Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


115. Пристінська Гульнара Яківна. Соціально-філософські основи нігілізму (XIX-XX ст.): дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2004.Анотація до роботи:

Пристінська Г.Я. Соціально-філософські основи нігілізму (ХІХ – ХХ в.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за фахом 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. - Донецьк, 2004.

Дисертація присвячена аналізу соціальних і філософських основ феномену нігілізму в європейській історії XIX-XX ст.

У дисертації стверджується, що послідовний розгляд нігілізму вимагає постійної уваги до питань методології дослідження. Окреслено ескізний образ нігілізму, який репрезентований у своїх основних характеристиках. У дослідженні наголошується на багатоаспектності феномену нігілізму. Розглянуті три його основні складові: як умонастрій індивіда чи групи індивідів (індивідуально-психологічний аспект); як певна ідеологія і відповідний їй суспільний рух; як філософське кредо, символ віри, де фіксує себе квазірелігійна компонента у свідомості нігіліста.

Вказується на парадоксальність амбівалентності нігілізму: його спосіб вирішення проблем екзистенції людини призводить до їх збільшення. Метафізичний бунт, реалізований у його філософському кредо, є панівним компонентом нігілізму. Інші складові здатні входити до інших форм суспільної свідомості, де їх деструктивність виявляється подекуди компенсованою в межах правової регуляції відносин.

Публікації автора:

  1. Пристинская Г.Я. Асоциальная философия Льва Шестова // Вестник ДонДУЕТ.-2001.-3(11).-С.225-231.

  2. Пристинская Г.Я. Гносеологический скепсис нигилизма (конец XIX – начало XX вв.) // Вестник ДонДУЕТ. Гуманитарные науки. – 2003. - № 2 (18). – С. 63-74.

  3. Пристинская Г.Я. Гносеологический скепсис нигилизма (конец XIX – начало XX вв.) // Интеллект. Личность. Цивилизация: Материалы ІІ Международной научной конференции. Том 1 (Донецк, 22-23 мая 2003 г.)/ Донецкий государственный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. – Донецк: 2003. – С.97 – 108.

  4. Пристинська Г.Я. Нигілізм і песимізм: єдність і розходжєння їхніх психологічних установок // Діалектика суспільного буття: Монографія / Під ред. д-ра філос. наук, проф. І.О. Ялі. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. – С. 92-101.

  5. Пристинская Г.Я. Психологические предпосылки нигилизма // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть: Тези доповіді Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених: (Тернопіль, 20 лютого 2003 р.) / Підручники і посібники. – Тернопіль: 2003. – С. 104.

  6. Пристинська Г.Я. Самість людини в західній філософії (кінець XIX- початок XX cт.) // Мультиверсум.Философский альманах.-2001.-№21.-С.42-49.

  7. Пристинская Г.Я. Онтологические рудименты нигилизма // Наука.Релігія.Суспільство.-2001.-№2.-С.236-241.