Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Теорія, методологія та історія соціології


Казанська Ірина Вікторівна. Становлення категорії "соціальна влада" в історико-соціологічному контексті. : Дис... канд. наук: 22.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Казанська І.В. Становлення категорії “соціальна влада” в історико-соціологічному контексті. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології. – Інститут соціології Національної академії наук України, 2009.

У дисертації здійснено обґрунтування теоретико-методологічних засад концептуалізації поняття “соціальна влада”, на основі чого розроблено авторську концептуалізацію цього поняття. Виявлені категоріальні характеристики поняття “соціальна влада”. Досліджуються можливості категорії “соціальна влада” забезпечувати необхідні умови для вивчення широкого кола фактів, створення понять нижчого рівня, аналізуються методологічна та евристична функції категорії “соціальна влада”. За допомогою даної категорії стає можливим соціологічне потрактування всієї системи владно-вольових відносин і дій в суспільстві, створення більш досконалих соціологічних концепцій влади й охоплення ними широкої фактологічної бази.

У висновках сформульовані основні результати роботи.

1. Соціальну владу слід трактувати як загальну волю (певної спільноти), яка є історично первинною щодо усіх інших типів і форм влади в суспільстві. Крім того, в генетичному “розрізі” соціальна влада як загальна воля домінує над індивідуальними та груповими волями, внаслідок чого виступає джерелом різноманітних форм влади і владарювання. Однак ця її характеристика напряму залежить від суспільних механізмів реалізації загальної волі, які вельми неоднакові в різних суспільствах, тому й саме домінування соціальної влади в них теж неоднакове.

2. Упродовж всього історичного часу соціальна влада існує в двох загальних формах – неінституціоналізованій та інституціоналізованій. Неінституціоналізована соціальна влада – це загальна воля спільноти як соціального агрегату, котрий спонтанно концентрує численні волі (індивідуальні, групові) й фокусує їх як свій сигнал до дії певним виконавцям. Це може транслюватися через традиції культури, цінності, норми, громадську думку, вірування звичаї, соціальну пам’ять, авторитет і т.ін. Інституціоналізована соціальна влада – це трансформована за допомогою певних суспільних механізмів загальна воля, яку здійснюють різного роду інституціоналізовані суб’єкти як свою волю.

3. Виявлено загальну схему еволюції поняття “соціальна влада” в історії соціальної та соціологічної думки: “влада” – “соціальні аспекти (соціальний зміст) влади” – “соціальна влада”. Іншими словами, соціальні мислителі зафіксували спершу владу як таку і розробили загальне поняття “влада”, яке відображувало або різні аспекти, характеристики й деталі влади або їх загальну цілісність. Наступний етап – пошук соціального змісту влади, аналіз її джерел, основного ядра та суб’єкта, котрий її здійснює. Головним змістом влади визнаються воля, вольові відносини. Але не кожна воля стає владою, а тільки та, яка підкоряє, робить людей залежними від когось і підлеглими комусь, регламентує, управляє і т.д. Нарешті, на основі уявлень про соціальний зміст та джерела влади було виокремлено окремий тип влади, що дістав поняттєве позначення “соціальна влада”. Цей тип влади поступово стає об’єктом дослідження в соціології, де її трактують ще вельми неоднозначно.

4. Авторська концептуалізація поняття “соціальна влада” на основі принципів історизму, системності та символізації дає змогу охопити основні форми соціальної влади як в історичному, так і в нинішньому контексті, а саме поняття розгорнути як комплекс знань про них. Цим забезпечується, насамперед, універсалізація його об’єктивного змісту як найпершої умови й ознаки еволюції в розряд соціологічних категорій. Принцип історизму визначає стратегічний напрям вивчення явища соціальної влади і концептуалізації поняття “соціальна влада”, принцип системності – організацію в єдине ціле характеристик соціальної влади та асоціювання понять, що її відображують, під “дахом” категорії “соціальна влада”, принцип символізації – спосіб позначення символами та розшифрування значимісних аспектів соціальної влади. Завдяки реалізації в дослідженні методологічного потенціалу цих принципів поняття “соціальна влада” набуває концептуальної форми, стає поняттям-концепцією.

