Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Ільїна Вероніка Юріївна. Становлення та розвиток вищої економічної і бізнес-освіти Сполучених Штатів Америки у сучасних умовах. : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Ільїна В. Ю. Становлення та розвиток вищої економічної і бізнес-освіти Сполучених Штатів Америки в сучасних умовах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки – Республіканський вищий навчальний заклад „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта), м. Ялта, 2009.

У дисертації здійснено історико-педагогічний аналіз становлення і розвитку вищої економічної та бізнес-освіти в США, визначено періоди її реформування, виділені ключові події в історії цієї галузі, вивчено й систематизовано кваліфікаційні напрями підготовки економічних кадрів. В роботі досліджено сучасний стан і тенденції розвитку вищої економічної та бізнес-освіти в США; в різних аспектах (політичному, організаційному, методико-педагогічному і змістовому) розкрито практику підготовки економічних кадрів в американських ВНЗ; наведено порівняльний аналіз окремих аспектів підготовки економічних кадрів вищої кваліфікації в США й Україні. За результатами дослідження запропоновано рекомендації щодо вдосконалення вищої економічної освіти і розвитку бізнес-освіти в Україні на основі досвіду США.

Ключові слова: економічна освіта, бізнес-освіта, система вищої освіти, тенденції розвитку вищої економічної і бізнес-освіти, стандарти та якість економічної і бізнес-освіти, зміст і методологія економічної та бізнес-освіти.

1. Сполучені Штати Америки є всесвітньо визнаним лідером економічної та бізнес-освіти, тому вивчення американського досвіду підготовки економічних кадрів набуває актуальності для України в умовах переходу вітчизняної економіки на інноваційний шлях розвитку.

2. На підставі теоретико-методологічного аналізу проблеми становлення й розвитку вищої економічної та бізнес-освіти США конкретизовано сутність понять „економічна освіта” й „бізнес-освіта”, їх специфіку в США (бізнес-освіта має прикладний характер і надається бізнес-школами, які готують менеджерів для роботи в малому бізнесі, в фірмах, корпораціях; економічна освіта більш теоретизована, передбачає оволодіння економічними законами у всіх сферах економічного життя суспільства й надається в університетах, що готують кадри переважно для роботи в державних структурах та відомствах).

3. Вивчено розвиток американської економічної та бізнес-освіти і виокремлено ключові події в її історії відповідно до основних етапів становлення й розвитку галузі вищої освіти в США: 1-й (1635-1776 рр.) – виникнен-ня коледжів з професійно-технічною спрямованістю навчання, зародження бізнес-освіти як соціально-педагогічного явища; 2-й (1776-1862 рр.) – заснування бізнес-коледжів і бурхливий розвиток бізнес-освіти, зумовлений науково-технічним прогресом; 3-й (1862-1900 рр.) – створення першої університетської школи бізнесу, інтеграція бізнес-освіти в систему вищої освіти США; 4-й (1900-1987 рр.) – становлення економічної освіти як самостійної галузі наукового знання; 5-й (1987-1997 рр.) – удосконалення й модернізація вищої економічної та бізнес-освіти США у зв’язку з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій; 6-й (з 1997 р. до нинішнього часу) – зміна освітньої парадигми у відповідь на нову філософію вищої економічної та бізнес-освіти США.

4. Виділено й охарактеризовано чотири періоди реформування досліджуваної галузі в США: 1635-1880 рр. – період становлення й розвитку американської бізнес-освіти (вдосконалення змісту освіти у зв’язку з розвитком науки й техніки); 1881-1957 рр. – період цивілізованих трансформацій у бізнес-освіті (реформування структури вищої економічної та бізнес-освіти, поява нового типу навчального закладу – університетської школи бізнесу); 1958-1990 рр. – період потрясінь і активних реформ (збільшення фінансування наукових досліджень у сфері економічних наук та вищої освіти, гуманітаризація освіти як результат реформи Гордона-Хауелла 1959 р.); з 1990 р. до нинішнього часу – період технологічної революції (модернізація змісту, методології та технології організації навчального процесу).

