Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Теорія, методологія та історія соціології


1. Глущенко Юлія Вікторівна. Соціологія молоді: процеси концептуалізації в контексті соціокультурних змін : дис... канд. соціол. наук: 22.00.01 / Харківський національний ун- т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2006.Анотація до роботи:

Глущенко Ю.В. Соціологія молоді: процеси концептуалізації в контексті соціокультурних змін. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології. – Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Харків, 2005.

Дисертація присвячена розробці методології аналізу процесів конструювання та трансформації практик концептуалізації в просторі вітчизняної соціології молоді в контексті соціокультурних змін. З позицій конструктивістської парадигми, діяльнісно-структурного підходу синтезовано образ соціологічного знання як соціальної конструкції. Демонструється “процесуальна стабільність” дослідницьких практик, в яких опредмечені сенсові та силові відносини в полі. Розроблено методологічну схему аналізу процесів концептуалізації в полі соціологічної галузі, згідно з якою інтелектуальне виробництво структуровано інтеракціями дослідників, що включені до ендогенних та екзогенних соціокультурних процесів.

Запропонована методологічна схема апробовується стосовно соціології молоді як впорядкованого простіру дослідницьких практик, що конституюється соціокультурними процесами реального історико-культурного контексту радянського та пострадянського суспільства. Схема реалізована в самостійних дослідженнях, що дозволило визначити специфіку контексту інституціоналізації вітчизняного соціологічного дискурсу, виявити паттерни внутрішніх та зовнішніх інтеракцій, що впорядковують концептуальну активність дослідників у полі соціології молоді. Проведено аналіз культурної тканини соціології молоді: акцентовано плани дискурсу про молодь і сконструйовано практичні схеми як глибинні допонятійні підвалини концептуалізації. Нарешті, визначено якість соціокультурних процесів, що трансформують засади й практики концептуалізації в соціології молоді в ситуації пострадянського суспільства.

Публікації автора:

1. Глущенко Ю.В. Советская социология как совокупность правил научного производства // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірка наукових праць. – Харків: ВЦ Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, 2002. – С. 120-122. – 0,3 др. арк.

2. Глущенко Ю.В. Социология молодежи: дискурсивный анализ источников в контексте конструктивисткой парадигмы // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірка наукових праць. – Харків: ВЦ Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, 2003. – С. 562-566. – 0,4 др. арк.

3. Глущенко Ю.В. Анализ интеракционного измерения поля социологии молодежи с позиций сетевой теории // Грані. – 2004. - № 5 (37). – С. 115-117. – 0,25 др. арк.

4. Глущенко Ю.В. Трансформация исследовательских практик в социологии // Філософія і соціологія в контексті сучасної культури. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2003. – С. 127-134. – 0,3 др. арк.

5. Глущенко Ю.В. Структурные особенности развития социологической теории молодежи // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Наукові доповіді і повідомлення ІІ Всеукраїнської соціологічної конференції. – К., 2002. – С. 337-342.- 0,2 др. арк.

6. Глущенко Ю.В. Университет – среда воспроизводства исследовательских практик // Класичні університети – центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2003. - С. 52-55. – 0,2 др. арк.

7.Глущенко Ю.В. “Молодежь” как конструкт социологической концептуализации // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. Житомир, 13-14 травня 2004 року. – Житомир, 2004. – С.111-113. – 0, 2 др. арк.

8. Глущенко Ю.В. Процессуальный образ поля социологии как пространства производства текстов // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Соціальні процеси в Україні. IV Всеукраїнська соціологічна конференція. 21 травня 2004 р., м.Київ. – К., 2004. – С. 331-335. – 0,2 др. арк.

9. Глущенко Ю.В. Интерактивные методы преподавания социологии как механизм воспроизводства доксического знания // Традиції та інновації викладання гуманітарних дисциплін у вищій школі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Ч. ІІ. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2004. – С. 18-22. – 0,2 др. арк.