Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Кучер Юлія Анатоліївна. Становлення і реформування середньої і вищої школи Ірландії. : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Кучер Ю.А. Становлення і реформування середньої і вищої школи Ірландії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки”. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

У дисертації вперше в Україні об’єктом комплексного порівняльного дослідження обрано освіту Ірландії (Ірландської Республіки чи Ейре); здійснено в історичній ретроспективі цілісний науковий аналіз організаційно-педагогічних засад становлення та розвитку ірландської середньої і вищої освіти, досліджено роль освітньо-наукового комплексу в досягненні країною великих соціально-економічних успіхів.

У роботі представлено результати аналізу стану дослідження Ірландії у вітчизняних наукових джерелах; визначено періоди розвитку ірландської освітньо-культурної сфери; подано особливості діяльності середньої і вищої школи напередодні приєднання Ірландії до Європейського Союзу, специфіку розвитку ірландської системи освіти після вступу Ірландії до ЄС до кінця ХХ століття; встановлено особливості реформування та модернізації освітньо-наукового комплексу Ірландії після 2000 року. Досліджено еволюцію освітньої системи в усіх її основних параметрах, вказано особливості ірландської освітньо-наукового комплексу, що сприяли успіхам Ірландії. Доведено, що ірландський досвід економічних, освітніх і наукових модернізацій у багатьох аспектах придатний для успішного здійснення “Українського прориву”.

1. Аналіз джерельної бази дослідження засвідчив недостатній рівень уваги українських науковців до освіти й культури Ірландії. Контент-аналіз 107 порівняльно-педагогічних дисертацій, захищених в Україні за роки відновленої незалежності, та інших джерел підтвердив, що освіта Ірландії жодного разу не була об’єктом дослідження (чи сама, чи в групі інших держав). Це контрастує не лише з вивченням освіти США (17 дисертацій), Великобританії (16) чи Польщі (14), а й інших невеликих держав – Норвегія (2 дисертації), Фінляндія, Угорщина та ін. (по одній). Рідкістю виявились також географічні, економічні та інші матеріали, що можна пояснити тим, що майже до середини ХХ ст. ірландський народ не мав власної держави і вважався незначною частиною громадян провідної світової імперії – Великої Британії. Принципові зміни в ставленні науковців щодо доцільності вивчення досвіду організаційно-педагогічних засад становлення та розвитку ірландської освіти відзначено лише для перших років ХХІ ст., коли стали помітними позитивні наслідки “Ірландського економічного прориву”. Фахівці з різних держав уважно вивчають його уроки – опору на надвисокі технології у виробництві, підвищення на основі освіти якості людського капіталу нації, застосування 10 факторів формування “інвестиційної привабливості” та ін.

2. Дослідження особливостей розвитку ірландської освітньо-культурної сфери полягало в аналізі сучасних наукових даних про походження ірландців, первинних особливостей засад життєзабезпечення, культури, світогляду. Здійснено періодизацію національної культурно-освітньої еволюції від виникнення на основі християнства високої за рівнем моралі і культури “монастирської цивілізації” (1-й період, V-XI ст.), стагнації та гальмування розвитку освіти після захоплення Ірландії Британією (2-й період, ХІІ-ХІХ ст.), законодавчо-організаційної діяльності щодо створення національної загальнодоступної освіти після отримання Ірландією статусу домініону (3-й період, 1921-1939 рр.), розвитку освіти після досягнення повної незалежності (4-й період, 1939-1972 рр.) до прискореної розбудови і реформування освіти і науки після вступу Ірландії в Європейський Союз (5-й період, з 1973 – по теперішній час).

3. На основі дослідження навчальних планів ірландських закладів усіх рівнів, розподілу учнів і студентів (кількісного і за змістом підготовки) наведено докази того, що до вступу Ірландії в 1973 р. в Європейський Союз її освіта була малорозвиненою, відповідаючи аграрному життєзабезпеченню: приблизно чверть молоді йшла на родинні ферми без середньої освіти; студентів було дуже мало, а чимало осіб отримували вищу освіту з урахуванням необхідності шукати роботу за кордоном; у змісті освіти малу роль відігравали точні науки тощо.

4. Першим завданням “європеїзованої” Ірландії стала розбудова і секуляризація освіти, орієнтація змісту навчання на появу в країні якісного людського капіталу, спроможного використовувати у виробництві високі технології. У дисертації виявлено тенденції раціонального поєднання в освіті державного стратегічно-законодавчого управління та широкої громадської ініціативи на рівні діяльності навчально-виховних закладів. Досліджено сучасні функції Міністерства освіти і науки (МОН) Ірландії і схарактеризовано його успішну співпрацю з громадськими організаціями. МОН Ірландії сприяє забезпеченню рівноваги гуманітарних і природничо-математичних дисциплін у навчальних планах початкової та середньої школи.

Досліджено особливості і причини дуже глибокої зміни змісту середньої освіти і доведено, що у 90-х роках Ірландія та Україна рухалися у протилежних напрямах – в Україні змістовий компонент скорочувався в рамках планів гуманізації школи і гуманітаризації навчально-виховного процесу, а в Ірландії саме ці знання мали небачений успіх і попит. Вони були серед причин здійснення “Ірландського прориву” 1989-2006 рр. – швидкого економічного зростання і пропорційного розширення старшої школи і вищої освіти.

