Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Геолого-мінералогічні науки / Геологія, пошук та розвідка нафтових і газових родовищ


19. Іванишин Володимир Андрійович. Структурно-стратиграфічні і літолого-геохімічні критерії нафтогазоносності глибокозанурених відкладів Дніпровсько-Донецької западини: дис... д-ра геол. наук: 04.00.17 / НАН України; Інститут геологічних наук. - К., 2004.Анотація до роботи:

Іванишин В.А. Структурно-стратиграфічні і літолого-геохімічні критерії нафтогазоносності глибокозанурених відкладів Дніпровсько-Донецької западини. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук за спеціальністю 04.00.17 – геологія нафти і газу. – Інститут геологічних наук НАН України, Київ, 2004.

В роботі проаналізовані особливості рельєфу кристалічного фундаменту за запропонованою вперше методикою, структурні особливості девонського і нижньокам 'яновугільного комплексів, зв’язок родовищ нафти та газу з рельєфом фундаменту і тектонічними розломами. На підставі детальних стратиграфічних досліджень девонських і нижньокам ,яновугільних відкладів дається оцінка перспективності окремих ділянок ДДЗ і частин розрізу. Досліджено розподіл величин відкритої пористості та газопроникності на структурах південної, північної і приосьової зон регіону і виділені численні зони розтягання і стиснення в палеозойському розрізі, доведена його шарувато-зональна будова. Обґрунтовано провідну роль карбонатних товщ у генерації вуглеводнів і їх вплив на закономірності розподілу покладів нафти і газу, пульсаційність ( неодноразовість) надходження вуглеводнів в осадочний чохол западини. Геохімічними дослідженнями встановлено тип і концентрацію органічної речовини в глибокозанурених відкладах, з цих позицій дана оцінка їх перспектив. Розподіл палеотемператур в розрізі і по площі був неоднорідним. Найважливіші положення до захисту: уточнення і деталізація початкових етапів розвитку регіону, зв’язок розташування родовищ нафти та газу з рельєфом фундаменту і тектонічними розломами, оцінка перспектив нафтогазоносності девону і нижнього карбону на основі детальної стратиграфії і літології цих комплексів, провідна роль карбонатних товщ в генерації вуглеводнів і закономірностях розташування родовищ нафти та газу, відкриття шарувато-зональної будови осадочного чохла, встановлення пульсаційного ( неодноразового ) надходження вуглеводнів в осадочний чохол, типів і особливостей розподілу органічної речовини в глибокозанурених відкладах, зафіксовано наявність палеотемпературних аномалій. Пропонуються напрями вирішення деяких геологічних проблем і подальшого розвитку пошуково-розвідувального процесу з прирощенням запасів нафти та газу.

Глибокозанурені відклади ДДЗ вивчені недостатньо, хоча тільки з ними може бути пов'язано суттєве поліпшення стану забезпечення України власними вуглеводневими енергоносіями. Вирішенню цієї проблеми і присвячена дисертація, яка містить результати наукових досліджень за декілька десятиліть. Виконаними дослідженнями визначено структурно-стратиграфічні і літолого-геохімічні критерії нафтогазоносності глибокозанурених відкладів ДДЗ з застосуванням структурних, стратиграфічних , літологічних, петрофізичних, геохімічних методів з метою обгрунтування перспектив нафтогазоносності цих відкладів. На підставі отриманих результатів можна зробити наступні наукові і практичні висновки:

 1. Відкриття явищ стиснення і розтягання в осадочному чохлі в загальнонауковому плані розвиває філософську ідею про пульсаційний розвиток Землі взагалі і ДДЗ зокрема. В практичному плані відкриття дає підстави передбачати можливість формування скупчень вуглеводнів на будь якій глибині і безмежне розширення фронту пошуково-розвідувальних робіт.

 2. Обгрунтовано ідею про генеруючу роль карбонатних товщ на основі вивчення і аналізу розміщення покладів нафти та газу в западині, що є одним серед важливих критеріїв при оцінці перспектив нафтогазоносності відкладів.

 3. Встановлена висока генеруюча роль глибокозанурених відкладів на підставі виконаних геохімічних досліджень, особливо в центральних частинах депресій, підвищує перспективність цих відкладів і робить проблему надглибокого буріння актуальною.

 4. Установлена за показником відбивної здатності вітриніту палеотемпературна аномалія в розрізі Дніпровсько-Донецької надглибокої свердловини на границі середнього і нижнього карбону підтверджує ідею про нерівномірність катагенезу відкладів западини.

 5. Виділено новий трикутний (клиноподібний) великих розмірів тип структур з тривалим розвитком, в межах яких відкриті численні родовища нафти та газу в широкому стратиграфічному діапазоні, що дає підстави сподіватися на відкриття тут нових родовищ або покладів ВВ.

