Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


21. Борисенко Євген Олександрович. Соціально-філософська парадигма власності як мотиваційної основи життєдіяльності особистості у пострадянському суспільстві: дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Харківський військовий ун-т. - Х., 2004.Анотація до роботи:

Борисенко Є.О. Соціально-філософська парадигма власності як мотиваційної основи життєдіяльності особистості у пострадянському суспільстві. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Харківський військовий університет. – Харків, 2004.

Дисертаційне дослідження присвячене вивченню феномена власності як мотиваційної основи життєдіяльності особистості у соціально-філософському аспекті. Містить аналіз теоретико-методологічних джерел дослідження власності, дослідження впливу власності на процеси життєдіяльності особистості.

Дослідження власності у соціальній філософії є надзвичайно важливим у зв’язку з трансформаційними процесами, що відбуваються у сучасному українському та іншому пострадянському суспільстві. Актуальність дослідження підтверджується зміною ціннісної структури суспільства, орієнтацією в діяльності індивідів на власні зусилля, можливості й здібності, що безпосередньо впливає на сприйняття власності як комплексного явища, як мотиваційної основи життєдіяльності особистості.

У дисертації визначено аксіологічні екзистенціали власності, ціннісні регулятиви власницької культури індивідів.

Розроблено рівневу структуру ментального усвідомлення власності особистістю, структуру реалізації внутрішньої власницької свободи індивідом.

Проведене дослідження та здобуті результати дозволили зробити такі висновки:

1. Дослідження феномена власності традиційно велися в межах однієї з певних груп підходів: економічних, політичних, психологічних або етичних. Усі проаналізовані дослідження трактували власність у однобічному, концептуально звуженому розумінні, що становить певні недоліки традиційних підходів до пояснення власності. Перевагою зазначених підходів є детальна характеристика дослідниками власницьких екзистенціалів, котрі визначені в межах зазначених підходів. Евристичний потенціал цих досліджень полягає в тому, що на базі існуючих традиційних власницьких концепцій методами порівняльного та системного аналізів у контексті сучасних трансформаційних процесів суспільства можна створити комплексне філософське бачення феномена власності, що й було здійснено у дисертації.

2. У дисертації сформульовано, обгрунтовано й охарактеризовано особистісно- ідентифікаційні екзистенціали власності. До їхнього числа належать ціннісно-ментальний рівень усвідомлення власності та її потенціалу, що ідентифікує особистість згідно з тим або іншим соціумним угрупуванням; інтенційність власності, що, в свою чергу, визначає мету й напрям діяльності особистості; рівень впливу власності на індивіда, що відповідним чином актуалізує власність у сприйнятті її особистістю; ступінь реалізації внутрішньої власницької свободи індивідом.

3. На підставі співставлення найбільш загальних характеристик внутрішньої суті цінностей сформульовано аксіологічні сутнісні прояви інтенційності власності, яка постає ціннісно зумовленою основою діяльності індивіда, результатом і основою подальшої ціннісно спрямованої діяльності. Власність виявляється регулятором взаємовідносин між особистістю й суспільством, являє собою суб’єктизовану оцінку об’єктивного соціумного процесу, становить систему можливих альтернатив щодо реалізації відповідних задумів, які у конкретній ситуації найбільш повно відповідають можливостям особистості.

4. Вперше розроблено й обгрунтовано соціально-філософську концепцію емоційного сприйняття власності особистістю, що, в залежності від психологічного впливу, який справляє власність на індивіда, репрезентується у фрагментарній та актуальній власності високого, середнього та низького ступенів актуалізації.

5. На підставі аналізу найбільш загальних груп супровідних чинників людської екзистенції визначено три рівні ментального усвідомлення власності індивідами: поверхово-раціональний, практично-раціональний та особово-раціональний. Усі із зазначених рівнів, у свою чергу, доповнюються чуттєво-емоційним рівнем, що являє собою комплекс відчуттів, емоцій, які спричиняються різними варіантами реалізації повноважень власника.

6. На підставі аналізу змістового наповнення власності розкрито соціальні ефекти досліджуваного явища у сучасному українському суспільстві і виявлено новітні основи усвідомлення індивідами власницької парадигми, що являє собою комплексне розуміння власності, яке вбирає в себе психологічний, економічний, політичний і етичний аспекти. Акцент на останній компонент усвідомлення власності особистістю при вихованні й формуванні нових поколінь українських громадян дасть змогу гармонійно сполучати ментальні чинники особистості із виявами власності.