5. У процесі дослідження особливостей реформування та модернізації освітньо-наукового комплексу Ірландії після 2000 року виявлено основні структурні риси вищої школи Ірландії, проаналізовано зміни кількості і номенклатури ВНЗ, еволюцію студентських контингентів тощо. Доведено особливу важливість для економічно-соціальних успіхів розбудови великої мережі інженерно-технологічних коледжів, які присуджують дипломи типу „В”. Вказано досягнення університетів, які присуджують дипломи типу „А”, у розвитку культури і духовності нації, у розширенні наукових досліджень. Пояснено причини популярності ірландських університетів і коледжів серед молоді, яка походить не з країн третього світу, а зі США, Великобританії та інших розвинених держав. Вказано, що Ірландія виявляє помірну активність у Болонському процесі, концентруючи увагу на виконанні Лісабонського проекту розвитку в Європейському Союзі надвисоких технологій та кооперації освітян і науковців. Всі ці інноваційні заходи мають високий потенціал використання для здійснення „Українського прориву”.

Цікавим є досвід використання Ірландією допомоги з боку інших держав. Звернуто увагу на дослідження вищої освіти Ірландії великою комісією з ОЕСР і на 52 пропозиції цієї комісії, оскільки більшість з них є актуальними для України, зокрема, концентроване фінансування тих досліджень, які виводять на надвисокі технології; об’єднання секторів „А” і „В” та перетворення другого у частину науково-дослідницького комплексу Ірландії, а також ще більша увага до фізики, хімії, біології й інших точних наук, без яких неможливий технологічний прогрес.

Експерти пропонують не відмовлятися від цих засобів, адже вони дали змогу Ірландії за 1989-2006 роки потроїти валовий національний дохід, набагато підвищити якість життя населення і створити міцну базу для розвитку освіти, науки і культури (нами доведено – в 2006 році освітні бюджети Ірландії та України майже дорівнювали один одному).

Дисертаційне дослідження не вичерпує проблему, адже економічний, науковий та освітній поступ і реалізація планів “Українського прориву” прискоряться у разі використання досвіду і досягнень незалежної Ірландії. До напрямів перспективного дослідження ми відносимо вивчення досвіду участі Ірландії в європейських проектах, використання зарубіжних інновацій, а також модернізації змісту навчання і підготовки фахівців з нових і перспективних найвищих технологій.

Публікації автора:

1. Кучер Ю.А. Стан і тенденції розвитку освіти в Ірландії // Вища освіта України. – 2005. – № 4, додаток. – С. 201-208 (0,55 др.а.)

2. Кучер Ю.А. Технологізація вищої освіти – ірландський варіант // Вища освіта України. – 2007. – № 2, додаток 1, Том.3. – С. 143-146 (0.5 др.а.)

3. Кучер Ю.А. Досягнення і проблеми системи середньої освіти сучасної Ірландії // Рідна школа. – 2007. – № 12. – С. 78-80 (0.55 др.а.)

4. Кучер Ю.А. Зростання суспільно-економічної ролі системи освіти: приклад Ірландії // Наукові записки Ніжинського держ. ун-ту ім. М.Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2006. – № 4. – С. 135-139 (0.6 др.а.)

5. Кучер Ю.А. Сучасна Ірландія: радикальна зміна філософії і діяльності системи освіти // Наукові записки Ніжинського держ. ун-ту ім. М.Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2007. – № 4. – С. 143-147. (0.6 др.а.)

6. Кучер Ю.А. Фундаментальні інноваційні процеси у розвитку освіти й економіки Ірландії // Проблеми освіти. – 2008. – Вип.55. – С. 87-92 (0.6 др.а.)

7. Кучер Ю.А. Роль вищої освіти і науки в економічно-соціальних досягненнях Ірландії: порівняльний аналіз // [в “Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій технічній школі: Зб. наук. праць. – Кривий Ріг: Видавн. відд. НМетАУ, 2006. – 296 с.]. – С. 67-71 (0.5 др.а.)

8. Кучер Ю.А. Роль освітньо-наукового комплексу в економічно-соціальних успіхах Ірландії / Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість. Матер. ІХ Всеукр. н.-пр. конф. 25-27 квітня 2006 р., м. Київ. У 5-и томах. Том 5 – К.: Європ. ун-тет, 2006. – С. 211-214 (0.3 др.а.)

9. Кучер Ю.А. Роль вищої освіти в економічно-соціальних успіхах Ірландії — уроки для України / Болонський процес: Модернізація системи вищої освіти України. — К.: МАУП, 2007. — С. 288-292 (0.4 др.а.)

10. Кучер Ю.А. «Ірландський прорив” і гіпотетичні можливості його повторення в Україні / Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків. Матер. VІІІ науково-практ. конфер. 26 березня 2008 р., м. Київ. – К.: Мед. інст. УАНМ, 2008. – С. 85-87 (0.3 др.а.)