6. Найсприятливіші типи підсольових розрізів відмічені в крайовій прирозломній частині (ДДЗ), а найперспективнішими районами є на півночі Бугруватсько-Козіївський, на півдні – Зачепилівсько-Руденківський. Негативна оцінка території між Кінашевською структурою на заході і Новотроїцькою на сході не є остаточною. Просторовий розподіл міжсольових відкладів значно відрізняються від попередніх уявлень про повсюдне їх поширення, а також від характеру розповсюдження однойменної товщі в Прип’ятському прогині. Ці відклади характеризуються більшою кількістю суттєвих нафтопроявів, ніж підсольові, в тому числі і промисловими припливами ВВ. Мабуть головними вогнищами генерації вуглеводнів в регіоні є палеодепресії. Надсольові відклади розповсюджені ширше, ніж міжсольові. Вони наявні в приосьових районах. Їх нагромадження відбувалося в регіоні під час закінчення авлакогенної стадії розвитку, що знайшло відображення в зміні їх товщин. З надсольових відкладів отримана максимальна в девоні кількість значних нафтопроявів. Їх перспективи визначаються, головним чином, наявністю в тому чи іншому районі пограничних відкладів девону – карбону, як потужної екрануючої товщі.

7. Пограничні девонсько-кам’яновугільні відклади є одним з найпотужніших стратонів в осадочному чохлі западини. Неповна їх товщина в окремих свердловинах досягає 1500-1900 м. Західніше лінії Яблунівка-Погарщина вони, імовірно, представлені континентальними фаціями і переважно підстилаються континентальними і ефузивними утвореннями. В таких умовах існування в них покладів ВВ малоімовірно. Відсутність в морських фаціях пограничної товщі значних нафтопроявів можна пояснити самостійним, властивим лише їй, структурним планом. Тому пошук оптимальних умов залягання і сприятливих пасток для нафти та газу в ній є самостійним завданням.

8. Наявність покладів в нижньотурнейських континентальних утвореннях малоімовірна навіть в умовах замкнутих структур, тому що вони представлені головним чином пісковиками і покриваються суттєво піщаною бокситоносною товщею черепетського віку. Черепетські відклади в зоні розповсюдження континентальних фацій перспективні переважно в межах замкнутих структур, де поклади можуть екрануватися кізеловською глинистою або верхньою (нижньотульською) карбонатною товщами. Перехідні відклади можна вважати перспективними на замкнутих і напівзамкнутих структурах. Кізеловські відклади відомі лише в зоні континентальних і перехідних фацій. Площа їх розповсюдження значно менша порівняно з черепетськими відкладами. Проблема пошуків в них покладів нафти і газу є проблемою великих глибин.

9. Нижньовізейська товща в зоні розповсюдження болотних фацій представлена великою кількістю пісковиків і тому несприятлива для формування покладів ВВ в пастках літологічного типу. В перехідній зоні пісковики в значній мірі заміщуються аргілітами або швидко втрачають колекторські властивості. Створюються сприятливі передумови для формування покладів на моноклінальних схилах і напівзамкнутих структурах. В зоні поширення морських фацій суттєвий інтерес представляють ділянки в південній прибортовій частині, де глинисто-вапнякова товща цих утворень заміщується пісковиками.

10. Нижньотульська (верхня карбонатна) товща переважно представлена карбонатами з прошарками аргілітів. В рідкісних випадках в карбонатах трапляються лінзи пористих пісковиків барового типу, а на сході південної прибортової частини розвинуті вузькі піщані тіла конусів виносу палеорік. Ці відклади є значним резервом для виявлення в них нових покладів, а також для їх формування в верхньовізейських горизонтах. Ця товща найперспективніша в прибортових районах, тому що в бік приосьової частини западини відбувається її глинизація.

Відклади верхньотульської (глинистої) товщі є важливі для пошуків вуглеводнів. Широке розповсюдження і велика товщина (до 800 м), наявність добрих покришок висуває її в число найважливіших самостійних об’єктів для пошуків нафти і газу. Лінзовидне залягання в ній піщаних тіл-колекторів робить глинисту товщу найперспективнішою серед нафтогазоносних товщ нижнього карбону в умовах відсутності замкнутих структур. Для пошуків пасток літологічного типу на монокліналях, перспективною може бути вся територія прибортових зон регіону.

Публікації автора:

Монографії

1. Билык А.А., Иванишин В.А. Стратиграфия, корреляция и перспективы

нефтегазоносности девонских и переходных (пограничных) девонско-каменноугольных отложений Днепровско-Донецкой впадины. - Чернигов: ПОД Чернігівського ДЦНТЕІ, 2000.-84 с.

(Особистий внесок – аналіз палеонтологічних і палінологічних даних, кореляція, укладання карт, оцінка перспектив).

2. Білик А.О., Вакарчук Г.І., Іванишин В.А. Стратиграфія, кореляція і перспективи нафтогазоносності турнейських і візейських відкладів Дніпровсько-Донецької западини. – Чернігів: КП "Видавництво "Чернігівські обереги", 2002. – 107с. (Особистий внесок – аналіз палеонтологічних і палінологічних даних, кореляція, укладання карт, оцінка перспектив).

Атласи

3. Атлас геологического строения и нефтегазоносности Днепровско-Донецкой впадины. – К.: МГ УССР, Укр НИГРИ, 1984. – 190с. (Особистий внесок – укладання геологічної карти підошви осадочного чохла і участь в формулюванні висновків).

