Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


269. Пісоцька Леоніда Станіславівна. Соціально-педагогічні умови управління розвитком дошкільної освіти в регіоні: дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти АПН України. - К., 2004.Анотація до роботи:

Пісоцька Л.С. Соціально-педагогічні умови управління розвитком дошкільної освіти в регіоні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Київ, 2004.

У дослідженні проаналізовано рівень наукової розробленості проблеми управління розвитком дошкільної освіти в Україні. Здійснено ретроспективний аналіз розвитку дошкільного виховання на різних історичних етапах, висвітлено авторську позицію щодо їхньої періодизації.

Розкрито сучасний стан нормативно-правового забезпечення управління дошкільною освітою в Україні.

Здійснено соціально-педагогічний аналіз концептуальних змін до підготовки в управлінні розвитком дошкільної освіти на сучасному етапі, визначено впливові чинники, котрі спричинили ці зміни.

На основі діючих освітянських законодавчо-нормативних актів в Україні розроблено функціональні напрями управління розвитком дошкільної освіти в регіоні. Обґрунтовано кожен функціональний напрям, виражений основними комплексами завдань координації регіонального органу управління освітою та дошкільного навчального закладу в річному управлінському циклі. Впровадження змісту розроблених напрямів у практичну діяльність управлінських органів сприяло забезпеченню соціально-педагогічних умов результативності управління розвитком дошкільної освіти в регіоні.

Розроблено методичні рекомендації щодо ефективності управління розвитком дошкільної освіти на різних його ієрархічних рівнях (РОУО та ДНЗ).

1. Дошкільна освіта у процесі загального розвитку системи освіти в Україні на всіх етапах була її специфічною галуззю з властивими тільки для неї багатьма підходами у організації та управлінні нею. На відміну від системи загальної середньої освіти рівень наукової розробленості проблем управління дошкільною освітою є значно нижчим. Більша частина наукових досліджень присвячені проблемам змісту дошкільної освіти, дидактичним підходам до його формування, методикам реалізації завдань. Наукові розробки вищезгаданих напрямів мають досить глибокий зміст у теоретичному і практичному аспектах. Тому система управління дошкільною освітою та її розвитком у різні періоди суспільства користувалась аналогічними методами, виходячи із результатів управлінських досліджень у галузі загальної середньої освіти. Водночас зазначаємо, що протягом усіх періодів розвитку система управління дошкільною освітою мала власну специфіку.

2. Ретроспективний аналіз становлення системи дошкільної освіти в Україні показав, що динаміка її розвитку містить декілька періодів. Визначено сім періодів функціонування та розвитку системи дошкільної освіти в Україні та управління нею:

– середина ХІХ ст. – до 1917 р. – зародження дошкільного виховання та поява перших суспільних закладів;

– 1917 -1940 рр. –становлення та розвитку суспільного дошкільного виховання;

– 40-і рр. ХХ ст. – розрухи та первинного відновлення після війни;

– 50-60-і рр. ХХ ст. – відродження системи дошкільного виховання;

– 70-80-і рр. ХХ ст. – активного створення навчально-матеріальної бази системи суспільного дошкільного виховання та її стабільного розвитку;

– 90-і рр. ХХ ст. – кризового стану та занепаду суспільного дошкільного виховання внаслідок переходу економіки держави від планово-директивної до ринково-орієнтованої;

– з 2000 р. до теперішнього часу – усвідомлення управлінських помилок минулого десятиліття, відродження та становлення дошкільної освіти.

У своєму історичному розвитку система дошкільної освіти об’єктивно включала відповідну систему управління нею, котра забезпечувала процеси становлення, відродження та стабільного розвитку суспільного дошкільного виховання. Ця система успішно себе проявляла в умовах планово-директивних підходів до управління всіма соціально-економічними процесами у державі. На початку 90-х рр. ХХ ст. при переході від командно-адміністративної до ринково-орієнтованої системи управління економікою стара система управління дошкільною освітою показала свою повну неспроможність, на відміну від системи управління загальною середньою освітою, котра виявилась більш стійкою. Це свідчить про необхідність розробки нових підходів до управління розвитком дошкільної освіти в державі у цілому та в кожному регіоні зокрема. Незважаючи на те, що вищий законодавчий орган України – Верховна Рада прийняла закони України „Про освіту” (1991 р., 1996 р.), “Про дошкільну освіту” (2001 р.), в яких дошкільна освіта визначена як первинна обов’язкова ланка у структурі загальної системи освіти, її розвиток від цього не поліпшився. Щоб забезпечити розвиток дошкільної освіти, її законодавчий статус повинен бути підкріплений адекватним рівнем розвитку системи управління цією галуззю.

