Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Соціальна структура, соціальні інститути та процеси


24. Потабенко Марія Володимирівна. Структура і динаміка ставлення населення України до екологічних проблем: дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / Київський національний ун- т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004.Анотація до роботи:

Потабенко М.В. Структура і динаміка ставлення населення України до екологічних проблем. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004.

Дисертація присвячена системному аналізу структури і динаміки ставлення населення України до навколишнього середовища та екологічних проблем суспільства. В роботі здійснено концептуалізацію поняття „ставлення населення до екологічних проблем”, описано вплив ставлення на відносини суспільства з навколишнім середовищем. Розглянуто соціальні інститути, що регулюють відносини суспільства з довкіллям, соціальні суб‘єкти впливу на довкілля та їх взаємодію. Представлено загальну модель ставлення населення до навколишнього середовища, екологічних проблем та характеру взаємодії суспільства з довкіллям, розроблено параметри та інтегративні показники вимірювання ставлення. На основі емпіричних соціологічних досліджень розглянуто структуру, динаміку та соціально-демографічні особливості ставлення населення України до екологічних проблем, в тому числі ставлення різних соціальних суб‘єктів впливу на стан навколишнього середовища до діяльності громадських екологічних організацій. Запропоновано практичні рекомендації, направлені на підвищення ефективності управління відносинами суспільства з навколишнім середовищем та взаємодії соціальних інститутів, що регулюють відносини суспільства з довкіллям.

У дисертаційній роботі здійснено системний аналіз структури і динаміки ставлення населення України до природи, проблем довкілля та характеру взаємовідносин суспільства з навколишнім середовищем.

З‘ясовано, що запропонована модель ставлення населення до екологічних проблем, компонентами якої є оцінка стану довкілля та стурбованість населення цим станом, співвідношення пріоритетів захисту й охорони природи та економічного зростання, ставлення до громадських екологічних організацій, готовність населення до практичної екологічно орієнтованої діяльності та оцінка власних можливостей громадян допомогти країні у вирішенні екологічних проблем, в цілому здатна описати ставлення населення до проблем довкілля, хоча вплив різних компонентів моделі на формування більш або менш екологічно орієнтованого ставлення є неоднаковим. Зроблено висновок про позитивний зв‘язок між актуальністю конкретної екологічної проблеми у суспільній свідомості та екологічно орієнтованою діяльністю, направленою на вирішення проблеми.

Ставлення населення до екологічних проблем впливає на відносини суспільства з навколишнім середовищем. Цей вплив опосередкований діяльністю соціальних інститутів, що регулюють відносини суспільства з довкіллям. Ставлення населення України до проблем довкілля характеризується в першу чергу оцінкою респондентами діяльності громадських організацій, оцінкою власних можливостей вплинути на стан довкілля в країні та екологічно орієнтованими намірами. Зроблено висновок, що для населення України характерна відсутність усвідомлення зв‘язку між станом довкілля та особистою участю у справі поліпшення цього стану. Це знаходить свій вираз в необізнаності громадян з власними екологічними правами; у низькій оцінці респондентами своїх можливостей і можливостей екологічних рухів вплинути на стан довкілля; у дистанціюванні від екологічних рухів.

Підтверджено певну залежність між соціально-демографічними характеристиками населення (віком, рівнем освіти, регіоном проживання) та характером ставлення до екологічних проблем. З‘ясовано, що ставлення населення до екологічних проблем опосередковане рівнем економічного розвитку суспільства. Хоча протягом досліджуваного періоду населення України найбільшою мірою турбував рівень життя людей, у порівнянні з іншими досліджуваними проблемами рівень стурбованості екологічною проблемою мав тенденцію до зростання, через що зроблено висновок, що екологічна проблема посідає значне місце у свідомості громадян України.

Особи та соціальні групи, професійно залучені до природоохоронної діяльності, вище оцінюють роль та потенціал громадських екологічних організацій, аніж особи та соціальні групи, не залучені до такої діяльності. Аналіз результатів експертних опитувань дозволяє припустити, що залучення громадськості до екологічно орієнтованої діяльності держави і громадських екологічних організацій матиме позитивний вплив на формування екологічно свідомого ставлення населення до проблем екології.

Публікації автора:

Публікації у фахових виданнях

  1. Потабенко М.В. Аспекти екологічної свідомості населення України // Чорнобиль і соціум. Вип.6. – К.: Центр соціальних експертиз і прогнозів Ін-ту соціології НАНУ, 2000. – С. 261-276.

  2. Потабенко М.В. Динаміка ставлення населення України до екологічних проблем // Чорнобиль і соціум. Вип.7. – К.: Стилос, 2001. – С. 261-273.

  3. Фурдичко О.І., Потабенко М.В. Паводок. Наскільки адекватна оцінка ризику // Віче. – 2003. – №6. – С. 75-78.

  4. Фурдичко О.І., Потабенко М.В. Фінансово-економічні механізми менеджменту на підприємствах у сфері охорони довкілля // Персонал. – 2003. – №7. – С. 62-66.

Публікації, що додатково відображають наукові результати дисертації

  1. Підліснюк В.В., Потабенко М.В. Результати соціологічних досліджень з питань роль громадськості в процесі прийняття екологічних рішень // Ратифікація Оргуської конвенції. Матеріали відкритих парламентських слухань. – Київ: TACIS, 1999. – С. 28-30.

  2. Підліснюк В.В., Потабенко М.В. Результати соціологічних опитувань киян на тему „Питна вода у нашому місті” // Наукові записки НаУКМА. Том 11. Соціологія. – К.: НаУКМА, 1999. – С. 58-60.

  3. Потабенко М.В. Екологічна політика держави по відношенню до паводкових стихійних явищ та формування адекватної оцінки ризику у постраждалих // Системи обробки інформації. Збірник наукових праць. Вип.2. – Харків: ХВУ, 2003. – С. 211-218.

  4. Потабенко М.В. Соціоекологія і гармонізація стосунків в системі “природа – суспільство” // Науковий вісник: Сучасна екологія і проблеми сталого розвитку суспільства / Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ, 1999. – Вип.9.7. – С. 365-369.

  5. Potabenko M., Bialy L., Stuive R. and others. Enhancement of Non-Structural Flood Mitigation Measures in Europe. – EPCEM: IVM, Amsterdam, 2002. – 98 p.

  6. Potabenko M. Nature Conservation and Biodiversity: The Carpathians // Strengthening European Environmental Law in an Enlarged Union. – Germany: Shaker, 2004. – P. 255-262.