Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


109. Петінова Оксана Борисівна. Соціально-побутове в ціннісних орієнтаціях особистості: дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т (м. Одеса) ім. К.Д.Ушинського. - О., 2004.Анотація до роботи:

Петінова О.Б. Соціально-побутове в ціннісних орієнтаціях особистості. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Південноукраїнський державний педагогічний університет (м.Одеса) ім. К.Д.Ушинського, Одеса, 2004.

Дисертаційне дослідження присвячене соціально-філософському осмисленню взаємозв'язків соціально-побутового та ціннісних орієнтацій особистості.

Проаналізовані погляди представників філософської думки, які зверталися до проблем побуту від античності до наших днів. Розглядається побут як специфічна сфера людського буття, підкреслюється актуальність проблеми саме для соціальної філософії. Соціально-побутове розглядається як соціально-філософська категорія.

Всебічно вивчена аксіологічна творча спадщина представників філософської думки різних періодів. Звертається увага на процес становлення ціннісних орієнтацій особистості, у якому здійснюється перетворення "потреба-інтерес-цінність-ціннісна орієнтація особистості".

Відзначається, що зі всіх складових соціально-побутового найбільш важлива роль у процесі становлення ціннісних орієнтацій особистості відводиться формам соціально-побутового. Зокрема, приділяється увага звичаям, традиціям, обрядам, релігійним переконанням, святам як формам соціально-побутового.

Розглянуто соціально-побутові ціннісні орієнтації в менталітеті українського народу.

В дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, сутність якого полягає у соціально-філософському осмисленні взаємозв'язків соціально-побутового та ціннісних орієнтацій особистості. Здійснене дослідження дає можливість в узагальнено-теоретичній формі зробити такі висновки:

 1. Побут – це специфічна сфера суспільного буття, в якій відбувається задоволення матеріальних і духовних потреб людей. Структуру побуту можна розглядати з точки зору співвідношення його матеріальної і духовної сторони, форм, соціального та індивідуального аспектів, видів витрат часу тощо.

 2. Соціально-побутове – це категорія соціальної філософії, яка відображає одну з найбільш загальних, однак в той же час основних форм буття, і, з одного боку, характеризуючись універсальністю, з другого – конкретизується через ряд інших, менш абстрактних понять. Соціально-побутове – це сукупність умов, засобів, способів і форм задоволення матеріальних і духовних потреб особистостей в процесі їхньої спільної діяльності, спілкування, інших форм взаємодії.

 3. Аксіологічна проблематика займає провідне місце у творчому доробку переважної більшості представників різних філософських течій і напрямків. Цінності виступають єдністю суб'єктивного і об'єктивного, духовного і матеріального, індивідуально-особистісного та загального, соціального і природнього. В роботах українських філософів виявлено ціннісний ряд, що характеризується універсальністю та своєрідністю: особистість, праця, духовність, мудрість, правда, сміх, "добрость", душа, природа, воля, надія, віра, любов, мислення, жертва, українське село, козаччина.

 4. Виступаючи мотиватором поведінки, основою вибору суб’єктом цілей, засобів, результатів та умов діяльності, ціннісні орієнтації утворюють ядро особистості, яке забезпечує цілісність індивідуального розвитку та особистісну самототожність. Ціннісні орієнтації – одна з основних характеристик особистості, взята у відношенні останньої до суспільства, соціальних груп і самої себе. Ціннісні орієнтації виступають способом диференціації особистістю об’єктів навколишнього світу за їх значимістю, визначаючи відношення суб’єкта до об’єкта і формуються в процесі вибору суб’єктом життєвозначимих для нього об’єктів.

 5. Утворення ціннісних орієнтацій – це процес формування суб'єктивного образу об'єктивного світу, соціальний за своєю природою. В результаті в кожної особистості йде становлення соціально-типового та індивідуально-специфічного; ціннісні орієнтації – складне утворення, в якому відображені різні рівні взаємодії суспільного й індивідуального, внутрішнього і зовнішнього, ступінь усвідомлення особистістю навколишнього світу і власного “Я”.

 6. Структура системи ціннісних орієнтацій постає єдністю зовнішньої (взаємодія з системою цінностей соціального середовища) і внутрішньої (успадковані задатки, психічні властивості, інтелектуальні та інші якості) природи. Ціннісні орієнтації носять двосторонній характер – вони і соціальні (обумовлені системою виховання і навчання, структурою соціальних відносин, формуються, виходячи з інтересів суспільства, корегуються і направляються ним, виступаючи проекцією духовного життя), і індивідуальні (проявляються в залежності від особливостей особистості, її життєвого досвіду, специфіки потреб, інтересів, ідеалів тощо). Ціннісні орієнтації особистості представлені трьома основними складовими: ядром, структурним резервом та периферійною частиною.

