Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Місцеве самоврядування


Хороших Вікторія Валеріївна. Стратегія розвитку муніципальної власності місцевого самоврядування : Дис... канд. наук: 25.00.04 - 2008.Анотація до роботи:

Хороших В.В. Стратегія розвитку муніципальної власності місцевого самоврядування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2008.

Дисертаційну роботу присвячено розробці теоретико-методологічних засад удосконалення організації діяльності місцевого самоврядування, спрямованої на розвиток ринку нерухомості території на підставі використання інструментів маркетингу і логістики. Визначено передумови і особливості формування системи управління муніципальною (територіальною) власністю. На базі аналізу економічного змісту категорій “ринок”, “нерухомість”, “територія” надане поняття “ринок нерухомості території”. Досліджено роль і місце органів місцевого самоврядування в розвитку ринку нерухомості території. Проведено аналіз сучасного стану вітчизняного ринку нерухомості території, методів і механізмів управління муніципальною власністю та надано аналітичну оцінку розвитку муніципальної власності великого промислового регіону. Розроблені пропозицій щодо вдосконалення системи управління муніципальною власністю та обґрунтована необхідність формування ефективної системи управління об’єктами нерухомості території. Запропоновано маркетинг-логістичну стратегію розвитку системи управління муніципальною власністю.

У дисертації на основі проведених досліджень здійснено теоретичне обґрунтування і практичне рішення актуальної соціально-економічної задачі – розвиток муніципальної власності за рахунок удосконалення організації діяльності місцевого самоврядування. Рішення цього завдання полягає в розробці стратегії місцевого самоврядування, спрямованої на розвиток ринку нерухомості території на підставі використання інструментів маркетингу і логістики.

Основні висновки і результати, отримані в ході проведення наукових досліджень, зводяться до наступного:

1. Дослідження передумов і особливостей формування системи управління муніципальною (територіальною) власністю показало, що стійкий розвиток території неможливий без ефективного управління об’єктами власності, які знаходяться на цій території. Для того, щоб муніципальне утворення існувало як незалежний суб'єкт господарювання, було спроможне вирішувати задачі місцевого значення, необхідним є наявність достатніх коштів місцевого бюджету, що є можливим за рахунок ефективного використання муніципальної власності. Процес управління об’єктами муніципальної нерухомості має включати: експертизу нерухомості; планування контролю і поліпшення споживацької вартості, якості, конкурентноздатності і збільшення обсягу продажів на основі інформації, отриманої в процесі експертизи; проектування нових будівель; нормалізацію діяльності управління нерухомістю, розробку стандартів і оцінку відповідності встановленим нормам; забезпечення мір контролю, якості, конкурентноздатності, кількості; зонування об’єктів нерухомості за певними ознаками; формування реєстру нерухомості; відновлення застарілого фонду.

2. Виходячи з аналізу економічного змісту категорій “ринок”, “нерухомість”, “територія”, запропоновано під ринком нерухомості території розуміти сукупність соціально-економічних відносин, що виникають в сфері операцій з нерухомістю на основі законодавства та погодження інтересів власників, місцевих органів влади та держави. Даний ринок знаходиться під впливом факторів, які визначають розвиток як держави в цілому, так і окремих територій, що володіють певною муніципальною власністю. При цьому провідна роль належить макроекономічним факторам: політичній ситуації в державі та на окремих територіях, загальноекономічній ситуації, стану фінансового ринку.

3. Органи місцевого самоврядування мають вирішувати проблеми розвитку ринку нерухомості території, використовуючи комплексний підхід, який передбачає розвиток системи моніторингу, прогнозування розвитку ринку нерухомості території в залежності від можливих змін, що в підсумку дозволить проводити його обґрунтоване регулювання з метою досягнення поставлених цілей. На базі отриманих даних місцевими органами влади формується система ефективних інструментів регулювання ринку нерухомості території.

4. Нинішні умови господарювання диктують нові вимоги до механізмів управління муніципальною власністю, що в умовах сучасного історичного переходу набуває особливого значення. Підвищення ефективності функціонування економіки України вимагає узгодження загально еволюційних і ринкових методів саморегулювання і тенденцій розвитку муніципальної власності з регулюючою діяльністю держави. У зв’язку з цим особливого значення набуває необхідність впровадження ефективних методів управління муніципальною власністю. В основі методичних положень управління муніципальною нерухомістю лежать організаційно-правовий і організаційно-економічний методи. Сьогоденна система управління дозволяє муніципальним утворенням раціонально управляти своєю власністю з ціллю витягу доходу та забезпечення життєдіяльності муніципального утворення як середовища існування людини і місця прикладання праці та його творчого розвитку.

