Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Бугрій Володимир Станіславович. Становлення та розвиток системи краєзнавчої роботи в школах Північно- Східної України (20-30-ті рр. ХХ ст.) : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2006.Анотація до роботи:

Бугрій В.С. Становлення та розвиток системи краєзнавчої роботи в школах Північно-Східної України (20-30-ті рр. ХХ ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Дисертаційне дослідження присвячене історико-педагогічному аналізу процесу становлення та розвитку системи краєзнавчої роботи в школах Північно-Східної України в 1920-1930 рр. Розглянуто соціально-педагогічні умови становлення та розвитку системи краєзнавчої роботи, охарактеризовано теоретичне та методичне обґрунтування краєзнавчої діяльності учнів, визначено специфіку та характерні особливості здійснення цього процесу на території досліджуваного регіону. Шкільне краєзнавство проаналізовано з погляду основних компонентів педагогічної системи а саме: цільового, змістового та організаційно-технологічного. Встановлено, що краєзнавча робота шкіл Північно-Східної України в 1920-1930 рр. мала свої особливі теоретичні, практичні та соціальні умови, завдяки яким забезпечувалася масовість, творчість та систематичність у вивченні школярами рідного краю.

Публікації автора:

  1. Бугрій В.С. Зміст шкільного краєзнавства в педагогічній думці України 20-х років ХХ століття і його роль у формуванні особистості дітей // Проблеми освіти. Науково-методичний збірник. Спеціальний випуск до науково-практичної конференції “Формування духовно-моральних цінностей у дітей та молоді”. – Київ, Вінниця, 2004. – С. 166-171.

  2. Бугрій В.С. Проблеми шкільного краєзнавства в українській педагогічній думці 20-х років ХХ ст. // Збірник наукових праць: Спеціальний випуск “До витоків становлення української педагогічної науки”. – К.: Науковий світ, 2002. – С. 100-102.

  3. Бугрій В.С. Роль шкільного краєзнавства у формуванні творчих методів навчання на території Північно-Східної України в перші роки становлення радянської школи // Педагогічні науки. Збірник наукових праць. – Суми: СДПУ ім. А.С. Макаренка. – Ч. 1. – С. 159-163.

  4. Бугрій В.С. Краєзнавство як дидактичний матеріал інтегрованої (комплексної) системи навчання в українських школах у 20-х рр. ХХ ст. // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. Збірник наукових праць. – Вип. 27. – Київ, Суми, 2004. – С. 82-85.

  5. Бугрій В.С. Основні форми позаурочної краєзнавчої роботи в 20-х рр. ХХ ст. // Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. – Серія соціально-педагогічна. – Вип. 3. – Кам’янець-Подільський: Абетка НОВА, 2002. – Т. 2. – С. 83-87.

  6. Бугрій В.С. Основні форми краєзнавчого вивчення Сумщини в 20-х рр. ХХ ст. // V Сумська наукова історико-краєзнавча конференція. Ч. 3. – Суми, 2004. – С. 12-18.

  7. Бугрій В.С. Підготовка вчителів до керівництва краєзнавчою діяльністю дітей в перші роки становлення радянської школи в Україні // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. Збірник наукових праць. – Вип. 29. – Київ, 2005. – С. 246-250.