Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Загальна психологія, психологія особистості, історія психології


Тавровецька Наталія Іванівна. Становлення естетичних почуттів у процесі формування Я-образу. : Дис... канд. наук: 19.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Тавровецька Н.І. Становлення естетичних почуттів у процесі формування Я-образу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України, Київ, 2009.

Дисертаційне дослідження присвячено теоретико-експериментальному вивченню естетичних почуттів у структурі Я-образу. Здійснено інтегроване вивчення естетичних характеристик особистості: естетичного сприйняття, естетичних почуттів, естетичного відношення та естетичної потреби. Досліджено психологічну сутність самосвідомості, Я – концепції, систем «Я» та «не-Я», формування Я-образу через механізм трансформації, рефлексії. Створено модель Я-образу, де показано, що Я-образ це складна, цілісна система, у якій регулятором дій та взаємин людини із предметами довкілля є естетичні почуття. Розроблено та вдосконалено психодіагностичний комплекс для виявлення ступеня сформованості естетичних почуттів. На основі кореляційного аналізу виявлено психологічні особливості естетичних почуттів, їх рівні прояву, вплив та взаємозв’язок зі структурними компонентами Я-образу. Розроблено та апробовано програму соціально-психологічного тренінгу, який містить два блоки: перший блок присвячено самосвідомості, структурі, змісту та процесу формування Я-образу, другий блок спрямовано на активізацію та становлення естетичних почуттів.

1. У дисертації наведено теоретичне уточнення особливостей взаємодії систем „Я” та „не-Я” з естетичними компонентами особистості. Становлення особистості й формування Я-образу відбувається в процесі життя особистості як унікальний і неповторний продукт самої особистості. Механізмом формування та становлення Я-образу є процес трансформації, який веде особистість до гармонійності, більшого саморозуміння та адекватного ставлення до себе. Встановлено наявність постійно діючого процесу змін систем “Я” та “не-Я”, провідним елементом у цьому процесі є естетичні почуття, які регулюють рух думок, образів і дій, спрямовують втілення власної гармонії в довкілля, у гармонію предметів, у красу, і саме завдяки цім почуттям відбувається трансформація та формування Я-образу.

2. На основі діагностичного комплексу методик визначено стан естетичних почуттів, рівні естетичного прийняття та естетичної потреби, досліджено структурні компоненти Я-образу. Аналіз сучасних поглядів на природу, зміст та функції естетичних почуттів, дав змогу виокремити 3 стани естетичних почуттів у особистості: стан активізації естетичних почуттів, стан пригнічення почуттів (сплячий), стан відсутності естетичних почуттів. Емпіричне дослідження стану естетичних почуттів та особливостей Я-образу, встановило, що для групи досліджуваних характерним є низька когнітивна складність і диференційованість Я-образу. Має прояв несформоване самопізнання і самосвідомість. Низький рівень диференційованості Я-образу свідчить про уразливість та несформованість Я-образу, його спрощеність та викривленість. Діагностика стану, сформованості та рівня прояву естетичних почуттів свідчить, що естетичні почуття перебувають на останніх позиція у свідомому виборі досліджуваних, а отже зупинились у своєму розвитку на стані пригнічення або стані відсутності; домінують наївно-реалістичні реакції на твори мистецтва.

3. Доведено, що особистість, у якої відбувається активізація естетичних почуттів та естетичної потреби, змінює своє ставлення до зовнішнього світу, до себе, набуває нового рівня самосвідомості, а отже і формування гармонійного Я-образу. Я-образ завдяки процесу трансформації стає більш когнітивне диференційованим, оновленим та відкритим до нового досвіду, що у свою чергу прискорює самовизначення та самореалізацію індивіда та призводить до гармонійного розвитку та конструктивного становлення особистості.

