Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Желан Алла Василівна. Становлення та розвиток музичної освіти в Херсонській губернії (кінець ХІХ – початок ХХ століття) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Желан А. В. Становлення та розвиток музичної освіти в Херсонській губернії (кінець ХІХ – початок ХХ століття) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки – Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2008.

У дисертації аналізується історія музичної освіти в Херсонській губернії в культурно-історичному контексті кінця ХІХ – початку ХХ століття. Визначені історичні передумови розвитку музично-педаго-гічного руху в Україні зазначеного періоду, питання становлення та розвитку музичної освіти в Херсонській губернії. Виявлена динаміка впровадження дисциплін „Співи” та „Музика” в школах різного типу та рівня, досліджені зміст, форми та принципи загальної музичної освіти на прикладі різних освітніх закладів Херсонської губернії. Дійшли висновку, що предмети музично-естетичного циклу стають на початку ХХ століття невід’ємним компонентом освіти. Також окреслені характерні прогресивні тенденції та головні перешкоди розвитку загальної музичної освіти в регіоні в досліджуваний період.

Проаналізовано особливості, визначено етапи становлення та розвитку професійної музичної освіти в Херсонській губернії наприкінці XІX – початку XX століття. Зазначено низку педагогічних ідей та напрямків минулого, які залишаються актуальними для сучасної практики музичної освіти.

Публікації автора:

1. Желан А. Формування світогляду майбутніх учителів музичного мистецтва засобами української музичної культури / А. Желан // Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості. (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді). – К. : Віра Інсайт, 2001. – Кн. 2. – С. 54-57.

2. Желан А. Профессионально-этические качества учителя музики / А. Желан // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Ч.2. – К. : Педпреса, 2001. – Ч.2. – С. 69-72.

3. Желан А. Впровадження краєзнавчого матеріалу в освітній процес навчальних закладів Миколаївщини / А. Желан // Вересень. – 2004.– №1-2 (27-28). – С. 196-201.

4. Желан А. Вплив видатних педагогів на розвиток музично-культурного середовища Миколаївщини кінця XIX – початку XX століть / А. Желан // Теоретико-методичні проблеми виховання учнів загальноосвітніх шкіл. – К. : Інститут проблем виховання АПН України, 2004. – С. 84-87.

5. Желан А. Музична освіта на Миколаївщині: традиції, досвід, проблеми сучасності / А. Желан // Науковий вісник Миколаїв. держ. ун-ту. Вип. 10. – Миколаїв : МДУ, 2005.– Т.2. – С. 265-270.

6. Желан А.В. Музичні дисципліни в закладах початкової освіти Херсонської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / А. Желан // Вісник Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. – 2007. – № 12. – Ч.1. – С.156-161.

7. Желан А. Роль музичної спадщини Миколаївщини у профе-сійній підготовці вчителів музики / А. Желан // Теоретико-методичні за-сади виховання і соціально-педагогічної реабілітації учнів загальноосвіт-ніх шкіл. – К. : Ін-т проблем виховання АПН України, 2001. – С. 327-334.

8. Желан А. Українсько-чеські музичні зв’язки / А. Желан // Актуальні проблеми викладання мов та історії слов’янських народів. – Миколаїв : Вид-во ПСІ КСУ, 2005. – С.131-136.

9. Желан А. Творчість композиторів Миколаївщини у системі музичної освіти / А. Желан // Перспективи розвитку художньо-естетичної освіти в новому тисячолітті : Матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. – Миколаїв : ОІППО, 2001. – С. 25-27.

10. Твори композиторів Миколаєва кінця ХІХ – початку ХХ сто-літь: Хрестоматія / Упорядн. А.Желан. – Миколаїв: Аніка, 2005. – 84с.: іл.