Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Патологія, онкологія і морфологія тварин


Тішкіна Наталія Миколаївна. Структурно-функціональні особливості лімфатичних вузлів у поросят неонатального і молочного періодів : дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / Дніпропетровський держ. аграрний ун-т. — Д., 2007. — 257арк. : іл., табл. — Бібліогр.: арк. 231-257.Анотація до роботи:

Тішкіна Н.М. Структурно-функціональні особливості лімфатичних вузлів у поросят неонатального і молочного періодів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин. – Білоцерківський державний аграрний університет, Біла Церква, 2007.

Дисертація присвячена дослідженню особливостей морфогенезу лімфатичних вузлів у свині свійської у період постнатальної адаптації на тлі колострального імунітету на органному, тканинному і клітинному рівнях структурної організації. Встановлено наявність у паренхімі лімфатичних вузлів новонароджених поросят повного комплексу морфологічних маркерів імунокомпетентності з різним ступенем їхнього розвитку в соматичних і вісцеральних вузлах; періодичний та послідовний характер формування в лімфатичній тканині вузлів структурних компонентів, що забезпечують клітинну та гуморальну ланки імунітету; факт утворення дефінітивної гісто- та цитоархітектоніки паренхіми в лімфатичних вузлах обох груп до кінця молочного періоду. З’ясовано, що паренхіма лімфатичних вузлів свині свійської має чітко виражену сегментарну структуру, окремі сегменти вузлів побудовані за єдиним принципом з концентрацією функціональних зон на їхніх полюсах, що наближені до ворітного синуса вузлів (полісегментні лімфатичні вузли з проміжним типом консолідації і доцентровим характером концентрації паренхіми).

Встановлені факт кулеподібної просторової конфігурації усіх функціональних зон паренхіми лімфовузлів, що відрізняються максимальним потенціалом проліферації лімфоцитів (одиниці глибокої кори та лімфатичні вузлики), і можливість формування лімфатичних вузликів у вузлах свині свійської на основі усіх без винятку функціональних зон паренхіми, що межують із синусами вузлів, у тому числі й мозкових тяжів. Визначена періодизація росту і розвитку лімфатичних вузлів у свині свійської в ранньому постнатальному періоді онтогенезу.

1. У дисертаційній роботі визначені особливості морфогенезу, закономірності структурно-функціональної диференціації та інтеграції паренхіми лімфатичних вузлів у свині свійської в ранньому періоді постнатального онтогенезу, на тлі колострального імунітету, на різних рівнях структурної організації. Встановлено, що повний комплекс морфологічних маркерів імунокомпетентності в лімфатичних вузлах виявляється вже у новонароджених поросят. Формування дефінітивної гісто- і цитоархітектоніки функціональних сегментів органів завершується до кінця молочного періоду, а закономірності її становлення визначаються специфікою локалізації вузлів (соматичні або вісцеральні) та унікальним видоспецифічним характером внутрішньовузлової лімфодинаміки.

2. Лімфатичні вузли у свині свійської відрізняються множинною будовою та сегментарною структурою паренхіми з проміжним (неповним) типом консолідації сегментів, а також концентрацією лімфоїдної тканини на їхніх полюсах, наближених до їх ворітного синуса.

3. Функціональні сегменти у лімфатичних вузлах свині свійської побудовані за єдиним принципом з чітко вираженою морфологічною полярністю. Зони паренхіми вузлів із максимальним потенціалом антигензалежної проліферації (лімфатичні вузлики, одиниці глибокої кори) мають просторову кулеподібну конфігурацію та концентруються біля устя приносних лімфатичних судин уздовж ворітного синуса, а циліндроподібні ділянки з переважним антитілогенезом (мозкові тяжі) – на протилежному полюсі ближче до крайового синуса вузлів.

4. Структурно-функціональні особливості лімфатичних вузлів новонароджених поросят визначаються комбінацією комплексу функціональних і “ембріональних” ознак, до перших з яких належать: значна перевага паренхіми над стромою, чітко виражений розподіл її на функціональні сегменти і зони з характерною для кожної з них гісто- і цитоархітектонікою та морфологічними маркерами імунобіологічної активності (лімфатичні вузлики з центрами розмноження, плазматичні клітини); до других – значна варіабельність у ступені пренатальної завершеності між соматичними і вісцеральними вузлами, мінімальний відносний та абсолютний вміст функціональних структур, переважно “поверхнева” локалізація лімфатичних вузликів у межах функціональних сегментів.

5. Динаміка макроморфометричних характеристик лімфатичних вузлів поросят протягом неонатального і молочного періодів визначається певною послідовністю змін їхніх абсолютних та відносних величин: на першому етапі (до 5-добового віку) відбувається інтенсивне збільшення усіх без винятку лінійних і вагових показників; на другому (до 15-добового віку) – помірний ріст довжини, ширини та абсолютної маси на тлі стабілізації відносної маси; на третьому (до 60-добового віку) – прогресивне зниження відносної маси за відсутності вірогідних змін інших морфометричних характеристик.

6. Кількісна динаміка паренхіми в лімфатичних вузлах поросят пов’язана з її перерозподілом між кірковою і мозковою речовинами в межах кожного функціонального сегмента з тенденцією наростання об’єму лімфоїдної тканини з віком у кірковій речовині та з її розповсюдженням у напрямку до крайового синуса вузлів: до 5-добового віку – за рахунок розвитку обох груп вузликів (з центрами розмноження і без) і кіркового плато з паракортикальною зоною (в соматичних лімфовузлах); до 15-добового – кіркового плато з паракортикальною зоною і лімфатичних вузликів із центрами розмноження (в усіх вузлах); до 60-добового – вузликів із центрами розмноження у вузлах усіх груп на тлі різкого зниження відносної площі мозкових тяжів.