Статті у журналах

4. Про закономірності розподілу потужностей кам’яновугільних відкладів західного сектора Доно-Дніпровського прогину // Лукін О.Ю., Вакарчук Г.І., Жила А.З., Іванишин В.А., Мурич А.Т., Орлова К.Ф. – Доповіді АН УРСР. Серія Б. – 1972. - №4. – С. 320-322. (Особистий внесок – літолого-фаціальний аналіз і аналіз розподілу товщин відкладів).

5. Дзюбенко А.И., Иванишин В.А. Газоконденсатные залежи средней части Днепровско-Донецкой впадины // Газовая промышленность. – 1972. - №7. – С.1-5. (Особистий внесок – аналіз зміни вмісту конденсату в газі і визначення закономірностей).

 1. Основные результаты региональных геолого-геофизических исследований на нефть и газ в Украинской ССР в 1971-1975 гг. и план работ на 10-ю пятилетку / Арсирий Ю.А., Бланк М.И., Буров В.С., Глушко В.В., Денега Б.И., Иванишин В.А., Каледин Г.И., Мясников В.И., Палий А.М., Разницын В.А., Сердюков В.В., Ткачишин С.В. // Геологический журнал. – 1976. – Т. 36, №3. – С. 27-42. (Особистий внесок – аналіз результатів і розробка плану робіт).

 2. Основные результаты региональных геолого-геофизических исследований на нефть и газ в Днепровско-Донецкой впадине в 1976-1978гг. и план работы на ХІ пятилетку / Аверьев В.А., Барткив И.И., Бланк М.И., Вакарчук Г.И., Высочанский И.В., Демьянчук В.Г., Иванишин В.А., Каледин Г.И., Крот В.В., Козак Г.П., Манюта М.Ф., Микульский С.С., Мясников В.И., Недзельский Д.Е., Палий А.М., Разницын В.А., Хмель Ф.Ф. // Геологический журнал. – 1980. – Т.40, №1. – С. 98-103. (Особистий внесок – аналіз результатів і розробка плану робіт).

 3. Разницын В.А., Иванишин В.А., Пугач А.Л. Нефтегазоносность центральной и юго-восточной частей южной прибортовой зоны Днепровско-Донецкой впадины // Геология нефти и газа. – 1980. - №5. – С. 24-29. (Особистий внесок – аналіз нафтогазоносності, встановлення закономірностей розподілу покладів, виділення трикутної структурної форми).

 4. Разницын В.А., Иванишин В.А. Геологические результаты опорно-параметрического бурения в Днепровско-Донецкой впадине за 1976-1978гг. // Геологический журнал. – 1980. – Т. 40, №2. – С. 84-92. (Особистий внесок – аналіз результатів буріння і пропозиції до плану робіт).

 5. Разницын В.А., Иванишин В.А. К вопросу о взаимоотношении форм чехла, поверхности фундамента и связанных с ними соляных тел и месторождений углеводородов в Днепровско-Донецкой впадине // Геологический журнал. – 1982. - №6. – С. 32-42. (Особистий внесок – укладання карти, аналіз взаємозв'язків, висновки).

 6. О направлении региональных и поисковых работ на нефть и газ в Днепровско-Донецкой впадине / В.А.Разницын, А.А.Билык, В.А.Иванишин, А.С.Владимиров. // Геологический журнал. – 1985. – Т. 45, №5. – С. 103-115. (Особистий внесок – укладання карт, деталізація плану робіт).

 7. Новые данные о палеозойских отложениях южного борта Сребненской депрессии в связи с нефтегазоносностью / Л.В.Курилюк, В.А.Иванишин, Ф.Ф.Хмель, И.Н.Ерко. // Геологический журнал. – 1987. – Т. 47, №4. – С 26-34. (Особистий внесок – комплексні дослідження відкладів і флюїдів).

 8. Иванишин В.А., Курилюк Л.В. Региональные геологические исследования в Днепровско-Донецкой впадине // Советская геология. – 1987. - №8. – С. 16-22. (Особистий внесок – аналіз результатів, висновки).

 9. О палеогеотермическом несогласии в разрезе Днепровско-Донецкой сверхглубокой скважины / А.В.Иванова, В.А.Иванишин, В.К.Тетерюк, Л.Б.Зайцева. // Советская геология. – 1990. - №9. – С. 18-21. (Особистий внесок – макроскопічне вивчення керну, вугленосності відкладів, катагенезу, формулювання висновків).

 10. Геолого-геохимическая характеристика разреза по Днепровско-Донецкой сверхглубокой скважине / Белоконь Т.В., Иванишин В.А., Курлов Н.С., Гецен Н.Г., Зорина А.И. // Советская геология. – 1991. - №8. – С, 95-102. (Особистий внесок – літолого-фаціальне вивчення відкладів, геохімічних характеристик, формулювання висновків).

