Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Патологія, онкологія і морфологія тварин


Яценко Іван Володимирович. Структурні параметри скелета ссавців як об'єкти судово-ветеринарної експертизи при визначенні видової належності біологічного матеріалу. : Дис... д-ра наук: 16.00.02 - 2009.Анотація до роботи:

Яценко І.В. Структурні параметри скелета ссавців як об’єкти судово-ветеринарної експертизи при визначенні видової належності біологічного матеріалу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2009.

Дисертація присвячена дослідженню структурних параметрів скелета ссавців (кроля свійського безпорідного, зайця-русака, бабака степового, нутрії, кота свійського безпорідного, песця) при визначенні видової належності біологічного матеріалу.

Вперше розроблено методологію дослідження кісткового матеріалу, як речового доказу, в судово-ветеринарній експертизі. Комплексом методів дослідження (порівняльно-анатомічний, остеометричний, дискримінантний аналіз, спектроскопічний) кісток дрібних тварин (кролів, зайців, нутрій, байбаків, котів, песців) вперше розроблено і науково обґрунтовано технологію остеологічних досліджень залежно від попереднього стану кісткового матеріалу. Розроблено алгоритм дослідження і доведено, що при будь-якому попередньому стані кісткового матеріалу залишається можливість встановлення його видової належності. Показано, що видова диференціація кісток на рівні їх анатомічної цілісності або незначної пошкодженості можлива остеоскопічним чи порівняльно-анатомічним методами; при незначному пошкодженні та відсутності на кістковому матеріалі характерних анатомічних ознак - остеометричним методом і дискримінантним аналізом; на рівні значної пошкодженості (дрібні або обгорілі уламки без розпізнавальних анатомічних структур, порошкоподібний стан) - методом інфрачервоної спектроскопії.

Набуло подальшого розвитку питання щодо методології створення і використання остеологічних комп’ютерних технологій в судово-ветеринарній експертизі та запропоновано оригінальні комп’ютерні програми «Osteo» і «Discriminant» на основі анатомічних і остеометричних параметрів кісток скелета дрібних ссавців.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми ідентифікації виду дрібних свійських, мисливських та промислових ссавців (на прикладі кроля свійського безпорідного, зайця-русака, нутрії, бабака степового, кота свійського безпорідного, песця) у судово-ветеринарній експертизі за результатами аналізу комплексу специфічних абсолютних та відносних структурних параметрів скелета з різним ступенем збереженості кісток із застосуванням дискримінантного аналізу та комп’ютерних технологій.

1. Аналіз ступеня інформативності макроскопічних ознак будови скелета для судово-ветеринарної експертизи свідчить, що достатньо об’єктивними видовими критеріями в осьовому скелеті є структурні параметри кісток черепа, а в скелеті кінцівок – кістки поясів, проксимальних та середніх ланок. Високий рівень кореляції ряду остеометричних ознак вищезазначених кісток дозволяє реконструювати (прогнозувати) їх форму і розміри навіть в тих випадках, коли об’єктами дослідження є окремі великі кісткові фрагменти.

2. Видові макроскопічні ознаки будови скелета голови дрібних ссавців обумовлені, насамперед, характером їхнього живлення. Видовими макроскопічними маркерами черепа є:

а) носо-мозкової частини черепа: кількість комірок для верхніх зубів; форма хоан, висота леміша; характер спрямованості вершини коміркового краю кутніх зубів; топографія носо-піднебінних щілин; форма кісткового піднебіння; форма барабанного міхура та діаметр отвору зовнішнього слухового ходу та характер вираженості його кісткової манжетки; висота і особливості зовнішнього сагітального гребеня; форма носової та верхньощелепної кісток, форма і топографія підочноямкового отвору; вираженість лицевого горба і лицевого гребеня; ширина виличної дуги; форма і спрямованість яремного відростка, форма великого отвору потиличної кістки;

б) нижньощелепної кістки – кількість комірок для зубів; характер локалізації підборідного отвору, глибина вирізки діастеми, характер співвідношення вінцевого і виросткового відростків; форма нижньощелепного отвору, кутового і вінцевого відростків.