4. На основі узагальнених даних про особливості структури Я-образу та естетичних компонентів було апробовано та експериментально підтверджено ефективність соціально-психологічного тренінгу. Під час проведення першого блоку тренінгу відбулась гармонізація особистості, яка поєднує оптимальні „Я”-орієнтації, самоприйняття своєї природи, високу саморегуляцію, саморозвиток та ефективне здійснення основних видів функціонування особистості, таких як самопізнання й самовизначення, спілкування, саморегуляція емоцій і поведінки. У експериментальній групі під час проведення другого блоку тренінгу відбулись зміни у розподілі їх почуттів. Згідно аналізу результатів, естетичні почуття піднялись з останніх позицій майже на перші, гностичні почуття стали домінантними, тобто головною метою у експериментальній групі стало пізнання, пізнання себе, інших, оточуючого світу, через призму естетичних почуттів. Кореляційний аналіз між експериментальною групою та еталонним показником естетичних почуттів є доказом збільшення статистично значущих коефіцієнтів кореляції, тобто збільшився показник осіб з середнім та високим рівнем естетичних почуттів. Таким чином, під час тренінгу відбувається перехід естетичних почуттів зі стану пригнічення у стан активізації. У експериментальній групі домінуючими стали емоційно-образний, художньо-естетичний способи сприйняття естетичних об’єктів.

5. Підтверджена запропонована модель Я-образу, яка дає змогу стверджувати, що взаємозв’язок між системами “Я” та “не-Я” стає гармонійним при наявності та розвинутості таких компонентів особистості як, естетична потреба, естетичне відношення, система естетичних почуттів та естетичне сприйняття. Цей зв’язок має двосторонній характер: особистість яка перебуває в естетичній рівновазі з оточуючим світом, не тільки сприймає об’єкти, але й естетично на них реагує, тобто система естетичних почуттів виконує функції регулятора дій та вчинків особистості.

Перспектива подальших досліджень полягає у розробці цілісної психологічно обгрунтуваної концепції естетичного розвитку у закладах освіти, визначення головних її принципів згідно вікових груп. З іншого боку, потребують розробки сучасні діагностичні методи спрямовані на визначення рівня естетичної потреби, стану естетичних почуттів, загального впливу творів мистецтва на особистість, а також створення корекційних програм спрямованих своєю дією на естетичну сферу особистості.

Публікації автора:

1. Тавровецька Н.І. “Емоції” й “почуття” : проблема співвідношення / Н.І.Тавровецька // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. - К. : Гнозіс, 2006. – Т. VIII, вип. 3. – С. 298 - 303.

2. Тавровецька Н.І. Від почуття до думки - психологічний аналіз / Н.І.Тавровецька // Актуальні проблеми практичної психології : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. (Херсон, 18-19 квітня 2006 року). – Х. : Херс. держав. унів-т, 2006. – С. 234 - 237.

3. Тавровецька Н.І. Естетична свідомість – одна зі складових духовності особистості / Н.І.Тавровецька // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. - К. : ГНОЗІС, 2006. – Т.VIII, Вип. 6. – С. 287-292.

4. Тавровецька Н.І. Трансформація образу Я особистості через актуалізацію естетичних почуттів / Н.І.Тавровецька // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України Зб. наук. праць / За ред. акад. С.Д.Максименка. – К. : Міленіум, 2006. – Вип.28. – С. 165-171.

5. Тавровецька Н.І. Сучасний стан естетичної потреби у закладах освіти / Н.І.Тавровецька // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. акад. С.Д. Максименка. – К. : ГНОЗІС, 2007. – Т. IX, част. 5. – С. 399-405.

6. Тавровецька Н.І. Психологічні особливості естетичного сприйняття творів мистецтва / Н.І.Тавровецька // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2008. – Т. X, част. 1. – С. 426 - 432.

7. Тавровецька Н.І. Становлення системи естетичних почуттів через участь у соціально-психологічному тренінгу / Н.І.Тавровецька // Актуальні проблеми практичної психології : матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. (Херсон, 17-18 квітня 2008 року). – Х. : Херс. держав. унів-т, 2008. – С. 380-383.