 11. Прогнозування зон можливого нафтогазонагромадження у Дніпровсько-Донецькій западині за тектонічним напруженням порід / Лебідь В.П., Галабуда М.І., Іванишин В.А., Вакарчук Г.І., Шевченко А.Ф., Філюшкін К.К. // Геологія і геохімія горючих копалин. – 1996. - №3-4 (96-97). – С. 116-127. (Особистий внесок – узагальнення результатів, пропозиції, висновки).

 12. Про формування структурних планів нижньокам'яновугільних відкладів на підняттях північного борту Срібнянської депресії Дніпровсько-Донецької западини / Іванишин В.А., Галабуда М.І., Шевченко А.Ф., Лебідь В.П., Вакарчук Г.І., Галабуда А.М., Філюшкін К.К. // Геологія і геохімія горючих копалин. – 1998. - №1 (102). – С.88-101. (Особистий внесок – встановлення закономірностей формування планів).

 13. Іванишин В.А., Поляк Р.Я. Формування місткісно-фільтраційних властивостей порід-колекторів верхнього візе в розрізі Харківецької параметричної свердловини 409 // Мінеральні ресурси України. – 1999. - №2. – С. 18-22. (Особистий внесок – встановлення зв'язку між характером зміни колекторських властивостей з глибиною і генезисом порід).

 14. Лебідь В.П., Іванишин В.А. Прогнозування малоамплітудних піднять і склепінь палеопіднять методами імітаційного моделювання в умовах ДДЗ // Мінеральні ресурси України. – 2000. - №2. – С. 34-38. (Особистий внесок – узагальнення результатів, висновки).

 15. Іванишин В.А., Шевченко А.Ф. Палеотектонічні критерії нафтогазоносності Срібнянської депресії і її облямування // Мінеральні ресурси України. – 2001. - №1. – С. 22-25. (Особистий внесок – графічні побудови, аналіз результатів, висновки).

 16. Формування структурних планів нижньокамяновугільних відкладів на Мільківсько-Леляцькій і Богдансько-Гнідинецькій групах піднять Дніпровсько-Донецької западини / В.А.Іванишин, М.І.Галабуда, А.Ф.Шевченко,В.П.Лебідь, Г.І.Вакарчук. // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2001. – №3. – С. 28-33. (Особистий внесок – графічні побудови, аналіз результатів, висновки).

 17. Газоконденсатний поклад Перевозівського родовища у Дніпровсько-Донецькій западині – найглибший поклад у палеозойських відкладах на Євро-Азійському континенті / В.А.Іванишин, О.І.Дзюбенко, І.В.Кайєва, М.П.Зюзькевич. // Мінеральні ресурси України. – 2002. - №2. – С.28-32. (Особистий внесок – геологічна характеристика району, аналіз зміни колекторських властивостей порід з глибиною, висновки).

 1. Іванишин В.А. Особливості геологічного розвитку Глинсько-Розбишівської (Погарщинської) структури Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ). // Мінеральні ресурси України. - 2002. - №2. – С.33-37.

 2. Іванишин В.А., Бобровник М.Д. Про флюїдонасиченість порід у розрізі Дніпровсько-Донецької надглибокої свердловини. // Мінеральні ресурси України. – 2003. - №2. – С.19-22. (Особистий внесок – комплексне вивчення порід і бітумів, висновки).

 3. Іванишин В.А., Бобровник М.Д. Про флюїдонасиченість порід у розрізі Перевозівської свердловини - 1 за даними петрографічного експрес-аналізу. // Мінеральні ресурси України. – 2003. - №3. – С. 28-32. (Особистий внесок – комплексне вивчення порід, висновки).

 4. Іванишин В.А., Раковська О.Л., Стрижак Л.І. Зони розтягання і стиснення в мезозойських і палеозойських відкладах Глинсько-Розбишівської структури. // Вісник інженерної Академії України. – 2003. - №1. С. 38-45. (Особистий внесок – графічні побудови, виділення щільних і розущільнених зон, висновки).

У збірниках наукових праць

 1. Перспективи нафтогазоносності карбону Дніпровсько-Донецької западини, зв’язані з лінзовидними піщаними тілами / Лукін О.Ю., Іванишин В.А., Жила А.З., Іванова Є.З. // Перспективи пошуків родовищ нафти та газу в Дніпровсько-Донецькій западині. – Львів. – Укр НДГРІ. – 1972. – С. 27-35.

 2. Дзюбенко О.І., Іванишин В.А. Уточнення підрахункових параметрів для обґрунтування запасів конденсату на Перещепинському родовищі. // Перспективи пошуків родовищ нафти та газу в Дніпровсько-Донецькій западині. – Львів. – УкрДГРІ. – 1972. – С. 81-87.

 3. Иванишин В.А. Изменение открытой пористости в пределах локальных поднятий Днепровско-Донецкой впадины. // Стратиграфия, условия формирования, состав и свойства осадочных пород УССР. – К.: Наукова думка. – 1973. – С. 29-31.

 4. Иванишин В.А. Изучение зависимости между высотой залежи, мощностью покрышки и ее песчанистостью для некоторых месторождений Днепровско-Донецкой впадины. // Стратиграфия, условия формирования, состав и свойства осадочных пород УССР. – К.: Наукова думка. – 1973. – С. 93-95.

