Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Черненко Галина Миколаївна. Соціально-педагогічні засади розвитку початкової освіти в Україні (1917- 1933 рр.) : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди. — Переяслав-Хмельницький, 2004. — 217арк. — Бібліогр.: арк. 170-193.Анотація до роботи:

Черненко Г.М. Соціально-педагогічні засади розвитку початкової освіти в Україні (1917-1933 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ, 2005.

Дисертація присвячена цілісному історико-педагогічному аналізу соціально-педагогічних засад розвитку початкової освіти в період 1917-1933 рр. У дослідженні розкрито суспільно-політичні та педагогічні чинники, що сприяли розвитку початкової освіти означеного періоду.

Досліджено соціально-педагогічні засади розвитку початкової освіти: розбудову освітніх початкових закладів в Україні; реформування національного змісту; організацію та структуру навчального року; методи навчання в початкових закладах; навчально-методичну літературу. Висвітлено внесок українських педагогів та громадських діячів (міністрів та наркомів освіти) досліджуваного періоду в розвиток початкової освіти.

У нових суспільно-економічних умовах основні результати дослідження можуть бути використані з метою запровадження нових форм і методик початкової освіти, слугувати у розробці навчально-методичної літератури, а також для професійної підготовки та підвищення кваліфікації вчителів початкової школи.

Публікації автора:

  1. Черненко Г.М. Розвиток початкової школи в Україні на початку ХХ ст. // Наука і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К.: Логос, 2001. – Т.26. – С. 146 – 153.

  2. Черненко Г.М. Внесок культурно-освітніх діячів та педагогів у розвиток початкової школи (1917-1920 рр.) // Наука і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К.: Логос, 2001. – Т.28. – С. 116 – 123.

  3. Черненко Г.М. Проблема змісту підручників початкової школи в українських періодичних виданнях 1917-20-х років // Рідна школа. – 2002. – № 7. – С. 74 – 76.

  4. Черненко Г.М. Розвиток методів та засобів початкового навчання в школах України (1917-1933-ті рр.) // Рідна школа. – 2004. – № 1. – С. 60 – 61.

  5. Черненко Г.М. Прогресивні підходи до створення навчальних планів та програм початкової школи в Україні (1917-20-ті роки) // До витоків становлення української педагогічної думки: Збірник наукових праць. – К.: Науковий світ, 2002. – С. 90 – 94.

  6. Черненко Г.М. Розвиток закладів соціального виховання в Україні на початку 1920-х років // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди: Науково-теоретичний часопис. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – С. 312 – 317.

  7. Черненко Г.М. Діяльність українських урядів у період національно-визвольних змагань ХХ ст. щодо українізації початкової школи // Україна: національна ідея. Матеріали міжнародної наукової конференції. – К.: КиМУ. Правові джерела, 2003. – С. 226 – 231.

  8. Черненко Г. М. Розвиток початкової освіти в Україні на початку ХХ століття: теорія і практика. Спецкурс / Під ред. Д. Мазохи. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 20 с.