Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Штефан Людмила Андріївна. Становлення та розвиток соціальної педагогіки як науки в Україні (20-90-ті рр. ХХ ст.): дисертація д-ра пед. наук: 13.00.01 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2003.Анотація до роботи:

Штефан Л.А. Становлення та розвиток соціальної педагогіки як науки в Україні (20-90-ті рр. ХХ ст.) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Харків, 2003.

У дисертації відтворено еволюцію соціальної педагогіки як самостійної галузі наукового знання в Україні в 20-90-х рр. ХХ ст. На основі аналізу конкретно-історичних обставин та зв’язків соціальної педагогіки з іншими науками про людину визначено й обґрунтовано етапи розвитку цієї науки: 20-ті — перша половина 30-х рр. ХХ ст. — етап інтенсивної розробки соціально-педагогічної теорії і практики; друга половина 30-х — перша половина 50-х рр. ХХ ст. — етап накопичення практичного досвіду соціальної роботи; друга половина 50-х – перша половина 80-х рр. ХХ ст. — етап відродження соціальної педагогіки в системі наук про людину; друга половина 80-х — 90-ті рр. ХХ ст. — етап розвитку соціальної педагогіки як системи. Розкрито сутність соціальної педагогіки як науки, суспільно-політичні, соціально-економічні й організаційно-педагогічні передумови її зародження. Узагальнено зміст, провідні напрями, форми та методи соціально-педагогічної діяльності з різними категоріями дітей на кожному з основних етапів розвитку соціально-педагогічної теорії. Виявлено й схарактеризовано провідні тенденції розвитку соціально-педагогічної науки в досліджуваний період. Визначено перспективи творчого використання прогресивних ідей соціально-педагогічної теорії і практики в сучасних умовах України. Виявлено і угруповано прогностичні тенденції розвитку цієї науки в ХХІ столітті. Введено до наукового обігу значну кількість невідомих і маловідомих архівних документів, окремих фактів та теоретичних положень, які пов’язані з еволюцією соціально-педагогічної теорії й практики в Україні.

Публікації автора:

І. Монографії:

 1. Штефан Л.А. Соціально-педагогічна теорія та практика в Україні (20-90-ті рр. ХХ ст.). — Харків: ТОВ “ТО Ексклюзив”, 2002. — 264 с.

ІІ. Статті в наукових фахових виданнях:

 1. Штефан Л.А. Вопросы развития творческих способностей школьников в педагогическом наследии В.А.Сухомлинского // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. — Київ — Запоріжжя, 1999. — Вип.15. — С.26-29.

 2. Штефан Л.А. Проблема “важких” дітей в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського // Педагогіка та психологія. — Харків: ХДПУ, 1999. — Вип.10. — Ч.2. — С.84-87.

 3. Штефан Л.А. Визначення сутності соціальної педагогіки як науки в працях сучасних дослідників // Гуманізація навчально-виховного процесу. — Слов’янськ: Видавничий центр СДПІ, 2000. — Вип. ІХ. — С.10-18.

 4. Штефан Л.А. Зміст соціальної роботи на різних етапах розвитку соціально-педагогічної науки (20-90-ті рр. ХХ ст.) // Теоретичні питання освіти та виховання. — Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. — Вип. 11. — С.101-104.

 5. Штефан Л.А. Місце соціальної педагогіки в системі педагогічних наук // Теоретичні питання освіти та виховання. — Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. — Вип.12. — С.19-22.

 6. Штефан Л.А. Організація соціального виховання в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) // Теорія та методика навчання та виховання. — Харків: ХДПУ, 2000. — Вип. 6. — С.22-27.

 7. Штефан Л.А. Особливості соціально-педагогічної теорії, її функції та принципи // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. — Харків: ХДПУ, 2000. — Вип.14. — С.93-101.

 1. Штефан Л.А. Питання морально-духовного виховання особистості в історії соціальної педагогіки (кінець Х1Х — початок ХХ ст.) // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. — Київ: Пед. думка, 2000. — Кн.ІІ. — С.186-192.

 2. Штефан Л.А. Питання підготовки соціальних працівників в Україні в 20-30-ті рр. ХХ ст. // Вісник Житомирського педагогічного університету — Житомир: Житомирський державний педагогічний університет, 2000. — Вип. 6. — С.121-125.

 3. Штефан Л.А. Проблема сімейного виховання у вітчизняній та зарубіжній соціально-педагогічній науці (ХУ11 ст. — 60-ті рр. ХХ ст.) // Гуманізація навчально-виховного процесу. — Слов’янськ: Видавничий центр СДПІ, 2000. — Вип. Х. — С.43-51.

