Т.А. Окремі аспекти впливу суб’єктивної семантики кольору на колористичну стратегію суб’єкта образотворчої діяльності // Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 3-ї міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харків: Українська Асоціація “Жінки в науці та освіті”, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Ужгородський національний університет, 2002. – С. 46.

5. Вовнянко Т.А. Характеристика впливу складових Образу світу на колористичну стратегію суб’єкта під час вирішення образотворчих задач // – Матеріали IV Міжнародних читань “Психологія у сучасному вимірі: теорія та практика”. – Вісник Харківського університету. – 2002. – № 550. – Частина 1. – Серія психологія. – С. 50-52.

6. Вовнянко Т.А. Дослідження особливостей семантики кольору суб’єкта образотворчої діяльності // Наука і освіта. 2002. – № 3-4. – С. 11-14.

Анотації