Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Механіка деформівного твердого тіла


Пузирьов Володимир Володимирович. Спектри та властивості нормальних електропружних хвиль в п'єзокерамічних циліндричних хвилеводах з перерізами ускладненої геометрії : Дис... канд. наук: 01.02.04 - 2009.Анотація до роботи:

Пузирьов В.В. Спектри та властивості нормальних електропружних хвиль в п'єзокерамічних циліндричних хвилеводах з перерізами ускладненої геометрії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04. – механіка деформівного твердого тіла. – Донецький національний університет, Донецьк, 2008.

Дисертаційна робота присвячена теоретичному дослідженню закономірностей хвилевих процесів в аксіально-поляризованих п'єзокерамічних циліндрах кругового і кільцевого перерізів з вирізами секторної та сегментної форми. Запропоновані методики побудови та дослідження дисперсійних співвідношень, що описують парціальні та повні спектри зв'язаних нормальних електропружних хвиль у п'єзокерамічних циліндричних хвилеводах за умов наявності на граничних поверхнях секторних вирізів гнучких нерозтяжних електропровідних покриттів та завданні на циліндричній ділянці граничної поверхні крайових умов вільної або закріпленої електродованої поверхні. Застосовується підхід, що базується на точному аналітичному інтегруванні хвилевих рівнянь електропружного деформування і одержанні дисперсійних рівнянь з крайових умов граничних задач у формі рівностей нулеві скінчених або нескінчених функціональних визначників з елементами, вираженими через циліндричні функції дробових індексів. Одержано асимптотичні формули для великих за модулем комплексних коренів дисперсійних рівнянь; досліджено множини критичних частот нормальних електропружних хвиль; розраховано дійсні, уявні та комплексні гілки дисперсійних спектрів нормальних електропружних хвиль у досліджуваних хвилеводах за різних типів граничних умов; з’ясовано типи високочастотної короткохвилевої локалізації нормальних електропружних хвиль; побудовано і досліджено розподіли кінематичних та енергетичних характеристик нормальних хвиль в областях перерізів хвилеводів; проаналізовано закономірності трансформації дисперсійних спектрів та властивостей хвиль у залежності від сукупності варійованих физико-механічних і геометричних параметрів хвилеводів.

Публікації автора:

 1. Моисеенко И. А. Моды распространяющихся нормальных волн в трансверсально-изотропном цилиндре секторного сечения / И. А. Моисеенко, В. В. Пузырев // Теорет. и прикл. механика. – 2003. – Вып. 38. – С. 182-187.

 2. Пузырев В. В. Дисперсионные спектры электроупругих волн в продольно-поляризованных пьезокерамических цилиндрах с секторным вырезом в круговом поперечном сечении / В. В. Пузырев // Вісн. Донецького університету, Сер. А: Природничі науки. – 2006. – Вип. 1. – С. 176–183.

 3. Пузырев В. В. Спектры и свойства нормальных электроупругих волн в закрепленных пьезокерамических цилиндрах кольцевого сечения с секторным вырезом / В. В. Пузырев // Механика твердого тела. – 2006. – Вып. 36. – С. 134-143.

 4. Пузырев В. В. Спектр нормальных волн в пьезоактивном волноводе с секторным вырезом в круговом сечении: случай свободной электродированной цилиндрической границы / В. В. Пузырев // Вісн. Донецького університету, Сер. А: Природничі науки. – 2007. – Вип. 1. – С. 93-100.

 5. Пузырев В. В. Нормальные электроупругие волны в пьезоактивных цилиндрических волноводах кругового сечения с секторным вырезом / В. В. Пузырев // Тези доповiдей науковоi конференцii студентiв математичного факультету (27-28 квiтня 2004 р.): Зб. наук. та наук.-метод. праць / Донецьк: ДонНУ, 2004. – С. 7-8.

 6. Пузырев В. В. Нормальные волны в пьезоактивных и непьезоактивных анизотропных цилиндрах с секторным сечением / В. В. Пузырев, Р. Р. Троян // Современные проблемы математики, механики, информатики. – 2005. – С. 249.

 7. Пузырев В. В. Построение дисперсионного уравнения для нормальных волн в пьезоактивном круговом цилиндре с сегментным вырезом / В. В. Пузырев // Актуальные проблемы механики деформируемого твердого тела: Материалы IV Международной научной конференции, посвященной памяти академика НАН Украины А.С. Космодамианского. – Донецк: Юго-Восток, 2006. – С. 298-300.

 8. Пузырев В. В. Краевые задачи динамической электроупругости для пьезоактивных цилиндрических волноводов с усложненной геометрией сечения / В. В. Пузырев // Научная конференция молодых ученых и студентов по дифференциальным уравнениям и их приложениям, посвященной 100-летнему юбилею Я. Б. Лопатинского. – Донецк, ДонНУ, 2006. – С. 108-109.

 9. Пузырев В. В. Упругие и электроупругие волны в цилиндрических волноводах секторного сечения из материалов гексагональной системы / В. В. Пузырев, Р. Р. Троян // IX Всероссийский съезд по теоретической и прикладной механике. – 2006. – C. 179.

 10. Пузырев В. В. Нормальные волны в пьезокерамических цилиндрических волноводах неканонического сечения / В. В. Пузырев // “Консонанс-2007” Акустичний симпозиум (25-27 вересня, 2007 р.) Тези доповiдей. – Київ. – 2007. – С. 36-37.

 11. Пузырев В. В. Действительные и мнимые ветви дисперсионного спектра нормальных электроупругих волн для пьезокерамического цилиндра с сегментным вырезом в сечении / В. В. Пузырев // Классические задачи динамики твердого тела // Тезисы докладов Международной конференции (9-13 июня 2007 года). – Донецк: Ин-т прикл. математики и механики НАН Украины, 2007. – С. 66-67.

 12. Пузырев В. В. Потоки мощности электроупругих волн в цилиндрическом пьезокерамическом волноводе секторного сечения // Тараповские чтения: Сборник материалов международной научной школы-конференции / В. В. Пузырев / Под. ред. проф. Г. Н. Жолткевича. – Харьков: ХНУ, 2008. – С. 128-129.

 13. Сторожев В. И. Дисперсия бегущих нормальных волн в пьезокерамическом цилиндре секторного сечения / В. И. Сторожев, В. В. Пузырев // Устойчивость, управление и динамика твердого тела / Донецк, 2005. – С. 114.