Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Фізика плазми


Петрушеня Андрій Адамович. Створення та динаміка негативно заряджених частинок у плазмових електромагнітних уловлювачах : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.08 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2005.Анотація до роботи:

Петрушеня А.А. Створення та динаміка негативно заряджених частинок у плазмових електромагнітних уловлювачах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико - математичних наук за спеціальністю 01.04.08 – фізика плазми. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2005.

Дисертацію присвячено експериментальному дослідженню створення та динаміки електронів і негативних іонів у плазмових джерелах на основі пастки Пеннінга та однощілинного гострокутного електромагнітного уловлювача. Експериментально встановлено особливості еволюції в аксіальному напрямку повздовжніх енергетичних спектрів електронного пучка, що ежектується з плазмових систем пеннінгівського типу. Визначено ефективний спосіб керування струмом пучка електронів, що ежектується. Експериментально визначені особливості емісійних і розрядних характеристик плазмового джерела електронів на основі електрично-несиметричного відбивного розряду з порожнистим катодом при використанні як робочих – газів з різними масовими числами та їх суміші. Експериментально доказана можливість генерації негативних іонів у плазмовому джерелі негативних іонів на основі однощілинного гострокутного електромагнітного уловлювача та плазмового джерела електронів.

У дисертаційній роботі розглянуто такі питання: динаміка електронів з аномально великою енергією в плазмових системах на основі пастки Пеннінга; формування потоків електронів з плазмового джерела на основі електрично-несиметричного відбивного розряду з порожнистим катодом при використанні робочих газів з різними масовими числами та невисоких напруг, що витягують електрони; генерація негативних іонів в плазмовому джерелі на основі однощілинного гострокутного електромагнітного уловлювача та плазмового джерела електронів з порожнистим катодом.

Проведені дослідження дозволяють сформулювати такі висновки:

1. Визначено вплив різних геометричних та зовнішніх параметрів пеннінгівського розряду на його розрядні характеристики при перебудові розряду в режим з ежекцією електронних пучків в аксіальному напрямку. Встановлено, що при використанні більш легкого робочого газу водню, при зменшенні діаметра розрядних електродів, зміні геометрії відбивного катода з циліндричної на плоску, а також при негативному зсуві потенціалу одного із катодів, діапазони зовнішніх параметрів розряду, за яких спостерігається ежекція електронних пучків, поширюються в область більш високих робочих тисків і анодних напруг.

2. Визначено взаємозв’язок між потенціалом плазми в пеннінгівському розряді в області ежекції електронних пучків та виходом "аномальних" електронів з розряду. Встановлено, що при використанні більш легкого робочого газу водню та при негативному зсуві потенціалу одного із катодів спостерігається зниження потенціалу плазми в цій області та збільшення щільності струму електронного пучка, що ежектується в протилежному від
катода напрямку. З’ясовано, що при збільшенні глибини аксіальної потенціальної ями в області ежекції пучка, електрони з аномально великою енергією запираються в розряді. Внаслідок цього щільність плазми в цій області перевищує її величину на осі системи.

3. Встановлено закономірності еволюції в аксіальному напрямку поздовжніх енергетичних спектрів електронного пучка, що ежектується з пеннінгівського розряду. Виявлено і пояснено існування в енергетичних спектрах електронного пучка груп електронів з різною енергією. Показано, що набір "аномальними" електронами додаткової енергії відбувається в аксіальному напрямку від центру розряда та досягає максимальних значень в області відбивних катодів.

4. Запропоновано та експериментально вивчено ефективний спосіб керування струмом електронного пучка, який ежектується з плазми пеннінгівського розряду, шляхом зміни потенціалу між катодами. Показано, що при збільшенні негативного потенціалу одного з відбивних катодів відбувається зростання струму електронного пучка, що ежектується з протилежної від цього катода сторони розряду. Збільшення струму відбувається внаслідок збільшення емісії електронів з плазми розряду на радіусі їх викиду, а також відбиття "аномальних" електронів від катоду, на який подається негативний потенціал.

5. Визначені емісійні характеристики фізичної моделі плазмового джерела електронів пеннінгівського типу. Показано наявність оптимальних зовнішніх параметрів, за яких струм електронного пучка досягає максимальних значень. У джерелі отримані такі характеристики: максимальний струм електронного пучка I = 25 мА, щільність струму в пучку J = 30 - 40 мА/см2, струмова ефективність джерела a = 50 %, енергетична ефективність джерела Н = 0,5 мА/Вт.

6. Показано можливість розширення робочих параметрів плазмового джерела електронів на основі електрично-несиметричного відбивного розряду з порожнистим катодом за рахунок використання робочого газу суміші аргону і водню в діапазоні тиску робочого газу Р = 10–4 – 10–2 Тор при напрузі U < 600 В, що витягує електрони. Встановлено, що у порівнянні з використанням однокомпонентних газів, застосування суміші аргону та водню дає змогу знизити розрядну напругу та мінімальний струм, що ініціює режим порожнистого катода, а також істотно розширити діапазон робочого тиску за якого можна ініціювати режим порожнистого катода та витягати з джерела електрони без електричного пробою прискорювальних проміжків.