 7. Форми соціально-побутового (національні звичаї, традиції, обряди, народна творчість тощо) виступають як найбільш значимі за впливом на становлення ціннісних орієнтацій особистості. В них шляхом соціально-побутових відносин відбувається задоволення матеріальних і духовних потреб особистості, формуються ідеї, переконання, ідеали, цінності, що визначають поведінку особистості та стають її ціннісними орієнтаціями.

 8. Значна увага до аналізу менталітету українського народу пояснюється посиленою увагою до проблем відродження духовного життя української нації, розбудовою української державності, а без знання душі українського народу, його специфічних національних рис неможливо побудувати незалежну Україну, духовне відродження та подальший розквіт якої є невід'ємною складовою у вирішенні цього завдання. В менталітеті українського народу найбільш поширеними соціально-побутовими ціннісними орієнтаціями можна визначити етнолінгвістичні ціннісні орієнтації, національні звичаї, традиції, обряди, сімейну обрядність, національне харчування, комфортне житло, відпочинок та організацію дозвілля.

 9. Соціально-побутове – це один з найголовніших чинників становлення системи ціннісних орієнтацій особистості, соціально-побутові ціннісні орієнтації проходять стрижнем через всі частини ієрархії цінностей особистості, зосереджуючись, в основному, в ядрі. Національні особливості вносять свою специфіку у соціально-побутове, яке не локалізовано лише у сфері побуту, а органічно переплітається і взаємопроникає у інші сфери буття людини, відтворюючись у ціннісних орієнтаціях кожної особистості.

 10. Отримані результати можуть використовуватися працівниками соціальних служб при складанні програм з оптимізації культурно-побутових умов населення, а також при створенні практичних курсів і виховних заходів в педагогічних вузах та інших закладах освіти, які спрямовані на ознайомлення зі специфікою соціально-побутового в умовах поліетнічного середовища України.

Публікації автора:

 1. Петінова О.Б. Соціально-побутове у ціннісних орієнтаціях особистості //Перспективи. – 2001. – № 3 (15). – С. 7 – 13.

 2. Петінова О.Б. Гуманістичні звичаї, традиції та обряди як соціально-побутове явище //Наукове пізнання: методологія та технологія. – 2001. – № 2 (8). – С. 76 – 81.

 3. Петінова О.Б. Потреби, інтереси, ціннісні орієнтації особистості: їх взаємозв'язок //Перспективи.– 2002. – № 1 (17). – С. 71 – 78.

 4. Петінова О.Б. Проблема цінності в філософії //Культура народов Причерноморья. – 2002. – № 36. – С. 183 – 188.

 5. Петінова О.Б. Побут як специфічна сфера людського буття //Грані. – 2003. – № 1 (27). – С. 63 – 68.

 6. Петінова О.Б. Елементи культурної спадщини як основа ціннісних орієнтацій особистості //Релігія. Наука. Суспільство. – 2003. – № 2. – С. 150 – 158.

 7. Петінова О.Б. Сім'я в соціально-побутовому вимірі //Наукове пізнання: методологія та технологія. – 2002. – № (10). – С. 118 – 121.

 8. Петінова О.Б. Методи вивчення соціально-побутових відносин //Науковий вісник. - Київ - Одеса. – 2002. – № 5. – С. 65 – 74.

 9. Петінова О.Б. До питання специфіки соціально-побутових відносин //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень". – Дніпропетровськ - Дніпродзержинськ - Харків. – Т. 4. – 2002. – С. 16 – 18.

 10. Петінова О.Б. Ціннісні орієнтації: їх місце в характеристиці особистості //Збірник матеріалів всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Студентська наука: проблеми і перспективи ХХІ століття". – Кіровоград. – 2003. – С. 165 – 167.

 11. Петінова О.Б. Гуманістичні звичаї, традиції та обряди як соціально-побутове явище //Матеріали міжнародної наукової конференції "Філософські проблеми гуманізації освіти". – Одеса: Студія "Негоціант", 2003. – С. 97 – 98.

 1. Петінова О.Б. Експлікація поняття "соціально-побутове" //Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть". – Тернопіль. – 2003. – С.102.

 2. Петінова О.Б. Соціально-побутові відносини в категоріях діалектики //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта ’2003". - Дніпропетровськ - Донецьк - Харків. – Т. 14. – 2003. – С. 20 – 22.

 3. Петінова О.Б. Обряд як соціально-побутове явище //Матеріали міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми науки та освіти". – Ялта - Харків. – 2003. – С. 130.