Особливе значення в сучасних умовах набувають економічні гарантії місцевого самоврядування, а саме: наявність муніципальної власності, в тому числі землі, фінансових ресурсів; розробка і реалізація загальних планів соціально-економічного розвитку муніципального утворення; складання його бізнес-плану; визначення відповідної послідовної стратегії, оформленої у вигляді довгострокового плану або концепції розвитку. Формування нової структури місцевого господарства в сучасних умовах має здійснюватися з урахуванням ринкоутворюючих факторів і вимог ринку. Особливості міського розвитку зумовлені формуванням муніципальної власності, а також обласної і загальнодержавної власності, конкурентного середовища, що впливає на концентрацію виробництва, архітектурну організацію простору, щільність населення, соціальну інфраструктуру.

5. Незважаючи на те, що в різних містах України діє одне й те ж саме законодавство, у кожному місті існують специфічні підходи до управління муніципальною власністю. Головною проблемою для всіх міст України є утримання комунального житлового фонду в належному стані, що важко здійснювати внаслідок постійного дефіциту бюджетних асигнувань. Великі міста України потребують вдосконалення системи управління муніципальною власністю за рахунок нормативно-правового оформлення інституту комунальної власності та врегулювання питань розмежування майна між суб'єктами місцевого самоврядування міста; чіткого розподілу та збалансування повноважень між самоврядними інститутами міста, виконавчими органами і радами; проведення моніторингу ефективності роботи виконавчих органів і самоврядних інституцій незалежними організаціями та здіснення відповідних заходів за результатами моніторингу; стимулювання ініціатив на рівні окремих суб'єктів місцевого самоврядування міста.

6. Розвиток ринку нерухомості території вимагає формування певної стратегії управління муніципальною власністю, для чого запропоновано: удосконалити існуючу систему управління муніципальною власністю за рахунок більш раціонального розподілу функцій управління між міським та районними рівнями управління; спростити організаційну структуру управління об'єктами комунальної власності великого міста в напрямку раціоналізації взаємозв'язків між підрозділами, уточнення сфер та напрямків їх діяльності, подолання необґрунтованої централізації деяких функцій управління, ліквідації зайвих управлінських структур.

7. Для забезпечення ефективного функціонування системи управління муніципальною власністю необхідно: налагодити систему підготовки та перепідготовки управлінців; впровадити нові форми взаємовідносин між органами управління та суб’єктами муніципальної власності; приділити особливу увагу управлінню тими об'єктами муніципальної власності, функціонування яких життєво необхідне для міста, але є збитковим або низькорентабельним; застосовувати методи адміністративного впливу на розвиток муніципальної власності та ефективне регулювання і координацію роботи цих об'єктів, надавати їм всебічну матеріально-технічну допомогу, допомагати в налагодженні взаємодії з іншими структурними підрозділами, а також у встановленні міжнародних зв'язків; надати методичне та наукове забезпечення системи управління; використовувати науковий потенціал міста.

Запропоновано удосконалити систему управління муніципальною власністю за рахунок формування портфеля муніципальної власності та проведення SWOT-аналізу системи муніципального управління конкретної території, що сприятиме виявленню вузьких місць і тих елементів системи управління власністю, які сприяють її удосконалюванню та зосередитись в своїй діяльності саме на них.

8. Ефективна система управління ринком нерухомості території має складатися з п’яти блоків: функціонального, оперативного, проектного, контрольного і блока управління за результатами. Визначено, що ключовими бізнес-процесами є стратегічний аналіз, планування і прогнозування, управління маркетингом, фінансами і бюджетуванням, технічної експлуатації, управління проектами і т.д. Важливим в системі управління ринком нерухомості території є розробка програми маркетингового дослідження, спрямованого на виявлення недоліків в управлінні нерухомістю та найбільш вірогідних причин їх виникнення. Для цього запропоновано структуру індикаторів та алгоритм проведення маркетингового дослідження адміністративно-територіального утворення.

