Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Коберська Тетяна Ананіївна. Структурно-функціональний аналіз міфологічно-релігійних уявлень і вірувань українців та їх інкорпорація в монотеїзм: дисертація канд. філос. наук: 09.00.11 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К., 2003.Анотація до роботи:

Коберська Т.А. Структурно-функціональний аналіз міфологічно-релігійних уявлень і вірувань українців та їх інкорпорація в монотеїзм. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.11 - релігієзнавство. - Інститут філософії імені Г.С. Сковороди Національної Академії наук України. - Київ, 2003.

Дисертація є філософсько-релігієзнавчим дослідженням комплексу міфологічно-релігійних уявлень і вірувань українців. У роботі на основі структурно-функціонального підходу проводиться систематизація й поглиблене вивчення процесів зародження міфів, а далі й релігії на українських землях, розглядаються тенденції генези язичницьких вірувань та їх трансформації в умовах взаємодії з християнською культурою.

Експлікація давньоукраїнських міфологічно-релігійних уявлень і вірувань зводиться до реконструкції системи уявлень про „модель світу”, яка складається з певної суми універсалій та реконструкції окремих форм (міфологічних персонажів, ритуальних символів, етимологій і т.д.), що відтворюють фрагменти цієї системи. Підхід до міфології як до системи дозволив довести, що українська міфологія є структурованою, сталою й водночас динамічною світоглядною системою. Визначено аксіологічне, семантичне та функціональне навантаження універсальних образів-першооснови світу в давньоукраїнській та християнській соціонормативній традиції. Розглянуто механізм інкорпорації міфологічно-язичницьких елементів у християнський монотеїзм через феномен двовір’я та синкретизму.

Публікації автора:

 1. Полелюк Т.А. Християнство в українському соціокультурному просторі: демаркація конструктивного і деструктивного впливів // Українське релігієзнавство. - 1999. - № 9. - С. 3-9.

 2. Полелюк Т.А. Особливості інкорпорації міфологічно-язичницького елементу давніх українців у християнський монотеїзм // Мультиверсум. Філософський альманах. - 2003. - Вип. 32. - С. 110 - 121.

 3. Полелюк Т.А. Життя та смерть у контексті української соціонормативної культури // Мультиверсум. Філософський альманах. - 2003. - Вип. 33. - С. 132 - 142.

 4. Полелюк Т.А. Міфологія та культура слов’янського світу // Слов’янський вісник. Міжвідомчий науковий збірник. - Рівне, 1998. – Вип. 1. - С. 188 - 193.

 5. Полелюк Т.А. Світогляд поліщуків (за польовими записами на Рівненщині) // Етнокультура Волинського Полісся і Чорнобильська трагедія. Збірник наукових праць. - Рівне, 1997. - Вип. 2. - С. 233 - 242.

 6. Полелюк Т.А. Замовляння. Демонологія // Наукові студії Рівненського державного інституту культури. Методичні рекомендації для дослідження пам’яток матеріальної та духовної культури Полісся. - Рівне, 1997. - С. 94 - 104.

 7. Полелюк Т.А. Специфіка і характерні особливості української міфології // Ювілейна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу та студентів інституту, присвячена 50-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні. Секція „Філософія та культурологія” - Рівне: УІІВГ, 1995. - С. 70.

 8. Полелюк Т.А. До питання характеристики особливостей українського міфу // Діячі науки і культури рідного краю. Збірник матеріалів і тез науково-практичної конференції. - Рівне, 1995. - Вип. 3. - С. 35 - 39.

 9. Полелюк Т.А. Соціальна міфотворчість та формування духовного світу людини // Національне виховання: формування світогляду і духовних цінностей у студентської молоді. Збірник матеріалів, тез міжвузівської науково-практичної конференції. - Рівне: РДІК, 1996. - С. 147 - 148.

 10. Полелюк Т.А. Міф як початок людської духовності // Проблеми реалізації духовно-творчого потенціалу молоді: пошуки і перспективи. Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: РІПКПК, 1996. - С. 140 - 141.

 11. Зайцев М.О., Полелюк Т.А., Патріархальний колектив: культурна реальність та проблеми індивідуального буття // Слово молодим дослідникам. Збірник матеріалів і тез науково-теоретичної конференції. - Рівне, 1996. - С. 44 - 47.

 12. Полелюк Т.А. Демаркація конструктивного і деструктивного в контексті становлення християнської культури // Християнство в контексті історії і культури України. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. - Київ, 1997. - С. 63 - 64.