5. Навчальний процес підготовки економічних кадрів у вищих навчальних закладах США характеризується тим, що: навчання здійснюється за кредитно-модульною системою; початковим ступенем вищої освіти є дворічне навчання у ВНЗ; кваліфікація бакалавра присвоюється після чотирьох років навчання, причому протягом перших двох років студенти вивчають переважно загальноосвітні та гуманітарні дисципліни, а з третього року починається спеціалізація з правом вибору дисциплін спеціалізації; наступним ступенем освіти є магістратура або докторантура. Магістрів готують як у бізнес-школах, за умови наявності досвіду практичної роботи, так і в університетах, де попередній досвід роботи не є обов’язковим. Програмам магістрів ділового адміністрування (МВА), які пропонуються тільки бізнес-школами, властива різноманітність, на відміну від університетських магістерських програм, які включають кваліфікаційні напрями Specialized Master (спеціалізований магістр у певній галузі економічних наук) і MIBS (магістр міжнародного ділового адміністрування). Зміст вищої економічної та бізнес-освіти США визначається стандартами, які регламентують тематичне наповнення курсів і нормативні професійно-кваліфікаційні характеристики з кожної предметної галузі. В навчальному процесі комплексно використовуються різноманітні форми й методи організації навчання, які ґрунтуються на сучасних технологічних досягненнях, однак при цьому роль викладача залишається головною.

6. У ході дослідження вивчено й охарактеризовано сучасні тенденції розвитку вищої економічної та бізнес-освіти в США, основними з яких є: посилення значущості економічної грамотності суспільства; глобалізація освіти (поширення міжнародного обміну та співпраці); вдосконалення навчальних програм відповідно до нових педагогічних та соціально-економічних умов; переорієнтація американської бізнес-освіти з інтересів особистості на інтереси суспільства й переосмислення ролі бізнес-шкіл; розширення сфери застосування сучасних комп’ютерних технологій в економічній та бізнес-освіті; гуманізація освіти; зростання кількості випускників економічних спеціальностей і криза технічної освіти; збільшення частки студентів у віці від 25 до 30 років у загальній кількості тих, хто навчається за бізнес-програмами; впровадження в загальноосвітніх школах економічних дисциплін; розвиток альтернативних програм навчання й перепрофілювання кадрів.

7. Аналіз можливих шляхів використання американського досвіду в Україні дозволив запропонувати рекомендації щодо вдосконалення вітчизняної підготовки економічних кадрів вищої кваліфікації, основними з яких є: формування потреби громадян в економічних знаннях, сприяння підвищенню економічної грамотності населення; створення державного органу при МОН України для визначення освітньої політики й моніторингу діяльності ВНЗ і бізнес-шкіл; розвиток експорту освітніх послуг на професійному рівні (значну частку залучених коштів слід спрямовувати на фінансування реформ у галузі економічної та бізнес-освіти в Україні); покладання зобов’язань на недержавні структури щодо часткового відшкодування державі вартості навчання кадрів, які отримали освіту у ВНЗ за рахунок держбюджету; включення до переліку фахових видань ВАК провідних іноземних наукових журналів для інтеграції української науки у світовий науково-освітній простір; зосередження зусиль на розвитку обмеженої кількості шкіл бізнесу й оптимізація номенклатури пропонованих ними програм; забезпечення зв’язку теорії з практикою в навчальному процесі (залучення економістів та бізнесменів до педагогічної діяльності, налагодження співпраці між ВНЗ і підприємствами, державними структурами, а також заснування галузевих освітніх комплексів); створення єдиної національної бази даних працівників сфери освіти, а відтак укомплектування педагогічного складу ВНЗ на конкурентній основі; підвищення вимог до абітурієнтів економічних спеціальностей, упровадження психологічного тестування для виявлення особистісних якостей та здійснення професійного орієнтування вступників; доповнення програм навчання курсами методики викладання економічних дисциплін та іноземної мови за професійним спрямуванням; мотивування учнів шкіл та студентів до навчання й безперервного самовдосконалення.