 5. До літолого-фаціальної характеристики карбону Дніпровсько-Донецької западини // Лукін О.Ю., Іванишин В.А., Вакарчук Г.І , Вінниченко Л.Г., Жила А.З., Мурич А.Т. – Тектоніка і стратиграфія. – К.: Наукова думка. – 1975. – Вип.7. – С. 71-84.

 6. Задачи изучения геологического строения и нефтегазоносности Днепровско-Донецкой впадины на 1976-1980гг. // Анцупов П.В., Арсирий Ю.А., Бланк М.И., Витенко В.А., Глушко В.В., Демьянчук В.Г., Иванишин В.А., Каледин Г.И., Мясников В.И., Палий А.М., Разницын В.А., Сердюков В.В., Ткачишин С.В., Широков В.Я. – Труды ВНИГНИ. – М.: ВНИГНИ. – 1976. – Вып. 193. – С. 37-45.

 7. Геологическое строение и нефтегазоносность каменноугольных и девонских отложений Орельского выступа по результатам параметрического бурения // Иванишин В.А., Ильина М.Т., Пугач А.Л., Разницын В.А. – Тектоника и стратиграфия. – К.: Наукова думка. – 1979. – Вып. 16. – С. 38-49.

 8. Разницын В.А., Иванишин В.А. Турнейско-ранневизейские отложения в приосевой зоне Днепровско-Донецкой впадины (Малосорочинское и Радченковское поднятия) и перспективы поисков здесь нефти и газа // Тектоника и стратиграфия. – К.: Наукова думка. – 1979. – Вып.17. – С. 34-42.

 9. Разницын В.А., Иванишин В.А., Онуфришин С.В. Девонские отложения Зачепиловско-Богатойского района южной прибортовой зоны Днепровско-Донецкой впадины // Тектоника и стратиграфия. – К.: Наукова думка. – 1980. – Вып.18. – С. 53-66.

 10. Разницын В.А., Иванишин В.А. Особенности глубинного геологического строения Днепровско-Донецкой впадины. – Региональная геология УССР и перспективы поисков нефти и газа. – Львов. – УкрНИГРИ. – 1980. – С. 3-14.

 11. Разницын В.А., Иванишин В.А. Результаты параметрического бурения в Днепровско-Донецкой впадине в 1976-1979гг. и его эффективность. – Региональная геология УССР и перспективы поисков нефти и газа. – Львов. – УкрНИГРИ. – 1980. – С. 41-49.

 12. Перспективы и направления поисков залежей нефти и газа в Бахмутской и Кальмиус-Торецкой котловинах // Разницын В.А., Иванишин В.А., Джамалова Х.Ф., Высочанский И.В., Стерлин Б.П., Микульский С.С. – Геология и разведка газовых и газоконденсатных месторождений. – Москва. – 1981. – С. 1-10.

 13. Разницын В.А., Иванишин В.А., Онуфришин С.В. Разрез среднедевонских и франских отложений Краснопартизанско-Хрещатинского района северо-запада Днепровско-Донецкой впадины // Тектоника и стратиграфия. – К.: Наукова думка. – 1981. – Вып. 20. – С. 65-75.

 14. Иванишин В.А. Об Олишевском типе разреза нижнего карбона Днепровско-Донецкой впадины // Тектоника и стратиграфия. – К.: Наукова думка. – 1981. – Вып. 21. – С. 50-52.

 15. Разницын В.А., Иванишин В.А., Онуфришин С.В. Особенности разреза фаменских отложений северо-запада Днепровско-Донецкой впадины // Тектоника и стратиграфия. – К.: Наукова думка. – 1982. – Вып. 22. – С. 52-61.

 16. Разницын В.А., Иванишин В.А. Девонские и турнейские отложения Глинско-Розбышевского и Липоводолинско-Гадячского валов Днепровско-Донецкой впадины // Тектоника и стратиграфия. – К.: Наукова думка. – 1982. – Вып. 23. – С. 39-45.

 17. Иванишин В.А. Результаты параметрического бурения в Днепровско-Донецкой впадине за 1981 год. – Геологические критерии поисков новых месторождений нефти и газа в Днепровско-Донецкой впадине. – Львов. – УкрНИГРИ. – 1983. – С. 79-87.

 18. Иванишин В.А., Радзивилл А.Я., Хмель Ф.Ф. Особенности тектоники северного борта Сребнянской депрессии в связи с проблемами ее нефте- и газоносности // Тектоника и стратиграфия. – К.: Наукова думка. – 1984. – Вып. 25. – С. 15-24.

 19. Иванишин В.А. Особенности составления карт направлений геолого-геофизических региональных и поисково-разведочных работ на нефть и газ. – Новые данные по геологии и нефтегазоносности УССР. – Львов. – УкрНИГРИ. – 1984. – С. 20-24.

