Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Спеціальні та галузеві соціології


Лебідь Лілія Іванівна. Соціальний простір бідності в старопромисловому регіоні (на прикладі Донбасу) : Дис... канд. наук: 22.00.04 - 2009.Анотація до роботи:

Лебідь Л. І. Соціальний простір бідності в старопромисловому регіоні (на прикладі Донбасу). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22. 00. 04 – спеціальні та галузеві соціології. – Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2008.

У дисертації вперше у вітчизняній соціологічній науці подано комплексний розгляд феномена бідності в старопромисловому регіоні (на прикладі Донбасу) крізь призму просторового підходу. На основі методології П. Бурдьє та П. Штомпки розроблено модель для дослідження соціального простору бідності, яка акцентує увагу на позиції бідних в соціальному просторі, їхньому габітусі та стилі життя. Запропоновано для аналізу бідності використовувати комплексний показник забезпеченості, який виступає варіантом багатокритеріального підходу до вимірювання бідності. Проведено емпіричний аналіз феномена бідності в старопомисловому регіоні. Визначено особливості соціального простору бідності в старопромисловому регіоні.

Публікації автора:

  1. Лебідь Л. І. Проблема бідності у місті та селі: порівняльний аналіз // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. – Х., 2005. – С. 355–359.

  2. Лебідь Л. І. Бідність: концептуальні підходи та соціальна реальність України // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр.: У 2 т. – Х., 2006. – Т. 2. – С. 101–105.

  3. Лебідь Л. І. Матеріальне становище населення Луганщини (за даними соціологічних опитувань) // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. – Х., 2007. – С. 321–327.

  4. Лебідь Л. Матеріальне становище молоді та її соціальна самоідентифікація в умовах переходу на засади ринкової економіки (на прикладі м. Луганськ) // Молодіжна політика: проблеми і перспективи: Зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Дрогобич, 10 – 11 берез. 2006 р. – Дрогобич, 2006. – С. 245–249.

  5. Лебідь Л. Порівняльний аналіз матеріального становища молоді Луганська та Дрогобича (станом на 2005 рік) // Молодіжна політика: проблеми і перспективи: Зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., Дрогобич, 10 – 11 трав. 2007 р. / Наук. ред. С. А. Щудло. – Дрогобич, 2007. – С. 29–34.

  6. Лебідь Л. Апробація комплексного показника забезпеченості як інструмента дослідження бідності (аналіз рівня бідності серед представників різних вікових категорій населення) // Молодіжна політика: проблеми і перспективи: Зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Дрогобич, 18 – 19 квіт. 2008 р. / Наук. ред. С. А. Щудло. – Дрогобич, 2008. – С. 43–49.

  7. Лебідь Л. Незадовільне матеріальне становище населення Сходу та Заходу України як фактор консолідації суспільства // Ціннісно-смисловий вимір буття українського суспільства і перспективи українського націоналізму: Матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., Івано-Франківськ, 17 – 18 листоп. 2007 р. / Наук. ред. О. М. Сич. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 365–371.

  8. Лебідь Л. І. Порівняльний аналіз рівня життя населення Галичини і Донбасу: стан та актуальні проблеми // Стосунки Сходу та Заходу України: минуле, сьогодення та майбутнє: Матеріали Всеукр. конф., Луганськ, 25 – 26 трав. 2006 р. / Наук. ред. І. Ф. Кононов. – Луганськ, 2006. – С. 63–75.

  9. Лебідь Л. І. Матеріальне становище населення Сходу та Заходу України: порівняльний аналіз різних типів поселенських структур // Стосунки Сходу та Заходу України: суб’єкти, інтереси, цінності: Зб. наук. пр. / Наук. ред. І. Ф. Кононов. – Луганськ, 2007. – С. 116–123.