Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури


14. Літошенко Ганна Володимирівна. Стандартизація і оцінка комфортності житла: дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К., 2004.Анотація до роботи:

Літошенко Г.В. Стандартизація і оцінка комфортності житла.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам‘яток архітектури. Київський Національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), Київ, 2004.

У дисертації представлено метод класифікації багатоквартирного житла за рівнем комфортності відповідно до призначення. Проведено аналіз і систематизацію вітчизняного та зарубіжного досвіду створення нормативів, методів оцінки якості житла. Проведено дослідження факторів, що впливають на формування системи стандартизації житла. У роботі визначено принципи створення нормативних документів і методів оцінки якості у галузі проектування багатоквартирного житла. Розроблено пропозиції по удосконаленню управління системою "житло" за допомогою нормативних документів і методів оцінки комфортності. Розглянуто можливості застосування системних методів з використанням різних способів моделювання при проведенні досліджень у галузі житлової архітектури.

Розроблений у дисертації метод класифікації житла за рівнем комфортності базується на створенні ієрархічної системи оцінки якості житла відповідно до призначення: соціальне, приватне, прибуткове житло.

 1. Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду нормування житла та класифікації житла за рівнем комфортності виявив велику різноманітність підходів до створення житлових нормативів та методів класифікації житла за рівнем комфортності, а також недостатню вивченість можливостей системного підходу до створення нормативних документів і методів оцінки якості житла.

 2. У науковій літературі, присвяченій нормуванню житла, розглядаються переважно окремі питання житлових норм, а не проблеми житлового нормування в цілому.

 3. На сьогоднішній день в Україні діють старі нормативи на житло, що є перешкодою на шляху розвитку житловобудівельної галузі. Шляхом вирішення цієї проблеми може стати поступове наближення українських нормативних документів до європейських стандартів, одночасно зі змінами у практиці проектування і будівництва житла.

 4. Існування ряду проблем у галузі проектування, будівництва житла, експлуатації та оновлення існуючого житлового фонду, які виходять за межі житлових норм (питання ціноутворення, конкуренції на житловому ринку, а також ефективності житлового будівництва), вимагає розвитку систем оцінки якості і комфортності житла і впровадження їх у практику проектування житла.

 5. Міське багатоквартирне житло, що є частиною штучно створеного людиною середовища існування, має розглядатися як система і елемент системи вищого рівня – це дає змогу проводити об‘єктивні дослідження у галузі житлової архітектури.

 6. У роботі відмічено вплив на формування архітектурно-планувальних рішень міського багатоквартирного житла, розмежування такого житла за призначенням. Виділено наступні основні групи житла за призначенням:

соціальне житло;

приватне житло;

прибуткове житло.

 1. Для кожного етапу життєвого циклу існування системи “житло” характерне власне коло питань і проблем, які необхідно вирішити за допомогою вказівок (норм), рекомендацій (методів дослідження явищ і процесів, методів регулювання і посібників по створенню матеріальних об‘єктів).

 2. При проведенні аналізу структури сучасних вимог до житла визначено фактори, що визначають комфортність проживання. Ієрархічна структура характеристик житла, що визначають комфортність проживання, визначалася шляхом аналізу особливостей процесу вибору житла. Обрано математичну модель аналізу структури вимог до житла на житловому ринку і описано процедуру проведення дослідження даної структури.

 1. В загальному вигляді нормативні документи є різновидом моделі житлового середовища – як правило, базового, вихідного рівня якості. При розгляді моделі житлового середовища, якою є нормативи, аналіз системи проводився починаючи від об‘єкту призначення – людини. Таким способом було визначено кола питань, які вирішуються нормативними документами, рівні нормування житлового середовища.

 2. У нормативних документах і методах оцінки якості і комфортності житла повинні бути відображені, в опосередкованому вигляді, принципи побудови систем : принцип компактності, принцип визначальних ознак, принцип інваріантності структури.

 3. Пропонується провести перерозподіл вимог до житла між нормативними (обов‘язковими) та рекомендаційними документами, що створюються з метою стандартизації житла.

 4. Запропоновано метод класифікації житла за рівнем комфортності відповідно до призначення житла. Даний метод має відображати структуру факторів, що впливають на комфортність проживання.