 20. Разницын В.А., Иванишин В.А., Владимиров А.С. Результаты региональных геолого-геофизических работ в Днепровско-Донецкой впадине за 1983 год. – Новые данные по геологии и нефтегазоносности УССР. – Львов. – УкрНИГРИ. – 1984. – С. 38-45.

 21. Иванишин В.А., Радзивилл А.Я., Хмель Ф.Ф. Тектонические особенности и перспективы нефтегазоносности южного борта Сребнянской депрессии ДДВ // Тектоника и стратиграфия. – К.: Наукова думка. – 1986. – Вып. 27. – С. 30-35.

 22. Иванишин В.А. Новые данные о стратиграфии и распространении девонских и нижнекаменноугольных отложений в северной прибортовой зоне Днепровско-Донецкой впадины // Тектоника и стратиграфия. – К.: Наукова думка. – 1988. – Вып. 29. – С. 40-49.

 23. Строение Бельского поднятия Днепровско-Донецкой впадины и тектонические критерии нефтегазоносности его нижнекаменноугольных отложений // Иванишин В.А., Куцяба И.В., Олийнык А.И., Морозов Н.С., Филиппов В.И. – Геология и геохимия горючих ископаемых. – К.: Наукова думка. – 1989. – Вып. 72. – С. 36-41.

 24. Иванишин В.А., Куцяба И.В., Олийнык А.И. Перспективы поисков залежей углеводородов в палеозойских отложениях Бельского месторождения Днепровско-Донецкой впадины // Геология и геохимия горючих ископаемых. – К.: Наукова думка. – 1989. – Вып. 73. – С. 60-65.

 25. Иванишин В.А., Кабышев Б.П., Шевченко А.Ф. Анализ строения и критерии перспективности тектонически экранированных палеозойских ловушек Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ) // Тектоника и стратиграфия. –- К.: Наукова думка. – 1990. – Вып. 31. – С. 19-32.

 26. Іванишин В.А., Белоконь Т.В., Гецен Н.Г. Геолого-геохімічні аспекти нафтогазоутворення в глибоких горизонтах. – Перспективи пошуків вуглеводнів у нафтогазоносних регіонах України. – Львів. – УкрДГРІ. – 1995. – С. 17-32.

 27. Иванишин В. А., Самарская Е.В. Фациальная принадлежность и катагенетические преобразования верхневизейских отложений по материалам Днепровско-Донецкой сверхглубокой скважины. – Перспективи пошуків родовищ вуглеводнів у нафтогазоносних регіонах України. – Львів. – УкрДГРІ. – 1995. – С. 69-77.

 28. Іванишин В.А. Жданівська депресія Дніпровсько-Донецької западини. Структура і нафтогазоносність. – Геолого-геофізичні дослідження нафтогазоносних надр України. – Львів. – УкрДГРІ. – 1997-1998. – Том 1. – С. 35-44.

55. Іванишин В.А., Белоконь Т.В., Гецен Н.Г. Геохімічна характеристика органічної речовини, бітумоїдів і газів порід району Дніпровсько-Донецької надглибокої свердловини ( НГ-9 ). – Геолого-геофізичні дослідження нафтогазоносних надр України. – Львів. – УкрДГРІ. – 1997-1998. – Том 2. – С. 45-54.

56. Лебідь В.П., Іванишин В.А. Тектонічна будова Жданівської депресії Дніпровсько-Донецької западини. – Нові дані з геології та нафтогазоносності України. – Львів. – УкрДГРІ. – 1999. – С. 60-70.

57. Іванишин В.А., Поляк Р.Я. Літо-фаціальна характеристика розрізу Лисівської надглибокої свердловини в Дніпровсько-Донецькій западині. – Питання розвитку газової промисловості України. – Харків. – УкрНДІгаз. – 2000. – Вип. ХХVІІІ. – С. 141-144.

58. Іванишин В.А., Поляк Р.Я. Постседиментаційні перетворення піщано-алевритових порід, розкритих Лисівською надглибокою свердловиною НГ-9 в Дніпровсько-Донецькій западині. – Питання розвитку газової промисловості України. – Харків. – УкрНДІгаз. – 2000. – Вип. ХХVІІІ. – С. 145-147.

59. Іванишин В.А., Поляк Р.Я. Колекторські властивості піщано-алевритових порід в розрізі Дніпровсько-Донецької надглибокої свердловини і їх зв’язок з процесами літогенезу. – Теоретичні та прикладні проблеми нафтогазової геології. – Київ. – 2000. – Том 2. – С. 138-145.

60. Іванишин В.А., Поляк Р.Я. Постседиментаційні ( вторинні ) перетворення піщано-алевритових порід верхнього візе на Харківецькій площі ( параметрична свердловина 409 ) Дніпровсько-Донецької западини. – Теоретичні та прикладні проблеми нафтогазової геології. – Київ. – 2000. – Том 2. – С. 146-153.

61. Іванишин В.А. Геодинаміка Чижівської структури. – Сборник докладов ІV Международной конференции. "Крым – 2002" "Геодинамика и нефтегазоносные структуры Черноморско-Каспийского региона." – Симферополь. – Агео. – 2003. – С. 94-98.