3. Варіабельність макроскопічної будови кісток скелета кінцівок тварин обумовлена особливостями їхньої локомоції та комплексом специфічних біологічних ознак виду. У цьому разі видові макроскопічні ознаки будови кісток поясів локалізовані рівномірно на їх різних частинах; кісток стилоподію – більшою мірою на проксимальному і дистальному епіфізах, кісток зейгоподію – на їх проксимальному епіфізі та діафізі.

4. Видовими макроскопічними маркерами будови кісток дрібних ссавців є:

а) кісток поясів кінцівок: лопатки – форма, довжина та висота її ості; особливості галуження акроміона на акроміонний і заакроміонний відростки, прояв явища редукції акроміонного відростка; співвідношення дистального рівня акроміонного відростка і суглобової западини лопатки, характер вираженості краніального кута, форма передостної і заостної ямок, краніального краю лопатки; тазової кістки – висота і форма тазової порожнини; кількість горбків на сідничому горбі, характер ввігнутості латеральної поверхні та метрична характеристика крила клубової кістки, ступінь вираженості маклака та горбка для закріплення чотириголового м’яза стегна, форма затульного отвору, особливості вирізки суглобової западини, глибина сідничої дуги і форма сідничої ості;

б) кісток стилоподію – міра розвитку горбків, міжгорбкової борозни і плечового гребеня, наявність надблокового і надвиросткового отворів, гребеня латерального виростка, форма дельтоподібної горбистості плечової кістки; кількість вертлюгів стегнової кістки, форма ямки голівки та особливості її локалізації, характер міжвертлюжного гребеня і вертлюжної ямки, форма блоку надколінка;

в) кісток зейгоподію – масивність та характер краніальної випуклості кісток передпліччя, наявність борозни на проксимальній суглобовій поверхні променевої кістки та ліктьовому горбі, особливості міжкісткового простору, характер з’єднання променевої і ліктьової кісток; характер синостозування великої і малої гомілкових кісток, характер з’єднання кісток гомілки в ділянці діафіза і дистального епіфіза, розташування малої гомілкової кістки по відношенню до великої гомілкової кістки, наявність і кількість борозен на діафізі великої гомілкової кістки;

5. Серед кісток зейгоподію дрібних ссавців при встановленні видової належності основне значення мають найбільш розвинуті ліктьова і велика гомілкова кістки. Променева і мала гомілкова кістки, як самостійні об’єкти остеологічної експертизи, малоінформативні.

6. Максимальним ступенем інформативності при визначенні видової належності ссавців у судово-ветеринарній експертизі є не абсолютні, а відносні лінійні параметри кісток осьового скелета та скелета кінцівок – остеометричні індекси, як складові компоненти дискримінантних рівнянь. Основне значення при видовому ототожненні кісток ссавців мають такі остеометричні індекси:

а) носо-мозкової частини черепа – індекс кісткового піднебіння, хоан, лицевого і мозкового черепа, основи черепа, широтно-довжинний індекс черепа;

б) нижньощелепної кістки – довжинний індекс кутнього коміркового краю, широтно-довжинний індекс тіла, висотно-довжинний індекс тіла, індекс прямої довжини вінцево-виросткової і виростково-кутової вирізок, індекс суглобової поверхні виросткового відростка;

б) кісток поясів кінцівок – лопатка: широтно-висотний індекс, індекс морфологічної ширини передостної і заостної ямок, індекс довжини краніального і каудального країв, широтно-довжинний індекс суглобової западини, індекс шийки лопатки; тазової кістки: індекси крила клубової кістки, клубової кістки, сідничної кістки, затульного отвору, сідничної і клубової кісток;

г) кісток стило- і зейгоподію – сегментальний і сагітальний діаметри проксимального і дистального епіфізів та середини діафіза, індекс масивності, індекс ліктьового відростка, довжинний індекс.

7. Дискримінантні рівняння типу: ХА=a1Х1+a2Х2+...- Х0 (1) дозволяють проводити видову диференціацію анатомічно-цілих та фрагментованих кісток скелета дрібних ссавців. Дані рівняння є універсальними, та дають можливість визначити видову належність кістки (ХА) на основі констант – дискримінантних коефіцієнтів (а) і межі міжвидового розподілу 0), а також остеометричних індексів 1...n), обчислених на кістковому матеріалі невідомої видової належності. У судово-остеологічній технології параметри дискримінантного аналізу є складовою частиною остеометричного етапу дослідження.

