Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Шоробура Інна Михайлівна. Становлення та розвиток шкільної географічної освіти в Україні (ХІХ-XX століття). : Дис... д-ра наук: 13.00.01 - 2007.Анотація до роботи:

Шоробура І.М. Становлення та розвиток шкільної географічної освіти в Україні (ХІХ-XX століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007.

Дисертацію присвячено актуальній історико-педагогічній проблемі – становленню і розвитку шкільної географічної освіти в Україні (ХІХ-XX століття).

У дисертації вперше здійснено системний аналіз теорії та практики розвитку шкільної географічної освіти в Україні, визначено і науково обґрунтовано етапи і тенденції її розвитку на основі детермінованого аналізу конкретно-історичних умов, схарактеризовано особливості становлення географічної освіти.

Робота носить дослідницький характер, вивчено широку джерельну базу. Проаналізовано загальні тенденції розвитку та характерні особливості викладання географії в школах України ХІХ-XX століття. Особлива увага приділена змісту географічної освіти, її методичному забезпеченню. Показано значення нормативно-правової бази країни щодо становлення і розвитку шкільної географії як навчального предмета.

Проаналізовано виховний потенціал географії як шкільного предмета, виявлено прогностичні тенденції розвитку географії в сучасній школі.

Історичний підхід дав змогу розібратися в закономірностях поступального розвитку шкільної географічної освіти.

Публікації автора:

Монографії

 1. Природа на службі людини / Осадчий В.П., Шоробура І.М. – Хмельницький, 2004. – 326 с. – Бібліогр.: с. 336–339. (Проаналізовано природні ресурси Хмельницької області та їх використання в господарському комплексі Хмельницької області, еколого-економічні аспекти раціонального природокористування).

 2. Шоробура І.М. Шкільна географічна освіта: історія, проблеми, перспективи. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2005. – 350 с. – Бібліогр.: с. 303–347.

Посібники

 1. Шоробура І.М. Геологія у шкільному курсі географії та позашкільному краєзнавстві: Методичний посібник. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2004. – 25 с.

 2. Шоробура І.М. Урок географії в сучасній школі. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2004. – 55 с.

 3. Дидактика: курс лекцій / Шоробура І.М., Шквир. О.Л. – Хмельницький Вид-во ХГПІ, 2005. – 90 с. (Розроблено питання щодо методів і засобів навчання, питання контролю за навчально-пізнавальною діяльністю учнів)

 4. Загальні основи педагогіки: курс лекцій / Шоробура І.М., Шквир. О.Л. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2005. – 92 с. (Розроблено питання історії виникнення професії вчителя; становлення педагогіки; загальні питання педагогіки).

 5. З любов’ю до життя / Берека В.Є., Шоробура І.М. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2005. – 125 с. (Проаналізовано внесок вченого у розвиток педагогічної науки, методику викладання географії в сучасній школі).

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Шоробура І.М. Роль педагога в процесі виховання // Наукові записки. Серія Педагогіка та психологія: Зб. наук. праць. – Вінниця, 2002. – Вип. 6. – С. 46–48.

 2. Шоробура І.М. Василь Сухомлинський про роль сім’ї у формуванні моральних цінностей особистості // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту ім. В.Костюка. Серія: Педагогіка: Зб. наук. праць.– Тернопіль, 2002. – № 5. – С. 220–222.

 3. Шоробура І.М. Ю.Й. Сіцінський і Поділля // Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя. Серія соціально-педагогічна: Зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський: Вид-во “Абетка-Нова”, 2002. – Вип. 3, том 2. – С. 208–213.

 4. Шоробура І.М. “Проект єдиної школи на Вкраїні” як джерело дослідження розвитку географічної освіти // Географія та основи економіки. – К: Педагогічна преса. – 2003. – № 2. – С. 40-42.

 5. Шоробура І.М. Становлення шкільної географічної освіти в Україні (до середини ХІХ століття) // Вісник Житомирського педагогічного університету: Зб. наук. праць. – Житомир, 2003. – Вип. 12. – С. 242–245.

 6. Шоробура І.М. Початки шкільної географії // Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон, 2004. – Вип. ХХХVІІ. – С. 68–72.

 7. Шоробура І.М. Сучасні проблеми виховання та шкільна географія // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. праць. – Київ – Вінниця, 2004. – Вип. 5. – С. 140–148.