Проведене дослідження не вичерпує всіх питань визначеної проблеми. Залишається актуальним подальше вивчення можливостей і шляхів творчого використання в Україні досвіду вищої економічної та бізнес-освіти США з урахуванням збереження національних освітніх традицій.

Публікації автора:

1. Ильина В. Ю. Особенности финансирования и деятельности вузов в современных экономических условиях // Культура народов Причерноморья. – 2000. – № 12. – 90 с. – С. 35–37.

2. Ильина В. Ю. Финансирование высшей школы в переходный период // Экономика и управление. – 2000. – № 5(24). – 40 с. – С. 23–24.

3. Ільїна В. Ю. Реформи освіти в Україні – філософські аспекти й досвід розвитку бізнес-освіти в Сполучених Штатах Америки / Вища освіта України № 2 (додаток 1). Тематичний випуск „Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”. – Т. 2 – Рівне : РДГУ, 2007. – 202 с. – С. 26–28.

4. Ільїна В. Ю. Передовий досвід упровадження інноваційних технологій у підготовку майбутніх фахівців економічного профілю у вищих навчальних закладах США / Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. – Вип. XXXIV / За заг. ред. проф. В. І. Сипченка. – Слов’янськ : Видавничий центр СДПУ, 2007. – 252 с. – С. 29–35.

5. Ильина В. Ю. О некоторых историко-педагогических аспектах и современных тенденциях развития экономического и бизнес-образования в США / Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: Вип. 13. Ч. 1. – Ялта : РВВ КГУ, 2007. – 300 с. – С. 165–175.

6. Ильина В. Ю. Качественная подготовка специалистов экономического профиля как один из факторов экономического роста в Украине / Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2008. – Вип. 48. – 372 с. – С. 111–121.

7. Ильина В. Ю. Особенности организации учебного процесса при подготовке экономических кадров в вузах США / Проблеми трудової і професійної підготовки: Наук.-метод. зб. / Кол. авт. / Укл. В. В. Стешенко. – Слов’янськ : СДПУ, 2008. – Вип. 12. Том 2. – 152 с. – С. 90–99.

8. Ільїна В. Ю Порівняльний аналіз окремих аспектів економічної і бізнес-освіти у США і Україні / Педагогіка і психологія: вісник АПН України. – Київ : Педагогічна преса. – № 2 (59). – 2008. – 159 с. – С. 121–129.

9. Ільїна В. Ю. Про використання зарубіжного досвіду для бізнесу підготовки фахівців в Автономній Республіці Крим // Міжнародна економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку. Матеріали 1-ї Національної міжвузівської науково-практичної конференції 29 листопада 1999 р., м. Київ / Сімферополь: Тавріда. – 2000. – 340 с. – С. 182–183.

10. Ильина В. Ю. О реформировании системы высшего образования и финансировании государственного сектора высшего образования // Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 2-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 27 червня – 4 липня 2001 р., м. Керч. В 2-х частинах. Частина 2 / Харків : Українська Асоціація „Жінки в науці та освіті”, Харківський нац. ун-т., Харків. інст. управління. – 2001. – 228 с. – С. 18–19.

11. Ільїна В. Ю. Розвиток підприємницької освіти у США як відгук на змінні економічні та психолого-педагогічні потреби суспільства / 60 років ЮНЕСКО : погляд у майбутнє. Наукова конференція 22-23 лютого 2006 р. Тези доповідей. – Київ. – 2006. – 231 с. – С. 224–226.

12. Ильина В. Ю. Передовой опыт внедрения инновационных технологий в подготовку будущих специалистов в вузах США / Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця VII Всеукраїнська науково-практична конферен-ція 29-31 березня 2006 р. Тези доповідей. – Київ. – 2006. – 301 с. – С. 94–96.

13. Ильина В. Ю. Межкультурная коммуникация как неотъемлемая составляющая мировых интеграционных процессов в сферах экономики и образования / Материалы III Международной научной конференции „Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет”. – Варшава, 10-14 мая 2006. – 670 с. – С. 198–203.