8. Спектроскопічні параметри озоленої кісткової тканини дозволяють об’єктивно встановити як її видову належність, так і визначити кістки в межах одного скелета. Характеристичними спектральними ознаками є фосфатні та гідроксильні смуги. Обчислення дискримінантних рівнянь типу: Хi=a1D1+a2D2+a3D3+a4D4+a5D5-Х0 (4), за значеннями ВОЩ фосфатів і гідроксилів (D) кісткової золи, дозволяє встановити її видову належність у 80-90 % випадків.

У судово-остеологічній технології встановлення видової належності кісткової тканини на рівні озолення, метод інфрачервоної спектроскопії може бути застосований як самостійно, так і в сукупності з іншими методиками.

9. Остеологічний аналіз, заснований на остеометричних і порівняльно-анатомічних показниках, для визначення видової належності тварини із застосуванням комп’ютерних програм оптимізує дослідження анатомічно-цілих і фрагментованих кісток скелета, нівелює припущення помилки на всіх етапах експертизи, а внаслідок автоматизації операцій і оформлення результатів у вигляді тестових файлів-блоків, скорочує термін проведення експертного провадження.

10. У судово-остеологічній технології використання методик не складного рівня дослідження є обґрунтованою базою для наступного залучення методик вищого рівня складності, що в цілому підвищує вірогідність результату та збагачує доказовість остеологічної експертизи. Схема і послідовність застосування тих чи інших методик дослідження можуть змінюватись залежно від питань, поставлених для вирішення експертизи, кількості і якості матеріалу дослідження.

11. При дослідженні анатомічно-цілих кісток скелета основним є порівняльно-анатомічний метод, інші методи - допоміжні. При дослідженні великих кісткових уламків - основними методами є порівняльно-анатомічний, остеометричний і дискримінантний аналіз. Встановлення видової належності дрібних, а також обгорілих кісткових уламків можливе методом ІЧ-спектроскопії з наступним дискримінантним аналізом за значенням відносної оптичної щільності їх золи.

12. Основою технології визначення видової належності дрібних ссавців за комплексом морфологічних ознак скелета у судово-ветеринарній експертизі є програма експертних дій, яка формується із урахуванням сукупності ознак матеріалу, що досліджується: кількість і ступінь збереженості скелета або його окремих кісток, наявність ознак будь-якої гетерогенності кісткового матеріалу (варіабельність зовнішніх форм, макро- мікроскопічних структур, фізико-хімічних та механічних властивостей). Ефективність та результативність реалізації вищезазначеної програми визначається ступенем вірогідності та наукової обґрунтованості експертного висновку.

Публікації автора:

Публікації у фахових наукових виданнях:

1. Яценко І. В. Анатомічні параметри тазових кісток диких і доместикованих видів дрібних тварин, як критерії ідентифікації у судовій ветеринарній медицині / Яценко І. В. // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2005. – № 2. – 126–129.

2. Яценко І. В. Видова ідентифікація диких і доместикованих дрібних тварин за анатомічними особливостями стегнової кістки / Яценко І. В. // Ветеринарна медицина: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Харків, 2006. – № 86. – С. 393-401.

3. Яценко І. В. Видова експрес-ідентифікація диких і доместикованих дрібних тварин за анатомічними особливостями лопатки у судовій ветеринарній медицині / Яценко І. В. // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : Зб. наук. праць Харківського зооветеринарного інституту. – Х. : РВВ ХДЗВА, 2006. – Вип. 13 (38), Ч. 1. – С. 298–310.

4. Яценко І. В. Видова експрес-ідентифікація диких і доместикованих дрібних тварин за анатомічними особливостями нижньощелепної кістки у судовій ветеринарній медицині / Яценко І. В. // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2006. – Т. 8, № 2 (29), Ч. 2. – С. – 196–204.

5. Яценко І. В. Анатомічні особливості кісток гомілки диких і доместикованих дрібних тварин для встановлення їх видової належності у судовій біологічній експертизі / Яценко І. В. // Зб. наук. праць Луганського національного аграрного університету. Ветеринарні науки. – Луганськ, 2007. – № 78/101. – С. 706–714.

6. Яценко І. В. Дискримінантні рівняння для видового ототожнення кісток тазових кінцівок дрібних тварин у судовій біологічній експертизі / Яценко І. В. // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2007. – Т. 9, № 4 (35), Ч. 1. – С. 186–192.