3. З метою підготовки до розробки функціональних напрямів управління розвитком дошкільної освіти в сучасних умовах здійснено соціально-педагогічний аналіз концептуальних змін і виявлено чинники впливу на підходи до управління розвитком дошкільної освіти що об’єктивно виникли на сучасному етапі. Такі концептуальні зміни та адекватні їм чинники систематизовано в аспектах: методологічному, теоретичному, стратегії і розвитку, технології управління, управлінського впливу, стилю управління, інноватики.

Визначені нові чинники впливу мають свою соціально-економічну природу та обумовлюють якісно новий підхід щодо визначення ролі і місця системи дошкільної освіти у законодавстві України.

4. Визнаємо, що збереження системи дошкільної освіти у регіоні та її сталий розвиток може забезпечити управлінська діяльність, яка базується на комплексі функціональних напрямів управління розвитком дошкільної освіти, котрий є всеохоплюючим за змістом та адекватним сьогоднішнім процесам і соціально-економічним змінам у суспільстві. Завдання функціональних напрямів відображають соціально-педагогічні умови, тобто синтез трансформованих у педагогічне середовище політичних, економічних і соціальних процесів, які відбуваються в суспільстві. Визначено і теоретично обґрунтовані наступні функціональні напрями: управління стратегією розвитку, організація системи управління, управління персоналом, управління підготовкою до навчально-виховного процесу та власне навчально-виховним процесом, управління охороною праці та збереження здоров’я дітей, управління організацією методичної роботи, забезпечення взаємодії дошкільного навчального закладу з сім’єю та школою, управління процесом професійного росту співробітників, управління якістю навчально-виховного процесу, організація системи маркетингу навчально-виховних послуг дошкільного навчального закладу в регіоні обслуговування, управління маркетингом навчально-виховних послуг, управління фінансами, бухгалтерським обліком та економічним розвитком, управління працею і заробітною платою, управління комерційною діяльністю, управління матеріально-технічним забезпеченням, управління обслуговуючим господарством і транспортом, управління соціальним розвитком, управління зовнішніми зв’язками, статистична та аналітична робота.

Визначено сукупність завдань, які забезпечують реалізацію кожного із 19 функціональних напрямів. Виділено та охарактеризовано 130 завдань, які диференційовано щодо ієрархічних рівнів управління дошкільною освітою в регіоні.

5.Теоретично обґрунтовані завдання функціональних напрямів у межах формуючого експерименту було покладено в основу організації роботи постійно діючого семінару для провідних спеціалістів, методистів з дошкільної освіти РОУО та окремих керівників ДНЗ, семінарів-практикумів, конференцій, ділових ігор, методичних посібників з проблем управління розвитком дошкільної освіти. Найбільш переконливим фактом результативності проведення роботи є той, що у статистичному аналізі розвитку освіти України регіон дослідження (Хмельницька область) – єдиний серед усіх, у якому система дошкільної освіти не мала різких показників спаду та виявила позитивні тенденції розвитку. Виконане дослідження дозволило сформулювати методичні рекомендації щодо забезпечення управління розвитком дошкільної освіти на рівні регіонального органу управління освіти та дошкільного навчального закладу, які введено у післядипломну освіту практичних управлінських працівників системи дошкільної освіти регіону під час курсової перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також для студентів факультету дошкільного виховання вищих педагогічних навчальних закладів.

Однак проведене дослідження не претендує на вичерпне розв’язання висунутої проблеми. Подальшого вивчення потребують такі аспекти: розробка науково-практичних підходів до управління інноваційними формами надання дітям дошкільної освіти в сучасних умовах; дослідження фінансово-економічних умов управління розвитком дошкільної освіти в регіоні.

Публікації автора:

Навчальні і навчально-методичні посібники

1. Пісоцька Л.С. Соціально-педагогічні основи управління дошкільною освітою: Програма і методичні рекомендації. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2001. – 17 с. – 0,7 авт. арк.

2. Пісоцька Л.С. Планування організації діяльності системи дошкільної освіти в регіоні / За наук. ред. М.М.Дарманського. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2003. – 180 с. – 7,5 авт. арк.

