Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Педагогічна та вікова психологія


Бондар Людмила Вікторівна. Спільна навчальна робота молодших школярів як чинник їх розумового та соціального розвитку: дисертація канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2003. : табл.Анотація до роботи:

Бондар Л. В. Спільна навчальна робота молодших школярів як чинник їх розумового та соціального розвитку. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія. - Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - Київ, 2003.

В даній роботі вивчався вплив спільної навчальної роботи молодших школярів: а) в умовах традиційної початкової школи на результати їхнього учіння, розумовий розвиток, на задоволення шкільним життям учнів, на рівень згуртованості класного колективу; б) в умовах розвивального навчання - на розвиток основ теоретичного мислення, на характеристики навчального спілкування молодших школярів.

Дослідження показало, що систематичне використання групових форм організації навчальної діяльності учнів, за додержання психолого-педагогічних умов їх організації, дозволяє учням на більш високому рівні засвоювати знання, краще орієнтуватися у навчальному матеріалі, позитивно впливає на розвиток пізнавальних процесів, таких як мислення, пам’ять, мовлення. Спільна навчальна робота молодших школярів підвищує ступінь задоволеності учнів шкільним життям, знижує ступінь конфліктності у класному колективі. При реалізації в початковій школі системи розвивального навчання спільна навчальна робота забезпечує вищий рівень розвитку основ теоретичного мислення (аналіз, планування, рефлексія), сприяє оволодінню учнями нормами ділового співробітництва, приймання ними ділового спілкування як засобу опанування способу розв’язання учбової задачі. Спільна навчальна робота позитивно впливає на розвиток пізнавальних інтересів та інтелектуальну активність учнів, сприяє покращенню соціально-психологічних характеристик класного колективу, структури міжособистісних стосунків.

Розроблено рекомендації щодо організації групових форм організації навчального процесу.

Публікації автора:

1. Бондар Л. В. Спільна учбова робота молодших школярів як фактор інтелектуального розвитку // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. пр. - К., 2001.- Т.3. - Ч.6. – С. 220-225.

2. Бондар Л. В. Роль спільної учбової діяльності молодших школярів у системі розвивального навчання // Вісник Харківського національного університету.-Вип.493. - Серія Психологія. - Харків, 2000. - С. 38-41.

3. Ісхакова Л. В. Організація групових форм роботи на уроці // Початкова школа. – К., 1996. - №7. - С. 28 - 37.

4. Бондар Л.В. Формування рефлексії у дітей молодшого шкільного віку при різних способах навчання // Міжнародний Семінар з гуманістичної психології та педагогіки: Матеріали науково-практичної конференції. – Рівне: Ліста, 1998. - С. 22.

5. Бондар Л. Вплив спільної навчальної роботи молодших школярів на їх соціальний розвиток в умовах розвивального навчання // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 35-річчю наукової та педагогічної діяльності академіка С. Д. Максименка . - К., 2002. - Том 1. - С. 240-244.