Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Мельничук Ярина Маноліївна. Становлення та розвиток музичної освіти на Буковині (кінець XVIII - початок ХХ століття). : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Мельничук Я. М. Становлення та розвиток музичної освіти на Буковині (кінець XVIII – початок ХХ століття). Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. - Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2009.

Дисертація присвячена історико-педагогічному аналізу становлення та розвитку музичної освіти на Буковині в досліджуваний період. Встановлено, що в кінці XVIII - на початку ХХ століття в краї функціонувала система музичної освіти, яка мала певний ступеневий характер і розмежовувалася на приватну, державну та громадську освіту. Вперше розкрито еволюцію змісту музичної освіти в навчальних закладах Буковини, проаналізовано навчальні плани, організаційно-методичне забезпечення викладання предметів музично-естетичного спрямування в початкових (народна школа), середніх (класична гімназія), пофесійних (учительські семінарії) та спеціальних (музичні школи) навчальних закладах краю; розглянуто організацію кваліфікаційної підготовки з музики для студентів учительських семінарій державного і приватного підпорядкування. Здійснено аналіз підручників, посібників та співанників, створених буковинськими митцями С. Воробкевичем та Ю. Федьковичем, що використовувались у системній музично-освітній діяльності в закладах народного і середнього шкільництва. Вивчено питання музичної освіти і виховання в оцінці педагогів краю, щодо викладання предмету „Співи” в навчальних закладах Буковини. Актуалізовано історичний досвід розвитку музичної освіти Буковини щодо її творчого використання в сучасній системі освіти України.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Мельничук Я. Проблеми музичного виховання молоді у музично-теоретичній спадщині західноукраїнських композиторів середини ХІХ – початку ХХ століття та її використання на уроках музики / Ярина Мельничук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Вип. 153: Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2002. – С.90-95.

 2. Мельничук Я. Структура і зміст уроків співів у початкових навчальних закладах Буковини (середина ХІХ – початок ХХ ст. / Ярина Мельничук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Вип. 176: Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2003. – С.95-101.

 3. Мельничук Я. Проблеми музичної освіти в педагогічній творчості Ю. Федьковича / Ярина Мельничук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Вип. 222. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2004, - С. 21-26.

 4. Мельничук Я.М. Розвиток музичної освіти в державних навчальних закладах Буковини (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / Я.М. Мельничук // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : збірник наукових праць. Психолого-педагогічні науки. – №2. – Ніжин, 2004. – С.216-220.

 5. Мельничук Я.М. Зародження музичної освіти на Буковині в другій чверті ХІХ століття / Я.М. Мельничук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. - Вип.12. – Вінниця, 2005. – С.78-80.

 6. Мельничук Я. Перша на Буковині українська музична школа / Ярина Мельничук // Мистецтво та освіта. – 2005. - № 3. – С.23-26.

 7. Мельничук Я. Становлення музичної освіти і розвиток предметів музично-естетичного циклу в Чернівецькій учительській семінарії наприкінці ХІХ століття / Ярина Мельничук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Вип. 262. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2005. - С. 88-93.

 1. Мельничук Я. Викладання музики і хорового співу в галузі середнього шкільництва Буковини як критерій гуманізації освіти (історичний аспект) / Ярина Мельничук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Вип. 316. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2006. - С. 94-100.

 2. Мельничук Я. До питання історії музичної освіти Буковини у контексті культурно-освітніх передумов (кін. XVIII ст.) / Ярина Мельничук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Вип. 284. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2006. - С. 78-83.

 3. Мельничук Я.М. Позиція австрійського уряду щодо розвитку предмету „Співи” в народних школах Буковини у ІІ пол. ХІХ ст. / Я.М. Мельничук // Проблеми педагогічних технологій : збірник наукових праць. – Вип. 1. – Луцьк, 2006. – С. 50-54.

 4. Мельничук Я.М. Формування теоретичних основ музичної освіти в народних школах Буковини (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Я.М. Мельничук // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : збірник наукових праць. – Одеса, 2006. – С. 165-172.

 5. Мельничук Я. Історія музичної освіти в друкованих джерелах першої буковинської гімназії у Чернівцях (1808-1918 рр.) / Ярина Мельничук // Молодь і ринок : наук.-економ. та пед. журнал. – Дрогобич, 2007. - № 11-12 (34-35). – С. 114 – 118.

 6. Мельничук Я. Підручники з музики та співаники Сидора Воробкевича в контексті розвитку музичної освіти на Буковині / Ярина Мельничук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Вип. 387. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2008. – С.94-103.

Статті в інших виданнях

14. Вишпінська Я. Музично-педагогічна діяльність С. І. Воробкевича і розвиток музичної освіти на Буковині / Я. Вишпінська // Питання історії, історіографії, джерелознавства та архівознавства Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць. – Вип. І. – Київ-Чернівці, 1997. – С.81-87.

Матеріали конференцій

 1. Мельничук Я. Вимоги до вчителів музики в контексті формування музичної освіти на Буковині в останній третині ХІХ століття / Ярина Мельничук // Василь Сухомлинський – видатний педагог, гуманіст, мислитель ХХ століття : матеріали педагогічних читань (19-20 вересня 2008 р. Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича.) – Чернівці : Технодрук, 2008. – С.140-144.