7. Яценко І. В. Анатомічні особливості черепа як критерії встановлення видової належності дрібних тварин у судовій біологічній експертизі / Яценко І. В. // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : Зб. наук. праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Х. : РВВ ХДЗВА, 2007. – Вип. 15 (40), Ч. 2, Т. 1. – С. 259-265.

8. Яценко І. В. Комплексне дослідження плечової кістки дрібних ссавців для судово-ветеринарного встановлення її видової належності / Яценко І. В. // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : Зб. наук. праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Х. : РВВ ХДЗВА, 2008. – Вип. 16 (41), Ч. 2, Т. 3. – С. 217-230.

9. Яценко І. В. Методологія створення та використання остеологічних комп’ютерних технологій при дослідженні біологічного матеріалу в судово-ветеринарній експертизі / Яценко І. В. // Вісник Державного агроекологічного університету. - 2008. - Т. 2, № 1 (21). - С. 211-219.

10. Яценко І. В. Комплексне дослідження тазової кістки дрібних ссавців для судово-ветеринарного встановлення її видової належності / Яценко І. В. // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2008. – Т. 10, № 2 (37), Ч. 2. – С. 341-356.

11. Яценко І. В. Комплексне дослідження лопатки дрібних ссавців для судово-ветеринарного встановлення їх видової належності / Яценко І. В. // Ветеринарна медицина : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Харків, 2008. – № 89. – С. 419-430.

12. Яценко І. В. Видова ідентифікація диких і доместикованих дрібних тварин за остеометричними параметрами лопатки методом дискримінантного аналізу в судовій ветеринарній медицині / [Яценко І. В., Гетманець О. М., Раковський Я. П., Гордієнко В.Г.] // Ветеринарна медицина України. – 2006. – № 7. – С. 28–30. (Здобувач провів остеометричні дослідження, обчислив індекси лопатки, узагальнив результати і зробив висновки).

13. Яценко І. В. Інформаційні технології при встановленні видової належності кісток тварин порівняльно-анатомічним методом в судовій ветеринарній медицині / І. В. Яценко, В. М. Бондарєв // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : Зб. наук. праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Х. : РВВ ХДЗВА, 2006. – Вип. 13 (38), Ч. 2 – С. 312–321. (Здобувач виконав порівняльно-анатомічні дослідження кісток скелета дрібних тварин, підготував графічне супроводження комп’ютерної програми; власноруч розробив методологію створення та алгоритм комп’ютерної програми, підібрав фахівці (інженерів-програмістів), провів їх консультації з остеології).

14. Яценко І. В. Встановлення видової належності дрібних тварин за остеометричними параметрами нижньощелепної кістки методом дискримінантного аналізу в судовій ветеринарній медицині / Яценко І. В., Гетманець О. М., Раковський Я. П. // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету : Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2006. – Вип. 39. – С. 219–225. (Здобувач провів остеометричні дослідження, обчислив індекси нижньощелепної кістки дрібних тварин, узагальнив їх результати, зробив висновки).

15. Яценко І. В. Встановлення виду дрібних тварин за фрагментами нижньощелепної кістки методом дискримінантного аналізу в судовій ветеринарній медицині / Яценко І. В., Гетманець О. М., Раковський Я. П. // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : Зб. наук. праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Х. : РВВ ХДЗВА, 2006. – Вип. 13 (38), Ч. 3. – С. 259–266. (Здобувач виконав остеометричні дослідження, обчислив індекси фрагментів нижньощелепної кістки, узагальнив їх результати, зробив висновки).

16. Яценко І. В. Встановлення видової належності тазової кістки методом дискримінантного аналізу в судовій ветеринарній остеологічній експертизі / І. В. Яценко, О. М. Гетманець // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2006. – Т. 8, № 3 (30), Ч. 2. – С. 168–178. (Здобувач провів остеометричні дослідження, обчислив індекси тазової кістки, узагальнив їх результати, зробив висновки).

17. Яценко І. В. Застосування дискримінантного аналізу для встановлення видової належності ліктьової кістки в судовій біологічній експертизі / І. В. Яценко, О. М. Гетманець // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2007. – Т. 9, № 2 (33), Ч. 2. – С. 113–118. (Здобувач провів остеометричні дослідження, обчислив індекси ліктьової кістки, узагальнив їх результати, зробив висновки).