5. Як поняття-концепція “соціальна влада” є не що інше, як загальносоціологічна категорія, що відображує всі прояви соціальної влади в суспільстві та поєднує в собі споріднені та близькі поняття, якими фіксуються ті чи інші властивості соціальної влади, форми її вияву, способи трансляції, трансформації та реалізації, наслідки й результати тощо. У такій формі абстракція “соціальна влада” схоплює всю систему владно-вольових відносин у суспільстві, звісно, крізь призму специфіки і в річищі предмета соціології. Цим вона частково відрізняється від соціально-філософської категорії “влада” (“суспільна влада”) і відокремлюється від неї, частково ж співпадає з нею (у частині позначення своїх трансформованих, інституціональних форм).

6. Функціональними ознаками поняття “соціальна влада” як загальносоціологічної категорії, крім того, виступають: здатність здійснювати категоріальний синтез знань через інтеграцію споріднених понять, набувати більш потужного, ніж у звичайного поняття, гносеологічного потенціалу, генерувати значно ширший концептуальний зміст знань про владу, виконувати методологічну роль, здійснювати логічну та евристичну функції, забезпечувати генетично можливість різних теоретико-методологічних підходів у вивченні проблем соціальної влади, застосуванню численних методик та пізнавальних технологій.

7. Категорія “соціальна влада” забезпечує в своєму гносеологічному полі головним чином два різновиди узагальнення: моністичний (органічний) і плюралістичний (еклектичний), що цілком відповідають сучасним інтегративним тенденціям в соціальних науках. Перший вид синтезу забезпечує приріст знання шляхом дедукції, узагальнення конкретних знань, другий – шлях механічного приєднання до наявних знань інших, у тому числі й нових, чим забезпечується як мозаїчність самих знань, так і образу об’єкта, що ними відображується.

8. Поняття “соціальна влада” у процесі своєї історичної еволюції набуло рівня і функцій соціологічної категорії. Тобто піднялось на вищий щабель у понятійно-соціологічній системі соціології. Це поняття відбиває систему владно-вольових відносин та дій між суб’єктом владарювання, який через своє воління виражає загальну волю спільноти, та об’єктом, котрий теж є суб'єктом і свою волю делегує суб’єкту владарювання. Дане поняття фіксує способи владарювання, які реалізуються через пряме (без залежності між владарюючими і підлеглими) та непряме, опосередковане воління, яке здійснюється шляхом відповідних каналів (соціальний порядок, авторитет, нормативну систему, громадську думку тощо) або трансформацією в інші форми влади. Основою владарювання в даній системі виступають згода об’єкта влади визнавати і коритися волі її, влади, суб’єкта, визнавати авторитет його ролі і статусу.

Категорія “соціальна влада” виконує такі функції: методологічну, що визначає вихідні засади і загальний напрям розгортання та потрактування всіх соціологічних понять і термінів, які відображують явище влади в суспільстві, владні відносини та дії, процес воління і панування; евристичну, завдяки якій застосування загального знання про владу до вивчення конкретних ситуацій владарювання дає змогу інноваційних висновків, відкриття нових аспектів владно-вольових відносин і дій, типів влади, її інститутів, форм, що не досліджувалися; синтезу знань, завдяки якій узагальнюються соціологічні знання про соціальну владу; логіко-теоретичну в процесах концептуалізації соціальних та соціологічних знань про владу.

Публікації автора:

1. Казанська І. В. Історична еволюція соціальної влади та її фіксації в соціальних вченнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Соціологія. Психологія. Педагогіка”. – 2003. – Вип. 17–18. – С. 12-15.

2. Казанська І. В. Теоретико-методологічні засади концептуалізації поняття “соціальна влада” // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Соціологія. Психологія. Педагогіка”. – 2005. – Вип. 22–23. – С. 57–58.

3. Казанська І. Соціологічна концептуалізація поняття “соціальна влада”: загальнотеоретична схема // Соціальні виміри суспільства. – Випуск 10. – К.: Інститут соціології НАН України, 2007. – С. 22-37.

4. Казанська І. В. Про деякі особливості функціонування соціальної влади в сучасному суспільстві // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Соціальні процеси в Україні. Четверта Всеукраїнська соціологічна конференція, 21 травня 2004 р. – К.: Інститут соціології НАН України, 2004. – С. 524 – 526.