 8. Шоробура І.М. Виховні можливості шкільної географії // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць. – Київ – Запоріжжя, 2004. – Вип. 32. – С. 380–385.

 9. Шоробура І.М. Проблеми початкової природничої освіти в Україні (ХVІІІ- середина ХІХ ст.) // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць. – Київ – Запоріжжя, 2004. – Вип. 33. – С. 216–221.

 10. Шоробура І.М. Педагогічна майстерність майбутнього вчителя // Зб. наук. праць. – Хмельницький: Вид-во Національної академії ДПСУ, 2004. – № 30, частина ІІ (спеціальний випуск). – С. 241–243.

 11. Шоробура І.М. Витоки географічних знань // Наукові записки. Серія: Педагогіка та психологія: Зб. наук. праць. – Вінниця: РВВ “Державна картографічна фабрика, 2005. – Вип. 12. – С. 167–170.

 12. Шоробура І.М. Сучасні педагогічні технології на уроках географії // Вісник Житомирського педагогічного університету: Зб. наук. праць. – Житомир, 2005. – Вип. 21. – С. 75– 78.

 13. Шоробура І.М. Розвиток української географічної науки (початок ХХ століття) // Вісник Житомирського державного педагогічного університету: Зб. наук. праць. – Житомир, 2005. – Вип. 25. – С. 77–80.

 14. Шоробура І.М. Методичне забезпечення шкільної географії // Педагогічні науки: Зб. наук. праць. – Херсон, 2005. – Вип. ХХХІХ. – С. 132–136.

 15. Шоробура І.М. Глобалізація та її відображення в шкільній географії // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: Зб. наук. праць. –Чернівці: Рута, 2005. – Вип. 248. – С. 190–197.

 16. Шоробура І.М. Контроль за викладанням географії в сучасній школі // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: Зб. наук. праць. – Чернівці: Рута, 2005. – Вип. 278. – С. 202–207.

 17. Шоробура І.М. Проблеми шкільної географії на початку ХХ століття // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць. – Київ – Запоріжжя, 2005. – Вип. 34. – С. 223–229.

 18. Шоробура І.М. Переосмислення ролі шкільної географії в 20-х рр. ХХ ст. // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць. – Київ – Запоріжжя, 2005. – Вип. 35. – С. 297–303.

 19. Шоробура І.М. Навчальні заклади Проскурова в ХІХ столітті // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць. – Київ – Запоріжжя, 2005. – Вип. 36. – С. 339–343.

 20. Шоробура І.М. Реалізація сучасних тенденцій розвитку освіти у шкільному курсі географії // Зб. наук. праць.– Хмельницький: Вид-во Національної академії ДПСУ, 2005. –– № 35, частина ІІ. – С. 66–68.

 21. Шоробура І.М. Позиції шкільної географії в 1970-80 рр. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – К.: НПУ, 2005. – Вип. 4 (14). – С. 92–96.

 22. Шоробура І.М. Психолого-педагогічні основи вивчення географії // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: Зб. наук. праць. – Вип. 295. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 196– 203.

 23. Шоробура І.М. Проблеми толерантного виховання у шкільному курсі географії // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць. – Київ – Запоріжжя, 2006. – Вип. 38. – С. 332–337.

 24. Шоробура І.М. Проблема періодизації процесу розвитку шкільної географічної освіти // Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. Частина 2. – К.: Міленіум, 2006. – С. 252–260.

 25. Шоробура І.М. Проектування технологій на уроках географії // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Зб. наук. праць. – Рівне: РДГУ, 2006. – Вип. 35. – С. 176–179.

Статті у наукових виданнях

 1. Шоробура І.М. Педагогічні ідеї І.Огієнка та підготовка майбутніх вчителів // Вісник Житомирського педагогічного університету: Зб. наук. праць. – Житомир, 2002. – Вип. 9. – С. 140–142.

 2. Шоробура І.М. Патріотичне виховання у курсі шкільної географії // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка. – К., 2002. – Т. ІV, частина 5. – С.274277.

 3. Шоробура І.М. Педагогічні технології навчання та освітня галузь “Людина і світ” // Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – Вип. 6. – С. 4854.