62. Іванишин В.А. Геодинаміка Андріяшівської структури – Сборник докладов ІV Международной конференции "Крым – 2002" "Геодинамика и нефтегазоносные структуры Черноморско-Каспийского региона." – Симферополь. – Агео. – 2003. – С. 98-102.

63. Іванишин В.А. Геодинаміка Василівської структури Дніпровсько-Донецька западина). – Сборник докладов ІV Международной конференции. "Крым – 2002" "Геодинамика и нефтегазоносные структуры Черноморско-Каспийского региона." – Симферополь. – Агео. – 2003. – С. 103-106.

64. Іванишин В.А., Бобровник М.Д. Червонозаводсько-Рудівська площа Дніпровсько-Донецької западини. Петрографічна оцінка флюїдонасиченості розрізу. – Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. – Київ. – Видавничий центр Укр ДГРІ. – 2003. - №1. – С. 126-135.

65. Іванишин В.А. Особливості геологічного розвитку (геодинаміки) південно-східної частини Глинсько-Розбишівського валу. – Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. – Київ. – Видавничий центр Укр ДГРІ. – 2003. - №2. – С. 79-85.

У довіднику

66. Довідник з нафтогазової справи / За загальною редакцією В.С.Бойка, Р.М.Кондрата, Р.С.Яремійчука. – Львів: Вид. Отців Василіян “Місіонер”, 1996. – 620с.

У препринті

67. Радзивилл А.Я., Иванишин В.А. Результаты комплексного геолого-геофизического исследования разреза Днепровско-Донецкой сверхглубокой скважины ( СГ-9 ) и околоскважинных участков ( І этап ): Препр. / АН Украины. Институт геологических наук; 90-13. – К.: 1990. – 32с.

Апробація положень дисертації на наукових конференціях

68. Перспективы нефтегазоносности структурных выступов и моноклинальных склонов южной прибортовой зоны Днепровско-Донецкой впадины // Иванишин В.А., Чернышов Ю.Н., Ильина М.Т., Коломиец Я.И. – Труды республикальной научно-технической конференции « Повышение эффективности разработки и ускорение ввода в промышленное освоение месторождений газа в Украинской ССР». – Харьков. – 1976. – С. 184-185.

69. Разницын В.А., Иванишин В.А. О расширении фронта региональных работ при поисках нефти и газа в Днепровско-Донецкой впадине // Труды республиканской научно-технической конференции « Повышение эффективности разработки и ускорение ввода в промышленное освоение месторождений газа в Украинской ССР». – Харьков. – 1976. – С. – 119-120.

70. Иванишин В.А., Кванкевич И.В. Характер изменения коллекторских свойств терригенных пород палеозоя с глубиной на структурах южной прибортовой зоны ДДВ (участок Зачепиловка-Левенцовка) // Труды V научно-технической конференции молодых ученых и специалистов УкрНИГРИ « Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений УССР». Чернигов. – 1979. – С. 11-13.

71. Иванишин В.А., Баштанник З.П., Кванкевич И.В. Порово-трещинные и порово-каверно-трещинные коллекторы девона северо-западной части Днепровско-Донецкой впадины // труды V научно-технической конференции молодых ученых и специалистов УкрНИГРИ «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений УССР». – Чернигов. – 1979. – С. 13-14.

72. Иванишин В.А., Баштанник З.П., Кванкевич И.В. Поровые коллекторы девона северо-западной части Днепровско-Донецкой впадины // Труды V научно-технической конференции молодых ученых и специалистов УкрНИГРИ « Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений УССР». – Чернигов. – 1979. – С. 14-15.

73. Иванишин В.А. Роль стратиграфического изучения отложений в определении направлений геолого-геофизических работ (Днепровско-Донецкая впадина) // Труды ІV Межведомственной стратиграфической конференции « Значение стратиграфических исследований при поисках нефти и газа». – Ашхабад-Москва. – 1983. – С. 117-118.

74. Иванишин В.А., Бобровник М.Д. Подтверждение неоднократного пульсационного поступления углеводородов в осадочные образования Днепровско-Донецкой впадины методом петрографического экспресс-анализа характера флюидов, насыщающих их // Труды ІІІ Всесоюзного совещания « Дегазация земли и геотектоника». – Москва. – Наука. – 1991. – С. 155-156.

75. Иванишин В.А., Филиппов В.И. Особенности неотектонического развития Бельской структуры и его связь с глубинными процессами // Труды межгосударственной научной конференции « Актуальные вопросы нефтяной палеогеоморфологии». – Чернигов. – 1994. – С. 33-35.

76. Иванишин В.А., Белоконь Т.В., Гецен Н.Г. Геолого-геохимические аспекты нефтегазообразования в глубоких горизонтах Днепровско-Донецкой впадины // Труди науково-практичної конференції (Київ, 17-19 травня 1994р.) « Нафта і газ України». – Львів. – УНГА. – 1995. – С. 158.

77. Іванишин В.А. Зони стиснення і розтягнення в осадочных відкладах Дніпровсько-Донецької западини і перспективність пошуків вуглеводнів на великих глибинах // Труди науково-практичної конференції (Київ, 17-19 травня 1994р.) « Нафта і газ України». – Львів. – УНГА. – 1995. – С. 40-41.

