Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Головань Тетяна Михайлівна. Становлення і розвиток суспільного дошкільного виховання у Криму (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Головань Т.М. Становлення і розвиток суспільного дошкільного виховання у Криму (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2008.

У дисертації здійснено комплексний історико-педагогічний аналіз становлення і розвитку суспільних дошкільних закладів у Криму в другій половині ХІХ – початку ХХ століття; виявлено політичні, економічні, соціально-культурні та педагогічні особливості становлення суспільного дошкільного виховання як самостійної ланки у системі освіти, яке має свою мету, завдання та структуру. Висвітлено передумови становлення і розвитку суспільного дошкільного виховання у Криму в зазначений історичний період; уточнено дані про роль благодійних і громадсько-педагогічних товариств Криму у відкритті дошкільних закладів у другій половині ХІХ – початку ХХ століття. Визначено типи дошкільних закладів Криму другої половини ХІХ – початку ХХ століття: заклади опіки, заклади денного перебування дітей, лікувально-оздоровчі. Уведено до наукового обігу нові документи, факти, імена засновників і керівників дошкільних закладів у Криму у другій половині ХІХ – початку ХХ сторіччя (А. Адлерберг, С. Аренд, В. Готлиб, Є. Глаголєва, С. Дараган, О. Данилова, В. Ляпідус, А. Фабр, Л. Фінкельштейн, М. Фридерікс, С. Шнейдер та ін. Обґрунтовано періоди (1854–1871 рр., 1872–1896 рр., 1897–1910 рр., 1911-1919 рр.) та визначено згідно них провідні тенденції у розвитку дошкільних закладів у Криму в другій половині ХІХ – початку ХХ століття.

Публікації автора:

1. Головань Т. М. Историко-педагогический аспект деятельности детских приютов в Крыму во ІІ половине ХІХ столетия // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2006. – № 4 (99). – С. 48–55.

2. Головань Т. М. Становление и развитие дошкольного воспитания в Крыму (2-я половина ХІХ в. – начало ХХ в.): обоснование исследования // Проблеми сучасної педагогічної освіти: Сер. Педагогіка і психологія. – Зб. статей: Вип. 7. – Ялта: ВВК КДГІ, 2005. – Ч. 1. –С. 46–50.

3. Головань Т. М. Деятельность детских площадок в Крыму в начале ХХ века // Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. праць. – Випуск ХХХІІІ / За загальною редакцією В. І. Сипченка. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2006. – С. 155–163.

4. Головань Т. М. Особенности развития дошкольного воспитания в Крыму в начале ХХ в. // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: Вип. 10. – Ялта: РВВ РВНЗ КГУ, 2006. – Ч.1. – С. 119–126.

5. Головань Т. М. Типи дошкільних закладів Криму у ІІ половині ХІХ – початку ХХ ст. та етапи їх розвитку // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. Одеса. – № 1-2. – 2007. – С. 120–122.

6. Головань Т. М. Становлення і розвиток дошкільних закладів в Криму в ІІ половині ХІХ – початку ХХ ст. // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 36. – Рівне: РДГУ, 2007. – С. 91–96.

7. Головань Т. М. Роль детских оздоровительных колоний Крыма в общественном воспитании детей дошкольного возраста в начале ХХ века // Проблеми сучасної педагогічної освіти: Сер. Педагогіка і психологія. – Зб. статей: Вип. 9. – Ялта: ВВК КДГІ, 2006. – Ч. 1. – С. 154–161.

8. Головань Т. М. Тенденции развития систем общественного дошкольного воспитания в Украине и России // Міжнародне співробітництво в галузі освіти: Матеріали Міжнар. науково-практ. конф. „INTED”, 1-5квітня 2003 г. – Зб. статей. – К.: Пед. преса, 2003. – Ч. 1. – С. 168–171.

9. Головань Т. М. Летние детские колонии в дореволюционной Ялте: особенности организации и функционирования // Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону: Матеріали всеукр. науково-практ. конф., 26-28 квітня 2006 р., м. Ялта. – Зб. статей. Вип.2. – Ялта: РВВ КГУ, 2006. – С. 67–72.

10. Головань Т. М. Гуманістичні тенденції розвитку закладів дошкільної освіти в Криму (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Педагогіка і психологія в контексті гуманізації освіти: Зб. наук. праць (за матеріалами всеукр. науково-практ. конф., 23-28 січня 2007 р.) / За заг. ред. проф. О. М. Коханка. – Хмельницький: Подільський культурно-просвітницький Центр. ім. М.К. Реріха; Хмельницький національний університет: Гуманітарний університет Хмельницького національного університету, 2007. – С. 20–21.

11. Головань Т. М. Этапы становления и развития дошкольных учреждений в Крыму во ІІ половине ХІХ – начале ХХ века // Педагогика и психология как ресурс развития современного общества: Материалы Междунар. научной конф. 7-9 февраля 2007 года: В 2-х т. Педагогика / Отв. ред. А. А. Романов; Ряз. гос.ун-т имени С. А. Есенина. Рязань, 2007. – Т. 1. – С. 68–73.

12. Головань Т. М. Становлення та розвиток різних типів дошкільних закладів Криму у ІІ половині ХІХ – початку ХХ ст. // Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону: Матеріали Міжнар. науково-практ. конф., 5-7 квітня 2007 р., м. Ялта. – Зб. статей. Вип. 3. – Ялта: РВВ КГУ, 2007. – Ч.1. – С. 61–67.