9. Розроблено маркетинг-логістичну стратегію управління муніципальною власністю, місцевого самоврядування яка заснована на впровадженні алгоритму проведення маркетингового дослідження адміністративно-територіального утворення та організації логістичних зв’язків в ієрархічній структурі виконавчих органів влади, що сприятиме розвитку ринку нерухомості території. Запропоновано методичні положення розробки стратегічного плану розвитку муніципальної власності, яка являє собою сукупність методів і послідовність певних етапів, додержання яких дозволяє досягти поставленої стратегічної мети.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях

1. Хороших В.В. Необхідність державного регулювання ринку житлової нерухомості / В.В. Хороших // Державне регулювання економіки та соціального розвитку територій та підприємств: зб. наук. праць Донецької державної академії управління. – Донецьк, 2002. – т. ІІІ, вип. 14, серія “Державне управління”. – С. 232-237.

2. Хороших В.В. Зонирование и оценка недвижимости / В.В. Хороших // Державне регулювання економічного розвитку: зб. наук. праць Донецької державної академії управління. – Донецьк, 2003. – т. ІV, вип. 29, серія “Державне управління”. – С. 222-229.

3. Хороших В.В. Житловий фонд на ринку нерухомості / В.В. Хороших // Державне регулювання галузей економіки: зб. наук. праць Донецького державного університету управління. – Донецьк, 2004. – т. V, вип. 35, серія “Державне управління”. – С. 270-277.

4. Ларина Р.Р. Комплексный подход к решению проблем социально-экономического развития территорий / Р.Р. Ларина, В.В. Хороших // Менеджер. – 2005. - № 4 (34). – С. 70-75.

Особистий внесок: проведено аналіз основних проблем соціально-економічного розвитку територіальних утворень.

5. Ларіна Р.Р. Ринок нерухомості території як об’єкт державного регулювання / Р.Р. Ларіна, В.В. Хороших // Проблеми державного управління економікою: зб. наук. праць Донецького державного університету управління. – Донецьк, 2005. – т. VІ, вип. 59, серія “Державне управління”. – С. 5-12.

Особистий внесок: визначено поняття ринку нерухомості території.

6. Хороших В.В. Економіко-математична модель визначення орендної плати об’єктів нерухомості / В.В. Хороших, А.О. Голубенко // Менеджер. – 2006. - № 3 (37). – С. 175-180.

Особистий внесок: визначено вплив різних факторів на розмір орендної плати.

7. Хороших В.В. Питання удосконалення системи управління муніципальною власністю / В.В. Хороших, В.П. Пархоменко // Управління соціально-економічним розвитком територій та підприємств: зб. наук. праць Донецького державного університету управління. – Донецьк, 2006. – т. VІІ, вип. 64, серія “Державне управління”. – С. 114-120.

Особистий внесок: систематизовано проблеми, що переважають сталому розвитку муніципальної власності.

8. Пілюшенко В.Л. Формування ефективної системи управління об’єктами нерухомості території / В.Л. Пілюшенко, Р.Р. Ларіна, В.В. Хороших // Менеджер. – 2007. - № 3 (41). – С. 83-90.

Особистий внесок: проведено структуризацію муніципальних об’єктів комунальної власності місцевого самоврядування.

Тези доповідей та матеріали конференцій

9. Хороших В.В. Проблемы государственного регулирования рынка жилья в Украине / В.В. Хороших // Сучасні проблеми управління: друга міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 лист. 2003 р.: тези допов. – Київ, 2003. – С. 213-214.

10. Хороших В.В. Шляхи підвищення конкурентоспроможності ріелторської фірми у перехідному періоді / В.В. Хороших, Р.Р. Ларіна // Проблеми підвищення ефективності діяльності підприємств в сучасних умовах: всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, 11-14 жовтня 2004 р.: тези допов. – Севастополь, 2004. – С. 253-254.

Особистий внесок: запропоновано етапи проведення діагностики конкурентного оточення ріелторської фірми.

11. Ларіна Р.Р. Проблеми муніципального управління нерухомістю територіальної одиниці / Р.Р. Ларіна, В.В. Хороших // Актуальні проблеми муніципального управління: всеукр. наук.-практ. конф., 16 грудня 2006 р.: тези допов. – Київ, 2006. – С. 296-297.

Особистий внесок: визначено основні проблеми в розвитку нерухомості.

12. Хороших В.В. Удосконалення системи управління муніципальною власністю / В.В. Хороших // Процветание региона – дело молодых: регіон. научн.-практ. конф. молодых ученых, 9 октября 2007 р.: тез. докл. – Донецк, 2007. – С. 136-137.