Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політичні проблеми міжнародних відносин і глобального розвитку


Музика Геннадій Олександрович. Становлення та розвиток співробітництва України та Південно-Африканської Республіки: дисертація канд. політ. наук: 23.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003.Анотація до роботи:

Музика Г.О. Становлення та розвиток співробітництва України та Південно-Африканської Республіки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ 2003.

Дисертація присвячена аналізу становлення та розвитку співробітництва України та Південно-Африканської Республіки в 1990-і – 2000-і роки. В ній актуалізується доцільність та перспективність налагодження широких українсько-південноафриканських відносин у галузях політики, економіки, науки, техніки та освіти. Розглядається проблематика налагодження реального партнерства двох країн за окремими напрямками, характеризуються основні етапи та визначається динаміка їх становлення. Значну увагу приділено дослідженню актуальних проблем просування зв’язків України і ПАР та формулюванню рекомендацій з активізації співробітництва. Осмислюється наявний досвід українсько-південноафриканського діалогу з метою його конструктивного використання у перспективі в контексті наповнення реальним змістом двосторонніх відносин.

1. Співробітництво України з країнами Африканського континенту, в цілому, та Південно-Африканською Республікою, зокрема, становить один з важливих елементів системи міжнародних зв’язків України, перспективний напрямок її зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності. Відносини партнерства у політичній галузі, що складаються між Україною та ПАР, все більшою мірою проявляють себе в якості чинника посилення позицій України на міжнародній арені, зростання її політичного авторитету в умовах багатополярного світу. Національним інтересам України відповідає подальше нарощення українсько-південноафриканських торговельно-економічних контактів, що розглядаються як засіб диверсифікації народногосподарських взаємин України, фактор збільшення її економічного та науково-технічного потенціалу.

2. Дипломатія України, поруч із дипломатією ряду інших країн світу, зробила вагомий внесок у зусилля міжнародного співтовариства, спрямовані на ліквідацію режиму апартеїду, що існував у Південно-Африканській Республіці до 1994 року, та припинення його агресивної зовнішньої політики, а також на подолання кризи на Півдні Африки. Міжнародна діяльність України даного періоду сприяла організації системи санкцій проти расистської ПАР, здійснення міжнародно-політичного, економічного та морального тиску на її урядові кола, надання підтримки внутрішнім та регіональним силам антиапартеїдної боротьби, що, у підсумку, заклало об’єктивні передумови для зміни державного устрою ПАР на демократичних засадах і ліквідації вогнища конфлікту в регіоні. Участь України в міжнародній боротьбі проти апартеїду як теорії та реальної політики расистської ПАР справила позитивний вплив на імідж України, стала чинником генерування її міжнародно-політичного капіталу у взаєминах з пореформеною ПАР.

3. Політичний діалог України і ПАР відіграє особливу роль у просуванні українсько-південноафриканських взаємин. Він виконує ряд функцій системного характеру, слугуючи детермінантою нормативно-правового поля двостороннього партнерства, механізмом поточного регулювання розвитку співпраці та засобом координування зовнішньополітичних зусиль сторін з метою спільної реалізації їх національних інтересів. У рамках двостороннього політичного співробітництва Україна та ПАР визначають основні настанови і магістральні напрямки взаємин у низці галузей на перспективу, вживають заходи для подолання проблемних питань співпраці та її інтенсифікації.

4. Українсько-південноафриканські політичні відносини динамічно розвиваються як на двосторонньому рівні, так і у форматі міжнародних організації, насамперед ООН, її органів та спеціалізованих установ. Українська та південноафриканська дипломатії активно взаємодіють з широкого спектру проблематики, актуальної для міжнародних відносин сучасності. Пріоритетними для України та ПАР в ООН є такі нагальні питання, як збереження міжнародного миру та безпеки, гарантування глобальної і регіональної стабільності, забезпечення сталого розвитку країн „третього світу”, подолання соціально-економічних та гуманітарних криз на Африканському континенті, розбудова дійової системи охорони довкілля та екологічного балансу планети. Українсько-південноафриканський діалог з зазначеної тематики приніс конкретну віддачу у вигляді реалізованих за спільного сприяння ініціатив, що знайшли своє втілення у резолюціях Генеральної Асамблеї і Ради Безпеки ООН, практичних кроках світового співтовариства, спрямованих на розв’язання актуальних проблем сьогодення. Співробітництво України і Південно-Африканської Республіки у політичній сфері є фактором взаємного посилення сторін у міжнародних відносинах, зміцнення їх авторитету, інструментом їх координованого впливу на систему міжнародних відносин у такому ключі, що визначається їх національними інтересами.