7. Постнатальне перетворення гістоархітектоніки функціональних сегментів лімфатичних вузлів у поросят зумовлено, насамперед, інтенсивним формуванням лімфатичних вузликів із центрами розмноження на основі кіркового плато по периферії одиниць глибокої кори з розповсюдженням їх у товщу паренхіми вузлів у напрямку крайового синуса до самих мозкових тяжів, з утворенням чисельних “наскрізних” (від ворітного до крайового синусів) скупчень лімфатичних вузликів у вісцеральних вузлах до 30-добового віку, а в соматичних – 60-добового.

8. Вікові зміни клітинного складу лімфатичних вузлів у поросят, у перші два місяці їхнього життя, зумовлені поступовим помірним наростанням об’єму лімфоїдних клітин у всіх функціональних зонах сегментів на тлі відповідного зменшення частки ретикулоцитів: у неонатальний період (до 15-добового віку) – переважно за рахунок малих лімфоцитів в одиницях глибокої кори і в лімфатичних вузликах; у молочний (до 60-добового віку) – плазматичних клітин у всіх без винятку зонах на тлі помірного збільшення відносної кількості макрофагів та великих лімфоцитів.

9. Морфогенез лімфатичних вузлів у свині свійської в ранньому постнатальному онтогенезі (в неонатальний і молочний періоди) характеризується певною періодичністю та асинхронністю прояву кількісних і якісних структурно-функціональних характеристик: І період – максимального росту та інтенсивного, відносно рівномірного розвитку паренхіми (до 5-добового віку); ІІ – помірного росту з локалізацією процесів диференціації паренхіми в кірковій речовині вузлів (до 15-добового віку); ІІІ – сповільненого росту і переважаючого розвитку окремих ділянок паренхіми (лімфатичних вузликів із центрами розмноження) (до 60-добового віку).

Публікації автора:

1. Тішкіна Н.М. Особливості динаміки маси лімфатичних вузлів у поросят неонатального і молочного періодів // Наук. вісник Львів. нац. акад. вет. мед. ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2004. – Т. 6, № 1. – Ч. 1 – С. 143–149.

2. Тішкіна Н.М. Закономірності структурно-функціональної організації паренхіми лімфатичних вузлів у новонароджених поросят // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту – Біла Церква, 2005. – Вип. 33. – С. 260–266.

3. Тішкіна Н.М. Закономірності морфогенезу тканинних компонентів лімфатичних вузлів поросят неонатального і молочного періодів // Вісник Дніпропетр. держ. аграр. ун-ту. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 174–178.

4. Гаврилін П.М., Тішкіна Н.М. Закономірності морфогенезу функціональних сегментів у лімфатичних вузлах зрілонароджуючих продуктивних тварин // Наук. вісник Львів. нац. акад. вет. мед. ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2005. – Т. 7, № 1. – Ч. 2. – С. 141–147.

Автором проведені гістологічні дослідження та гістостереометрія гістопрепаратів лімфатичних вузлів поросят.

5. Гаврилін П.М., Тішкіна Н.М. Особливості динаміки клітинного складу функціональних зон лімфоїдної паренхіми лімфатичних вузлів новонароджених поросят // Вісник Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 126–129.

Автором встановлена динаміка клітинного складу функціональних зон паренхіми лімфатичних вузлів у новонароджених поросят.

6. Тішкіна Н.М., Гаврилін П.М. Особливості динаміки клітинного складу функціональних зон паренхіми лімфатичних вузлів у поросят неонатального і молочного періодів // Проблеми зооінженерії та вет. медицини: Зб. наук. праць Харків. держ. зоовет. акад. – Харків, 2006. – Вип. 13 (38), ч. 2. – С. 152–159.

Автором проведені гістологічні і гістохімічні дослідження лімфатичних вузлів 1–60-добових поросят, встановлено динаміку клітинного складу функціональних зон паренхіми вузлів та узагальнено результати досліджень.

7. Тішкіна Н.М. Особливості архітектоніки ретикулярного остова лімфатичних вузлів у поросят новонародженого і молочного періодів // Наука і освіта, 2005: матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. (7–21 лютого). – Т. 12. – Ветеринарія – Дніпропетровськ, 2005. – С. 19–20.

8. Тішкіна Н.М. Особливості структурно-функціональної організації лімфатичних вузлів у новонароджених поросят // Проблеми екології вет. медицини Житомирщини: Наукові статті міжнар. наук.-вироб. конференції (10–11 листопада 2005 р.) – Житомир: Полісся, 2005. – С. 102–105.

9. Тішкіна Н.М., Баришкова Д.В., Водолазська Д.Ю. Особливості морфогенезу тканинних компонентів лімфатичних вузлів поросят у постнатальному періоді онтогенезу // Молодь та поступ біології: Тези ІІ міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів (21–21 березня 2006 р.). – Львів: Львів. націон. ун-т ім. І. Франка, 2006. – С. 445–446.

Автором узагальнено дані про особливості формування тканинних компонентів лімфатичних вузлів у поросят у ранньому постнатальному онтогенезі у зв’язку з їхнім організменним статусом.

10. Гаврилин П.Н., Тишкина Н.Н., Масюк Д.Н. Особенности структурно-функциональной организации лимфатических узлов у зрелорождающих млекопитающих // Матеріали IV Нац. конгресу АГЕТ України. – Таврич. мед.-биол. вестн. – Сімферополь, 2006. – Т. 9 (№ 3), ч. 1 – С. 32–35.

Автором узагальнено дані про особливості структурно-функціональної організації лімфатичних вузлів у свині свійської та закономірності колострального морфогенезу їх функціональних сегментів .