 4. Штефан Л.А. Сутність соціальної педагогіки як науки (історичний аспект) // Теорія та методика навчання та виховання. — Харків: ХДПУ, 2000. — Вип.5. — С.5-13.

 5. Штефан Л.А. В.О.Сухомлинський про соціально-педагогічну роботу з обдарованими дітьми// Педагогіка та психологія. — Харків: ХДПУ, 2000. — Вип.10. — Ч.3. — С.65-70.

 6. Штефан Л.А. Творча діяльність соціального працівника в сім’ї та школі (20-30-ті рр. ХХ ст.). // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. — Київ — Запоріжжя, 2001. — Вип. 20. — С.145-150.

 7. Штефан Л.А. Гуманістична спрямованість соціально-педагогічної діяльності з неповнолітніми правопорушниками в Україні (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. –— Київ: ВіРА Інсайт, 2001 — Кн.ІІ. — С. 229-235.

 8. Штефан Л.А. До витоків соціальної роботи в Україні (Х1Х — початок ХХ ст.) // Науковий вісник Чернівецького університету.— Чернівці: Рута, 2001. — Вип. 127. — С.201-204.

 9. Штефан Л.А. Зміст підготовки фахівця з соціальної роботи в Україні на початку ХХ ст. // Педагогіка та психологія. — Харків: ХДПУ, 2001. — Вип.19. — Ч.І. — С. 42-45.

 10. Штефан Л.А. Розробка питань соціального виховання в працях вітчизняних і зарубіжних педагогів (історичний аспект) // Теорія та методика навчання та виховання. — Харків: ХДПУ, 2001. — Вип. 8. — С.76-84.

 11. Штефан Л.А. В.О.Сухомлинський про удосконалення змісту соціально-педагогічної діяльності в середній школі та сім’ї // Наукові записки. — Серія: Педагогічні науки. — Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2001. — Вип. 32. — Частина І. — С. 215-219.

 12. Штефан Л.А. Форми і методи діяльності соціального педагога з дітьми, що мають фізичні і розумові вади (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Гуманізація навчально-виховного процесу.— Слов’янськ: Видавничий центр СДПІ, 2001. — Випуск Х111. — С.30-36.

 13. Штефан Л.А. С.Т.Шацький про зв’язок школи з соціальним оточенням дитини // Педагогіка та психологія. — Харків: ХДПУ, 2001. — Вип.17. — С.173-181.

 14. Штефан Л.А. Етапи становлення вітчизняної соціально-педагогічної науки // Рідна школа.— 2002. — червень. — С.76-78.

 15. Штефан Л.А. Напрями соціально-педагогічної роботи з бездоглядними та безпритульними неповнолітніми дітьми в Україні (50-90-ті рр. ХХ ст.) // Теорія та методика навчання та виховання. — Харків: ОВС, 2002. — Вип.9. — С.138-146.

 16. Штефан Л.А.Особливості розвитку соціальної педагогіки як науки в 70-80-ті рр. ХХ ст. // Соціалізація особистості.— К.: Логос. 2002. — Том ХУІ. — С.23-33.

 17. Штефан Л.А. Соціально-педагогічна діяльність І.О.Соколянського з дітьми, що мають психофізиологічні особливості // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — Харків: ХДАД, 2002. — №6. — С.46-52.

26.Штефан Л.А. К.Д.Ушинський про сутність педагогічної науки // Засоби навчальної та

науково-дослідної роботи. — Харків: “ОВС”, 2002. — С.79-83.

ІІІ. Публікації в інших виданнях:

 1. Штефан Л.А., Танько Т.П. Наступність у роботі дитячих установ та початкових шкіл як умова підвищення навчально-виховного процесу // Шляхи підвищення навчально-виховного процесу в школі та педвузі. — Харків: ХДПУ, 1994. — Ч.1. — С.120-126. — 0,15 авт. арк.

 2. Штефан Л.А., Попова Л.Д. До витоків розробки методів навчання в історії вітчизняної дошкільної педагогіки (1945 – 1960 рр.) // Актуальні проблеми дидактики середньої та вищої школи. — Харків: ХДПУ, 1996. — С.86-91. — 0,2 авт. арк.

 3. Штефан Л.А., Ушинська О.Г. Становлення та розвиток дошкільних закладів в Україні // Інформаційно-методичний вісник. — Харків, 1996. — Вип. 12. — С.121-126. — 0,2 авт. арк.