Статті у провідних наукових фахових виданнях,

затверджених ВАК України

  1. Пісоцька Л.С. Нові погляди на проблему управління дошкільною освітою // Виховна робота у вищому навчальному закладі: Симбіоз нового і традиційного. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет. Інформаційно-видавничий відділ, 2001.– С.79-82. – 0,2 авт. арк.

  2. Пісоцька Л.С. До проблем управління дошкільною освітою в регіоні // Дошкільне виховання. – 2001. – № 12. – С.20-21. – 0,1 авт. арк.

  3. Пісоцька Л.С. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів до управлінської діяльності // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Збірник наук. праць: У 2-х ч./ За ред. І.А.Зязюна та Н.Г.Ничкало. – Ч.2. - К., 2001. – С.90-93. – 0,2 авт. арк.

  4. Пісоцька Л.С. Функціональний зміст управління дошкільним навчальним закладом // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб.наук.праць / Ред.кол.: Т.І.Сущенко (відп.ред.) та ін. – К.-Запоріжжя, 2002. – Вип.23. – С.206-210. – 0,2 авт. арк.

  5. Пісоцька Л.С. Дошкільна освіта України на межі тисячоліть: історичний дискурс // Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя: Збірник наук. праць Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Сер.: Соціально-педагогічна/ Відп.ред. Ю.М.Ковальчук; Наук. ред. О.В.Сухомлинська; Упоряд. Л.Д.Березовська, В.А.Гурський. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002.– Вип. 3. Т.2. – С.167-172. – 0,25 авт. арк.

  6. Пісоцька Л.С. Психологічна взаємодія керівників різних рівнів в питанні забезпечення розвитку дошкільної освіти в регіоні // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К.: “ГНОЗІС”, 2002. – С.187-191. – 0,2 авт. арк.

  7. Пісоцька Л.С. Нові форми забезпечення дітей дошкільною освітою в регіоні // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – 2003. – Вип.8. – Івано-Франківськ: “Плай”.– С.46-51. – 0,25 авт. арк.

Статті у збірниках матеріалів конференцій

10. Пісоцька Л.С. Основні напрями планування роботи дошкільного навчального закладу // Організаційно-педагогічні проблеми ступеневої підготовки педагогів. Тези науково-практичного семінару. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2001. – 51 с. – С.26-27. – 0,1 авт.арк.

11. Песоцкая Л. Роль инновационного подхода к подготовке кадров в обеспечении развития системы дошкольного образования // Z najnowszych badan nad wczesna edukacja dziecka. – Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Czestochowie, 2003. – С.99-102. – 0,2 авт. арк.

12. Пісоцька Л.С. Адаптація студентів-першокурсників: педагогічний аспект. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2002. – С. 170-171. – 0,1 авт. арк.

13. Пісоцька Л.С. Ступенева психолого-педагогічна підготовка вихователів дітей дошкільного віку // Дошкільна освіта в регіоні: проблеми, пошуки, досвід. – Хмельницький: Редакційно-видавничий відділ ХГПІ, 2001. – С. 32-39. – 0,3 авт. арк.

14. Пісоцька Л.С. З вірою і любов’ю до дітей // Спадщина Т.Г.Шевченка в контексті гуманізації сучасної освіти. – Хмельницький: Редакційно-видавничий відділ ХГПІ. – 176 с. – С.134-136. – 0,1 авт. арк.

15. Пісоцька Л.С. Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського в процесі управління дошкільним закладом / В.О.Сухомлинський і проблеми сучасної освіти. Збірник наук. статей. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2001. – С. 59 – 62. – 0.1 авт. арк.

16. Пісоцька Л.С. Використання комп’ютерних технологій в управлінні дошкільною освітою / Наступність у навчанні інформатики майбутніх учителів початкової школи в умовах ступеневої вищої освіти: Збірник праць Всеукр. наук.-прак. семінару (м. Хмельницький, 29-30 квітня 2002 р.). – К.: Інститут педагогіки АПН України. – 2002. – С.64 – 65. – 0,1 авт.арк.

Статті у періодичних виданнях

17. Пісоцька Л.С. Історичний аспект управління розвитком дошкільної освіти в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Дошкільна освіта. – 2004. – № 3 (5). – С. 14-20. – 0,3 авт. арк.

Анотації