Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Математичне моделювання та обчислювальні методи


Приходько Роман Олександрович. Стохастичні моделі календарного технічного обслуговуваня виробничих систем : Дис... канд. наук: 01.05.02 - 2006.Анотація до роботи:

Приходько Р. О. Стохастичні моделі календарного технічного обслуговування виробничих систем. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання і обчислювальні методи. Національна металургійна академія України, Дніпропетровськ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню термінів проведення технічного обслуговування (ТО) у виробничих системах (ВС) зі стохастичними, структурними та економічними взаємозв'язками між компонентами.

На основі актуальних завдань технічного обслуговування, а також у зв'язку з відсутністю методик призначення термінів календарного ТО, що мали місце в тому числі й на таких вітчизняних підприємствах, як Сімферопольський склотарный завод, ТОВ "Діоніс", КП "Кримський споживчий союз", сформульовано проблему призначення оптимальних термінів проведення ТО ВС.

На основі теорії напівмарківських процесів із загальним фазовим простором і алгоритмів фазового укрупнення побудовано аналітичні моделі ВС наступних структур: послідовної, паралельної, послідовної з урахуванням глибини ТО, паралельно-послідовної з частковим ТО. Отримано наступні стаціонарні характеристики функціонування системи: середній час безвідмовної роботи, середній час відновлення, коефіцієнт технічного використання, середній прибуток, середні витрати. Побудовано імітаційні моделі всіх досліджуваних типів систем.

Досліджено залежність стаціонарних характеристик від періодичності та тривалості ТО. Отримано вираження для знаходження оптимальних термінів проведення ТО, при яких досягаються максимальні значення стаціонарного коефіцієнта технічного використання, середнього прибутку, середніх витрат.

Створено діалогову програмну систему, що реалізує розроблені обчислювальні алгоритми автоматично.

  1. На основі теорії напівмарківських процесів із загальним фазовим простором станів побудовано аналітичні моделі послідовної, паралельної, паралельно-послідовної ВС з довільним числом компонентів і з урахуванням глибини ТО.

  2. За допомогою алгоритмів фазового укрупнення знайдено характеристики надійності та ефективності функціонування розглянутих систем з урахуванням календарного ТО (стаціонарний коефіцієнт технічного використання, середній прибуток, середні витрати), зроблено їх дослідження, проаналізовано їх залежність від періодичності та тривалості ТО.

  3. Знайдено оптимальні терміни проведення ТО для технічних і економічних критеріїв функціонування всіх досліджуваних типів систем.

  4. Побудовано імітаційні моделі функціонування ВС послідовного й паралельного типу з урахуванням ТО, а також систем з урахуванням глибини ТО. Різниця між імітаційними та аналітичними значеннями середніх стаціонарних часів напрацювання на відмову і відновлення не перевищує 6%, різниця між імітаційними та аналітичними значеннями стаціонарного коефіцієнта технічного використання не перевищує 2%.

  5. Розроблено діалогове програмне забезпечення, що дозволяє реалізувати аналітичні залежності без спеціальних знань оператора і без допомоги математичних пакетів.

  6. Наукові результати впроваджено на реальних виробництвах, похибка аналітичної моделі для середнього стаціонарного часу напрацювання на відмову і часу відновлення не перевищує 5%, для стаціонарного коефіцієнта технічного використання – не перевищує 1%.

  7. Застосування розрахованих оптимальних термінів ТО на виробництві дало підвищення коефіцієнта технічного використання:

- на Сімферопольськом склотарном заводі: на 1,7%

- на КП “Кримський споживчий союз”: на 1,4%

- на ТОВ “Діоніс”: на 2,1%

  1. Впровадження результатів принесло підприємствам щорічну економію в розмірі 29 - 41 тис. гривень без додаткових вкладень і значних змін структури виробництва.

Публікації автора:

1. Обжерин Ю.Е., Глеч С.Г., Приходько Р.А. Оптимизация моментов профилактики технологической ячейки с мгновенно пополняемым резервом времени // Оптимизация производств. процессов: Сб. науч. тр. – Севастополь, 2002. – Вып.5. – с. 34 – 42.

2. Приходько Р.А. Определение стационарных характеристик технологи-ческой ячейки с учётом профилактики по наработке и времени обнаружения неисправности// Оптимизация произв. процессов: Cб. науч. тр. – Севастополь, 2003. – Вып.6. – С. 103 - 109.

3. Обжерин Ю.Е., Песчанский А.И., Глеч С.Г., Приходько Р.А. Стационарные характеристики последовательной технологической системы с учётом профилактики// Оптимизация производственных процессов: Сб. науч. Тр. – Севастополь, 2004. Вып. 7. – С. 157 – 165.

4. Обжерин Ю.Е., Песчанский А.И., Приходько Р.А. Стационарные характеристики параллельной технологической системы с учётом профилактики// Автоматизация процессов и управление: Сб. науч. Тр. – Севастополь, 2005. Вып. 63. – С. 58 – 68.

5. Песчанский А.И., Приходько Р.А. Модель последовательно- параллельной технологической системы с учётом частичного календарного технического обслуживания// Автоматика, Автоматизация, Электротехнические комплексы и системы. – Херсон, 2005. – №1(15). - С. 75 – 79.

6. Песчанский А.И., Приходько Р.А. Оптимизация периодичности частичного календарного технического обслуживания системы последовательно – параллельной структуры// Системні дослідження та інформаційні технологіі. – К., 2005. – №4. – С. 75 – 93.

7. Обжерин Ю.Е., Песчанский А.И., Глеч С.Г., Приходько Р.А. Полумарковская модель двухкомпонентной технологической системы с учетом глубины технического обслуживания// Автоматизация процессов и управление: Сб. науч. Тр. – Севастополь, 2006. Вып. 72. – С. 3 – 13.

8. Песчанский А.И., Глеч С.Г., Приходько Р.А. О стационарных характеристиках многокомпонентных систем с учётом проведения технического обслуживания// Современные проблемы машиноведения: Тезисы докладов V междунар. науч.-техн. конф., 1 – 2 июля 2004 г. – Гомель: Изд-во ГГТУ им. П.О. Сухого, 2004. - С. 52 – 53.

9. Обжерин Ю.Е., Песчанский А.И., Приходько Р.А. Оптимизация технического обслуживания многокомпонентных автоматизированных производственных систем// Автоматика – 2004: Материалы 11-ой международной конференции по автоматическому управлению, 27 – 30 сентября 2004 г. – Киев: Изд-во НУПТ, 2004. - C. 84.

10. J. Obrzerin, A. Piesczanski, S. Glecz, R. Prichodko Model szeregowego systemu technologicznego z uwzglednieniem obslugi technicznej// Technika i technologia montazy maszyn: Materialy V miedzynarodowej konferencji naukowo – technicznej – TTMM04. – Rzeszow, 2004. - C. 187 – 192.

11. Приходько Р.А., Обжерин Ю.Е., Песчанский А.И. Исследование характеристик последовательной технологической системы с учётом профилактики через постоянные промежутки времени// Автоматизация проблемы идеи решения: Материалы междунар. науч.-техн. конф., 24 – 27 мая 2004 г. – Севастополь: Изд-во СевГТУ, 2004. - С. 50 – 53.

12. Приходько Р.А., Песчанский А.И. Задача о целесообразности аппаратного резерва в последовательной многокомпонентной системе с учётом проведения технического обслуживания// Прикладные задачи математики и механики: Материалы VIII междунар. науч. Конф., 12 – 16 сентября 2005 г. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2005. - С. 219 – 221.