7. Визначено особливості розрядних і емісійних характеристик плазмового джерела електронів на основі електрично-несиметричного відбивного розряду з порожнистим катодом при використанні робочих газів з різними масовими числами та їх суміші. Встановлено, що найбільше зростання струму електронного пучка, що витягується з джерела, а також струмової й енергетичної ефективності джерела даного типу відбувається при негативному зсуві потенціалу порожнистого катода у випадку використання суміші аргону та водню. Визначено режими джерела зі струмовою ефективністю a = 70 – 100 %. На основі проведених оцінок показано, що електронний струм, що витягується з джерела в цьому режимі, обумовлено потоком електронів з катодної порожнини через перетин емісійного отвору у відбивному катоді. У плазмовому джерелі даного типу в діапазоні тисків робочого газу (суміш аргону і водню) Р = 10–4 – 10–2 Тор та при напрузі U = 100 – 600 В, що витягує електрони, отримано такі характеристики: максимальний струм електронного пучка I = 0,5 А, густина струму пучка J = 5 А/см2, струмова ефективність джерела a = 70 %, енергетична ефективність джерела Н = 1 - 3 мА/Вт.

8. Визначено параметри плазми й емісійні характеристики фізичної моделі плазмового джерела негативних іонів на основі однощілинного гострокутного електромагнітного уловлювача та плазмового джерела електронів з порожнистим катодом. Показано, що в об‘ємі електромагнітного уловлювача за рахунок інжекції електронного пучка з плазмового джерела електронів можна створювати плазму з параметрами, необхідними для утворення негативних іонів. Визначено оптимальні тиски робочих газів. Показано, що вихід негативних іонів зростає при підвищенні потужності електронного пучка, який інжектується в електромагнітний уловлювач, а також при здійсненні електростатичного запирання магнітної щілини уловлювача. В джерелі отримано струм негативних іонів водню I = 300 мкА з густиною струму J = 0,7 мА/см2. Струмова ефективність джерела складала a = 0,1 %, енергетична ефективність – Н = (1 – 2)10–3 мА/Вт.

Публікації автора:

1. Бориско В.Н., Петрушеня А.А., Сосипатров М.В. Технологический плазменный источник электронов // Вопросы атомной науки и техники, Серия "физика плазмы"(2).- 1999.- №10.- С.15-20.

2. Borisko V.N., Petrushenya A.A., Yunakov N.N. Generation of compensated ion beams from source with oscillating electrons // Вопросы атомной науки и техники, Серия "физика плазмы"(5).- 2000.- №3.- С.93-95.

3. Бориско В.Н., Петрушеня А.А. Особенности генерации низкоэнергетичных электронных пучков большого сечения из плазменного источника электронов пеннинговского типа // ЖТФ.- 2003.- Т.73, №1.- С.86-90.

4. Бориско В.Н., Петрушеня А.А. Плазменный источник электронов на основе электрически несимметричного отражательного разряда с полым катодом // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Серія фізична “Ядра, частинки, поля”.- 2002.- №559.- С.67-71.

5. Borisko V.N., Petrushenya A.A. Influence of gas mixture with various mass numbers of gases on operation pressure range of plasma electron source with hollow cathode // Вопросы атомной науки и техники, Серия “физика плазмы”(7).- 2002.- №4.- С.179-181.

6. Petrushenya A.A. and Borisko V.N. Investigation of negative ion generation in a cusp plasma electromagnetic trap with a hollow-cathode Penning source of electrons // Rev. Sci. Instr.- 2004.- V.75, No.5.- P.1767-1769.

7. Бориско В.Н., Петрушеня А.А., Сосипатров М.В. Плазменный источник электронов // Научно-техническая конференция "Техника и физика электронных систем и устройств". Тезисы докладов, Ч.1.- Сумы, Украина, 18-20 мая, 1995 г.- С.93,94.

8. Borisko V.N., Petrushenya A.A., Sidorenko Yu.V. Penning plasma source of electrons // 23rd IEEE International Conference on Plasma Science. Conference record - abstracts.- Boston, USA, June 3-5, 1996.- P.224.

9. Borisko V.N., Petrushenya A.A., Yunakov N.N. Generation of compensation ion beams from source with oscillating electrons // VIII Ukraine Conference and School on Plasma Physics and Controlled Fusion. Book of abstracts.- Alushta, Ukraine, September 11-16, 2000.- P.109.

10. Бориско В.Н., Петрушеня А.А. Влияние геометрии разрядных электродов на эжекцию электронных пучков из плазменного источника электронов пеннинговского типа // 4 Международный симпозиум Вакуумные технологии и оборудование ISVTE - 4. Раздел 1: Физические явления и процессы в вакууме.- Харьков, Украина, 23-27 апреля, 2001 г.-С.79-82.

11. Borisko V.N., Petrushenya A.A. Influence of gas mixture with various mass numbers of gases on operation pressure range of plasma electron source with hollow cathode // International Conference and School on Plasma Physics and Controlled Fusion. Book of abstracts.- Alushta, Ukraine, September 16-21, 2002.- P.181.

12. Borisko V.N., Petrushenya A.A. Investigation of negative ion generation in a cusp plasma electromagnetic trap with a hollow-cathode Penning source of electrons // The 10th International Сonference on Ion Sources ICIS 2003. Abstracts.- Dubna, Russia, September 8-13, 2003.- P.147.