18. Яценко И. В. Применение информационных технологий в судебной остеологической экспертизе / [Яценко И. В., Гетманець О. М., Гордиенко В. Г. и др.] // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : Зб. наук. праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Х. : РВВ ХДЗВА, 2007. – Вип. 14 (39), Ч. 2, Т. 2.– С. 248–253. (Здобувач виконав остеометричні дослідження, обчислив індекси анатомічно-цілих і фрагментів кісток, узагальнив їх результати, зробив висновки).

19. Яценко І. В. Застосування дискримінантного аналізу для встановлення видової належності анатомічно-цілої і фрагментованої стегнової кістки у судовій остеологічній експертизі / І. В. Яценко, О. М. Гетманець // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : Зб. наук. праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Х. : РВВ ХДЗВА, 2007. – Вип. 14 (39), Ч. 2, Т. 1. – С. 243–251. (Здобувач провів остеометричні дослідження, обчислив індекси стегнової кістки дрібних тварин, узагальнив їх результати, зробив висновки).

20. Яценко І. В. Дискримінантні рівняння для видового ототожнення кісток грудних кінцівок дрібних тварин у судовій біології / І. В. Яценко, О. М. Гетманець // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2007. – № 8 (19). – С. 161–166. (Здобувач виконав остеометричні дослідження та обчислив індекси кісток грудних кінцівок, а також узагальнив їх результати, зробив висновки).

21. Яценко І. В. Встановлення видової належності великої гомілкової кістки / І. В. Яценко, О. М. Гетманець // Вісник аграрної науки. - 2007. - № 9. - С. 29-31. (Здобувач провів остеометричні дослідження, обчислив індекси великої гомілкової кістки, узагальнив їх результати, зробив висновки).

22. Яценко І. В. Встановлення видової належності дрібних тварин за фрагментами великої гомілкової кістки у судовій остеологічній експертизі / І. В. Яценко, О. М. Гетманець // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : Зб. наук. праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Х. : РВВ ХДЗВА, 2007. – Вип. 14 (39), Ч. 1. – С. 160–167. (Здобувач провів остеометричні дослідження, обчислив індекси фрагментів стегнової кістки, узагальнив їх результати, зробив висновки).

23. Яценко І. В. Застосування дискримінантного аналізу для встановлення видової належності фрагментів ліктьової кістки в судовій біології / І. В. Яценко, О. М. Гетманець // Вісник Державного агроекологічного університету. - 2007. - Вип. 2 (19), Т. 2. - С. 191-198. (Здобувач провів остеометричні дослідження, обчислив індекси фрагментів ліктьової кістки, узагальнив їх результати, зробив висновки).

24. Яценко І. В. Визначення видової належності дрібних тварин за фрагментами плечової кістки у судовій ветеринарній медицині / І. В. Яценко, О. М. Гетманець // Ветеринарна медицина України. – 2007. – № 11. – С. 38–39. (Здобувач провів остеометричні дослідження, обчислив індекси фрагментів плечової кістки дрібних ссавців, узагальнив їх результати, зробив висновки).

25. Яценко І. В. Комплексне дослідження кісток гомілки дрібних ссавців для судово-ветеринарного встановлення їх видової належності / І. В. Яценко, О. М. Гетманець // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : Зб. наук. праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Х. : РВВ ХДЗВА, 2008. – Вип. 16 (41), Ч. 2, Т.1. – С. 119-133. (Здобувач провів порівняльно-анатомічні, остеометричні дослідження, дискримінантний аналіз, спектроскопічні дослідження кісток гомілки дрібних ссавців, узагальнив їх результати, зробив висновки).

26. Гаврилін П. М. Комплексне дослідження нижньощелепної кістки дрібних ссавців для судово-ветеринарного встановлення їх видової належності / Гаврилін П. М., Яценко І. В., Гетманець О. М. // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : Зб. наук. праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Х. : РВВ ХДЗВА, 2008. – Вип. 16 (41), Ч.2. – С. 170-183. (Здобувач провів порівняльно-анатомічні, остеометричні дослідження, дискримінантний аналіз, спектроскопічні дослідження нижньощелепної кістки дрібних ссавців, узагальнив їх результати, зробив висновки).