5. У період після досягнення Україною незалежності активно просувалися українсько-південноафриканські зв’язки у галузі економіки. Виходячи з розуміння необхідності просувати торговельно-економічне партнерство та усвідомлення його об’єктивних перспектив, Україна і ПАР уживають заходи для його наповнення реальним змістом. Сторони докладають зусиль з метою розробки комплексної договірно-правової бази, що регулює народногосподарські відносини України та Південно-Африканської Республіки, сприяють її оновленню у відповідності до вимог сучасності, зокрема, в аспекті створення сприятливого клімату для торговельної, коопераційної та інвестиційної діяльності їх резидентів.

6. Цінним з науково-практичної точки зору є досвід управління поступом економічних відносин, який доцільно використовувати в ході налагодження аналогічних стосунків з іншими державами Африки на південь від Сахари. Важливим елементом стратегії та методології розвитку українсько-південноафриканських господарських зв’язків є координування дій сторін за допомогою використання інструментів економічної дипломатії, зокрема, обговорення шляхів подолання проблемних моментів й інтенсифікації співпраці у спосіб як обміну візитами, так і діалогу за дипломатичними каналами.

7. Одним з найбільш перспективних векторів двосторонньої співпраці України та Південно-Африканської Республіки є науково-технічне й освітянське співробітництво. Відносини України та ПАР у даній сфері регламентуються настановами договірно-правової бази, яку доцільно охарактеризувати як сучасну, таку, що відповідає потребам комплексного юридичного забезпечення партнерства. У межах даного періоду українсько-південноафриканські контакти у галузі науки і освіти здійснюються здебільшого у формі зв’язків між окремими державними дослідницькими та освітянськими закладами. Дана схема є оптимальною для нинішнього етапу українсько-південноафриканських взаємин, рекомендуємо застосовувати її як взірець для розбудови науково-технічних і освітянських відносин з іншими країнами Африканського континенту.

8. Разом з тим, за рядом напрямків ступінь розвитку українсько-південноафриканських відносин не завжди відповідає їх реальному потенціалу. На відміну від політичного діалогу, який просувається динамічно та результативно, українсько-південноафриканські торговельно-економічні зв’язки поки що не демонструють високих показників. Основною проблемою народногосподарського співробітництва України і ПАР залишається низький рівень товарообігу, актуальною є недостатність контактів у галузі інвестування. Партнерство у даній галузі стримує ряд чинників, зокрема, негативний вплив на поступ торговельної та інвестиційної активності справляє відсутність визначеності у питанні власності в Україні, недосконалість вітчизняного законодавства в аспекті гарантування капіталовкладень та захисту підприємницької діяльності. Дається взнаки такий фактор, як обмежена інформованість південноафриканських ділових кіл стосовно характеристик ринку, виробничних та технологічних потужностей України. Свій відбиток накладає і відсутність практично апробованих механізмів захисту інтересів суб’єктів підприємництва-резидентів України в ПАР та навпаки.

9. Засобом подолання згаданих негативів може стати здійснення комплексних заходів, спрямованих на підвищення прозорості та керованості правового і адміністративного середовища, в якому розвиваються торговельно-економічні відносини України та Південно-Африканської Республіки. Доцільним було б форсувати адаптацію національного права України до міжнародних стандартів у сфері регулювання бізнесової діяльності. З огляду на складність цього процесу, рекомендується використати як проміжний варіант практику двостороннього договірного надання взаємних юридичних гарантій стосовно капіталів і власності резидентів України та ПАР. Україні необхідно також більш активно застосовувати інструментарій економічної дипломатії для заповнення інформаційного вакууму, що склався, відстоювання на ринку ПАР позицій вітчизняних виробників і постачальників, лобіювання їх інтересів на державному рівні. З метою гнучкого реагування на виклики партнерства, доцільно було б створити під патронатом офіційної влади України і ПАР центр з розвитку українсько-південноафриканських зв’язків у народногосподарській, науково-технічній та освітянській галузях, що представляв би широкий спектр зацікавлених державних та приватних установ, фірм, організацій обох країн. В його рамках могла б відбуватися поточна координація співробітництва як за цілими напрямками, так і за конкретними проектами, здійснювалося б оперативне розв’язання його проблемних питань.