78. Іванишин В.А. Особливості нафтогазоносності відкладів карбону Жданівської депресії Дніпровсько-Донецької западини // Труди науково-практичної конференції « Нафта і газ України – 96». – Харків. – УНГА. – 1996. – Том перший. – С. 117-118.

79. Іванишин В.А. Нові дані про перспективи надглибоких палеозойських горизонтів Дніпровсько-Донецької западини і доцільність буріння надглибоких свердловин // Труди міжнародної конференції “ Глибинна будова літосфери та нетрадиційне використання надр Землі”. – Київ. – 1996. - С. 71-72.

80. Иванишин В.А. История геологического развития структур Глинско-Розбышевского вала Днепровско-Донецкой впадины // Труды научно-технической конференции, посвященной 70-летию БелНИГРИ, 22-24 октября 1997г. – Минск. – 1997. – С. 57-58.

81. Іванишин В.А., Стрижак Л.І., Литвинова О.Л. Зв’язок газоносності нижньокам'яновугільних відкладів Андріяшівського родовища Дніпровсько-Донецької западини ( ДДЗ ) з зонами розщільнення ( розтягнення ) // Труди 5ої Міжнародної конференції “ Нафта-Газ України – 98”. – Полтава. – Том 1. – 1998. – С. 168-169.

82. Иванишин В.А. К вопросу об источниках генерации углеводородов в Днепровско-Донецкой впадине // Труды конференции 8-10 февраля 2000г. « Критерии оценки нефтегазоносности ниже промышленно освоенных глубин и определение приоритетных направлений геологоразведочных работ». – Пермь. – 2000. – С. 64-66.

83. Стрижак Л.І., Іванишин В.А. До літолого-фаціальної характеристики розрізу свердловини 2 Свиридівської площі // Труди міжнародної наукової конференції молодих вчених та спеціалістів “ Нафтогазова геологія та геофізика України – погляд у нове тисячоліття”. – Чернігів. – 2000. – С. 75-77.

84. Іванишин В.А. Про шаруватість осадового чохла Дніпровсько-Донецької западини ( ДДЗ ) за фізичними властивостями порід // Труди наукової конференції, присвяченої до 55-річчя геологічного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, 27-28 жовтня 2000р. “ Геологічна наука та освіта в Україні на межі тисячоліть: стан, проблеми, перспективи”. – Львів. – 2000. – С. 24.

85. Іванишин В.А. Структури-різоми Дніпровсько-Донецької западини ( ДДЗ ) // Труди 6 ої Міжнародної науково-практичної конференції “ Нафта і газ України – 2000”. – Том 1. – Івано-Франківськ. – 2000. – С. 176.

86. Іванишин В.А. Про структуроформуючу роль глинистої товщі ХІІа мікрофауністичного горизонту Дніпровсько-Донецької западини // Труди 6ої Міжнародної науково-практичної конференції “ Нафта і газ України – 2000.” – Том 1. – Івано-Франківськ. – 2000. – С. 176-177.

87. Іванишин В.А. Стратиграфічні рівні девонської солі на структурах Глинсько-Розбишівського валу Дніпровсько-Донецької западини // Труди 6ої Міжнародної науково-практичної конференції “ Нафта і газ України – 2000.” – Том 1. – Івано-Франківськ. – 2000. – С. 177-178.

88. Іванишин В.А., Зюзькевич М.П. Палеотектоніка Глинсько-Розбишівської структури і формування нафтогазових покладів // Труди міжнародної науково-практичної конференції “ Генезис нафти і газу та формування їх родовищ в Україні як наукова основа прогнозу та пошуків нових скупчень.” – Чернігів. – 2001. – С. 106-108.

 1. Іванишин В.А., Раковська О.Л. Закономірності розповсюдження відкладів нижнього карбону в Жданівській депресії (Дніпровсько-Донецька западина) // Матеріали 7-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Нафта і газ України – 2002". – Київ. – 2002. – С. 129.

 2. Іванишин В.А., Стрижак Л.І. Характеристика вмісту хімічних елементів в породах нижнього карбону Голотівщинсько-Мехедівсько-Луценкинсько-Свиридівського структурного вузла (Дніпровсько-Донецька западина) // Матеріали 7-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Нафта і газ України – 2002". – Київ. – 2002. – С.130.

 3. Іванишин В.А. Трикутні (клиноподібні) структури Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) і зв'язок з ними нафтових і газових родовищ // Тезисы докладов на V Международной конференции "Крым – 2003" "Проблемы геодинамики и нефтегазоносности Черноморско-Каспийского региона", - Симферополь. – Агео. – 2003. – С. 202-204.

 4. Иванишин В.А. Содержание водорода в глубокопогруженных палеозойских отложениях ДДВ и его связь с процесами углеводородообразования. // Материалы седьмой Международной конференции "Новые идеи в геологии и геохимии нефти и газа". – Москва. – Геос. – 2004. – С. 200-201.