Деклараційні патенти України на корисну модель:

1. Деклараційний патент України на корисну модель № 19185, МПК А61В 5/117. Спосіб визначення видової належності лопатки тварин / [Яценко І. В., Гетманець О. М., Гордієнко В. Г., Раковський Я. П.] ; Заявлено 17.04.2006 р. ; Опубл. 15.12.2006, Бюл. № 12. - 4 с. (Здобувач брав участь у проведенні досліджень і оформленні деклараційного патенту на корисну модель).

2. Деклараційний патент України на корисну модель № 24416. Спосіб визначення видової належності нижньощелепної кістки тварин методом дискримінантного аналізу / І. В. Яценко, О. М. Гетманець ; Заявлено 19.03.2007 ; Опубл. 25.06.2007, Бюл. № 9. - 4 с. (Здобувач брав участь у проведенні досліджень і оформленні деклараційного патенту на корисну модель).

3. Деклараційний патент України на корисну модель № 30559. Спосіб визначення видової належності кісток дрібних тварин методом інфрачервоної спектроскопії / Яценко І. В., Гетманець О. М., Гордієнко В. Г. ; Заявлено 12.12.2007 ; Опубл. 25.02.2008, Бюл. № 4. - 2 с. (Здобувач брав участь у проведенні досліджень і оформленні деклараційного патенту на корисну модель).

4. Деклараційний патент України на корисну модель № 30559. Спосіб визначення видової належності фрагментів кісток дрібних тварин методом інфрачервоної спектроскопії / Яценко І. В., Гетманець О. М., Гордієнко В. Г., Дроздов О. О. ; Заявлено 21.05.2008 ; Опубл. 10.11.2008, Бюл. № 21. - 5 с. (Здобувач брав участь у проведенні досліджень і оформленні деклараційного патенту на корисну модель).

Матеріали конференції та тези доповідей:

1. Яценко И. В. Дискриминантный анализ в остеологии и судебной ветеринарной медицине / Яценко И. В. // Актуальные вопросы эволюционной, возрастной и экологической морфологии : Материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием. – Белгород, 17–18 октября 2006 г. – Белгород : Изд-во БелГУ, 2006. – С. 189.

2. Яценко І. В. Видова експрес-ідентифікація дрібних тварин за анатомічними особливостями плечової кістки / І. В. Яценко, В. І. Симоненко // Матеріали IV Міжнар. конгресу спеціалістів ветеринарної медицини. – К. : Національний аграрний університет, 2006. – С. 31–33.

3. Yacenco I. V. Possibilities of application of dyscriminant analisis method in veterinary osteology and yudical biological examination / Veterinarska medicina, stocartyo i ekonomika u proizvodnji zdravstveno bezbednehrane / I. V. Yacenco, O. М. Getmanez // Zbornick cratkih sadrzaja proceeding abstracts. – Herceg Novi, 2007. – Р. 190.

4. Яценко И. В. Применение ИК-спектроскопии в судебной ветеринарной остеологической экспертизе / И. В. Яценко, О. М. Гетманец // Вплив фізичних факторів на біологічні об’єкти / Тези доповідей державної наук.-практ. конф. 24-25 жовтня 2007 р. – Біла Церква, 2007.– С. 17-18.

5. Яценко І. В. Методологія досліджень кісткового матеріалу в судово-ветеринарній експертизі / Яценко І. В. // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Зб. наук.-прак. матеріалів. – Харків : Право, 2008. – Вип. 8. – С. 339–348.

Методичні рекомендації:

1. Яценко І. В. Встановлення видової належності дрібних тварин порівняльно-анатомічним методом з використанням комп’ютерної програми „Оsteo” у ветеринарно-санітарній і судово-біологічній експертизі / І. В. Яценко, П. М. Гаврилін. - Харків : РВВ ХДЗВА, 2008. - 57 с.

2. Яценко І. В. Встановлення видової належності дрібних тварин методом дискримінантного аналізу з використанням комп’ютерної програми „Discriminant” у ветеринарно-санітарній та судово-ветеринарній експертизі / Яценко І. В., Гаврилін П. М., Гетманець О. М. - Харків : РВВ ХДЗВА, 2008. - 53 с.