 4. Шоробура И.М. Проблемы социализации школьников в Украине // Z najnowszych badan nad wczesna edukacja dziecka. – Czestochowa, 2003. – С. 6366.

 5. Шоробура І.М. Сучасні тенденції розвитку початкової природничої освіти // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: Зб.наук.праць. – Глухів: ГДПУ, 2004. – Вип. 4. – С. 4043.

 6. Shorobura Inna Wykladanie geograficzne ХХІ wieku // Wspolczesne wyzwania wobec edukacja elementarnej. – Czestochowa, 2004. – С 339345.

 7. Шоробура И.М. Казацкие традиции и современная украинская школа // Известия Академии педагогических и социальных наук. – Москва – Воронеж: Изд-во Московского психолого-социального института, изд-во НПО “МОДЭК”, 2005. – С.164169.

 8. Сиротенко А.Й., Шоробура І.М. Нові проблеми старого предмета // Географія. – Харків, 2006. – № 3 (55). – С. 25. (Проаналізовано принципи відбору змісту до шкільних підручників з географії, питання методики викладання предмета).

 9. Шоробура І.М. Світові тенденції конструювання підручників зі шкільної географії // Педагогічний дискурс: Зб.наук.праць. – Хмельницький: вид-во ХГПА, 2007. – Вип. 1. – С. 149–152.

Матеріали конференцій, тези доповідей

 1. Шоробура І.М. Виховання у курсі шкільної географії // Спадкоємність та іновації в українській психологічній науці: Міжнародна науково-практична конференція. Кам’янець-Подільський, 10-12 жовт. 2002 р. – Київ – Хмельницький – Кам’янець-Подільський, 2002. – С. 37–40.

 2. Шоробура І.М. Соціологічні знання у змісті початкової освіти // Наступність у навчанні інформатики майбутніх учителів початкової школи в умовах ступеневої вищої освіти: Всеукраїнський науково-практичний семінар. Хмельницький, 29-30 квітн. 2002 р. – Хмельницький, 2002. – С. 85–86.

 3. Шоробура І.М. Соціалізація першокурсників // Проблеми адаптації студентів до навчання за умов фахової ступеневої підготовки: Всеукраїнська науково-практична конференція. Хмельницький, 4-5 квітн. 2002 р. – Хмельницький, 2002. – С. 97–99.

 4. Шоробура І.М. Актуальні проблеми підвищення професійної майстерності педагога // Шляхи удосконалення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників академії на сучасному етапі розвитку освіти: Методична конференція, 29 січн. 2003 р. – Хмельницький: Вид-во Національної академії ДПСУ, 2003. – С.14–17.

 1. Шоробура І.М. Становлення та розвиток початкової природничої освіти (ХУІІІ – середина ХІХ ст.) // Проблеми початкової ланки освіти в контексті розвитку світових педагогічних тенденцій: Міжнародна науково-практична конференція. Хмельницький, 11-12 лист. 2003 р. – Київ – Хмельницький – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 189–195.

 2. Шоробура І.М. Соціальні фактори у формуванні особистості учня // Єдність особистісного і соціального факторів у виховному процесі навчального закладу: Міжнародна науково-практична конференція. Полтава, 25 берез. 2004 р. – Полтава, 2004. – С.156–151.

Програми

 1. Шоробура І.М. Дидактика. Програма. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2001. – 24 с.

 2. Шоробура І.М. Основи педагогічного менеджменту. Програма – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2001. – 24 с.

 3. Шоробура І.М. Юні географи-краєзнавці: програма гуртка. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2003. – 27 с.

 4. Шоробура І.М. Становлення та розвиток шкільної географічної освіти в Україні. Програма. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2004. – 20 с.

 5. Шоробура І.М. Навчальна програма з предмета “Географія та основи економіки в школі” та методичні рекомендації щодо її реалізації в процесі магістерської підготовки фахівців за спеціальністю “Управління навчальним закладом”. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2004. – 40 с.

 6. Шоробура І.М. Основи педагогічної майстерності. Програма (для заочного факультету). – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2004. – 20 с.

 7. Шоробура І.М. Основи педагогічної майстерності. Програма. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2004. – 22 с.

 8. Шоробура І.М. Дидактика. Програма (для заочного факультету). – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2005. – 28 с.