 4. Штефан Л.А. Форми контролю педагогічної практики студентів у середніх педагогічних навчальних закладах України (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Контроль навчально-пізнавальної діяльності школярів і студентів. — Харків: ХДПУ, 1997. — Вип.1. — С.152-157.

 5. Штефан Л.А. Питання “важкого” підлітка в педагогіці 20-х рр. ХХ ст. // Педагогіка та психологія. — Харків: ХДПУ, 1998. — Вип.8. — С.126-128.

 6. Штефан Л.А. Питання виховання особистості на засадах народності в педагогічній спадщині Г.С.Сковороди // Педагогіка та психологія. — Харків: ХДПУ, 1998. — Вип.6. — С.27-31.

 7. Штефан Л.А. Становлення та розвиток ідей соціального виховання // Наукові записки психолого–педагогічного факультету. — Полтава: ПДПІ, 1998.— С.73-77.

 8. Штефан Л.А. Теоретичні питання підготовки кадрів дошкільного профілю в середніх педагогічних навчальних закладах України (1917-1941 рр.) // Джерело педагогічної майстерності. — Харків, 1998. — Вип.1. — С. 4-6.

 9. Штефан Л.А. Форми організації соціального виховання в Україні в 20-ті рр. ХХ ст. // Соціалізація особистості. — К.: НПУ, 1998. — С. 285-289. — 0,2 авт. арк.

 10. Штефан Л.А. Проблема соціально-педагогічного захисту неповнолітніх в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — Харків: ХХПІ, 1999. — №9. — С.26-30.

 11. Штефан Л.А. Розробка питань соціальної педагогіки в 20-ті рр. ХХ ст. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — Харків: ХХПІ, 1999. — №11. — С.25-31.

ІУ. Навчально-методичні праці

 1. Штефан Л.А., Відченко А.Г., Танько Т.П. Розвиток середньої освіти на Харківщині в ХІХ ст. // Рідний край. Навчальний посібник з народознавства. — Харків: Основа, 1994. — С.410-417. — 0, 22 авт. арк.

 2. Педагогічна Харківщина: Довідник. — Харків: Видавництво Круглова, 1997. — 160 с. — 0,4 авт. арк.

 3. Штефан Л.А., Відченко А.Г., Білецька С.В. Семінарські заняття з курсу історії педагогіки. — Харків: ХДПУ, 1998. — 31с. — 0, 65 авт. арк.

У. Матеріали конференцій:

 1. Штефан Л.А., Пономарьова Г.Ф. Становлення та розвиток дошкільної педагогічної освіти в Україні // Матеріали Всеукр. конф. “Психолого-педагогічна підготовка вчителя у педагогічних вузах”. — Харків: ХДПУ, 1994. — С.166-168. — 0,1 авт. арк.

 2. Штефан Л.А., Відченко А.Г. До питання формування професійної майстерності вчителя в історико-педагогічній науці // Матеріали міжвузів. конф. “Формування професіоналізму майбутніх педагогів в умовах педагогічного вузу”. — Кривий Ріг: КрДПІ, 1992. — Ч.2 — 176-178. — 0,1 авт. арк.

 3. Штефан Л.А., Відченко А.Г. Народная педагогика о роли семьи в духовном формировании личности // Материалы Всесоюз. конф. “Народная педагогика и современные проблемы воспитания”. — Чебоксары, 1991. — С.64-66. — 0,1 авт. арк.

 4. Штефан Л.А. Організація соціально-педагогічної діяльності в Україні в 20-ті рр. ХХ ст. // Наук.-практ. конф. молодих вчених: — Харків: “ОВС”, 2000. — Вип.1 — С.21-23. — 0,12 авт. арк.

 5. Штефан Л.А. Методологические основы социальной педагогики К.Д.Ушинского // Материалы Всерос. конф. “Принципы народности и православия в педагогической системе К.Д.Ушинского и развитие современного образования”. — Ч.1. — Курск: Изд-во Курск. гос. пед. ун-та, 2001. — С.114-116.

 6. Штефан Л.А. Робота соціального педагога з питань оздоровлення сучасного суспільства // Матеріали Міжнар. конф. “Освіта і доля нації”. — Харків: ХДПУ, 2001. — Вип. 8. — С. 165-166.

 7. Штефан Л.А. Співвідношення біологічного і соціального у вихованні особистості (історичний аспект) // Матеріали Всеукр. конф. “Актуалізація ідей антропоцентризму в умовах реформування загальноосвітньої і вищої школи”. — Секції 111 – 1У. — Полтава — 2001.– С.46-50.

Анотації