10. На сучасному етапі існує солідна база для подальшого нарощення взаємовигідних відносин України та Південно-Африканської Республіки. Сторони нагромадили значний досвід співробітництва у ряді галузей, який потребує подальшого практичного розвитку. Україна має просувати політичний діалог з Південно-Африканською Республікою з метою збільшення свого зовнішньополітичного потенціалу, розширення свого впливу в міжнародних відносинах за рахунок, зокрема, близькості з ПАР, її союзниками, іншими країнами Африканського континенту. У площині міжнародної політики пріоритетним є співробітництво з питань стабільності та безпеки, сприяння розвитку держав „третього світу” і країн з перехідною економікою, збереження довкілля. Двостороннє політичне співробітництво України та ПАР, у свою чергу, має слугувати локомотивом розбудови контактів у цілому комплексі галузей українсько-південноафриканського партнерства. Саме на рівні політичних контактів повинні закладатися основи народногосподарської, наукової і освітянської співпраці, обговорюватися шляхи реалізації та захисту інтересів їх громадян, юридичних осіб, держав. Важливим є і такий аспект двостороннього політичного партнерства, як взаємне лобіювання інтересів України у регіоні Півдня Африки, а ПАР – на теренах СНД.

11. Цілий ряд характеристик економічного та науково-технічного потенціалу Південно-Африканської Республіки (насамперед, високий рівень розвитку виробничих сил, капіталізації, технологічної насиченості народного господарства, широта міжнародних торговельних та фінансових зв’язків ПАР) обумовлює перспективність українсько-південноафриканського співробітництва у галузі економіки. Існують широкі можливості у галузі двосторонньої торгівлі, інвестицій, виробництва. Україна може надавати ПАР послуги в сфері науки (продаж технологій та ноу-хау, здійснення інноваційних розробок на замовлення, проведення досліджень на спільних засадах) і освіти (контрактне навчання слухачів з ПАР, надіслання викладачів до південноафриканських навчальних закладів). Українські фахівці могли б здійснювати розвідку покладів корисних копалин, а також цілий комплекс проектних робіт, пов’язаних з їх експлуатацією. Пріоритетним є також налагодження співробітництва у сферах: інвестиційної діяльності, спільного виробництва, формування спільної цінової політики щодо однотипних товарів та послуг з метою обопільного підвищення доходів та уникнення конкуренції. У центрі уваги української зовнішньої політики та дипломатії має перебувати таке перспективне поле взаємодії, як діалог з питання сприяння прийому України до Світової Організації Торгівлі, членом якої є Південно-Африканська Республіка, а згодом – розбудова партнерства всередині цієї впливової міжнародної економічної організації.

Публікації за темою дисертації:

1. Музика Г.О. Пріоритети та принципи зовнішньої політики України в Африці // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000 р. – Випуск 22. – Ч. ІІ. – С. 34-38

2. Музика Г.О. З історії співробітництва України з країнами Африканського континенту // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000 р. – Випуск 23. – Ч. ІІІ. – С. 19-29

3. Ігнатьєв П., Музика Г. Україна – Субсахарська Африка: чи залишаться можливості співробітництва невикористаними? // Вісник Української Академії Державного Управління при Президентові України. – 2001 р. – № 4. – С. 303-312

4. Музика Г.О. Співробітництво України та країн Африканського континенту в ООН з питань безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2002 р. – Випуск 32. – Ч. І. – С. 125-134

5. Музика Г.О. Політичне співробітництво України та Південно-Африканської Республіки. Сучасний стан та можливі напрямки розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000 р. – Випуск 21. – Ч. І. – С. 61-64 / тези виступу.

Анотації: